In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Negocjacje
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/trudne-negocjacje-ze-zwiazkami-zawodowymi-gra-nerwow-w-konflikcie-interesow

Szkolenie Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi – doświadczenia zawodowych negocjatorów

– wyjątkowy trening negocjacyjny i zbiorowe prawo pracy dla menedżerów i działów HR. Rozwiązywanie konfliktów przed sporem i w ramach sporu zbiorowego.

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi to spotkanie z zawodowymi negocjatorami, którzy wielokrotnie uczestniczyli w negocjacjach pracowniczych i posiadają praktykę negocjacyjną w sporach zbiorowych (aktualnie prowadzą mediacje w firmach Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).
Nasze szkolenie jest unikalnym połączeniem wiedzy na temat skutecznych technik negocjacji i rozwiązywania konfliktów pracowniczych z fundamentami prawa pracy, w tym przepisami zawartymi w Ustawie o związkach zawodowych, Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz Kodeksie pracy.

Warsztat jest skierowany do menedżerów, przedstawicieli pracodawców, służb HR, którzy uczestniczą w emocjonalnych i trudnych rozmowach ze związkowcami. 

Dlaczego menedżerowie i działy HR muszą rozwijać umiejętności negocjacyjne?

Negocjacje pracownicze wymagają wyjątkowej wiedzy, predyspozycji i skuteczności zespołów negocjacyjnych ze względu na ich skutki prawne.
To sztuka osiągania kompromisu w obliczu rozbieżności celów, które często bywają na tyle odmienne, że znalezienie porozumienia jest bardzo trudne.
Charyzmatyczni negocjatorzy związkowi są agresywni i roszczeniowi. Co więcej, nie szukają kompromisu, walczą do końca, są nieustępliwi, bo takiego zachowania oczekują pracownicy, członkowie związku, których reprezentują. 

Jak w takich warunkach pokonać rozbieżności i dojść do porozumienia?
Jak przewidzieć grę drugiej strony i przygotować optymalną strategię negocjacyjną?
Jak nie dopuścić do impasu?
Jak radzić sobie z emocjami przy stole negocjacyjnym?

Podczas szkolenia Negocjacje ze związkami zawodowymi

 • dowiesz się jak negocjować kiedy po obu stronach brakuje zaufania
 • podpowiemy jak unikać impasu i nie stracić kontroli przy stole negocjacyjnym
 • uczymy pracodawców jak przewidzieć strategie związkowców
 • powiemy jak skutecznie demaskować manipulacje, wykryć blef i poznać prawdziwe intencje drugiej strony
 • rozwiewamy wątpliwości interpretacyjne w obszarze zbiorowego prawa pracy
 • wyposażamy pracodawców w rzetelną wiedzę prawną, która wzmocni poczucie pewności siebie w emocjonalnych kontaktach ze stroną związkową!

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu negocjacje z liderami związkowymi?

Dostarczymy menedżerom sprawdzonych narzędzi, wzmocnimy warsztat negocjacyjny o siłę perswazji, wywieranie wpływu, umiejętność demaskowania strategii negocjacyjnych i technik manipulacyjnych stosowanych przez drugą stronę. Zawodowi negocjatorzy podzielą się dobrymi praktykami i przykładami porażek w negocjowaniu porozumień zbiorowych.

Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy przez pracodawców, które mogą skutkować sporami, pikietami a nawet strajkiem. Menedżerowie dowiedzą się jak zmieniło się zbiorowe prawo pracy po 1 stycznia 2019 roku, gdy weszła w życie znowelizowana Ustawa o związkach zawodowych.

Rewolucyjne zmiany dokonały się m.in. w obszarze:

 • częściowego zrównania statusu osoby wykonującej pracę zarobkową i pracownika,
 • zasad i możliwości przynależności do związku innych osób niż pracownicy,
 • implementacji Konwencji Nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień,
 • ustalania liczebności członków związku,
 • ustalania zasad reprezentatywności związku zawodowego, szczególnie w zakresie uprawnień do opiniowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy!

Rośnie ilość sporów zbiorowych, które wynikają z błędnej interpretacji przepisów przez pracodawców.
Weź udział w szkoleniu, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia negocjacje ze związkami zawodowymi wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi – cele i korzyści:

 • Rozwój wiedzy na temat komunikowania się i budowania relacji ze związkami zawodowymi.
 • Rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji ze związkami zawodowymi. 
 • Rozwój umiejętności wykorzystania elementów perswazji w procesie negocjacji ze stroną społeczną.
 • Nabycie umiejętności demaskowania blefu i obrony przed manipulacjami drugiej strony negocjacji.
 • Poznanie metod, technik i reguł negocjacyjnych umożliwiających osiągnięcie porozumienia na linii pracodawca – strona związkowa.
 • Rzetelny ekspercki feedback na temat mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju.
 • Rzetelna wiedza prawna na temat zmian ustawy o związkach zawodowych i jej wpływu na bieżącą współpracę z organizacjami związkowymi
  – jaki jest minimalny zakres współpracy z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi?
  – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy?
  – jak prawidłowo zrealizować procedurę wypowiedzeń umowy o pracę lub umów prawa cywilnego?
  – jaki jest zakres informacji, które muszą być przekazane związkowi zawodowemu?
 • Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców w interpretacji zbiorowego prawa pracy.
 • Poprawa znajomości podstaw prawa pracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej i większej swobody podczas mediacji/negocjacji  ze związkowcami.

.

PROGRAM

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi – program:

I. Niezbędnik zbiorowego prawa pracy – przydatna wiedza w obliczu negocjacji ze związkami zawodowymi

1. Jak uniknąć powstania sporu zbiorowego i na jakich zasadach formalnoprawnych negocjować warunki płacy i pracy?
2. Jak odpowiedzieć na żądania zgłoszone w sporze i co może być jego przedmiotem, na jakich warunkach uznać powstanie sporu zbiorowego i go legitymizować?
3. W jaki sposób i w jakim trybie zaprosić związek zawodowy na rokowania i czym różnią się one od negocjacji?
4. W jaki sposób negocjować żądania zgłoszone w sporze i poza nim?
5. Czy i na jakich zasadach żądać uchwał i pełnomocnictw osób uczestniczących w rokowaniach?
6. Jak odpowiadać na wnioski organizacji o udostępnienie informacji ekonomicznych przedsiębiorstwa przy jednoczesnej ochrony danych będących tajemnicą?
7. Jak dokonać zgłoszenia sporu w PIP?
8. Jak sporządzać porozumienia i protokoły rozbieżności?
9. Jakim trybie i na jakich zasadach rozpocząć mediację z udziałem mediatora?
10. Na jakich warunkach może się odbyć strajk ostrzegawczy?
11. Jakie informacje udostępnić związkowi zawodowym na potrzeby przeprowadzania referendum strajkowego, w szczególności w kontekście przepisów RODO?
12. Jak skutecznie chronić i przekazywać dane osobowe na poziomie negocjacji przed sporem zbiorowym oraz rokowań w sporze?
13. Jakie są możliwości zorganizowania strajku, jego skutki i ewentualne roszczenia pracodawcy?
14. Jak zakończyć spór zbiorowy i jakie są skutki formalnoprawne podpisanych porozumień?
15. Jakie są sankcje za utrudnienie prowadzenia sporu zbiorowego?

II. Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi – doświadczenia zawodowych negocjatorów

1. Ocena mocnych oraz słabych stron negocjacyjnych pracodawcy i związku zawodowego – ćwiczenia
2. Różne organizacje związkowe, a różne oczekiwania – brak wspólnej reprezentacji
3. Negocjacje w trybie ad hoc i planowane
4. Rozmowy negocjacyjne o charakterze zwyczajowym i strategicznym – różnice
5. Konflikt jawny vs. konflikt ukryty jako przyczyna podjęcia negocjacji
6. Zagrożenia w trakcie spotkań negocjacyjnych – wpływ na przebieg spotkania, a wpływ na efekt spotkania
7. Przeszkody organizacyjne, merytoryczne i interpersonalne w rozmowach negocjacyjnych
8. Warunki podejmowania negocjacji 

 • gotowość stron do rozmów
 • obszary konfliktowe i obszary interesów wspólnych
 • poziom uprawnień decyzyjnych stron
 • długookresowa zależność stron

9. Predyspozycje skutecznego negocjatora – znajomość oferty, komunikacja werbalna i niewerbalna i jej zgodność, postawa
10. Przygotowanie do negocjacji: przygotowanie oferty, zebranie informacji o drugiej stronie, określenie problemu negocjacyjnego
11. Expose negocjatora – określanie celu, potrzeb i preferencji strony
12. Proces rozmowy negocjacyjnej – faza otwarcia, budzenia zaufania, merytoryczna i zamknięcia. Etapy negocjacji.
13. Autoprezentacja w rozmowach negocjacyjnych – efekt pierwszeństwa i świeżości, efekt pierwszego wrażenia, efekt zysku, ingracjacja.
14. Siła argumentów negocjacyjnych względem ich ilości.
15. Role grupowe w negocjacjach – lider, krytyk, słuchacz, sędzia – podział funkcji.
16. Autoocena umiejętności negocjacyjnych – role naturalne i role nadane – ćwiczenia.
17. Algorytm argumentacji – stanowisko, uzasadnienie, dowód.
18. Spektrum negocjacyjne – pozycje idealne a pozycje graniczne.
19. Funkcje informacyjne, emotywne, kontrole i motywacyjne w rozmowach negocjacyjnych.
20. Zachowania i komunikaty nieprzyjazne.
21. Najczęstsze błędy odbiorcy komunikatów – krytyka, zmiana tematu.
22. Komunikaty negatywne i pozytywne – metody zamiany – ćwiczenia.
23. Aktywne słuchanie i parafrazowanie – ćwiczenia.
24. Rodzaje pytań w negocjacjach – pytania zamknięte, otwarte, sugerujące i hipotetyczne – zasady stosowania.
25. Komunikaty typu TY i JA – metody zamiany, skuteczność użycia w kontekście sytuacyjnym.
26. Dynamika konfliktu niekontrolowanego podczas negocjacji.
27. Warunki sprzyjające zaostrzeniu konfliktu

 • silna zależność stron negocjacji
 • przewaga strony
 • nierealistyczne oczekiwania stron

28. Aktywność w konflikcie

 • stagnacja
 • poziom optymalny
 • chaos i wycofanie

29. Postawy wobec konfliktu negocjacyjnego – unikanie, konkurencja, kompromis, kooperacja i łagodzenie
30. Detektory konfliktu – unikanie rozmów, nasycenie kontaktów formalizacją, podkreślanie różnić, blokowanie informacji
31. Niebezpieczne zwroty w negocjacjach
32. Strategia SMART w negocjacjach – kryteria skutków: mierzalność, akceptowalność, terminowość, realność ustaleń
33. Wywieranie wpływu na innych – fakty i mity o werbalnych i niewerbalnych sposobach oddziaływania
34. Techniki negocjacyjne

 • ustępstwa
 • odrzucanie propozycji
 • ultimatum
 • zastraszanie
 • zawiniony błąd
 • badanie opinii
 • tzw. zabójcze pytanie
 • oświadczenie publiczne
 • poszerzanie liczebności składu negocjacyjnego
 • rotacja negocjatorów

35. Skutki negocjacji: wygrana – wygrana, przegrana – przegrana, wygrana – przegrana – czy zawsze da się określić rezultat?
36. Wartościowanie oczekiwań i ustępstw w rozmowach – minimalny i maksymalny zakres, metoda małych kroków
37. Reakcje na manipulacje – metody obrony, komunikacja perswazyjna
38. Impas w negocjacjach
39. Symulacja rozmowy negocjacyjnej – rokowania w sporze zbiorowym
40. Dobre praktyki i przykłady porażek w negocjowaniu porozumień zbiorowych – analiza case studies

WYKŁADOWCA

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi poprowadzą zawodowi negocjatorzy:

Wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Aktualnie uczestniczy w negocjacjach prowadzonych m.in. w Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.
Stały członek komisji antymobbingowych.
Specjalizuje się w głównie szkoleniach i badaniach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, uprawnień związków zawodowych, negocjacji i mediacji oraz ochrony danych osobowych. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach.

Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.

W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników, a wśród nich wydawnictwa pionierskie np.:
Pokonać stres: poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń, 
Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych,
pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne. Na stałe współpracuje z czasopismem branżowym Promotor BHP.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

oraz

Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych, psy­cho­log, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień.
Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych.
Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju.
Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej.
Autorka licznych publikacji poświęconych rozwiązywaniu spraw spornych między pracownikami, konfliktów w pracy oraz mediacji.
Stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, od ponad 10 lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego wdrażania u pracodawców programów profilaktycznych w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscy pracy tj. przeciwdziałania stresowi, mobbingowi i dyskryminacji.

Zrealizowała kilkanaście projektów, których beneficjentem był NSZZ „Solidarność”, gdzie prowadziła szkolenia i badania dla organizacji związkowych reprezentujących sektor handlu, banków i ubezpieczeń.
Jest autorką licznych ekspertyz i badań dla związków zawodowych.

Jest współautorką poradnika: Pokonać stres. Poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń oraz pierwszego raportu z badań dotyczących prawnych, psychologicznych i społecznych aspektów ograniczenia handlu w niedzielę.
Zajmuje się również współpracą ze Społeczną Inspekcją Pracy, w kontekście szkoleń z zakresu pomocy w pracach zespołów powypadkowych, również ofiarom wypadków przy pracy. W tym zakresie opublikowała serię artykułów na łamach czasopisma Promotor BHP.

Wykładowca akademicki:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

METODY

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi – metody:

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi prowadzone jest w interaktywnej formie warsztatowej angażującej wszystkich uczestników. Podczas zajęć przedstawione zostaną przykłady narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach negocjacyjnych. Każdy z uczestników będzie miał okazję przetrenować techniki negocjacyjne w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach oraz zadaniach symulacyjnych.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady ze zbiorowego prawa pracy
prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa
dyskusja moderowana
symulacje
case study
scenki sytuacyjne
ćwiczenia coachingowe
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Negocjacje ze związkami zawodowymi adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli firm, Członków zarządu, Członków rady nadzorczej.
 • Dyrektorów zarządzających, operacyjnych odpowiedzialnych za realizacje celów firmy.
 • Członków zespołów negocjacyjnych.
 • Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firm.
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych uczestniczących w rozmowach, negocjacjach ze stroną społeczną.
 • Kierowników Działów, którzy prowadzą zebrania i spotkania wewnętrzne, przekazują trudne decyzje.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia negocjacje ze związkami zawodowymi:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.