In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/delegowanie-pracownikow?date=31085

Delegowanie pracowników do pracy za granicą – zmiana przepisów od 30 lipca 2020 roku

– nowe zasady i rozwiązania stosowane przez poszczególne państwa, nowe orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

30 lipca 2020 r. wejdą w życie istotne zmiany w zakresie delegowania pracowników.

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą daje odpowiedzi na wiele trudnych pytań, które dotyczą stosowania w praktyce zmienionych zasad delegowania zgodnie ze zmienionymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.
Ilość przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika za granicę oraz zaostrzone, nowe zasady delegowania pracowników, wzbudzają obawy u pracodawców o łatwe popełnienie błędu.
Ekspert
w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników polskich do pracy za granicą, omówi najtrudniejsze przypadki oraz nową ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą oraz skomplikowane przepisy dotyczące delegowanych, które budzą wiele wątpliwości w praktyce stosowania.
Odpowie na pytania jak rozstrzygnąć kolizję przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami – zalecenia pokontrolne PIP.

Przedsiębiorco jeśli:

 • delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę
 • zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu
 • chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy
 • nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników
 • chcesz poznać nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników
 • nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych
 • nieznane Ci są wymagania transgranicznego stosunku pracy
 • zamierzasz konkurować na Rynku Unijnym rozwijać oraz promować firmę za granicą
 • masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej
 • nie wiesz jakie konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych rodzi wysłanie pracowników poza granice RP
 • obawiasz się kontroli zagranicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy

to szkolenie jest dla Ciebie!


uczestnicy szkolenia Delegowanie pracowników do pracy za granicą wybrali również:

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

25 września 2020r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 690 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą – cele i korzyści:

 • zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w stosunkach pracy,
 • zapoznasz się z delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz poza teren państw członkowskich lub delegowania cudzoziemców do Polski,
 • poznasz regulacje unijne oraz prawo polskie oraz planowane zmiany w prawie,
 • poznasz najważniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów polskich oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pomogą w znalezieniu rozwiązań Twoich sytuacji zawodowych.
PROGRAM

delegowanie pracowników do pracy za granicą – program szkolenia:

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • w jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę, w której występuje element międzynarodowy?
 • co ogranicza strony umowy o pracę w swobodnym wyborze prawa właściwego?
 • czy można wybrać prawo obce do umowy o pracę realizowanej na terytorium Polski?
 • w jaki sposób działają przepisy wymuszające swoje zastosowanie polskie i innego państwa?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • w jakich sytuacjach mamy do czynienia z delegowaniem na zasadach dyrektywy 96/71/WE?
 • w jakich przypadkach mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracownika, a jakie w okresie oddelegowania?
 • jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy,
  – minimalne wynagrodzenie,
  – urlop wypoczynkowy,
  – bhp,
  – praca w dni świąteczne,
 • w jaki sposób działa zasad korzystności w odniesieniu do pracowników delegowanych?
 • jakie składniki możemy zaliczać do minimalnego wynagrodzenia pracowników delegowanych?
 • dlaczego przepisy polskiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę są niezgodne z prawem innych państw UE?
 • czy w okresie oddelegowania mamy do czynienia z podróżą służbową?
 • jak po zmianie przepisów ustalić podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych?
 • czy w przypadku krótkotrwałych szkoleń zagranicznych, czy rozmów biznesowych mamy do czynienia z delegowaniem?

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

 • jakim przepisom podlegają pracownicy oddelegowani poza UE?
 • czy polskie przepisy zachowują aktualność w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swoich pracowników poza UE?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • jakie zagrożenia niosą za sobą przepisy wdrożone w poszczególnych państwach na podstawie dyrektywy 2014/67/WE?
 • kiedy mamy do czynienia z rzekomym delegowaniem i jakie z tego wynikają następstwa?
 • w jaki sposób przebiegają kontrole delegowania w państwie delegowania i w Polsce?
 • jak przebiega egzekucja nałożonych kar w kraju oddelegowania?
 • jak wdrożyły przepisy dyrektywy 2014/67/We takie państwa jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Litwa? (inne państwa na życzenie Uczestników zgłaszane przed szkoleniem)

5. Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – praktyka stosowania

 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników na terytorium RP?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE?
 • jakie mechanizmy kontroli stosowane są w państwie wysyłającym i goszczącym?
 • jakie uprawnienia przysługują Państwowej Inspekcji Pracy na tle ustawy o delegowaniu pracowników?

6. Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE (NOWOŚĆ!)

 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia maksymalnego okresu delegowania?
 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia zasady ?ta sama płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu??
 • jakie zagrożenia płyną z faktu konieczności stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy?
 • jakie zagrożenia płyną z konieczności stosowania przepisów państwa przyjmującego przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • jakie zagrożenia dla przyszłości delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?

7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

 • jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • pod jakimi warunkami pracownicy delegowani oraz pracownicy świadczący pracę w dwóch państwach podlegają przepisom państwa wysyłającego w zakresie ubezpieczeń społecznych?
 • jakie są zasady uzyskania poświadczenia ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • jakie są konsekwencje zakwestionowania formularza A1

 8. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych

 • zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu systemu IMI
 • dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez delegowanych
WYKŁADOWCA

Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

delegowanie pracowników do pracy za granicą – metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą kierujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

delegowanie pracowników do pracy za granicą oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

18.06.2020 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
690 ZŁ (BRUTTO)
18.09.2020 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
690 ZŁ (BRUTTO)
25.09.2020 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
690 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.