ORGANIZACJA PRAC ORAZ BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2017 ROKU

 In UR / Produkcja / BHP
UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3189

ORGANIZACJA PRAC ORAZ BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2017 ROKU

– praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Minął kolejny rok od wejścia w życie rewolucyjnego rozporządzanie Ministra Gospodarki z 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych a już Ministerstwo Gospodarki pracuje nad następną nowelizacją. Co więcej, jak wynika z kontroli wiele firm nadal nie wywiązało się z obowiązku przygotowania nowej dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Przepisy nie podają gotowych rozwiązań, wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

Na szkoleniu zaproszony Ekspert, przedstawi przykłady formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, które mogą posłużyć do przygotowania własnej dokumentacji.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

Omówione zostaną kontrowersje w zakresie zmian w potwierdzaniu świadectw kwalifikacyjnych w energetyce. Przedstawione zostaną doświadczenia i wnioski Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące aktualnych i proponowanych zasad uznawania kwalifikacji w energetyce.

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w 2017 roku

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładzie zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych
 • Omówienie kierunków zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – aktualny stan prac w zakresie zmian dotyczących organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego
  eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
 • Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych omówienie typowych problemów poleceniodawców
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego
 • System LOTO – czy może zastąpić organizację bezpiecznej pracy w energetyce? Czym jest ten system, jakie zagrożenia dzięki jego zastosowaniu można wyeliminować?

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska –komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

 • Omówienie zmian w zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
 • Polska Norma PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.,
 • Polska Norma PN-EN 61230 Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania,
 • Polska Norma PN-E-04700 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montażowych badań odbiorczych,
 • PN HD 60364 – 6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 6 Sprawdzanie,
 • Polska Norma PN-E -05100-1:2000 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”,
 • PN –IEC 60364-5-551 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze”,
 • PN-EN 50272-2 „Wymagania bezpieczeństwa dla baterii wtórnych oraz instalacji bateryjnych. Arkusz 2 : Baterie stacjonarne.”
 • Norma SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Polska Norma PN – E – 05115 „Instalacje elektroenergetyczne o napięciu nominalnym powyżej 1 kV prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne,
 • PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem,
 • PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia,
 • PN-EN 62305-4:2009  Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
 • Przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:
  Obsługi,
  Konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

4. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.

5. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości
interpretacyjnych w zakresie:

 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie wątpliwości w zakresie prac komisji kwalifikacyjnych,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce – aktualny stan prac.

6. Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych stosowanych podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych oraz omówienie kierunków zmian prawa w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w energetyce.

 • omówienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie montażu połączeń kołnierzowych w energetyce,
 • omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań metalowych bez typu ustawianych przy urządzeniach energetycznych.

6. Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych – omówienie wymagań w zakresie organizacji prac na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne
maszyn”

8. Specjalne instalacje elektryczne (zakładane na placach budów na czas inwestycji) budowa i eksploatacja urządzeń elektrycznych na placach budów wg PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

9. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

10. Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

CZĘŚĆ II

1. Jakie są szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce?

 • wymagania w zakresie doboru, użytkowania, konserwacji, naprawy i wymiany.

2. Znakowanie, kontrola, instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej stosowanych w energetyce, wymagania Polskiej Normy.

 • zastosowanie odzieży chroniącej przed skutkiem łuku elektrycznego
 • rękawice i rękawy elektroizolacyjne chroniące przed skutkami łuku elektrycznego
 • hełmy chroniące przed skutkami wystąpienia łuku elektrycznego
 • obuwie elektroizolacyjne
 • środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

Ekspert w zakresie zastosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce.
Członek Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członek z prawem głosu w Komitecie Technicznym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Prowadzi szkolenia dla elektroenergetyków z dziedziny:

 • organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych,
 • oznakowania znakiem CE,
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej,
 • dyrektywy niskonapięciowej,
 • dyrektywy środków ochrony indywidualnej;
 • szkolenia dla osób zajmujących się badaniem wyrobów elektroenergetycznych w tym sprzętu BHP;
 • środków ochrony indywidualnej
 • szkolenia dla osób ubiegających się o kwalifikacje zawodowe SEP w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru;

Od 15 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z laboratoriami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczelniami; (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska).

Zajmuje się także wykonywaniem audytów  w zakresie norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/VCA.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

21-22 września 2017r. – Hotel Belweder**** Conference & Spa
Ustroń, ul. Zdrojowa 15
www.hotelbelweder.pl

Hotel Belweder***** Conference & Spa luksusowy hotel, przepięknie położony na zboczu Góry Równicy w uzdrowiskowej części Ustronia. Do dyspozycji Gości strefa Wellness & SPA, basen z wodospadem, przeciwprąd oraz bicze wodne, jacuzzi z hydromasażem, dwie łaźnie – fińska (suchej) i rzymska (parowej).

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1590 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1540 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 21-22.09.2017 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel Belweder***** Conference & Spa
CENA: 1590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 234
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

  JSW KOKS S.A. Mateusz
 • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

  KOPEX S.A. Damian

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.