SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO I UR

 In Akademia Menedżera, UR / Produkcja / BHP
UR / Produkcja / BHP
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=2187

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO I UR

– wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy

Zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez charyzmatycznego Psychologa oraz Sędziego Sądu Pracy, które stanowią wyjątkowe połączenie wiedzy psychologicznej z niezbędnikiem Prawa Pracy dla Liderów Produkcji i Utrzymania Ruchu.

Konflikt w zespole, nieskuteczna komunikacja, brak zaangażowania pracowników w realizację zadań produkcyjnych lub brak identyfikacji z firmą, zespołem, niezrozumienie celów, utrata autorytetu to najczęstsze problem przed którymi stoją liderzy produkcji, a które przekładają się na niskie wyniki, błędy, nieterminowość.

Wśród przebadanej w Polsce grupy 3500 menedżerów sektora firm produkcyjnych aż 93% stwierdziło że widzą konieczność doskonalenia umiejętności zarządzania i kierowania zespołem.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników.

Integralną częścią szkolenia jest panel poprowadzony przez wieloletniego Sędziego Sądu Pracy, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów Kodeksu pracy w codziennych sytuacjach na hali produkcyjnej.

Ekspert Prawa Pracy przedstawi efektywne rozwiązania, które dyscyplinują pracowników a jednocześnie są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

Część psychologiczną poprowadzi charyzmatyczny psycholog, Olga Borgieł, autorka wielu projektów szkoleniowych i doradczych skierowanych do menedżerów działów technicznych.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA – OLGA BORGIEŁ

LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO I UR

Szef, który nie jest prawdziwym liderem, demotywuje cały zespół. Ekipa jest nieefektywna, apatyczna i może mieć duże problemy z realizacją planów produkcyjnych. W tym bloku odpowiemy na pytania: Jak skutecznie przewodzić zespołowi produkcyjnemu?

Szef kolega czy „twarda ręka”? Jakie relacje kierownik powinien utrzymywać z pracownikami? Czy przyznanie się do błędu szkodzi autorytetowi szefa? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na halach produkcyjnych i w działach UR? Co zrobić gdy w zespole pojawi się lider nieformalny?

1. Kierownik / Team Lider / Brygadzisty / Mistrz

2. Jak zbudować i utrzymać autorytet w oczach pracowników?

3. Elementy budujące zaufanie do Szefa – 10 zasad, których musisz się trzymać.

 • Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem?
 • Jak przekonująco argumentować decyzje?
 • Jak przekonać przełożonych do własnej koncepcji?
 • Jak sprawić, aby inni nam zaufali?

4. Różni pracownicy: wiek – doświadczenie – umiejętności – ambicje, a budowanie i utrzymanie autorytetu szefa.

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY W DZIAŁACH PRODUKCJI I UR.

Jak efektywnie wyznaczać, delegować i egzekwować zadania w działach technicznych?

Podczas tego bloku uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał tkwiący w zespole. Zdobędą wiedzę jak prawidłowo ustalać normy i cele produkcyjne, aby były ambitne, a jednocześnie osiągalne dla wszystkich pracowników.

Jak rozpoznać predyspozycje członków zespołu, prawidłowo dobierać zadania członkom zespołu, by były wykonane skutecznie i sprawnie? Jak komunikować sukces i porażkę w realizacji zadania pracownikowi? Jak nauczyć się przewidywania konsekwencji i ryzyka w przekazywanych zadaniach, aby zapobiegać błędom pracowników? Jak monitorować i sprawdzać powierzone zadania, aby w porę wykryć nieprawidłowości i wyeliminować ryzyko niezrealizowania planu? Jak wpływać na pracowników, aby sami zauważali błędy i wady w produkcji oraz próbowali je eliminować? Jak trzymać emocje na wodzy podczas rozmowy z podwładnym, który otwarcie kwestionuje nasze polecenie, odzywa się lekceważąco, wprost odmawia wykonania zadania?

1. Proces delegowania zadań. Inteligentnie ustawione cele. 4 kroki w delegowaniu zadań.

2. Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych.

3. Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu.

4. Elementy blokujące delegowanie zadań.

5. Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.

6. Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników.

GEMBA COACHING. KOMUNIKACJA I MOTYWACJA W ZESPOLE PRODUKCYJNYM.

Jedną z najważniejszych zadań lidera jest komunikowanie się i motywowanie zespołu do realizacji wyznaczonych zadań. Z naszych doświadczeń wynika, że liderzy produkcji mają problemy z prowadzeniem efektywnych rozmów oceniających i dyscyplinujących. Jasna komunikacja w zakresie uświadamiania i ustalania celów, rozliczania zadań, konstruktywnej krytyki i motywowania pozwala wykorzystać potencjał podwładnych i skupić się na długofalowej skuteczności, a nie wyłącznie na doraźnym usuwaniu problemów.

Jak wpływać na pracowników, aby sami zauważali błędy i wady w produkcji, a co więcej, sami szukali ich przyczyn i próbowali je usuwać? Jak motywować i dyscyplinować zespół? Jak komunikować trudne informacje? Które z objawów demotywacji pojawiają się na hali najczęściej, w jaki sposób wpływają one na kondycję zespołu? Jak w porę zauważyć i zapobiec spadkowi wydajności? Jak zbudować atmosferę zaangażowania w zespole produkcyjnym, żeby pracownicy utożsamiali się z firmą i potrafili ze sobą współpracować?

1. Techniki sprawnej komunikacji w zespole produkcyjnym. Co zrobić, aby pracownicy nas słuchali?

2. Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały.

3. Czynniki i wartości motywujące zespół produkcyjny do lepszej pracy.

4. Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych.

KONFLIKT W ZESPOLE PRODUKCYJNYM. JAK GO ROZWIĄZAĆ?

Większość liderów produkcji wskazuje, iż 1/3 każdego dnia pracy trzeba poświęcić na łagodzenie sporów, czy konfliktów. Jakie są kulisy konfliktów typowych dla branży produkcyjnej i jak należy minimalizować ich występowanie oraz reagować na nieporozumienia, aby nie zagrażały efektywnej pracy na hali. Najbardziej skuteczne metody radzenia sobie z konfliktami dla liderów.

Jak wykryć potencjalne konflikty i zminimalizować lub zapobiec wybuchowi konfliktu? Jakie są główne przyczyny najczęstszych konfliktów na hali produkcyjnej? Jakie strategie przyjmować w rozwiązywaniu konfliktów: od jawnej wrogości pracowników do nieposkromionych emocji w zespole?

1. Spór na hali produkcyjnej. 12 przyczyn najczęstszych konfliktów – jak je rozwiązywać?

2. Przekazywanie negatywnych informacji w tym m.in. o zmianie systemu premiowego, likwidacji stanowiska czy obowiązkowych nadgodzinach, w sposób minimalizujący emocje i konflikty.

3. Typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu: wycofywanie się, uleganie, rywalizacja, kompromis, współpraca. Manipulacja, lekceważenie poleceń, bunt, podkopywanie dołków.

4. Jak rozwiązywać konflikty? Najważniejsze narzędzia lidera: tłumienie konfliktu, dokonanie rozstrzygnięcia, reorganizacja, walka, dążenie do rozwiązania. Radzenie sobie z kłamstwem i manipulacją.

5. Jak utrzymać autorytet w sytuacji konfliktu?

II CZĘŚĆ NIEZBĘDNIK PRAWA PRACY  – SĘDZIA SĄDU PRACY

REALIZACJA UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH W ŚRODOWISKACH TECHNICZNYCH

1. Jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne a co zabronione prawem?

2. Jak zgodnie z prawem ustalić stan trzeźwości pracownika, czy bycia pod wpływem środków odurzających?

3. Jak zachować się w przypadku braku dbałości o mienie pracodawcy lub wprost marnotrawienie powierzonego pracownikom majątku firmowego?

4. Jak stosować kary porządkowe i finansowe zgodnie z przepisami prawa?

5. Jakie są zasady udzielania urlopów pracowniczych? (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych)

6. Kiedy pracownikowi produkcji można odmówić urlopu wypoczynkowego lub ściągnąć go z urlopu?

7. Jakie są instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego?

8. Jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe, podróże służbowe?

9. Jak planować pracę i czas odpoczynku?

10. Jak premiować i nagradzać pracowników aby uniknąć zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu?

11. Jak rozpoznać i zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy?

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:   „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu.

Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Marcin Krukar

Doświadczony trener biznesu, coach z ponad 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu przywództwa i rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji w zespole i organizacji, poprawy efektywności pracy zespołowej, zarządzania zespołem w oparciu o koncepcję Blancharda, rozwiązywania konfliktów, motywowanie pracowników. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla brygadzistów, liderów produkcji, szefów zespołów UR, zna specyfikę zarządzania zespołami technicznymi i wypracował autorskie metody poprawy jakości kierowania nimi.
Zrealizował ponad 10 000 godzin warsztatów dla kadry menedżerskiej i specjalistów różnych organizacji, ponad 2 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych.

Wykładowca akademicki, współtwórca i członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR – pomaga wdrażać mentoring w organizacjach. Certyfikowany trener Standardu HRD BP skoncentrowanego na Biznesowej Efektywności Szkoleń.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications (jako jedna z 77 osób w Polsce).

 Prowadzone przeze niego szkolenia są niepowtarzalne:

 • Zawierają praktyczne rozwiązania problemów, które można napotkać w codziennej pracy
 • Uwzględniają specyfikę branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia
 • Prowadzone są przy ciągłej interakcji z uczestnikami, dzięki temu warsztaty nabierają interesującej formy oraz właściwego grupie tempa
 • Trener kładzie nacisk na zmianę postawy uczestników, dzięki czemu stosują oni w praktyce przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętności
 • Szkolenia prowadzi bez użycia prezentacji multimedialnych

Wybrani klienci i odbiorcy szkoleń:

AVON Operations Polska Sp. z o.o
Baltic Wood S.A.
dr Irena Eris S.A.
Enion S.A.
Grupa Żywiec S.A.
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
Interia S.A.
Mercedes Benz Polska
Nowy Styl S.A.
PKP Intercity S.A.
PGNIG S.A.
Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie
Tauron Polska Energia S.A.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
ćwiczenia coachingowe,
techniki NLP.

 

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Szefów Produkcji
 • Szefów Utrzymania Ruchu
 • Team liderów
 • Brygadzistów
 • Mistrzów
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

7-8 grudnia 2017r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości otwarte w marcu 2011 roku Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1690 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1640 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z trenerem, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w nowoczesnych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, bezpłatny Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego. Korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****

TERMIN: 7-8.12.2017 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
WISŁA
Hotel STOK****SKI&SPA
CENA: 1690 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

  Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
 • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

  Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.