http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/compliance?date=35394

HR Compliance w praktyce

– audyt zgodności regulaminów, instrukcji, wewnętrznych procedur HR z nowymi przepisami PP, regulacjami antykryzysowymi, najnowszym orzecznictwem. Eliminacja błędów i ryzyka niezgodności w zatrudnieniu.

HR Compliance w praktyce – szkolenie on-line

Przed działami HR nowe wyzwania – monitorowanie czy organizacja spełnia wszystkie obowiązki, jakie nakładają na pracodawcę dynamicznie zmieniające się przepisy!
Nie zwlekaj z przeglądem procedur HR, dokumentów, regulaminów, instrukcji, regulacji wewnętrznych w Twojej firmie!
Sprawdź czy w obszarze HR działasz zgodnie ze zmieniającym się prawem pracy i regulacjami antykryzysowymi!
Zidentyfikuj ryzyka w obszarze zatrudnienia zanim błędy wytknie PIP, ZUS, US, UODO i inne instytucje kontrolujące!
Przygotuj samodzielnie audyt zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami!

Wykorzystaj doskonałe narzędzie – listę kontrolną, którą otrzymasz podczas szkolenia!
Wyeliminujesz nieprawidłowości, ryzyko błędów i uchybień w zatrudnieniu!
Ograniczysz liczbę sporów pracowniczych i spraw kierowanych do sądów pracy!

Nasz Ekspert prawa pracy, doświadczony audytor systemów i procedur HR  podpowie:

 • jak wyeliminować lub ograniczyć ryzyko wystąpienia niezgodności w stosowanych procedurach HR, regulaminach, instrukcjach z powszechnie obowiązującymi i wydanymi w czasie epidemii regulacjami dotyczącymi zatrudnienia,
 • jak wykorzystać w celu przeprowadzenia samodzielnego audytu przekazaną podczas szkolenia listę kontrolą zawierające wykaz zmian pośrednio zmieniających postanowienia prawa pracy,
 • jak właściwie przeprowadzić rekrutację pracowników, również w formie zdalnej, jak przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w jaki sposób organizować pracę zdalną na ustawowych zasadach,
 • jak przeprowadzić onboarding pracownika i przekazać instrukcje pracy zgodne z nowymi warunkami pracy – jak zapoznać nowego pracownika z instrukcjami sanitarno-epidemiologicznymi i organizacją pracy zdalnej,
 • jak zarządzać ryzykiem w dziale HR poprzez aktualizację systemów i rozkładów czasu pracy, zarządzania absencją, udzielania urlopów,
 • jak dokonać wartościowania pracy z uwzględnieniem danych rynkowych na podstawie wskaźników GUS i benchmarkingu,
 • jak zastosować KPI w praktyce kadrowej,
 • jak ograniczać zachowania kontrproduktywne pracowników, które mogą być szkodliwe dla pracodawcy.

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


Uczestnicy szkolenia HR Compliance w praktyce wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

16 kwietnia 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj sobie czas na szkolenie od 8:30-15:00.

8.00 – 8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

HR Compliance w praktyce – korzyści:

 

PROGRAM

Szkolenie online HR Compliance w praktyce – program:

Zarządzanie ryzykiem w dziale HR
– metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w obszarze zatrudniania pracowników oraz jego negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa – omówienie listy kontrolnej.
Analiza SWOT – ćwiczenie.

Aktualizacja opisów stanowisk pracy
– jak na nowo wyznaczyć rangę tzw. stanowisk kluczowych i pogrupować stanowiska względem ich hierarchii i ważności w strukturze firmy z wykorzystaniem tzw. danych historycznych, sytuacji bieżącej oraz przewidywanych zmian związanych z zastosowaniem mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej?
Analiza podaży i popytu na stanowiska white i blue collars w czasie epidemii COVID-19.
Zgodność opisów stanowisk pracy z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i Sektorowymi Ramami Kompetencji – obszary ryzyka i zastosowanie sektorowe.

Omówienie wzorów stanowisk pracy zawierających wymagania środowiska pracy zgodnego z aktualnymi wymaganiami w zakresie świadczenia pracy

Jak dokonać ponownego wartościowania pracy i uzasadnić zmianę warunków pracy i płacy, w szczególności wynagrodzenia wskutek utrzymania mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej lub zastosowania przepisów Kodeksu pracy – również z odniesieniem do analizy benchmarkingowej rynku pracy?
– wyznaczenie nowych celów stanowiska pracy, wyznaczenie wymagań, punktowa wycena stanowisk.

W jaki sposób zastosować w praktyce HR ustawowy mechanizm istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej pracowników?
Jakie znaczenie ma to rozwiązanie dla systemów premiowania pracowników?

Analiza kosztów wynagrodzeń a zastosowanie systemów benefitów i pozafinansowego wsparcia pracowników – świadczenia socjalne jako forma wynagrodzenia – nowe możliwości przewidziane w u.o.p.d.o.f – omówienie

Optymalizacja mechanizmów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej z wykorzystaniem zasad opisanych w art. 94 (2) Kodeksu pracy, w szczególności dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nowe zasady onboardingu pracowniczego
– obszary zaznajomienia pracownika z procedurami dotyczącymi elektronicznego obiegu dokumentów, zgłaszania urlopu, w tym urlopu na żądanie, powiadamiania o przyczynach nieobecności, korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasad zgłaszania ilozacji domowej i kwarantanny – omówienie przykładu programu onboardingowego uwzględniającego nowe obszary świadczenia pracy

Zasady rekrutacji pracowników „na odległość”
– przekazanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z zatrudnieniem, zawarcie umowy o pracę – zastosowanie norm Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz regulacji RODO – omówienie scenariusza rekrutacyjnego

HR Compliance w praktyce, czyli jak dokonać audytu zgodności zastosowanych rozwiązań w przepisami prawa pracy i przepisami wprowadzonymi przez tzw. tarczę antykryzysową

 • zgodność zapisów regulaminu pracy i wynagradzania z wprowadzonymi porozumieniami zbiorowymi – jak uniknąć kolizji w źródłach prawa pracy opisanych w art. 9 Kodeksu pracy?
  Jakie postanowienia regulaminów wymagają zmian i dostosowania?
 • zgodność instrukcji i procedur związanych dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej z postanowieniami ustawowymi – dostosowanie przyjętych procedur home office do nowych zasad
 • praca zdalna – polecenie, ryzyko odmowy wykonania, praca naprzemienna, praca podczas kwarantanny za zgodą stron, praca podczas izolacji domowej na podstawie art. 4ha „tarczy antykryzysowej” – omówienie obszarów ryzyka w organizacji pracy zdalnej – organizacja pracy zdalnej zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej
  Jak należy polecać i organizować pracę, jak ewidencjonować wykonane obowiązki, jak weryfikować obecność pracownika i przerwy w pracy?
 • zgodność udzielania urlopów z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących urlopu zaległego – art.15 gc „tarczy antykryzysowej”
 • metody ograniczenia ryzyka wykonywania pracy podczas usprawiedliwionych nieobecności, w tym przebywania na dodatkowym zasiłku opiekuńczym – zastosowanie orzecznictwa SN
 • efektywność czasu pracy a stosowane systemy i rozkłady czasu pracy
  – omówienie możliwości zastosowania elastycznego zatrudnienia i obszarów ryzyka w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, regulaminami wewnętrznymi oraz rozwiązaniami antykryzysowymi – „antykryzysowe” systemy i rozkłady czasu pracy – przykłady
 • wprowadzenie/aktualizacja instrukcji dotyczące bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wymagań sanitarnych – omówienie wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy – lista kontrolna COVID-19 – zgodność z art. 207 par. 2 K.p.
 • nowe obszary ryzyka zawodowego – zastosowanie w opisie stanowiska pracy.
  Przykłady wdrożenia postanowień art. 226 Kodeksu pracy w kontekście nowych zagrożeń na stanowisku pracy – biologicznych i psychospołecznych
 • zgodności świadczenia pracy z postanowieniami art. 18 (3a) oraz art. 94 (3) Kodeksu pracy
  – jak uniknąć ryzyka nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na potrzebę obiektywnego różnicowanie pracowników w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego

Ocena okresowa pracownika

 • nowe zasady rejestrowania postępów oraz osiągnięć pracowników, identyfikowanie pracowników o najwyższym potencjale rozwoju
 • omówienie możliwości przeprowadzenia zwolnień lub zmiany warunków pracy i płacy, określenie przyczyny wypowiedzeń zmieniających, zmiany w zakresie premiowania, awansu pionowy lub poziomy – zastosowanie dobrych praktyk i zgodności z przepisami antykryzysowymi – modele siatek płac
 • procedury i systemy HR a zgodność z przepisami prawa pracy
  – jak uniknąć ryzyka niedostosowania metod „miękkich” do regulacji kodeksu pracy – modele kompetencyjnej, maping, ocena okresowa jako dowody w sądzie pracy

Zwolnienia indywidualne – ograniczenia, możliwość zastosowania w przypadku niezrealizowania planów produkcyjnych, sprzedażowych, częsta absencja pracownia z wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie zasad powszechnie obowiązujących, regulacji antykryzysowych oraz orzecznictwa SN – przyczyny zwolnień po stronie pracodawcy – przyczyny organizacyjne i ekonomiczne – jak uzasadnić – dlaczego w przypadku zwolnień indywidualnych należy stosować postanowienia ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych – zastosowanie wyroku TSUE – metody ograniczania ryzyka w przypadku redukcji personelu

Motywatory finansowe i pozafinansowe
 – przegląd stosowanych metod i ich optymalizacja.
Dodatki absencyjne/frekwencyjne w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego – zachowanie środków ostrożności dla zastosowanie mechanizmów gratyfikacji z obecność pracownika – przykłady postanowień regulaminu pomijającego zasady obniżenia premii za nieobecności związane z zachorowaniem na COVID  19 – przegląd dobrych praktyk
Wywiady z pracownikami po absencji – zastosowanie szczególnej ochrony danych osobowych pracownika w związku z art. 9 RODO, zastosowanie motywu 46 RODO.

Jak mierzyć jakość i wydajność pracy z zastosowaniem norm, o których mowa w art. 83 Kodeksu pracy?
– omówienie metod równomiernego obciążania obowiązkami i praktycznej realizacji art. 100 K.p.

Nowe zasady komunikacji – zarządzenie zespołem rozproszonym w praktyce HR
– wykorzystanie nowych kanałów kontaktu z pracownikami – platformy, komunikatory i inne narzędzia, ochrona danych osobowych pracownika

KPI w praktyce działów HR – omówienie mechanizmów zastosowania kluczowych wskaźników efektywności w zakresie:

 • absencji chorobowej pracowników – omówienie kalkulatorów absencyjnych, rodzajów absencji, metod zarządzania absencją
 • rotacji i fluktuacji pracowników
 • poziomu satysfakcji pracowników
 • efektywność czasu pracy (formuły ECP)
 • średniego czasu trwania procesu rekrutacji
 • średniego czasu pozwalającego na osiągnięcie produktywności, wydajności oraz jakości pracy
 • analizy tzw. red tags
 • rozwiązań w zakresie ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników – omówienie listy kontrolnej

Ograniczenie ryzyka niezgodności w obszarze polityki antykorupcyjnej firmy – metody i zastosowanie.

Umowy o zakazie konkurencji w praktyce HR – zastosowanie, nowe regulacje w oparciu o przepisy „tarczy antykryzysowej”.
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie HR Compliance w praktyce poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, psycholog pracy, inspektor ochrony danych, audytor systemów i procedur HR. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych prac badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania prawa pracy na gruncie systemów zarządzania personelem.
Od 12 lat pomaga pracodawcom w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem stosowanych procedur HR w kontekście obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych, kultury organizacyjnej, kodeksów etyki i prowadzonej polityki personalnej.
W ramach realizowanych audytów wewnętrznych i szkoleń pomaga pracodawcom w kompleksowej ocenie zgodności i analizie ryzyk związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów i procedur w zakresie polityki personalnej  – od rekrutacji, przez zatrudnienie i onboarding, dokonywanie opisów stanowisk pracy, prowadzenie ocen okresowych, wartościowanie stanowisk. Posiada znajomość systemów CUBIKS, tomHRM, czy HRsys.
Pracownik naukowy i wykładowca akademicki, trener OSiI Effect. Stały współpracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie HR Compliance w praktyce – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie HR Compliance w praktyce adresujemy do:

 • Menedżerów i specjalistów HR
 • Księgowych
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia HR Compliance w praktyce:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.