In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/elektroniczny-obieg-dokumentacji-zwiazanej-ze-stosunkiem-pracy

Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – nowe wyzwania dla Działu HR, Menedżerów, IOD

– jak w warunkach pracy zdalnej zapewnić skuteczny obieg dokumentów kadrowych zgodnie z przepisami tarczy 4.0, nie naruszając przepisów RODO i najnowszych stanowisk UODO?

Szkolenie on-line Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie dla Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym.

Twoi pracownicy świadczą pracę w formie home office, pracy zdalnej, telepracy?
Masz utrudniony kontakt bezpośredni z pracownikami i nie wiesz jak dopełnić formalności związanych ze skutecznym dostarczaniem dokumentów kadrowych: umowa o pracę, wypowiedzenie, skierowanie na badania, dokumentacja powypadkowa, itd.
Musisz elektronicznie konsultować zmiany w dokumentach wewnętrznych firmy: regulaminy wynagradzania, premiowania, ZFŚS, itp.?
Elektroniczny obieg dokumentów w warunkach braku kontaktu bezpośredniego z pracownikami nabiera szczególnego znaczenia. Tarcza antykryzysowa 4.0, reguluje wykonywanie pracy zdalnej w czasie epidemii, a zatem sankcjonuje możliwość wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentacji.
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dookreśla wprost zasady ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji przekazywanej zdalnie.

Jak w nowych warunkach, nie naruszając przepisów, zapewnić obieg dokumentów kadrowych w firmie?

Weź udział w szkoleniu, dowiesz się:

 • Jak w warunkach pracy zdalnej zachować ciągłość obiegu dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego przebiegiem czy rozwiązaniem?
 • Jak interpretować postanowienia art. 58 tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące organizacji pracy zdalnej, w tym elektronicznego obiegu dokumentów?
 • Jak właściwie doręczać w formie elektronicznej pisma, aby uniknąć problemów z doręczaniem w formie tradycyjnej i deregulacją zasad opisaną w art. 98 tzw. tarczy antykryzysowej?
 • Jak prowadzić konsultacje czy opiniować dokumenty z przedstawicielami pracowników, stroną związkową?
 • Jakie dokumenty mogą być przesyłane drogą elektroniczną i czy są wiążące, o ile nie zostaną opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Jak obwarować wysyłane i odbierane dokumenty odpowiednimi klauzulami RODO i jak je zabezpieczyć?
 • Jak chronić dane osobowe i szyfrować dokumenty zgodnie ze stanowiskiem UODO?

Szkolenie ma wesprzeć pracodawców, służby HR, stronę związkową w realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych z prawami pracowniczymi.
Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmie dowiedzą się jak zadbać o właściwy obieg dokumentów firmowych zawierających informacje wymagające zabezpieczenia.

Zaniedbanie terminów, zły dobór trybu i formy przekazywania dokumentacji kadrowej może mieć poważne konsekwencje dla pracownika, pracodawcy oraz całego przedsiębiorstwa.

Utrudniony kontakt z pracownikami i ich przedstawicielami nie zwalnia Cię z wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (Kodeks Pracy, Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne).

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

Otrzymasz gotowe instrukcje postępowania z dokumentami i wzory dokumentów w formie elektronicznej!


uczestnicy szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy.

PROGRAM

Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu pracą zdalną – program:

Obieg dokumentów kadrowych związanych z zatrudnieniem – zasady ogólne, podstawy prawne, zarządzenia wprowadzające

 • Obszary zastosowania elektronicznego obiegu dokumentacji kadrowej – indywidualne prawo pracy, zbiorowego prawo, pracy, relacje ze zleceniobiorcami, działalność socjalna pracodawcy – omówienie
 • Czynności jednostronne i dwustronne w kontekście oświadczeń woli – jakie dokumenty kadrowe wymagają potwierdzenia przez odbiorcę, a jakie mogą być przekazywane jednostronnie? – omówienie zasad
 • Problematyka składania oświadczeń woli – zastosowanie w kontekście przekazywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – szczegółowe omówienie przepisów
 • Czy możliwe jest unieważnienie czynności prawnej z powodu niedopełnienia formy pisemnej? – omówienie skutków w zakresie: bezwzględnej nieważności umowy oraz wywołania określonego skutku prawnego.
 • Omówienie dokumentów, o których mowa w przepisach K.p. w zakresie możliwości stosowania formy pisemnej tradycyjnej oraz formy pisemnej elektronicznej – obszary ryzyka zastosowania formy, dobór właściwej formy
 • Szczegółowe zastosowanie art. 300 K.p. oraz wybranych przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do przekazywania i doręczania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – art. 60 K.c., art. 65 K.c, art. 78 (1) K.c., art. 77 (3) K.c.
 • Problematyka doręczeń – szczegółowe zastosowanie art. 61 K.c – kiedy dokumenty przekazywane drogą elektroniczną można uznać za doręczone?

Czynności związane z zawarciem umowy o pracę

 • Czy umowa o pracę może być zawarta „na odległość” z zastosowaniem poczty elektronicznej lub innej formy doręczenia? – przegląd orzecznictwa SN
 • Czy brak formy pisemnej umowy o pracę zagrożony jest sankcją jej nieważności?
 • Czy zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oznacza, że umowa zawarta została w formie pisemnej? – czy wymagane jest użycie takiej formy podpisu?
 • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej i co oznacza w tym zakresie pojęcie dorozumienia?
 • Jak należy rekrutować pracowników „na odległość”? – ograniczenia RODO w zakresie tzw. rekrutacji ślepych i ukrytych
 • Tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają podpisu? Czy mogą być złożone w formie elektronicznej?
 • W jaki sposób w sytuacji ograniczenia spotkań osobistych w miejscu pracy powiadomić pracownika o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu? – czy dostęp do zdalnego przekazywania dokumentów musi być zapewniony wszystkim pracownikom, czy tylko świadczącym pracę w formie zdalnej?
 • W jaki sposób zapoznać pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi – czy regulamin pracy, wynagradzania i inne regulaminy można zamieścić w intranecie zachowując w tym zakresie formę obwieszczenia?
 • Uzyskiwanie zgód i potwierdzeń w formie elektronicznej

Elektroniczny obieg dokumentacji w trakcie zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy – skutki, obszary ryzyka, ograniczenia w zastosowaniu

 • Skutki niedopełnienia formy pisemnej – dowodowość form doręczenia dokumentu, zastosowanie właściwej identyfikacji nadawcy i odbiorcy jako warunek skuteczności dostarczania informacji w kontekście prawa cywilnego i regulacji RODO
 • Zarządzenie wprowadzające elektroniczny obieg dokumentacji ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów pracowniczych w związku ze stanem epidemii – omówienie rekomendowanego wzoru, odwołanie do zaleceń Ministerstwa Rozwoju – czy po ustaniu stanu epidemii obieg elektroniczny może mieć dalsze zastosowanie?
 • Konieczność opracowania instrukcji korzystania z obiegu elektronicznego dokumentacji – omówienie wzoru
 • Omówienie regulacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 77 tzw. „wersji 4.0” tarczy antykryzysowej – warunków i możliwości jej polecenia, obowiązków stron, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych zawartych w dokumentach oraz elektronicznej formy ewidencji czynności. Zasady szyfrowania danych, o których mowa w art. RODO.
 • Zasadność zastosowania elektronicznego obiegu dokumentacji w kontekście zmiany zasad dotyczących doręczenia awizowanej przesyłki pocztowej zgodnie z treścią art. 98 tzw. tarczy antykryzysowej – skutki w okresie obowiązywania wersji 2.0 tzw. tarczy antykryzysowej
 • Zasady zabezpieczenia danych osobowych w dokumentacji przekazywanej zdalnej zgodnie ze stanowiskiem PUODO oraz regulacjami RODO
 • Czy pracodawca i osoby kierujące pracownikami mają prawo kontaktować się z pracownikiem z wykorzystaniem jego prywatnej poczty elektronicznej i prywatnego numeru telefonu? – omówienie regulacji RODO, praktyczne zasady zastosowania przepisów Kodeksu pracy – art. 22 (1) oraz 22 (3) – oraz klauzul zgód zawartych w art. 6 ust. 1 lit a. RODO
 • Jak zabezpieczyć elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej przed naruszeniem ochrony danych osobowych – wzory postępowania, rekomendowane metody
 • Regulacje RODO – powiadamianie pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego, przekazywanie klauzul informacyjnych z art. 13 RODO, metody uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych, w tym wizerunku za pośrednictwem poczty elektronicznej – czy możliwe?
 • Jakie dokumenty w obiegu zwyczajowym związane ze stosunkiem pracy można przesyłać drogą elektroniczną? – instrukcje i zasady dla przekazywania wniosków urlopowych, harmonogramów pracy itp.
 • Omówienie katalogu dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, które powinny być przekazywane w formie pisemnej – oświadczenia, wybrane umowy, zgody na potrącenia itp.
 • Jak należy liczyć bieg terminów w zakresie dokumentów, które wymagają zapoznania się z ich treścią?
 • W jaki sposób przekazać pracownikom drogą elektroniczną informacje dotyczące objęcia ich przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarem czasu pracy – praktyczne zastosowanie postanowień art. 15g, 15zf i innych rozwiązań antykryzysowych stosowanych przez pracodawcę
 • Skierowania na badania profilaktyczne na nowych zasadach – czy możliwe jest przekazywanie drogą zdalną?
 • Czy polecenia przełożonych wydawane na podstawie art. 100 Kodeksu pracy mogą być przekazywane drogą elektroniczną?
 • Nakładanie kar porządkowych w trybie art. 108 Kodeksu pracy – czy jest możliwe w trakcie nieobecności pracownika? Czy wysłuchanie może się odbyć metodą zdalną?
 • Urlopy pracownicze – zdalne zarządzanie planem urlopów, wnioskami urlopowymi, nowe zasady udzielania urlopów zaległych
 • W jaki sposób należy składać i przyjmować wnioski urlopowe przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość?
 • Zasady korekty planu urlopowego i powiadamiania pracowników
 • Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, informacje o warunkach zatrudnienia, porozumienia do umów o pracę, zawieranie kolejnych umów o pracę w sytuacji nieobecności pracownika – przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej a zgodność z zasadami prawa pracy i prawa cywilnego
 • Zmiany harmonogramów pracy – zachowanie terminów i bieg terminów po powiadomieniu drogą elektroniczną – instrukcja postępowania
 • Polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i wnioski o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – zastosowanie obiegu elektronicznego
 • W jakich okolicznościach pracownik musi stawić się w pracy niezależnie od formy świadczenia pracy, aby podpisać dokumenty? Czy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej nakłada ograniczenia w zakresie możliwości przyjmowania i dokumentowania czynności elektronicznych?
 • Problematyka wręczania porozumień zmieniających i wypowiedzeń zmieniających warunki płacy i pracy – różnice miedzy porozumieniem a wypowiedzeniem w kontekście zastosowania przepisów kodeksu cywilnego
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób prowadzić akta osobowe w przypadku dokumentów niepodpisanych w formie tradycyjnej przez pracownika?
 • Czy umowę o pracę można rozwiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej omówienie orzecznictwa SN – skuteczność wypowiedzenia/rozwiązania umowy a zachowanie rygoru formy pisemnej

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych (Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa), specjalizuje się w usługach rozwojowych oraz doradczych w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia. Autor dokumentacji i polityk ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia.

  Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym – metody on-line:

  Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników.

  Metody wyszczególnione:
  miniwykłady
  dyskusja moderowana
  case study
  prezentacja orzecznictwa
  burza mózgów

  ADRESACI

  Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym adresujemy do:

  pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak pokonać stres w pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.