Zdjęcie autora
Zakupy / Logistyka
Stworzenie efektywnie funkcjonującego powiązania z dostawcą zawsze wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji. W polskich przedsiębiorstwach obserwujemy dwa skrajne i przeciwstawne sobie podejścia do tego problemu. Pierwsze z nich zakłada, iż nie wiążemy się z żadnym stałym dostawcą a każde zamówienie uruchamia całą procedurę związaną z pozyskaniem i oceną dostawcy[1]. W drugim przypadku przedsiębiorstwo łączy się z określonymi dostawcami na bardzo długi okres czasu tworząc pewne i trwałe więzi. Wybór jakiegokolwiek modelu kształtowania więzi z dostawcą będzie w każdym jednak wypadku warunkował poziom zapasu, który musi utrzymać przedsiębiorstwo zabezpieczającego proces produkcji a także rodzaj środka transportu i sposób zakupu, te wszystkie elementy implikują w konsekwencji koszty zakupu.
effect-dokumentacja-ochrony-danych-osobowych-Rodo-2018
Zdjęcie autora
Ochrona danych osobowych
W firmach mamy trzy typy danych osobowych - dane pracowników, dane klientów i dane kontrahentów. Dane przetwarzają wszyscy przedsiębiorcy, którzy zbierają informacje o tych podmiotach lub pracują z ich wykorzystaniem. Szczególnie ważne działy firm, w których przetwarza się dane osobowe to dział kadr, dział HR, dział marketingu oraz dział IT. Co podlega ochronie danych osobowych?
effect-kpi-czyli-kluczowe wskaźniki efektywności
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, powinno mierzyć i analizować własną działalność tak, by lepiej osiągnąć zamierzone cele. Pod pojęciem tej działalności rozumiemy tu jednak nie tylko rozwój samej organizacji, jej wyniki finansowe czy wydajnościowe, ale również przebieg i skuteczność procesów decyzyjnych, liczbę zgłoszonych i zrealizowanych reklamacji
Zdjęcie autora
Rozwój kompetencji osobistych
Mało kto jest doskonałym mówcą i bez problemu radzi sobie z tremą i stresem podczas wystąpień publicznych. Są to bowiem uczucia nierozerwalnie związane z publicznym przemawianiem. U mówcy mogą pojawić się wtedy pustka w głowie, paraliż ciała, problemy z logicznym formułowaniem wniosków czy wreszcie lęk przed oceną ze strony słuchaczy. Jednak mimo, że są to emocje nierozerwalne z wystąpieniem publicznym, nie oznacza to niemożności minimalizowania ich wpływu na osobę występującego.
Effect-zarządzanie-projektami-harmonogram-projektu
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Każdy firmowy projekt, niezależnie od jego charakteru, powinien zakończyć się sukcesem, a więc osiągnięciem zakładanych przed jego realizacją celów. Projekt jest w zasadzie typem organizacji, którą powołuje się do realizacji określonego, jednostkowego zadania. W wyniku działania tak powstałego zespołu projektowego w określonym czasie i przy wykorzystaniu określonych środków powstać powinien produkt lub usługa o unikatowych cechach.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Mobbing według definicji Kodeksu Pracy oznacza długotrwałe i uporczywe działania o charakterze nękania lub zastraszania pracownika, prowadzące do poniżenia albo ośmieszenie go, izolowania czy nawet wykluczenia z zespołu oraz skutkujące u takiego pracownika obniżeniem samooceny zawodowej.
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Negocjacje rządzą się swoimi prawami, każda ze stron ma obowiązek troszczenia się o swój biznes. Nie możemy jednak myśleć tylko o sobie, pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na interesy wspólne chcąc dotrzeć do porozumienia końcowego. Za sprawą troszczenia się
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Prowadzenie firmy w XXI w. coraz rzadziej polega jedynie na kooperacji z partnerami krajowymi i zaspokajaniu potrzeb rynku wewnętrznego. W dobie globalnej gospodarki coraz częściej prowadzenie biznesu oznacza poszukiwania zagranicznych inwestorów
Zdjęcie autora
Związki zawodowe
Związki zawodowe to dobrowolne zrzeszenia pracowników o charakterze samorządnym, powoływane uchwałą przynajmniej przez 10 uprawnionych do tego osób w celu obrony swoich interesów, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych.
Zdjęcie autora
Zakupy / LogistykaZamówienia publiczne
Negocjacje… temat dość często poruszany w biznesie, na który kładzie się obecnie coraz większy nacisk. Negocjować możemy w każdej dziedzinie naszego życia, jednak nie łatwo jest być dobrym negocjatorem.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Rozwój techniki, procesów produkcji i ewolucja samych produktów na przestrzeni ostatnich lat pociągnęły za sobą przemiany nie tylko natury technologicznej, ale i organizacyjnej w zakładach produkcyjnych.
Zdjęcie autora
Zakupy / logistyka
Biorąc udział w obrocie gospodarczym musimy liczyć się z wieloma formalnościami, w których niezmiernie ważną rolę odgrywa sporządzanie i zawieranie umów. Wiedza o umowach gospodarczych jest przydatna zarówno dla właścicieli firm jak i dla przyszłych przedsiębiorców. Umowę określa się jako zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, które ustalają wzajemne prawa lub obowiązki. Umowa gospodarcza jest umową, w której co najmniej jedna strona występuje jako przedsiębiorca działający w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Zdjęcie autora
Obsługa Klienta / Obsługa Reklamacji
Sprzedaż wielu produktów i usług często odbywa się innymi niż klasyczny kanałami, głównie poprzez strony internetowe oraz dzięki telemarketingowi. Branża sprzedaży telefonicznej rozwija się w Polsce dynamicznie, jednak dyrektorzy działów marketingu wielu firm codziennie muszą się mierzyć z problemami
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Rynek pracy w Polsce ulega dynamicznym przemianom. Wraz z rozwojem gospodarczym i malejącym poziomem bezrobocia polski rynek pracy staje się coraz bardziej rynkiem, w którym to pracownicy decydują o wyborze pracodawcy i stawiają warunki dotyczące zasad przyszłej współpracy z nową firmą, nie tylko w zakresie wynagrodzenia.
Zdjęcie autora
Zakupy / Logistyka
Firma musi się rozwijać. Niezbędna jest zatem redukcja wydatków w firmie oraz minimalizowanie kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Wśród wielu czynników, które mają na to wpływ należy zwrócić uwagę na politykę samochodową, która prowadzona w odpowiedni sposób wpływa na budżet firmy
i pozwala utrzymać stabilną kondycję finansową.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Menadżerowie wysokiego szczebla zobowiązani do ciągłego poprawiania wyników sprzedaży, handlowcy, kierownicy projektów i ogólnie osoby pracujące pod silną presją czasu niejednokrotnie spotykają się z trudnościami przy realizacji natłoku zadań, często jeszcze powiązanymi z problemem gradacji wartości podczas podejmowania decyzji.
Zdjęcie autora
Rozwój Kompetencji Osobistych
Gospodarka materiałowo-narzędziowa stanowi bardzo ważny dział każdego przedsiębiorstwa, traktuje się ją jako jedną z najważniejszych ogniw
w logistyce. Narzędzia i materiały generują dla firmy koszty stałe w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Istotą prowadzenia firmy lub działalności gospodarczej jest generowanie zysku (rozumianego również jako redukcja kosztów działalności).
Zdjęcie autora
Ochrona Danych Osobowych
Przedsiębiorcy prowadząc działalność muszą spełniać wymogi, które dotyczą ochrony danych osobowych. Każdy z nich przetwarzając dane osobowe ma obowiązek opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa w firmie.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Kadra zarządzająca w firmie na co dzień w pracy zawodowej styka się z wieloma czynnikami stresogennymi: presja czasu i osiągnięcia zakładanych wyników, nadmierne obciążenie obowiązkami, zaburzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ogromna odpowiedzialność za efekty pracy swojej i swoich podwładnych, wreszcie notoryczna kontrola zwierzchników i presja ze strony konkurencji.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu osiąganie przez nie wyznaczonych celów przy określonym skutku finansowym. Przewidywanie
i świadomość konsekwencji tych działań dla dalszej kondycji i kierunku rozwoju firmy to kluczowe kompetencje, bez których kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie może się obejść, jeśli dla prowadzonej firmy chce osiągać korzyści ekonomiczne.
Zdjęcie autora
Obsługa Klienta / Obsługa Reklamacji
Pracując w obsłudze klienta, nie rozróżniając, czy jest to bezpośredni kontakt czy obsługa klienta przez telefon, nie raz możemy się spotkać z trudnym klientem. Jego „trudność” może objawiać się roszczeniowością, zdenerwowaniem, niezadowoleniem, bądź chęcią złożenia reklamacji.
Zdjęcie autora
Zakupy / Logistyka
W każdym procesie kupna-sprzedaży możemy dostać coś więcej, niż wyjściowo proponuje nam sprzedawca. Negocjacje nie polegają jedynie na tym, aby obniżyć cenę kupowanego produktu bądź usługi.
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Model zarządzania, znany pod nazwą LEAN management (tzw. szczupłe zarządzanie) jest pochodną systemu organizacji pracy wprowadzonego
w zakładach Toyoty i w innych japońskich firmach motoryzacyjnych po II wojnie światowej.
Zdjęcie autora
HR / Kadry
Firmę tworzą ludzie. A dobrą firmę tworzą ludzie dobrze zarządzani. Niewłaściwe zarządzanie pracownikami może doprowadzić do rozbicia zespołu projektowego. Stąd też rekrutacja ludzi na odpowiednie stanowiska, ich rozwój, tworzenie warunków, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu firmy, a także motywowanie oraz ocena pracowników jest wyzwaniem dla obecnych managerów.
Zdjęcie autora
HR / Kadry
Szef to osoba o kompetencjach decyzyjnych i menedżerskich, która stojąc na czele zespołu realizuje z pomocą pracowników zadania i cele przypisane swojemu zespołowi. Kierowanie i zarządzanie zespołem ludzi wymaga od menadżera posiadania zdolności przywódczych.
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Współczesny kupiec to osoba, która pełni bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Nie tylko odpowiada za dostarczanie oraz sprzedaż towarów
i usług, ale także jest odpowiedzialna za praktyczne wdrożenie długofalowej strategii organizacji: nawiązuje i podtrzymuje dobre relacje z klientem, posiada umiejętności negocjacyjne i analityczne potrzebne do stworzenia lepiej dopasowanej oferty lub wynegocjowania atrakcyjnej ceny zakupu.
Zdjęcie autora
Rozwój Kompetencji Osobistych
Negocjator chcąc uzyskać przewagę powinien dopasować rodzaj wypowiadanego słownictwa do stosownego sposobu reprezentacji rozmówcy. Aby to zrobić, poza uważnym słuchaniem niezbędne jest obserwowanie jego ruchu gałek ocznych (jest to skorelowane z procesem przetwarzania wewnętrznego) i innych sygnałów ciała: tonu głosu, tempa mówienia, poziomu i sposobu gestykulacji.
Zdjęcie autora
Rozwój Kompetencji Osobistych
Negocjacje są rodzajem dwu- lub wielostronnego porozumienia, którego celem jest osiągnięcie korzystnej dla wszystkich stron ugody. W negocjacjach każda ze stron ma swoje interesy. Niektóre z nich są wspólne, inne sprzeczne. Te ostatnie zazwyczaj powodują konflikt, zaś jego rozwiązanie jest możliwe właśnie wskutek pertraktacji.
Zdjęcie autora
Akademia Menedżera
Od kilku lat możemy zaobserwować wielopokoleniowość w organizacjach. Przychodzimy do pracy, w której zespoły projektowe składają się z reprezentantów generacji X, Y oraz Z. Czasem nawet między niektórymi współpracownikami występuje dość spora różnica wieku. Jak zarządzać taką grupą, aby nie rodzić konfliktów, jak motywować zespół do współpracy i trafić przekazem do każdego?
Zdjęcie autora
Handel / Marketing
Zakupy towarzyszą nam od najmłodszych lat. Każdy z nas nawet nieświadomie uczestniczył w nich jako dziecko. Handel na rynku towarów i usług cały czas się rozwija. Handlowcy poszerzają swoje umiejętności sprzedażowe, natomiast konsumenci są coraz bardziej świadomi trików marketingowych, jakie stosują na nich sprzedawcy.