In HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/controlling-personalny-2

Controlling personalny

– jak optymalizować koszty procesów Hr w praktyce?

Jesteś Menedżerem/Specjalistą Działu Hr i szukasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak mierzyć efektywność działań HR? – metody i narzędzia pomiaru
 • W jaki sposób optymalizować działania w obszarze HR?
 • Jak kontrolować koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi?
 • Jak identyfikować niepokojące zjawiska w obszarze HR oraz generować skuteczne rozwiązania trudnych sytuacji?
 • Jak skutecznie planować budżet HR?
 • Jak analizować procesy HR-owe i raportować w obszarze HR?

Chcesz podejmować decyzje w obszarach HR przez pryzmat efektywności i optymalizować koszty procesów!

Weź udział w szkoleniu dla działów HR, które poprowadzi wybitny Eksperta prawa pracy i psychologii pracy, audytor w obszarze zgodności opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy.

Celem szkolenia
jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu personalnego, w tym zastosowania analizy kosztów oraz analiz wskaźników ekonomicznych w celu optymalizacji procesów i działań personalnych.

Podczas szkolenia controlling personalny dowiesz się:

 1. Jak optymalizować koszty zatrudnienia – od rekrutacji, przez onboarding pracowników, zatrudnienie, po offboarding? – poznasz najbardziej ekonomiczne i najbardziej efektywne narzędzia do optymalizacji kosztów zatrudnienia na każdym jego etapie, włącznie z kosztami redukcji personelu – porozumień, wypowiedzeń, likwidacji stanowisk pracy, rozwiązania umów – z zastosowaniem trybu indywidualnego i zbiorowego w przypadku przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 2. Jak identyfikować i szacować niekorzystne tendencje w organizacji i na rynku pracy i związane z nimi zagrożenia dla realizacji polityki zatrudnienia?
 3. Jak zbalansować koszty wynagrodzeń zasadniczych i dodatkowych – przez zmiany postanowień wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy lub ich czasowe uchylenie oraz/lub zmiany w postanowieniach umów o pracę.
 4. Jak efektywnie zarządzać czasem pracy – systemowo przez dopasowanie grup stanowisk pracy do systemu i rozkładu czasu pracy, wydłużenia okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem wypłaty dodatków za przekroczone normy dobowe i średniotygodniowe?
 5. Jak zarządzać absencją przez zastosowanie zmian harmonogramów pracy, uelastycznienie czasu pracy względem stosowanych systemów i rozkładów czasu pracy?
 6. Jak zarządzać kodeksowymi dodatkami do wynagrodzeń oraz innymi składnikami regulaminowymi i uznaniowymi?
 7. Jak stosować na potrzeby controllingu personalnego wskaźniki dotyczące kosztów pracy?

   Uczestnicy szkolenia controlling personalny wybrali również:

   Szkolenie rekrutacja pracowników w 2021 roku. Sprawdź…

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   23-24 listopada 2021r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
   • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

   Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

   8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

   Cena szkolenia wynosi 1290zł brutto.
   Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

   OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie controlling personalny – cele i korzyści:

    

   PROGRAM

   Szkolenie controlling personalny – program:


   Budżetowanie kosztów zatrudnienia pracowników

   Mapy strategiczne
   Analiza wskaźnikowa
   Zastosowanie analityki HR
   Obliczanie rentowność zatrudnienia
   Analiza struktury i kosztów wynagrodzeń – metody analizy wielowymiarowej wynagrodzeń oraz analizy dynamiki wynagrodzeń
   Koszty decyzyjne i pozadecyzyjne w ujęciu controllingu – podział, różnicowanie

   Koszty wynagrodzeń przy stosowanych mechanizmach tarczy antykryzysowej oraz czasowym uchyleniu części postanowień regulaminu wynagradzania i premiowania na podstawie art. 9 (1) Kodeksu pracy lub stosowaniu mniej korzystnych warunków wynagradzania na podstawie art. 23 (1a) Kodeksu pracy

   Wpływ spadku obrotów gospodarczych oraz istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń (art. 15g i 15 gb „tarczy”) na stosowanie controllingu personalnego – jak należy uwzględnić koszty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w analityce operacyjnej, a jak w strategicznej?

   Analiza kosztów pracy w aspekcie controllingu personalnego dla każdego systemu czasu pracy:

   system podstawowy
   równoważny
   zadaniowy
   tzw. ruchomy system czasu pracy – analiza kosztów wynagrodzeń dla organizacji jednozmianowej i wielozmianowej z uwzględnieniem wskaźnika obsady personelu, analiza kosztów wynagrodzeń dodatkowych (kodeksowych) – dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę w porze nocnej

   Analityka HR w controllingu personalnym dla obszaru wynagrodzeń:
   wynagrodzenie za pracę
   wynagrodzenie za czas choroby
   wynagrodzenie urlopowe
   ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   dodatki do wynagrodzenia
   odpis na zakładowy fundusz socjalny
   świadczenia po ustaniu stosunku pracy
   długoterminowe świadczenia pracownicze
   świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
   zwolnienia płatne
   koszty związane z rekrutacją pracowników
   koszty szkoleń obowiązkowych
   koszty związane z BHP – ŚOI i inne
   koszty delegowania i podróży służbowej

   Świadczenie pracy w formie zdalnej na podstawie obowiązujących przepisów a zastosowanie controllingu personalnego – analiza kosztów pracy, analiza efektywności pracy, koszty pracy naprzemiennej, koszty środków i narzędzi do pracy, koszty organizacji stanowiska pracy

   Mapa ryzyka w controlingu personalnym – identyfikacja ryzyka, zgodność stosowania przepisów K.p., tarczy antykryzysowej”, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy – omówienie macierzy

   Liczenie wskaźników efektywności na potrzeby controllingu personalnego – omówienie kalkulatorów na wybranych przykładach:

   HC ROI – z uwzględnieniem kosztów dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców, którzy stosowali/stosuję mechanizmy tzw. tarczy antykryzysowej

   HC VA, HC COST, HC EBIT, HC AS – z uwzględnieniem redukcji i fluktuacji pracowników związanej ze skutkami epidemii COVID-19

   HC TC – z uwzględnieniem benchmarkingu na podstawie mapingu płacowego dla wybranych branż

   HC HR – z uwzględnieniem niematerialnych kosztów płacy: systemy motywacyjne, rozwojowe, szkoleniowe, benefitowe

   HV KGN – z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w limitach ustawowych i podwyższonych oraz ograniczeniach związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy

   HC DZ – z uwzględnieniem dynamiki zatrudnienia w stosunku do przepracowanego czasu pracy

   HC DS – z uwzględnieniem relacji kosztów zatrudnienia do dynamiki sprzedaży

   HC EA – z uwzględnieniem kosztów obsług administracyjnej w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników liniowych

   HC LGN – z odniesieniem do kosztów wynagrodzeń pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z zastępowania i absencji

   HC SZ – z uwzględnieniem stażu pracy i dodatków stażowych

   HC KS – z uwzględnieniem kosztów szkoleń, również obowiązkowych wynikających ze zmian przepisów z dnia 16 grudnia 2020 r.

   HC RZ – z uwzględnieniem kosztów rekrutacji, w tym rekrutacji zdalnej

   Controlling planowania zatrudnienia z uwzględnieniem wskaźników rotacji

   Controlling doboru pracowników

   Controlling szkoleń i rozwoju zawodowego

   Controlling w obszarze okresowej oceny pracowniczej

   Controlling wydajności i produktywności pracowników

   Narzędzia stosowane w controllingu personalnym w ujęciu zgodnym z zasadami prawa pracy:

   analiza ABC
   analiza XYZ
   SKW
   analiza macierzowa

   Audyt w obszarze controlingu – metody wywiadu, kwestionariuszy, analizy dokumentacji, analizy struktury, analizy wskaźnikowej – omówienie przykładów i ich zastosowania w praktyce


   Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie Controlling personalny poprowadzi:

   Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
   Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
   Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
   Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
   Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
   Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
   Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

   Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

   Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

   Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
   Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
   W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

   METODY

   Controlling personalny – metody szkolenia:

   • miniwykłady,
   • case study,
   • dyskusja moderowana,
   • matryce, kalkulatory, macierze
   ADRESACI

   Szkolenie controlling personalny adresujemy do:

   • Dyrektorów i Menedżerów HR
   • HR Biznes Partnerów
   • Specjalistów Działów Personalnych

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia controlling personalny:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   95%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   98%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   23-24.11.2021 Szkolenie online
   1290 ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

     Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
    • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

     Forbis Sp. z o.o. Krystyna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.