ZARZĄDZANIE WIELOPOKOLENIOWYM ZESPOŁEM – WYZWANIE DLA MENEDŻERA SIŁA SŁÓW W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry
HR / Kadry
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3567

ZARZĄDZANIE WIELOPOKOLENIOWYM ZESPOŁEM – WYZWANIE DLA MENEDŻERA SIŁA SŁÓW W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI

– jak pogodzić interesy  iksów, igreków i pokolenia 50 plus? Narzędzie skutecznego zarządzania, doceniania i motywowania, budowania zaangażowania, komunikacji, zwiększania innowacyjności i kreatywności pracowników pokolenia Baby Boomers, X, Y, Z.

Różnorodność w zespole % procentuje.

Firmę tworzą ludzie, grupa różnorodna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, kulturę, wartości, inne rozumienie świata, nie mówiąc o motywacji, podejściu do technologii, finansów czy sposobu uczenia. Już teraz pracuje obok siebie pięć pokoleń – generacja B, Baby Boomers, pokolenie X, Y, Z.

Różnice istniejące pomiędzy pracownikami nie muszą być barierą dla współpracy zespołu. Przeciwnie, mogą stać się jego największym atutem, pobudzać innowacyjność i oryginalne rozwiązania.

Jak zarządzać zespołem różnorodnym, jak uwalniać potencjał tkwiący w każdym pracowniku, motywować do współpracy, minimalizować konflikty?

Przyjedź na szkolenie, poznaj narzędzia, przećwicz metody, wypracuj optymalny styl zarządzania zespołem różnorodnym, POSTAW NA SIŁĘ WSPÓŁPRACY POKOLEŃ.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • menedżerowie zapoznają się z dobrymi praktykami zarządzania różnorodnością zespołu pracowników (modele, narzędzia)
 • dokonają autodiagnozy swojego stylu przywództwa i rozwiną niezbędne kompetencja menedżerskie do skutecznego zarządzania różnorodnością pracowników
 • zwiększą swoją świadomość różnic pokoleniowych zespołu i wypracują sposoby współpracy międzypokoleniowej
 • rozwiną kompetencje w zakresie komunikacji w różnorodnym zespole
 • przećwiczą rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji w zespole różnorodnym
 • dowiedzą się czym jest syndrom myślenia grupowego i jak mu przeciwdziałać

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

 • Na czym polegają różnice pokoleniowe i jak pokonywać związane z nimi wyzwania?
 • Jakie znaczenie ma styl przywództwa w zarządzaniu różnorodnością?
 • Jakie są szanse i zagrożenia związane z różnorodnością pracowników?
 • W jaki sposób wykorzystywać potencjał różnorodności na poziomie organizacji i zespołu?
 • Jak różnorodność wpływa na zdolność zespołów do generowania wiedzy i tworzenia innowacji?
 • Jak podejmować decyzje i rozwiązywać konflikty w różnorodnym zespole?
 • Jak diagnozować i wykorzystywać indywidualne motywy oraz predyspozycje członków zespołu?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

WSKAŹNIK DIVERSITY INDEX.

1. Wskaźnik Diversity Index. Autodiagnoza stanu własnego zespołu i porównanie do wyników firm w Polsce.

 • Diversity Index pozwala na analizę akceptacji różnorodności w zespole i organizacji wynikającej z: płci, wieku, (nie)pełnosprawności, orientacji seksualnej, rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, wyznania czy bezwyznaniowości.

2. Jak efektywnie zarządzać różnorodnym zespołem?

 • Szanse i zagrożenia związane z różnorodnością zespołu.
 • Wszystko nas dzieli. 21 różnic w stylu życia, celach, motywacji i komunikacji. Baby boomers. Generacje X, Y, Z i C.
 • Baby boomers. 1946 – 1963. Ludzie „ciężko pracujący”. Pokolenie z zasadami pracy, które powoli zaczyna odchodzić na emeryturę.
 • Generacja X. 1964 – 1979. Praca jest ważna, ale nie najważniejsza. Work life balance. Poszukujący równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.
 • Generacja Y. 1980-1998. Wysoko cenią sobie możliwość elastycznego trybu pracy, nawet do granic całkowitej komunikacji wirtualnej.
 • Generacja Z. 1999-. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie. Żyją w świecie i społecznościach wirtualnych. Nieprzystosowani do świata rzeczywistego? „Hej ziom” – czyli wszyscy są równi i nie ma granic. Jak najmłodsze pokolenie wchodzi w życie zawodowe.
 • Dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością. Modele, narzędzia – przykłady zarządzania różnorodnymi zespołami.
 • 3. Czy takie różnice da się pogodzić?
 • Mentalność i oczekiwania poszczególnych generacji.
 • Jak efektywnie realizować cele z różnorodnym zespołem?
 • Jak zapewnić przekazywanie wiedzy i doświadczenia?
 • Jak pobudzać innowacyjność i motywować poszczególne generacje?
 • Jak delegować zadania pod kątem różnic cech i zachowań poszczególnych członków zespołu?

4. Największe błędy menedżerów w zarządzaniu różnorodnym zespołem.

 • Kto ma się zmienić. My, czy Oni?

MENEDŻER ZESPOŁU RÓŻNORODNEGO. NOWE PODEJŚCIE.

1. Rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania różnorodnym zespołem.

 • Jaki styl przywództwa przyjąć w stosunku do Generacji Baby boomers, X, Y, Z?
 • Autodiagnoza stylu zarządzania różnorodnością. Case study.
 • Budowanie autorytetu w zespole różnorodnym. Jak pogodzić różne idee, wartości i cele?
 • Inteligencja emocjonalna menedżera – kluczowa kompetencja budująca wiarygodność i pozycję menedżera w zespole.

2. Kompetencje międzykulturowe menedżera: praca w szumie, myślenie projektowe, multidyscyplinarność, kompetencje cyfrowe, współpraca w wirtualnych zespołach.

3. Dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością.

 • Odrzuć stare nawyki. Zmień styl i nie strać autorytetu.
 • Modele, narzędzia – przykłady zarządzania różnorodnymi zespołami.

ŹRÓDŁA RÓŻNIC I PODZIAŁÓW W ZESPOLE. JAK Z RÓŻNIC TWORZYĆ POTENCJAŁ.

1. Co nas różni?

 • Tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna itd.).
 • Tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy religijne, polityczne).
 • Tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko pracy).
 • Tożsamość indywidualna (wartości i przekonania, style pracy, style uczenia się, style komunikacji, style negocjacji, sposoby podejścia do zidentyfikowanych problemów, sposoby generowania nowych pomysłów, sposoby podejmowania decyzji, sposoby rozwiązywania konfliktów, poczucie czasu, aspiracje zawodowe).

2. Różnorodność w kontekście wieku. 21 różnic pokoleniowych pomiędzy X, Y i Z.

 • Studia przypadków – jak firmy popełniają błędy i jak odnoszą sukcesy w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń X, Y, Z, C. Baby boomers.
 • Właściwy dobór ludzi do zadań.
 • Korzyści z „młodych wilków” – zapał, kreatywność, brak rutyny.
 • Korzyści z doświadczonych pracowników – doświadczenie, wiedza, mentoring.
 • Pracownicy 50+ obawy, zarzuty wobec tej grupy wiekowej. Age friendly – zysk z dojrzałości.

3. Inne różnice wpływające na pracę zespołu.

 • Różnorodność w kontekście płci – rola płci w efektywnych zespołach. Struktura płci w zespole sprzyjająca efektywności, a związek z typem wykonywanej pracy.
 • Szanse i zagrożenia zespołów monopłciowych i mieszanych.
 • Wykorzystanie atutów płci w realizowaniu zadań.

4. Różnice osobowościowe i charakterologiczne członków zespołu.

 • Jak zarządzać różnymi typami osobowości? Pragmatyk. Ekstrawertyk. Wrażliwiec. Analityk.
 • Co motywuje poszczególne typy osobowości? Podejście indywidualne menedżera.

5. Zespól multikulturowy. Zatrudniamy cudzoziemców. Opór, stereotypy i tolerancja.

 • Jak przygotować zespół do zmian i akceptacji nowych członków?
 • Jak skutecznie wdrożyć nowych członków do pracy w zespole?

MOTYWACJA I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

1. Co motywuje Baby boomersów, Generację X, Y, Z?

 • Sposoby na motywację i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych.
 • Jak rosną oczekiwania kolejnych generacji?
 • Baby boomers. Preferują formy uznania, które opierają się na docenianiu ich wiedzy i doświadczenia.
 • Generacja X. Możliwość rozwoju w pracy. Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym.
 • Generacja Y. Częsta informacja zwrotna. Zarządzanie przez konsultowanie. Praca zespołowa. Partnerskie relacje. Negocjowanie z szefem. Konstruktywna i pozytywna komunikacja. Atmosfera panująca w miejscu pracy. Wolą sms-a, czy spotkanie?
 • Generacja Z. Transparentność i przejrzystość. Elastyczność. Równe prawa. Duże wsparcie. Bardzo wymagający od innych. Świat bez granic. W poszukiwaniu przyjemności i nowych doznań.

2. Motywacja finansowa i pozafinansowa.

 • Jakie formy motywacji finansowej są odczuwane jako sprawiedliwe.
 • Dlaczego dodatek za staż budzi opór i demotywuje?
 • Wyścig szczurów – jak uniknąć przedmiotowego podejścia.
 • Sposoby na motywację i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych.
 • Budowanie transferu kompetencji i zapału – jak przełamywać bariery i rozwiązywać konflikty pomiędzy pokoleniami?
 • Różnice osobowościowe i charakterologiczne członków zespołu.
 • Jak zarządzać różnymi typami osobowości? Pragmatyk. Ekstrawertyk. Wrażliwiec. Analityk.
 • Co motywuje poszczególne typy osobowości? Podejście indywidualne menedżera.
 • 3. Wysoka elastyczność narzędzi pracy menedżera. Umiejętność dopasowania.
 • Przydzielanie indywidualnych zadań i ról. Awans. Premia. Podwyżka. Kiedy, komu i co oferować, czyli nie wszystko motywuje wszystkich.

PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM RÓŻNORODNYM.

1. Bariery.

 • Stereotypy i uprzedzenia.
 • Brak wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących podejmowania tzw. działań wyrównawczych i dotyczących równego traktowania w miejscu pracy.
 • Brak formalnych i/lub nieformalnych rozwiązań przeciwdziałających nierównemu traktowaniu w miejscu pracy.
 • Brak wiedzy na temat zarządzania różnorodnością oraz dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Brak narzędzi umożliwiających rzetelną i obiektywną ocenę organizacji z uwzględnieniem perspektywy zarządzania różnorodnością.

2. Konflikt jest nieunikniony.

 • Podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych.
 • Co budzi oburzenie i demotywację poszczególnych generacji? 
 • Konflikt zaawansowany i zachowania patologiczne. Czy zawsze musi się skończyć źle?
 • Kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny?

3. Jak przełamywać bariery, walczyć z negatywnymi stereotypami, uczyć tolerancji i tworzyć zgrany zespół?

 • Działania z poziomu menedżera.
 • Kodeks zasad zespołu.
  Exspose.
 • Komunikowanie wartości w zespole.
 • Szef jako źródło zasad i wartości.
 • Nieformalne wyjścia po pracy.
 • Spotkania zespołu o charakterze integracyjnym.
 • Działania z poziomu organizacji.
 • Kanały komunikacji wewnątrzfirmowej.
 • Wspieranie inicjatyw pro różnorodności.
 • Działania łączące różnorodną organizację.
 • Elastyczne formy zatrudnienia.

NADCHODZI MULTI-KULTI. PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA.

 • Przywództwo w nowych warunkach.
 • Zespoły samozarządzające się.
 • Nowe role menedżera. Czyli czego musimy się nauczyć?
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Program realizowany jest w formie interaktywnego warsztatu, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.
W trakcie szkolenia stosowane są takie formy warsztatowe jak:

– analiza case study, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne,
– „burza mózgów”, buzz, handout, testy.

Różnorodne i interaktywne metody dają gwarancję pełnej aktywności, zaangażowania i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, co stanowi istotny czynnik skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • osób zarządzających i kierujących zespołami: dyrektorów, kierowników, menedżerów, liderów,  kadry rezerwowej.
 • menedżerów i specjalistów działów HR.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.