Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku

- opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Zarządzanie flotą samochodową

- metody redukcji kosztów eksploatacji i efektywne wykorzystanie aut służbowych w firmie

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Czas pracy w 2018 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Lean w magazynie i logistyce

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku

- opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2017 rok - warsztaty

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT

- nowa dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane ? wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

Ocena dostawców – narzędzia oceny i kwalifikacji z uwzględnieniem audytu

- skuteczne procedury oceny, wyboru i kwalifikacji dostawców krok po kroku. Warsztaty dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

TPM, SMED I 5S – kompleksowe utrzymanie ruchu

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Wypadki przy pracy w 2018 roku

- odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz prowadzenia dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Metody redukcji kosztów produkcji

- jak skutecznie zredukować koszty?

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

- trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

CONTROLLING PRODUKCJI

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v.2

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

ENGLISH FOR THE AUTOMOBILE INDUSTRY

- specjalistyczne warsztaty językowe dla specjalistów branży automotive

ENGLISH FOR THE ENERGY INDUSTRY

- warsztaty językowe dla specjalistów branży energetycznej

PROWADZENIE INSTRUKTARZY STANOWISKOWYCH WG TWI

- doskonalenie standardów produkcji, poprawa bezpieczeństwa i wydajności

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONTROLA TECHNICZNA ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA – ZALECENIA PIP

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

TECHNIKA SMAROWNICZA I UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA W STRATEGII UTRZYMANIA RUCHU

- dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

GAZY TECHNICZNE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

- bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami, wymagania zasadnicze, kategorie, rola norm zharmonizowanych, procedury oceny zgodności, dokumentacja dostarczana przez producenta, deklaracja zgodności, znakowanie CE - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

REDUKCJA KOSZTÓW PRODUKCJI PRZY UŻYCIU LEAN MANUFACTURING, KAIZEN, SMED I GRUPOWEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

- szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

LEAN MANAGEMENT

- jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

SMED – SZYBKIE PRZEZBROJENIA MASZYN I URZĄDZEŃ

- wypracowanie rozwiązań doskonalących

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA, REMONTY UTB I ZAWIESI PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI UDT. DOSTOSOWANIE DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA – ZALECENIA PIP

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

RACJONALNA GOSPODARKA PALETOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

- jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

OPTYMALNA GOSPODARKA ZAPASAMI

- jak skutecznie redukować koszty zapasów w przedsiębiorstwie?

ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI I KOOPERANTAMI

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY. JAK SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ SPORY W ZESPOŁACH TECHNICZNYCH I PRODUKCYJNYCH?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

- symulacja spisu z natury ? warsztaty umiejętności

Dyrektywa atex 2014/34/ue i bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem – konsekwencje zmian, aspekty prawne

- rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ? identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy ? doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji Pracy

Narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji

- poligon ćwiczeniowy praktycznych umiejętności związanych z poprawą jakości produkcji

Szkolenia i kursy: Utrzymanie Ruchu, Produkcja i BHP


Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z Gliwic od samego początku swojej działalności organizuje szkolenia w zakresie Utrzymania Ruchu, Produkcji i BHP. Wysoka skuteczność naszych kursów wynika z wieloletniej współpracy z wysokiej klasy ekspertami UDT i PIP.
Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy aktualną wiedzę, najlepsze praktyki inżynierskie, które optymalizują działania w zakresie produkcji i UR.
Doskonale rozumiemy potrzeby Służb Utrzymania Ruchu dlatego proponujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dostosowane do konkretnych wymagań naszych klientów.

Tematyka naszych szkoleń jest niezwykle szeroka – od ciekawych propozycji dotyczących controllingu inwestycyjnego, przez wymagania i kontrole PIP i UDT dla maszyn i urządzeń technicznych, redukcję kosztów produkcji, po prewencję i eliminację wypadków przy pracy. Ponadto polecamy szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing, w czasie których omawiamy techniki 5S, SMED, TPM oraz system ciągłego doskonalenia Kaizen.

Uczymy, jak dostosować maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, jakie wymogi stawiają przed producentami nowe dyrektywy: maszynowa 2006/42/WE, ATEX 2014/34/UE, ciśnieniowa 2014/68/UE i niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Nasi Eksperci przekazują praktyczne wskazówki w zakresie opracowania nowych instrukcji organizacji pracy oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.