Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w 2018 roku

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=1931

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w 2018 roku

– RODO i bieżące zmiany przepisów prawa pracy – co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć? Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych i obszary niezależnych decyzji pracodawców, rozwiązywanie sporów pracowniczych, nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”  – analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa po ostatniej nowelizacji Prawa Pracy. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnym szkoleniu prowadzonym przez wybitnego Sędziego Sądu Pracy i uznanego Eksperta-praktyka specjalizującego się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym Prawie Pracy.

Omówione zostaną bieżące zmiany przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych pracownika i przedstawicieli związków zawodowych, w tym zasady ujawniania przynależności związkowej (problematyka imiennej listy), przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, danych o karalności itp.
Przedstawione zostaną zmiany przepisów dotyczących akt pracowniczych, które zaczną obowiązywać w 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2018 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie uwzględnia omówienie planowanych zmian ustawy o związkach zawodowych m.in.

 • sankcji za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego
 • sankcji za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy
 • sankcji za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców)

Omówiona zostanie również koncepcja nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilno prawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków, wykonywania usługi, itp.).

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest przedstawienie kompetencji i uprawnień kontrolnych związków zawodowych w najbardziej newralgicznych obszarach zatrudnienia pracownika. Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. Szkolenie wskazuje na częste błędy pracodawców, które mogą skutkować zarzutami ze strony związków zawodowych i samego pracownika. Ma na celu pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania prawa pracy. Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz GIODO.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I Część

I. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy. Pracodawca a związki zawodowe – kontrowersyjna problematyka zbiorowego prawa pracy.

1. Koncepcje i propozycje nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilno prawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków, wykonywania usługi, itp.).
– sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego.
– sankcje za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy.
– sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców).

2. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy.

3. Przedstawicielstwa pracownicze w zakładach pracy.

4. Związki zawodowe w zakładach pracy.

5. Pozycja prawna związków zawodowych – tworzenie związków.

6. Prawna możliwość tworzenia związków zawodowych ad hoc (na określony czas).

7. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej.

8. Struktura związków zawodowych (zakładowe związki zawodowe, ponadzakładowe związki zawodowe, struktury regionalne, konfederacje i federacje).

9. Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej.

10. Skutki prawne utraty statusu zakładowej organizacji związkowej.

11. Status prawny związku zawodowego przy przejściu całego lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.

12. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sferze wszczęcia sporu zbiorowego i prowadzenia strajku.

13. Przyjmowanie przez pracodawcę regulaminów:
– pracy,
– wynagradzania,
– premiowania,
– nagród,
– zwolnień grupowych.

14. Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych).

15. Wypowiadanie układów zbiorowych pracy (całkowite, częściowe).

16. Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych.

17. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej.

18. Status prawny międzyzakładowej organizacji związkowej.

19. Pojęcie reprezentatywności międzyzakładowej reprezentacji związkowej.

20. Ochrona działaczy związkowych (zakres ochrony, czas ochrony).

21. Rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym.

22. Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje.

23. Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe.

24. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych.

25. Możliwość „dofinansowywania” związków zawodowych przez pracodawcę.

26. Fundusze związków zawodowych (strajkowy, solidarnościowy).

27. Prowadzenie sporów zbiorowych:
– wszczęcie sporu zbiorowego,
– rokowania i mediacje,
– wymogi formalne referendum strajkowego,
– strajk (rodzaje strajków – strajk podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny itp.),
– dopuszczalność strajku okupacyjnego,
– dopuszczalność strajku głodowego.

28. Uprawnienia pracodawcy w czasie strajku.

29. Lokaut: pojęcie, rodzaje lokautu, dopuszczalność.

30. Odpowiedzialność cywilna i karna organizatorów strajku nielegalnego.

31. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy.

32. Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.).

33. Ochrona dóbr osobistych w relacjach pracodawca – związki zawodowe.

34. Nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”:
– pojęcie prawa do zapomnienia (definicja pojęcia),
– regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie „prawa do zapomnienia”Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych,
– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych z portali internetowych (wyszukiwarki google, facebooka i innych),
– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych osobowych z intranetu, extranetu,
– uprawnienie do dochodzenia roszczeń finansowych od operatorów wyszukiwarek internetowych (odszkodowania, zadośćuczynienia).

35. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych kandydata na pracownika.

36. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych osoby będącej już pracownikiem.

37. Uprawnienie pracodawcy do żądania informacji od stanie zdrowia pracownika, stanie ciąży.

38. Pojęcie danych osobowych zwykłych.

39. Pojęcie danych osobowych sensytywnych (wrażliwych).

40. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych za ich przetwarzanie niezgodne z prawem:
– odpowiedzialność karna,
– odpowiedzialność administracyjna,
– odpowiedzialność odszkodowawcza,
– odpowiedzialność pracownicza.

41. Uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników strajku.

42. Uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:
– zakres gromadzenia danych,
– cel gromadzenia,
– okres przechowywania danych,
– odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

43. Uprawnienia związków zawodowych i społecznego inspektora pracy do wglądu w akta osobowe i inne zbiory danych dotyczących pracowników.

44. Uprawnienie związków zawodowych do gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych pracowników:
– zakres gromadzenia danych,
– cel gromadzenia,
– okres przechowywania danych.
– odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

II Część

Bieżące zmiany przepisów prawa pracy – co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć?

1. Ochrona danych osobowych pracowników po wejściu w życie RODO to jest od 25 maja 2018r.:

– zmiany przepisów Kodeksu pracy,

– dane pobierane od kandydata do zatrudnienia po zmianach (w tym pojęcie adresu do korespondencji),

– dane pobierane od pracownika (w tym adres zamieszkania; skutki braku powiadomienia o nowym adresie zamieszkania; zasady przetwarzania danych o adresie mailowym i numerze telefonu pracownika),

– forma udostępniania danych,

– kiedy zgoda pracownika jest wymagana na przetwarzanie danych?

– zasady pobierania danych biometrycznych (na przykład pozyskiwanie danych do celu ewidencjonowania czasu pracy),

– dane pozyskiwane wskutek monitoringu komputerów,

dane o przynależności związkowej ( w jaki sposób prawidłowo ustalać przynależność związkową  przed dokonaniem czynności w  indywidualnej sprawie ze stosunku pracy). Problematyka imiennej listy.

– pobieranie innych danych po zmianach przepisów, w tym o karalności, na potrzeby działalności socjalnej pracodawcy,

– dane o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę – ujawnienie przyczyny zwolnienia i ujawnienie przyczyny zwolnienia „wąskiemu gronu pracowników” w świetle orzecznictwa  SA i SN,

– dane byłego pracownika umieszczone w miejscu publicznie dostępnym,

– na czym polega ochrona  pracownika przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku odmowy podania danych;

– katalog danych, które w ogóle nie mogą być przetwarzane,

– orzeczenie o niepełnosprawności,

monitoring pracownika po zmianach przepisów – cele monitoringu, sposób informowania o monitoringu, skutki naruszenia zasad monitoringu w miejscu pracy,

– zmiany przepisów w zakresie badan lekarskich,

– zasady przechowywania skierowań na badania profilaktyczne po zmianach przepisów.

2. Akta osobowe po wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2019r. przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

– forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów,

– nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy,

– obowiązki informacyjne pracodawcy,
– zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej,

– sposób zmiany formy prowadzenia akt osobowych,

– wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym,

– wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej,

– odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.

Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych versus obszary niezależnych decyzji pracodawców.

1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie podstaw zatrudnienia:

– zawieranie umów cywilnoprawnych – konsekwencje dla pracodawcy (możliwe roszczenia pracownika),
– umowy zawarte na czas określony z naruszeniem przepisów prawa pracy;
– kontrola okresów wypowiedzeń.

2. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy:
– granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych,
– wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne,

– wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy,
– prawo odmowy do świadczenia pracy ze względu na warunki pracy,
– prawo do odmowy świadczenia pracy ze względu na stan psychofizyczny pracownika,
– czy pracodawca jest zobowiązany do zmiany organizacji pracy pod kątem stanu zdrowia pracownika w orzecznictwie SN.

3. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy:

– prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego,
– harmonogramy czasu pracy i dopuszczalne zmiany harmonogramów,
– prawidłowe rozliczanie nadgodzin i pracy w dniu wolnym od pracy,
– rola związków zawodowych w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy w zakładzie pracy (uprawnienia).

4. Kontrola związków zawodowych w zakresie wynagrodzeń i innych należności (świadczeń) pracowniczych:

– porozumienia obniżające wynagrodzenie pracownicze,
– wypowiedzenia zmieniające,
– powiedzenie pracownikowi dodatkowej pracy a prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

5. Kontrola w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego:

– urlop na żądanie w orzecznictwie,
– plan urlopów i wnioski urlopowe,
– odwołanie z urlopu;
– urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika,
– urlop wypoczynkowy po okresie niezdolności do pracy.

6. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę oraz przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu:

– procedury antymobbingowe a rola związków zawodowych,

7. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców:
– redukcja etatów,
– likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy,
– pozorna likwidacja stanowiska pracy,
– typowanie pracownika do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego),
– pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny,
– formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
– obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
– przykładowe kryteria w orzecznictwie SN,
– typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

 • Nowelizacja Kodeksu pracy”,
 • „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
 • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
 • „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”

także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Doktor nauk prawnych

radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
 • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
 • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
 • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
 • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
 • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
„Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ?case study?. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

18-19 października 2018r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1590 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1490 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 890 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
94%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

18-19.10.2018 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


Uprawni

 • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

  ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.