In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/efektywnosc-czasu-pracy

Efektywność czasu pracy

– metody zarządzania systemami i rozkładami czasu pracy – jak stosować w praktyce wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż – przegląd metod i ich praktyczne zastosowanie  

Zastanawiasz się:

 • ile czasu zajmują pracownikom standardowe czynności?
 • ilu pracowników i dlaczego wykonuje dodatkowe czynności, wykraczające poza ich zakres obowiązków?
 • czy pracownicy zajmują się wyłącznie czynnościami przypisanymi do ich stanowiska pracy?
 • czy w pracy występują nieplanowane przerwy?
 • czy pracownicy zajmują się jedynie zadaniami związanymi z pracą zawodową?
 • co wpływa na odrywanie pracowników od najważniejszych zadań?
 • jakie czynniki przeszkadzają w wykonywaniu obowiązków?
 • czy przełożeni właściwie polecają zadania i zgodnie z zasadami prawa dociążają pracowników mniej produktywnych?
 • jak uelastycznić systemy i rozkłady czasu pracy w sposób zgody z zasadami prawa pracy i korzystny dla pracowników oraz pracodawcy?

Na te i wiele innych pytań uzyskach odpowiedź podczas szkolenia z zakresu optymalizacji efektywności czasu pracy.

Wskaźnik efektywności czasu pracy (ECP) stanowi różnicę czasu zadanego (wynikającego z systemu i rozkładu) do czasu rzeczywiście dostępnego na wykonanie przez pracownika zadanej pracy.

Wzmożona absencja pracowników, mechanizmy tarczy antykryzysowej, elastyczne systemy czasu pracy stosowane w dobie epidemii COVID-19 wymagają w wielu przypadkach przeformułowania zasada optymalizowania wszystkich procesów w firmie.
Wśród nich kluczowe miejsce zajmuje powiązane efektywności czasu pracy z kosztami zatrudnienia (szczególnie dodatkowymi). W sytuacjach kryzysowych przewagę konkurencyjną zyskują przedsiębiorstwa, w których pracownicy w pełni wykorzystują czas pracy, przestrzegają zasad i norm, a przełożenie właściwie organizują pracę.


  Uczestnicy szkolenia HR business partner – wyzwania na 2021 roku wybrali również:
  Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji Sprawdź…

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Efektywność czasu pracy – korzyści:

  Wzmożona absencja pracowników, mechanizmy tarczy antykryzysowej, elastyczne systemy czasu pracy stosowane w dobie epidemii COVID-19 wymagają w wielu przypadkach przeformułowania zasada optymalizowania wszystkich procesów w firmie.
  Wśród nich kluczowe miejsce zajmuje powiązane efektywności czasu pracy z kosztami zatrudnienia (szczególnie dodatkowymi).
  W sytuacjach kryzysowych przewagę konkurencyjną zyskują przedsiębiorstwa, w których pracownicy w pełni wykorzystują czas pracy, przestrzegają zasad i norm, a przełożenie właściwie organizują pracę.

  Dzięki udziałowi w szkoleniu dokonasz optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

  PROGRAM

  Szkolenie Efektywność czasu pracy – program:

  Normowanie czasu pracy – główne zadania na stanowisku pracy, produkcja seryjna, ograniczenie stosowania w przypadku stanowisk atypowych, procesy główne i pomocnicze w organizacji pracy

  Wdrożenie normatywów w przypadku pracy jednostkowej i job sharing

  Ustalanie formuł ECP dla

  • pracy jednozmianowej i organizacji wielozmianowej pracy
  • systemów czasu pracy: podstawowego, równoważnego, zadaniowego, tzw. ruchomego systemu czasu pracy, weekendowego, systemu skróconego tygodnia pracy, dla pracy w ruchu ciągłym – tzw. opłacalność (organizacyjna i finansowa) stosowania określonych systemów
  • pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • w przypadków różnych okresów rozliczeniowych
  • w przypadku przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin
  • w przypadku stosowania mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej

  Metody i procedury określania efektywności czasu pracy – algorytm

  • określenie kluczowych zadań realizowanych i wykonywanych na wybranych stanowiskach pracy wraz z metodą oceny pracy (ilościowa i jakościowa, z zastosowaniem i bez stosowania norm z art. 83 K.p.)
  • oszacowanie średniej czasochłonności oraz częstotliwości zadań – metody
  • obliczanie czasochłonność wykonywanych zadań w skali miesiąca oraz okresu rozliczeniowego (jeżeli się różnią)
  • metody przeprowadzenia klasyfikacji PARETO lub ABC w odniesieniu do czasochłonności
  • podział czynności na dodające wartość i bez wartości dodanej 
  • ustalanie czasu dostępnego (z uwzględnieniem harmonogramów stałych i zmiennych, limitów nadgodzin, odpoczynków dobowych i tygodniowych, przestoju, itd.)
  • analiza metod pracy – chronometraż, obserwacja wielostronna czynności, analiza MTM
  • obliczanie czasochłonności pracy
  • przypisywanie zdefiniowanych działań do zakładanego wskaźnika wzrostu ECP
  • powiązanie ECP z systemem wynagradzania i premiowania – rozwiązania systemowe, indywidulane ustalenie z pracownikiem metodą
  • zastosowanie poliwalencji na potrzeby optymalizacji kosztów – typy stanowisk i rodzaje prac – metody ograniczenia wystąpienia ryzyka istotnych zmian warunków pracy i płacy
  • monitorowanie wskaźnika ECP
  • liczenie nominalnego wskaźnika czasu pracy, wskaźnika produkcyjnego wykorzystania czasu pracy, wskaźnika strat czasu pracy (Wn, Wp, Ws) – przykłady i ćwiczenia
  • mierniki czasu pracy i tzw. fundusz czasu pracy – zastosowanie
  • metody ograniczania pracy w godzinach nadliczbowych – zmiany harmonogramów pracy, elastycznie stosowanie art. 129 K.p w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn po stronie pracodawcy
  • czynności wliczane i niewliczane do czasu pracy
  • planowanie godzin pracy – liczenie i rozliczanie formuły ECP w kontekście: przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wymiaru czasu pracy, doby pracowniczej i jej „naruszenia”, pracy w szóstym dniu tygodnia, pracy w niedziele i święta
  • ECP a systemy rejestracji czasu pracy – kiedy należy rozpocząć rejestrowanie efektywności
  • mierzenie ilości i jakości pracy a zgodność z postanowieniami art. 78 K.p. i stosowaniem ECP

  Główne obszary problemowe związane z efektywnością czasu pracy i ich rozwiązywanie

  • sezonowość pracy a formuła ECP – zastosowanie tzw. umów sezonowych, outsourcing i leasing pracowniczy
  • planowanie potrzeb kadrowych – estymacja absencji, analiza danych historycznych
  • zarządzanie zespołem rozproszonym i zdalnym – formuła ECP w systemach komunikacji na odległość
  • red tags i ich wpływ na ECP

  Kształtowanie postaw produktywnych pracowników

  • informowanie o obowiązku przestrzegania czasu pracy – odniesienie do zasad K.p. oraz regulaminu pracy
  • informowanie o zgłaszaniu nieobecności
  • uprawnienia pracownika – płatne i niepłatne nieobecności w pracy
  • wnioski pracowników – udzielanie czasu wolnego na wniosek pracownika
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia Efektywność czasu pracy poprowadzi:

  Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
  Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
  Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
  Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
  Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
  Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

  Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

  Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
  Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
  W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

   

  Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie Efektywność czasu pracy – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów, ćwiczenia praktyczne,
  omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.

  ADRESACI

  Szkolenie Efektywność czasu pracy – kogo zapraszamy?:

  • Hr Business Partnerów i kierowników działów HR
  • specjalistów działów kadr
  • technologów i pracowników działów normowania
  • pracowników działów planowania i przygotowania produkcji
  • specjalistów działów zajmujących się optymalizacją procesów

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Efektywność czasu pracy:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   96%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   100%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

     Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
    • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

     Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.