In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-prawo-pracy-dla-menedzerow?date=31144

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów w 2020 roku

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne – warsztaty i studia przypadków

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.
Zwrócimy uwagę Menedżerom na RODO w procesie rekrutacji, a także zmiany w dokumentacji pracowniczej, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji czasu pracy.
Na przykładach z orzecznictwa zostanie zaprezentowane wyciąganie konsekwencji wobec pracowników, od kar porządkowych, przez pozbawienie premii, aż po zwolnienie z pracy.
Omówimy zmiany kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, które wprowadzają od 7 września 2019 roku dodatkowe uprawnienia dla pracowników.

Podczas szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów odpowiemy na najczęściej stawiane pytania:

 • dotyczące pobierania danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.
 • dotyczące kontroli trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem)
 • dotyczące rekompensaty za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasad udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowania uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
 • postępowania pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy Jak dokumentować brak uzgodnienia? Jaka jest odpowiedzialność za wykroczenie? Kiedy nie ma winy pracodawcy?
 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji?
 • o co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
 • karalność, plany rodzinne, ciąża, itp. – o jakie aspekty nie wolno pytać kandydata do pracy/pracownika?
 • jakie konsekwencje wyciągać w przypadku braku dbałości o mienie i dobra pracodawcy
 • jak stosować kary porządkowe i finansowe zgodnie z przepisami prawa?
 • jakie są zasady udzielania urlopów pracowniczych? (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych)
 • jakie są instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego?
 • jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe, podróże służbowe?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • jak premiować i nagradzać pracowników aby uniknąć zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • jak rozpoznać i zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy
 • jakie są konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie w miejscu pracy przełożonych?

Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

14 maja 2020r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 690 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com.

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – program szkolenia:

Monitoring pracownika w miejscu pracy – po wprowadzeniu przepisów o monitoringu od 25 maja 2018r. i ich zmianach od 4 maja 2019r.

– prawo wglądu do poczty służbowej pracownika
– problem przeszukania pracownika
– ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających (czy dopuszczalne są kontrole pracownika bez podejrzenia stanu nietrzeźwości lub spożycia alkoholu w związku ze zmianą przepisów od 4 maja 2019r. i w świetle dotychczasowego orzecznictwa SN)
– monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, skrzynek e – mailowych, GPS w samochodach służbowych
– krąg osób dokonujących czynności względem pracownika – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
– narzędzia pracy, w tym telefon służbowy i odpowiedzialność pracownika
– stwierdzanie uchybień w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy
– monitoring pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych

Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy, w tym udział osób trzecich podczas wręczania kar porządkowych i zwalniania pracownika

(z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – obecnie UODO).
– sposób przeprowadzania rozmów z pracownikami, dokumentowanie

– podanie do wiadomości pracowników przyczyny zwolnienia pracownika w orzecznictwie SN (w tym w przypadku wypowiedzenia umów terminowych)

Odpowiedzialność porządkowa – krok po kroku

– tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
– rozpoznanie sprzeciwu
– przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
– zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną, pozbawieniem premii)
– omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
– forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

– rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności i inne przyczyny na przykładach
– informowanie pracownika o możliwości wyciągnięcia konsekwencji w zakresie bytu stosunku pracy a zarzut groźby
– przyczyny rozwiązania stosunku pracy orzecznictwie SN (w tym z powodu braku dbałości o dobro zakładu pracy – przykłady)

Kontrola zwolnień lekarskich i skutki niewłaściwego ich wykorzystywania przez pracownika

– pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
– możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)
– zwolnienia w drodze elektronicznej; czy można skrócić zwolnienie lekarskie?
– obowiązek uprzedzenia o nieobecności i konsekwencje naruszenia tego obowiązku przez pracownika

Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu

– nieosiąganie wyników i norm
– absencji chorobowych
– niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
– utraty zaufania
– nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
– braku dbałości o mienie pracodawcy, jako przyczyna ustania zatrudnienia
–   podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – oczekiwania pracodawcy – brak kwalifikacji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
– utrata zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
– inne przyczyny wypowiedzenia
– tryb postępowania pracodawcy

Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

(w szczególności w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego)
– charakter i forma zwolnienia, roszczenia pracownika

Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika

– tryb i przyczyny
– zmiana warunków płacowych
– zmiana warunków zatrudnienia
– skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
– skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
– powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona; sposób powierzenia i konsekwencje
– odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
– przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej

Zakres obowiązków i czynności pracownika

– zmiana zakresu – forma
– bieżące polecenia
– problem dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika za wykonywanie dodatkowych obowiązków

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona na polecenie pracodawcy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy

– dopuszczalność powierzenia innej pracy
– problem zmiany miejsca świadczenia pracy (polecenie w trybie art. 42 par. 4 Kp czy delegacja)
– odmowa wykonywania pracy przez pracownika

Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 (moment uruchomienia ochrony; zwolnienie lekarskie po złożonym wypowiedzeniu; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

Urlopy wypoczynkowe w praktyce i zwolnienia od pracy. Co Menedżerowie powinni wiedzieć?

– wykorzystanie urlopów a plan urlopów
– podział urlopu na części
– przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracownika i z inicjatywy pracodawcy
– przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego
– odwołanie z urlopu
– wnioski urlopowe
– problem urlopu zaległego z uwzględnieniem stanowiska SN i PIP
– kiedy i w jaki sposób pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu
– urlop na żądanie – sposób jego zgłaszania oraz możliwość odmowy jego udzielenia przez pracodawcę
– badania kontrolne a urlop wypoczynkowy
– moment rozpoczęcia biegu urlopu
– konsekwencje samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– zwolnienia od pracy (na wezwanie sądu, oddanie krwi itp. sposób dokumentowania)
– uprzedzenie o nieobecności i usprawiedliwianie nieobecności w pracy
– zwolnienia od pracy, w tym na oddanie krwi – czas zwolnienia

Podejmowanie decyzji w zakresie premiowania i nagradzania

– premiowanie pracownika – zasady premiowania; pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej (kryteria)
– nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego
– zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na różnice w wynagrodzeniach za pracę
– w jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy, a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?

Czas pracy w praktyce – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania

– co jestem czasem pracy, a co nim nie jest? (okresy nie wykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy) np. czas przebrania w ubranie robocze, oraz opuszczenie stanowiska pracy, np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, rozliczenie kasy, przygotowanie się pracownika do pracy, przekazywanie zmian i czynności przygotowawcze w bieżącym orzecznictwie.
– tworzenie harmonogramów, zmiana harmonogramów i skutki zmiany harmonogramów
– ruchomy rozkład czasu pracy po zmianach przepisów – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem
– okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN, naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność pracodawcy
– pojęcie doby pracowniczej i znaczenie z punktu widzenia pojęcia nadgodzin oraz odpoczynku dobowego
– dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
– czas pracy a podróż służbowa, czas pracy pracowników przemieszczających się. Problem miejsca świadczenia pracy. Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
– czas pracy a szkolenia
– granice obowiązku pracy nadliczbowej, prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej. Forma polecenia
– praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN, pojęcie „w razie konieczności”?

Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2019r.

– kto jest uprawniony do żądania przerywanego systemu czasu pracy, ruchomego rozkładu czas pracy; forma wniosku
– co to jest przerywany system czasu pracy i kiedy nie należy się rekompensata za przerwę;
– forma wniosku pracownika i dokumentowanie zdarzeń uzasadniających szczególne uprawnienie;
– czy i kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku; uzasadnienie odmowy

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.; postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy; jak dokumentować brak uzgodnienia; odpowiedzialność za wykroczenie; kiedy nie ma winy pracodawcy;
– czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)
– forma polecenia pracy nadliczbowej i skutki odmowy pracy nadliczbowej przez pracownika
– zwolnienie pracownika na załatwianie spraw osobistych („wyjścia prywatne”) po zmianach przepisów
– jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego?

Ewidencja  czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od  1 stycznia 2019r.

– pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od  4 maja 2019 roku obowiązują nowe przepisy mające znaczenie przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
– potwierdzanie przybycia do pracy a ewidencja czasu pracy; niedopuszczalne zapiski na listach obecności
– forma prowadzenia ewidencji czasu pracy; okres przechowywania ewidencji
– treść ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów
– skutki zaniechania prowadzenia ewidencji czasu pracy
– prawidłowe odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów
– zwolnienia od pracy i nieobecności

Mobbing – wybrane zagadnienia dla menedżera

– definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
– wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu
– dyscyplinowanie  pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych lub mobbingu.
– mobbing – co zmieniło się w 2019 roku?

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy dla menedżerów – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

14.05.2020 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
690 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

  FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
 • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

  TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.