BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU

 In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
UR / Produkcja / BHP
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3211

BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU

– podsumowanie wyników kontroli PIP w 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany – nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała blisko 1000 kontroli w obszarze przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce magazynowej.

Kontrole wykazały wiele rażących nieprawidłowości w tym zakresie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzi Ekspert największego organu kontrolującego bezpieczeństwo pracy w zakładach, który podsumuje wyniki przeprowadzonych kontroli w 2017 roku, wskaże najczęściej popełniane błędy przy eksploatacji oraz zapozna uczestników z najlepszymi praktykami w obszarze podniesienia bezpieczeństwa pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany wprowadzone w 2017 r. w zakresie ręcznych prac transportowych – nowe przepisy „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”, a dotyczące dopuszczalnej masy przemieszczanych towarów oraz wydatku energetycznego.

Jednocześnie przekazane zostaną założenia nowelizacji rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury). Omówione zostaną nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego) oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB, przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010
 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm,
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym,
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

 • Uprawnienie operatorów wózków jezdniowych,
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania,
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.

Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy,
 • uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych), podział zawiesi

 • dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL),
 • przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty zawiesi,
 • zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi,
 • uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

Ręczne prace transportowe

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Dopuszczalne normy ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani),
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego),
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN

Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:201,1
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin – przepisy krajowe,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników

Składowanie i magazynowanie

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych,
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania.

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu,
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie,
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami,
 • Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (magazyn, hala produkcyjna) odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika

 • Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
 • Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.

Założenia nowelizacji rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury).

Nowych obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego).

Nowe obowiązki zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).

Kontrole PIP – sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert bhp w zakresie bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w zapewnieniu technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej, narzędziowej oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
 • pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,
 • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i składowanie.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

19 kwietnia 2018r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum
Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na “Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystają Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****

TERMIN: 19.04.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
CENA: 499 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.