HR / Kadry
Rozwój
Kompetencji Osobistych
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=19921

AWANS NA SZEFA

– Jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?  

Awansowałeś ze specjalisty na stanowisko menedżerskie?  
Twoje życie w firmie właśnie przyspiesza i zmienia się o 360 stopni!
Awans to wielka szansa ale i duże wyzwanie!
Prezentujemy obowiązkowe szkolenie dla każdego, kto wchodzi w rolę szefa i nie chce zatonąć!

Większość świeżo upieczonych menedżerów popełnia błędy, które wynikają z braku umiejętności zarządzania ludźmi.
Awans na stanowisko menedżerskie dla młodych szefów jest często źródłem stresu, walką z oporem współpracowników i walką o zdobycie autorytetu.

Czy wiesz, że 40% nowych menedżerów ponosi porażkę i musi odejść bo nie radzi sobie z nowymi obowiązkami.

Około 65% menedżerów nauczyło się zarządzać ludźmi metodą prób i błędów, zgadując, a nie wiedząc, jak to robić!

Szkolenie podpowiada:

Jak przygotować się do zarządzania zespołem?
Jak odnaleźć się w nowej roli?
Jak nie oblać pierwszego egzaminu z przywództwa?
Jak zbudować autorytet?
Co zrobić, by nie potknąć się na pierwszych zadaniach?
Jak poradzić sobie z pułapkami dotychczasowych relacji koleżeńskich i zbudować nowe? Gładkie przejście z relacji kumpel-kumpel na szef-podwładny.
Jak sobie radzić z rozczarowanymi pracownikami, cichymi konkurentami i ustrzec się prowokacji.
Jak zarządzać zespołem i osiągnąć sukces?
Jak wydobyć z ludzi to co w nich najlepsze?
Jakie zachowania wspierają, a jakie podważają relacje szefa z kolegami/koleżankami w miejscu pracy?
Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizuje zadania: zareagować czy  czekać narażając się na utratę autorytetu i frustrację?   
Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić z kolegami na siłownię?

Jeśli chcesz nauczyć się jak…

 • zmienić nawyki specjalisty, bo jako menedżer nie możesz już wszystkiego robić sam,
 • wyznaczać mądre zasady pracy i granice w zespole,
 • planować innym pracę i przekazywać w motywujący sposób zadania, precyzować, uzgadniać i wyjaśniać,
 • elastycznie dopasować swój styl do sytuacji uwzględniając nastawienie na ludzi i na zadania,
 • informować, weryfikować, zwiększać odpowiedzialność, doceniać
 • wzmocnić swój zespół

…to jest szkolenie dla Ciebie!

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadomego zaplanowania i budowania przez nich ich własnej roli menedżerskiej i wizji zespołu

 • dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania I efektywnego  zarządzania zespołem  pracowników
 • rozpoznanie własnego stylu kierowania pracownikami
 • dostarczenie  wiedzy z zakresu skutecznej i motywującej komunikacji w sytuacjach zadaniowych i interpersonalnych z pracownikami
 • przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów
 • poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowoczesne organizacje potrzebują silnych liderów

 • Kim jest lider – rola i zadania menedżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi – lider zadaniowy i lider relacyjny
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania a specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa podwładnych a optymalny styl kierowania: od instruktażu po delegowanie

Awans w zespole: problem czy szansa dla młodego menedżera?

 • Konkurs lub wytypowanie –  konsekwencje sposobu awansowania
 • Największe błędy młodego menedżera
 • Skomplikowane relacje koleżeńskie po awansie
 • Jak zarządzać zespołem, z którego się wyrosło?
 • Jak przygotować się i poradzić sobie z emocjami innych (UWAGA! Zazdrość!)?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak poradzić sobie z własnymi uczuciami? (paraliżująca niepewność, niepokój, strach przed oceną i kilka innych)
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?

Autorytet młodego menedżera – jak go budować?

 • Źródła autorytetu specjalisty/eksperta vs menedżera
 • Władza i autorytet menedżera
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
 • Zasady sprawowania władzy:
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet
 • Budowanie relacji z podwładnymi 
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Autorytet a potrzeba kreowania wizerunku lidera w oczach podwładnych:
  – zorientowany na działanie lub analityczny
  – proaktywny lub reaktywny
  – otwarty na relacje lub dyrektywny
  – opanowany lub okazujący emocje
  – empatyczny lub zdystansowany

Rozpoznanie własnych predyspozycji menedżerskich

 • Model Okien Johari:
  – obszar otwarty (arena)
  – obszar ukryty (fasada)
  – obszar ślepy (ślepy punkt)
  – obszar nieznany
 • Skąd czerpać informacje o sobie? – Poznanie wyzwań i ocena silnych stron i własnych słabości

Mocny start, czyli wygłoszenie expose szefa

 • Expose czyli instrukcja obsługi szefa – dlaczego jest ważna?
 • Potrzeba zaznaczenia charakteru relacji menedżera ze współpracownikami
 • Wizja i misja mojego zespołu –  jak zarazić nią zespół?
 • Przygotowanie się do expose – uświadomienie najważniejszych wartości, zasad i granic we współpracy z zespołem pracowników
 • Minimalne granice szefa – jak je wyznaczać?
 • Maksymalne preferencje –  jak je przedstawiać?
 • Zasady wygłaszania expose szefa
 • Expose, czyli moje wymagania, moje intencje krok po kroku:
  – przedstawienie intencji
  – przedstawienie celów
  – zdefiniowane zasad kluczowych
  – określenie wartości (firmowe, osobiste)
  – określenie minimalnych granic
  – określenie swoich oczekiwań
 • Siła emocji w expose szefa:
  – osobiste zaangażowanie szefa
  – koncentracja na zmianie
  – integracja i autentyczność

Kierowanie to komunikowanie się

 • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji i rola komunikacji wewnętrznej
 • Znaczenie umiejętności komunikowania się  menedżera w codziennej pracy
 • Dojrzała komunikacja z pracownikami: style i zasady porozumiewania się
 • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
 • Werbalne i niewerbalne komponenty komunikacji
 • Rola aktywnego słuchania i empatii
 • Kierowanie rozmową i pytania w trakcie rozmowy
 • Bariery komunikacyjne w relacji z pracownikiem – jak je identyfikować i pokonywać
 • Błędy w kontaktach interpersonalnych – typologia, niebezpieczeństwa i ścieżki ich unikania
 • Nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji

Komunikacja szefa: komunikowanie i delegowanie zadań

 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Algorytm motywującego przekazywania zadań – jak wydawać jasne i motywujące polecenia
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
 • Co może blokować delegowanie zadań?

Komunikacja szefa: informacja zwrotna jako narzędzie motywowania i wywierania wpływu

 • Psychologiczne znaczenie  oceny i monitoringu  w kierowaniu zespołem
 • Monitoring działań bieżących  a kontrola stopnia zrealizowania zaplanowanych celów
 • Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Pochwała jako narzędzie budowania motywacji – jak udzielać pochwał?
 • Krytyka sposobem na korygowanie błędów pracownika
 • Algorytmy rozmów feedback’owych: FUPR, FUKO, UF, SPiNKA,  GRID
 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę typu feedback:
  – rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (jakościowych, terminowych, ilościowych itp)
  – rozmowa zmierzająca do zbadania przyczyn niepowodzeń pracownika w realizacji zadań ( przyczyny typu: pracownik nie umie, nie chce, nie może wykonać zadania)
  – rozmowa w sytuacji, gdy pracownik powiela te same błędy
  – rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu
  – rozmowa z pracownikiem, który unika integrowania się w zespole
  – rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu
  – i inne

Praca w zespole – zasady budowania efektywnej grupy zadaniowej

 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – działaj jak lider! 
 • Jakim być szefem-liderem? – analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów a diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce pracy 
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, wyznaczanie priorytetów, etapowanie zadań
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Zwycięski zespół – jak wyzwalać efekt synergii? Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
 • Zagrożenie konformizmem – jak unikać syndromu grupowego myślenia?

Komunikacja szefa: przekazywanie trudnych decyzji

 • Kluczowe zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
 • Różne style prowadzenia rozmowy – wybór najlepszego stylu dla siebie
 • Algorytm komunikowania trudnej decyzji
 • Ludzka twarz szefa i udzielanie wsparcia
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy
  – nazywanie własnych emocji
  – obniżanie stresu negatywnego
  – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

Podsumowanie, integracja wiedzy i umiejętności uczestników

 • Action Plan:
  – start – jakie techniki zacznę stosować?
  – stop – jakie zachowania przestanę stosować?
  – kontynuacja – jakie dobre praktyki będę kontynuował?
 • Podsumowanie szkolenia: o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę…. Refleksje i wnioski.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęcia

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń  grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze  prowadzącego.  Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń.
Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie dedykowane jest nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub obecnym menedżerom, którzy przygotowują się do dalszego awansu na stanowisko kierownicze i/lub  chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.  
Szkolenie dedykujemy wszystkim pracownikom, którzy chcą świadomie budować wizję swojej roli w organizacji oraz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o konkretne narzędzia.

ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

15-16 listopada 2018r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice)
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.hotelforumkatowice.pl

Park Inn by Radisson Katowice ****(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice) reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się 15 listopada o godzinie 9:00, a kończą 16 listopada o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 1190 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”, parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystają Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

TERMIN: 15-16.11.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Katowice
Park Inn by Radisson Katowice ****
CENA: 1190 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.