In HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/controlling-personalny-2

Controlling personalny

– jak optymalizować koszty procesów Hr w praktyce?

Jesteś Menedżerem/Specjalistą Działu Hr i szukasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak mierzyć efektywność działań HR? – metody i narzędzia pomiaru
 • W jaki sposób optymalizować działania w obszarze HR?
 • Jak kontrolować koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi?
 • Jak identyfikować niepokojące zjawiska w obszarze HR oraz generować skuteczne rozwiązania trudnych sytuacji?
 • Jak skutecznie planować budżet HR?
 • Jak analizować procesy HR-owe i raportować w obszarze HR?

Chcesz podejmować decyzje w obszarach HR przez pryzmat efektywności i optymalizować koszty procesów!

Weź udział w szkoleniu dla działów HR, które poprowadzi dwóch Ekspertów – doświadczony Finansista oraz wybitny Ekspert Prawa pracy, audytor procesów Hr-owych.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu personalnego, w tym zastosowania analizy kosztów oraz analiz wskaźników ekonomicznych w celu optymalizacji procesów i działań personalnych.

Podczas szkolenia controlling personalny dowiesz się:

 1. Jak optymalizować koszty zatrudnienia – od rekrutacji, przez onboarding pracowników, zatrudnienie, po offboarding? – poznasz najbardziej ekonomiczne i najbardziej efektywne narzędzia do optymalizacji kosztów zatrudnienia na każdym jego etapie, włącznie z kosztami redukcji personelu – porozumień, wypowiedzeń, likwidacji stanowisk pracy, rozwiązania umów – z zastosowaniem trybu indywidualnego i zbiorowego w przypadku przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 2. Jak identyfikować i szacować niekorzystne tendencje w organizacji i na rynku pracy i związane z nimi zagrożenia dla realizacji polityki zatrudnienia?
 3. Jak zbalansować koszty wynagrodzeń zasadniczych i dodatkowych – przez zmiany postanowień wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy lub ich czasowe uchylenie oraz/lub zmiany w postanowieniach umów o pracę.
 4. Jak efektywnie zarządzać czasem pracy – systemowo przez dopasowanie grup stanowisk pracy do systemu i rozkładu czasu pracy, wydłużenia okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem wypłaty dodatków za przekroczone normy dobowe i średniotygodniowe?
 5. Jak zarządzać absencją przez zastosowanie zmian harmonogramów pracy, uelastycznienie czasu pracy względem stosowanych systemów i rozkładów czasu pracy?
 6. Jak zarządzać kodeksowymi dodatkami do wynagrodzeń oraz innymi składnikami regulaminowymi i uznaniowymi?
 7. Jak stosować na potrzeby controllingu personalnego wskaźniki dotyczące kosztów pracy?

   Uczestnicy szkolenia controlling personalny wybrali również:

   Szkolenie rekrutacja pracowników w 2021 roku. Sprawdź…

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   16-17 września 2021r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
   • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

   Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

   8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

   Cena szkolenia wynosi 1190zł brutto.
   Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

   OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie controlling personalny – cele i korzyści:

    

   PROGRAM

   Szkolenie controlling personalny – program:

   I część prowadzona przez Eksperta ds. finansowych

   Controlling w zarządzaniu strategicznym

   Zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia firmy
   Idea, rola i funkcje controllingu czyli o co chodzi w nowoczesnym zarządzaniu
   Planowanie i analiza jako główne elementy controllingu
   KPI – czemu służą wewnętrzne wskaźniki analityczne?
   Model controllingu personalnego
   Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

   Zapotrzebowanie na informacje w obszarze zarządzania kadrami – jakie dane są niezbędne, by efektywnie zarządzać?
   Struktura kosztów i przychodów z pracy – ujęcie księgowe a ujęcie zarządcze
   Model analizy efektywności pracy – układ wskaźników w controllingu personalnym – wskaźniki strategiczne, taktyczne, wewnętrzne:

   • Wartość dodana kapitału ludzkiego
   • Przychody z kapitału ludzkiego
   • Zwrot z kapitału ludzkiego
   • Wskaźnik kosztów kapitału ludzkiego
   • Wskaźnik dostępu do usług kadrowych
   • Współczynnik obciążenia zasobów ludzkich
   • Wskaźnik kosztów na pracownika
   • Wskaźnik fluktuacji
   • Wskaźnik stabilizacji
   • Wskaźnik absencji i przyjęć

   Controlling personalny a branża – adekwatność miar efektywności zarządzania kadrami do specyfiki działalności gospodarczej

    Controlling wydajności, produktywności i kosztów pracy

    Pomiar wydajności pracy – ocena wydajności i analiza czynników ją kształtujących
    Wydajność pracy a ogólna efektywność firmy
    Szacowanie kosztów absencji chorobowej
    Mierniki dotyczące wydajności, produktywności i kosztów pracy
    Controlling personalny a rozwój pracowników

    Od rekrutacji do outplacementu – model zarządzania kadrami na każdym etapie pracy
    Procesy szkoleniowe w organizacji a miary satysfakcji pracowniczej
    Model premiowania i nagradzania a efektywność zarządzania kadrami
    Właściwy dobór wskaźników i budowa zrównoważonej karty wyników (BSC)

    Dobór wskaźników do karty efektywności
    Adekwatność pomiaru
    Metodologia interpretacji – czyli jak czytać liczby
    Zasada porównań w przestrzeni i w czasie
    Planowanie w zarządzaniu kadrami

    Istota planowania w modelu controllingowym i w procesach inwestycyjnych
    Właściwy dobór struktury wynagrodzeń do modelu planowania
    Główne składowe wynagrodzeń
    Planowanie i budżetowanie budżetów uzupełniających
    Zastosowanie wskaźników w procesach planowania
    Analiza efektywności inwestycji w kadry z zastosowaniem stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

    II część prowadzona przez Eksperta prawa pracy i psychologii pracy, audytora w obszarze zgodności opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy

    Budżetowanie kosztów zatrudnienia pracowników

    Mapy strategiczne
    Analiza wskaźnikowa
    Zastosowanie analityki HR
    Obliczanie rentowność zatrudnienia
    Analiza struktury i kosztów wynagrodzeń – metody analizy wielowymiarowej wynagrodzeń oraz analizy dynamiki wynagrodzeń
    Koszty decyzyjne i pozadecyzyjne w ujęciu controllingu – podział, różnicowanie

    Koszty wynagrodzeń przy stosowanych mechanizmach tarczy antykryzysowej oraz czasowym uchyleniu części postanowień regulaminu wynagradzania i premiowania na podstawie art. 9 (1) Kodeksu pracy lub stosowaniu mniej korzystnych warunków wynagradzania na podstawie art. 23 (1a) Kodeksu pracy

    Wpływ spadku obrotów gospodarczych oraz istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń (art. 15g i 15 gb „tarczy”) na stosowanie controllingu personalnego – jak należy uwzględnić koszty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w analityce operacyjnej, a jak w strategicznej?

    Analiza kosztów pracy w aspekcie controllingu personalnego dla każdego systemu czasu pracy:

    system podstawowy
    równoważny
    zadaniowy
    tzw. ruchomy system czasu pracy – analiza kosztów wynagrodzeń dla organizacji jednozmianowej i wielozmianowej z uwzględnieniem wskaźnika obsady personelu, analiza kosztów wynagrodzeń dodatkowych (kodeksowych) – dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę w porze nocnej

    Analityka HR w controllingu personalnym dla obszaru wynagrodzeń:
    wynagrodzenie za pracę
    wynagrodzenie za czas choroby
    wynagrodzenie urlopowe
    ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
    dodatki do wynagrodzenia
    odpis na zakładowy fundusz socjalny
    świadczenia po ustaniu stosunku pracy
    długoterminowe świadczenia pracownicze
    świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
    zwolnienia płatne
    koszty związane z rekrutacją pracowników
    koszty szkoleń obowiązkowych
    koszty związane z BHP – ŚOI i inne
    koszty delegowania i podróży służbowej

    Świadczenie pracy w formie zdalnej na podstawie obowiązujących przepisów a zastosowanie controllingu personalnego – analiza kosztów pracy, analiza efektywności pracy, koszty pracy naprzemiennej, koszty środków i narzędzi do pracy, koszty organizacji stanowiska pracy

    Mapa ryzyka w controlingu personalnym – identyfikacja ryzyka, zgodność stosowania przepisów K.p., tarczy antykryzysowej”, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy – omówienie macierzy

    Liczenie wskaźników efektywności na potrzeby controllingu personalnego – omówienie kalkulatorów na wybranych przykładach:

    HC ROI – z uwzględnieniem kosztów dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców, którzy stosowali/stosuję mechanizmy tzw. tarczy antykryzysowej

    HC VA, HC COST, HC EBIT, HC AS – z uwzględnieniem redukcji i fluktuacji pracowników związanej ze skutkami epidemii COVID-19

    HC TC – z uwzględnieniem benchmarkingu na podstawie mapingu płacowego dla wybranych branż

    HC HR – z uwzględnieniem niematerialnych kosztów płacy: systemy motywacyjne, rozwojowe, szkoleniowe, benefitowe

    HV KGN – z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w limitach ustawowych i podwyższonych oraz ograniczeniach związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy

    HC DZ – z uwzględnieniem dynamiki zatrudnienia w stosunku do przepracowanego czasu pracy

    HC DS – z uwzględnieniem relacji kosztów zatrudnienia do dynamiki sprzedaży

    HC EA – z uwzględnieniem kosztów obsług administracyjnej w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników liniowych

    HC LGN – z odniesieniem do kosztów wynagrodzeń pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z zastępowania i absencji

    HC SZ – z uwzględnieniem stażu pracy i dodatków stażowych

    HC KS – z uwzględnieniem kosztów szkoleń, również obowiązkowych wynikających ze zmian przepisów z dnia 16 grudnia 2020 r.

    HC RZ – z uwzględnieniem kosztów rekrutacji, w tym rekrutacji zdalnej

    Controlling planowania zatrudnienia z uwzględnieniem wskaźników rotacji

    Controlling doboru pracowników

    Controlling szkoleń i rozwoju zawodowego

    Controlling w obszarze okresowej oceny pracowniczej

    Controlling wydajności i produktywności pracowników

    Narzędzia stosowane w controllingu personalnym w ujęciu zgodnym z zasadami prawa pracy:

    analiza ABC
    analiza XYZ
    SKW
    analiza macierzowa

    Audyt w obszarze controlingu – metody wywiadu, kwestionariuszy, analizy dokumentacji, analizy struktury, analizy wskaźnikowej – omówienie przykładów i ich zastosowania w praktyce


    Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

    WYKŁADOWCA

    Szkolenie Controlling personalny poprowadzą:

    Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
    Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
    Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
    Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
    Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
    Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
    Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

    Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

    Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

    Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
    Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
    W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

    oraz

    Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej, wskaźników finansowych, analizy procesu inwestycyjnego, controllingu i budżetowania.
    Doświadczenie praktyczne zdobywała w pracy dla dużych podmiotów na stanowiskach analityka, kontrolera, doradcy finansowego, dyrektora finansowego, dyrektora zarządzającego w spółce giełdowej.

    Wspiera top menedżerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

    Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

    Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 700 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

    Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

    Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

    METODY

    Controlling personalny – metody szkolenia:

    • miniwykłady,
    • case study,
    • dyskusja moderowana,
    • matryce, kalkulatory, macierze
    ADRESACI

    Szkolenie controlling personalny adresujemy do:

    • Dyrektorów i Menedżerów HR
    • HR Biznes Partnerów
    • Specjalistów Działów Personalnych

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia controlling personalny:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    95%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    98%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    Hotel Focus*** Łódź

    Hotel Focus*** Łódź

    16-17.09.2021 Szkolenie online
    1290 ZŁ (BRUTTO)

    KARTA ZGŁOSZENIA

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
     • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

      Forbis Sp. z o.o. Krystyna

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.