Zamówienia
Publiczne
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=2962

CERTYFIKOWANY KUPIEC

– ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Podczas trzydniowych warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów dowiedzą się Państwo:

 • Jak skutecznie zawierać umowy z kontrahentami?
 • Jak prawnie zabezpieczać interesy firmy na etapie zawierania umów?
 • Jak zapewnić optymalne rozwiązania prawne w zakresie zapewnienia rozliczeń i wykonania umów w dziale zakupów?
 • Jak egzekwować roszczenia reklamacyjne?
 • Jak optymalizować procesy i procedury zakupowe w organizacji?
 • Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupów?
 • Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy?
 • Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym?
 • Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny?
 • W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami?
 • Jak dokonać kalkulacji kosztów zakupów?
 • Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami?
 • Jakie typy umów stosować we współpracy z dostawcami?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I dr Marek Kasperek

OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ

Jak zorganizować zakupy – podstawowe dokumenty bazowe w zakupach

 • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
 • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje zakupowe
 • Pozostałe dokumenty wpływające na zakupy

Tryby realizacji zakupów

 • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach – zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
 • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
 • Przetargi
 • Konsolidacja zakupów -szansa czy pułapka dla zakupów
 • E procurment
 • Platformy zakupowe

Wyznaczanie kategorii i subkategorii

 • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
 • Kategoria a index
 • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
 • Łączenie kategorii
 • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
 • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)

Ćwiczenie: Kategoryzacja zakupów

Planowanie w zakupach

 • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
 • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
 • Planowanie zakupów
 • Planowanie kosztów
 • Planowanie czasu
 • Kit (Set) zakupowy

Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
 • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
 • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo – workowe
 • Strategie sprzedażowe dostawców

Przygotowanie do procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
 • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców
 • Ocena własnej pozycji zakupowej
 • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
 • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
 • Tworzenie grup zakupowych

Ocena ofert dostawców

 • Jak sporządzić dobry plan zakupów
 • Wpływ zapasów na plan zakupów
 • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych

Ćwiczenie: Ustalanie sposobu zamawiania

 • Sformułowanie zapytania ofertowego
 • Wstępna ocena oferty
 • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
 • Ocena oferty metodą PEO*

Ćwiczenie: Ocena ofert PEO

Wybór dostawcy i formalizacja współpracy

 • Techniki negocjacji w zakupach
 • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
 • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
 • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
 • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
 • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw

Ocena i kwalifikacja dostawców

 • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
 • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
 • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Audyt dostawców
 • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców

Sposoby konstrukcji cen przez dostawców

 • Struktura ceny dostawcy
 • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
 • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny

Nowoczesne formuły kosztowe do podejmowania decyzji w zakupach

 • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
 • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
 • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach
 • Budżetowanie w zakupach

Ćwiczenie: Kalkulacja CKN

Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Macierz ryzyka
 • Portfolio ryzyka
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Ćwiczenie: Analiza i kalkulacja ryzyka dostawcy

*PEO (Parametryczna Ewaluacja Ofert) – metoda obiektywizująca i przyspieszająca ocenę ofert dostawców)


CZĘŚĆ II mec. Monika Sawarska

GDZIE SZUKAĆ PUŁAPEK W UMOWACH HANDLOWYCH?
PRAWNE INSTRUMENTY ZABEZPIECZANIA INTERESÓW FIRMY NA ETAPIE ZAWIERANIA UMÓW Z DOSTAWCAMI

Sposoby zawierania umów

 • Oferta – konsekwencje złożenia oferty, terminy związania ofertą, złożenie oferty w postaci elektronicznej (wymogi prawne), odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy.
 • Negocjacje – chwila zawarcia umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Aukcja, przetarg – ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, błędy popełniane przy organizacji przetargu
 • Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z uwzględnieniem obrotu elektronicznego – chwila zawarcia umowy, obowiązki stron, odpowiedzialność

Ogłoszenia, reklamy, cenniki, oferta w postaci elektronicznej

List intencyjny – znaczenie praktyczne, treść, skutki podpisania listu intencyjnego

Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy – konsekwencje stosowania wzorca w relacjach B2B, B2C, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy, klauzule abuzywne we wzorcach

Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej – gdzie szukać „pułapek” w umowie

 • Klauzula nadzwyczajnych okoliczności – rebus sic stantibus
 • Klauzula waloryzacyjna
 • Klauzula dotycząca kontaktów między stronami
 • Klauzula wyboru prawa właściwego i konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych
 • Klauzula wyboru sądu/arbitrażu – znaczenie konwencji nowojorskiej
 • Klauzula wiodącego języka umowy, bądź jej brak
 • Kara umowna
 • Odsetki umowne
 • Odstąpienie od umowy
 • Zastrzeżenie warunku lub terminu

Umowa ramowa – treść umowy, sposób realizacji, przypadki zastosowania w praktyce, zagrożenia

Umowa na wyłączność – treść umowy, przypadki zastosowania w praktyce, konsekwencje jej zawarcia, korzyści, zagrożenia

Umowa przedwstępna – ważność umowy przedwstępnej, postanowienia obowiązkowe, termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej, przedawnienie roszczeń

Zasady podpisywania umów – reprezentacja ustawowa, lub umowna, pełnomocnik, falsus procurator, prokurent, prawidłowe konstruowanie nagłówków i oznaczeń stron, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy

Badanie wiarygodności kontrahentów – miejsce poszukiwania informacji, KRS, KRD, wywiadownie gospodarcze

Sposoby zabezpieczenia umów – prawidłowe formułowanie postanowień dotyczących zabezpieczeń, praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z zabezpieczeń

 • Ubezpieczenie:
  – ładunku w transporcie
  – transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym jako przykład zabezpieczenia kontraktu
  – odpowiedzialności cywilnej
 • Inne sposoby zabezpieczenia wykonania umowy:
  – poręczenie
  – gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa
  – rachunek powierniczy
  – zastrzeżenie własności
  – przewłaszczenie na zabezpieczenie
  – weksel i deklaracja wekslowa

Postanowienia w umowach z zakresu prawa własności intelektualnej, przemysłowej, prawa autorskiego

Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności

Skutki ogłoszenia upadłości dla obowiązywania umów

Użycie w obrocie handlowym wzorców i terminów handlowych (np. INCOTERMS, w tym: INCOTERMS 2000) oraz możliwość ich modyfikowania przez strony w drodze negocjacji

Zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku

Metody rozstrzygania sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne, arbitraż, mediacja). Przygotowanie do potencjalnych sporów, zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów. Znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego jednolitego prawa kontraktów UE (PECL)

 Umowa sprzedaży

 • Określenie przedmiotu, obowiązki sprzedawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie sprzedaży
 • Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej („regres między sprzedawcami”), roszczenia: sprzedawca – hurtownik – dystrybutor – producent/importer, termin przedawnienia roszczeń
 • Szczególne rodzaje sprzedaży
 • Prezentacja konsekwencji zmian w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do rękojmi i gwarancji; analiza spraw wg systematyki: przed grudniem 2014/ po grudniu (po 25 grudnia 2014 r., czyli od daty wejścia w życie nowelizacji)

 Umowa o dzieło

 • Określenie przedmiotu, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy, ustalenie wynagrodzenia, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie o dzieło, przedawnienie roszczeń

Umowa dostawy

 • Określenie przedmiotu, odpowiedzialność dostawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie dostawy, termin przedawnienia roszczeń

Umowa zlecenia

 • Istota umowy zlecenia, obowiązki stron, wynagrodzenie zleceniobiorcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie zlecenia, termin przedawnienia roszczeń

Umowa agencyjna

 • Istota umowy agencyjnej, praktyczne zastosowanie umowy agencyjnej w obrocie gospodarczym, wynagrodzenie agenta, obowiązki stron umowy
 • Specyficzne postanowienia w umowie agencyjnej, odpowiedzialność agenta, termin przedawnienia roszczeń

 Umowa przewozu

 • Regulacje prawne umowy przewozu – Kodeks cywilny oraz Prawo przewozowe, wzajemne relacje obu ustaw
 • Istota umowy przewozu, obowiązki stron, odpowiedzialność przewoźnika, list przewozowy i jego znaczenie dla dochodzenia roszczeń reklamacyjnych
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

mec. MONIKA SAWARSKA

adw. Monika Sawarska

Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek.

Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce”

Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.

Publikacje artykułów:

 • Akcjonariusz powinien walczyć o swoje prawa, Wyborcza.biz
 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji, Infor.pl
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej
 • Koszty założenia spółki akcyjnej
 • Regulaminy w spółce akcyjnej
 • Przejęcie spółki akcyjnej
 • Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta
 • Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej
 • Kadencja zarządu spółki akcyjnej
 • Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru
 • Co powinna zawierać międzynarodowa umowa handlowa?, Infor.pl
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, Infor.pl
 • Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monitor Prawniczy
 • Zakaz potrącenia ex iure tertii, Rejent
 • Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE), Infor.pl

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Część I

Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami).
Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów.
Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Część II

Warsztat będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu… )
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia
 • kierowników i specjalistów działów logistyki
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

18-20 kwietnia 2018r. – Hotel Belweder***** Conference & Spa
Ustroń, ul. Zdrojowa 15
www.hotelbelweder.pl

Hotel Belweder***** Conference & Spa luksusowy hotel, przepięknie położony na zboczu Góry Równicy w uzdrowiskowej części Ustronia. Do dyspozycji Gości strefa Wellness & SPA, basen z wodospadem, przeciwprąd oraz bicze wodne, jacuzzi z hydromasażem, dwie łaźnie – fińska (suchej) i rzymska (parowej).

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1950 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1899 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1340 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 270 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (3 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 18-20.04.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel Belweder***** Conference & Spa
CENA: 1950 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie w firmie Effect zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wykwalifikowani trenerzy oraz profesjonalna organizacja całego szkolenia, łącznie z czasem wolnym. Spędziłam tu owocny czas i na pewno będę jeszcze korzystać z usług firmy szkoleniowej Effect".  

  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Magdalena
 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, znakomite warunki, bezcenne wskazówki".  

  PERN S.A. Paweł

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.