In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/elektroniczny-obieg-dokumentacji-zwiazanej-ze-stosunkiem-pracy?date=31887

Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – nowe wyzwania dla Działu HR, Menedżerów, IOD

– jak w warunkach pracy zdalnej zapewnić skuteczny obieg dokumentów kadrowych zgodnie z przepisami tarczy 4.0, nie naruszając przepisów RODO i najnowszych stanowisk UODO?

Szkolenie on-line Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie dla Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym.

Twoi pracownicy świadczą pracę w formie home office, pracy zdalnej, telepracy?
Masz utrudniony kontakt bezpośredni z pracownikami i nie wiesz jak dopełnić formalności związanych ze skutecznym dostarczaniem dokumentów kadrowych: umowa o pracę, wypowiedzenie, skierowanie na badania, dokumentacja powypadkowa, itd.
Musisz elektronicznie konsultować zmiany w dokumentach wewnętrznych firmy: regulaminy wynagradzania, premiowania, ZFŚS, itp.?
Elektroniczny obieg dokumentów w warunkach braku kontaktu bezpośredniego z pracownikami nabiera szczególnego znaczenia. Tarcza antykryzysowa 4.0, reguluje wykonywanie pracy zdalnej w czasie epidemii, a zatem sankcjonuje możliwość wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentacji.
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dookreśla wprost zasady ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji przekazywanej zdalnie.

Jak w nowych warunkach, nie naruszając przepisów, zapewnić obieg dokumentów kadrowych w firmie?

Weź udział w szkoleniu, dowiesz się:

 • Jak w warunkach pracy zdalnej zachować ciągłość obiegu dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego przebiegiem czy rozwiązaniem?
 • Jak interpretować postanowienia art. 58 tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące organizacji pracy zdalnej, w tym elektronicznego obiegu dokumentów?
 • Jak właściwie doręczać w formie elektronicznej pisma, aby uniknąć problemów z doręczaniem w formie tradycyjnej i deregulacją zasad opisaną w art. 98 tzw. tarczy antykryzysowej?
 • Jak prowadzić konsultacje czy opiniować dokumenty z przedstawicielami pracowników, stroną związkową?
 • Jakie dokumenty mogą być przesyłane drogą elektroniczną i czy są wiążące, o ile nie zostaną opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Jak obwarować wysyłane i odbierane dokumenty odpowiednimi klauzulami RODO i jak je zabezpieczyć?
 • Jak chronić dane osobowe i szyfrować dokumenty zgodnie ze stanowiskiem UODO?

Szkolenie ma wesprzeć pracodawców, służby HR, stronę związkową w realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych z prawami pracowniczymi.
Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmie dowiedzą się jak zadbać o właściwy obieg dokumentów firmowych zawierających informacje wymagające zabezpieczenia.

Zaniedbanie terminów, zły dobór trybu i formy przekazywania dokumentacji kadrowej może mieć poważne konsekwencje dla pracownika, pracodawcy oraz całego przedsiębiorstwa.

Utrudniony kontakt z pracownikami i ich przedstawicielami nie zwalnia Cię z wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (Kodeks Pracy, Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne).

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

Otrzymasz gotowe instrukcje postępowania z dokumentami i wzory dokumentów w formie elektronicznej!


uczestnicy szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 maja 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Szkolenie trwa 4-5 godzin dydaktycznych (czas zależny od ilości pytań)

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy.

PROGRAM

Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym – program:

Nawiązanie stosunku pracy i czynności związane z zatrudnieniem

 • Omówienie regulacji dotyczącej wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 58 tzw. tarczy antykryzysowej – warunków możliwości jej polecenia, obowiązków stron, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych zawartych w dokumentach oraz elektronicznej formy ewidencji czynności
 • Zasadność zastosowania elektronicznego obiegu dokumentacji w kontekście zmiany zasad dotyczących domniemania doręczenia awizowanej przesyłki pocztowej zgodnie z treścią art. 98 tzw. tarczy antykryzysowej
 • Zasady zabezpieczenia danych osobowych w dokumentacji przekazywanej zdalnej zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz regulacjami RODO
 • Problematyka składania oświadczeń woli – zastosowanie w kontekście przekazywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – szczegółowe omówienie przepisów
 • Szczegółowe zastosowanie art. 300 K.p. oraz wybranych przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do przekazywania i doręczania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – art. 60 K.c., art. 65 K.c, art. 78 (1) K.c., art. 77 (3) K.c.
 • Problematyka doręczeń – szczegółowe zastosowanie art. 61 K.c.
 • Czy umowa o pracę może być zawarta „na odległość” z zastosowaniem poczty elektronicznej lub innej formy doręczenia?
 • Skutki niedopełnienia formy pisemnej
 • Zarządzenie wprowadzające elektroniczny obieg dokumentacji ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów pracowniczych w związku ze stanem epidemii – omówienie rekomendowanego wzoru
 • Czy zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy musi być obwarowane pisemnością?
 • Rygor zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej – różnica miedzy elektronicznym obiegiem dokumentów a poświadczeniem ich podpisem
 • Czy brak formy pisemnej umowy o pracę zagrożony jest sankcją jej nieważności?
 • Czy zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oznacza, że umowa zawarta została w formie pisemnej?
 • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej i co oznacza w tym zakresie pojęcie dorozumienia?
 • Jak rekrutować pracowników „na odległość”?
 • Tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają podpisu?
  Czy mogą być złożone w formie elektronicznej?
 • W jaki sposób w sytuacji ograniczenia spotkań osobistych w miejscu pracy powiadomić pracownika o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu?
 • W jaki sposób zapoznać pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi – czy regulamin pracy, wynagradzania i inne regulaminy można zamieścić w intranecie.
  Czy w tym zakresie ma zastosowanie polityka ochrony danych osobowych?
 • Uzyskiwanie zgód i potwierdzeń w formie elektronicznej
 • Czy pracodawca i osoby kierujące pracownikami mają prawo kontaktować się z pracownikiem na prywatną pocztę elektroniczną i prywatny telefon? – omówienie regulacji RODO, praktyczne zasady zastosowania przepisów Kodeksu pracy oraz klauzul zawartych w art. 6 RODO
 • Jak zabezpieczyć elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej przed naruszeniem ochrony danych osobowych – wzory postępowania, rekomendowane metody
 • Regulacje RODO – powiadamianie pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego, przekazywanie klauzul informacyjnych z art. 13 RODO, metody uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych, w tym wizerunku za pośrednictwem poczty elektronicznej – czy możliwe?

Obieg dokumentacji w trakcie zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy

 • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy można przesyłać drogą elektroniczną?
 • Omówienie katalogu dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, które powinny być przekazywane w formie pisemnej – wnioski, oświadczenia, umowy
 • Jak liczyć bieg terminów w zakresie dokumentów, które wymagają zapoznania się, potwierdzenia itp.
 • W jaki sposób przekazać pracownikom informacji dotyczące przestoju ekonomicznego?
 • Czy polecenia pracodawcy i stosowanie się do nich przez pracowników na podstawie art. 100 Kodeksu pracy mogą być wydawane drogą elektroniczną lub/i telefoniczną?
 • Zastosowanie kar porządkowych w trybie art. 108 Kodeksu pracy – czy możliwe wobec nieobecności pracownika?
 • Czy wysłuchanie może się odbyć metodą zdalną?
 • Urlopy pracownicze – czy można wobec sytuacji związanej ze stanem epidemii zmienić plan urlopów?
 • W jaki sposób składać i przyjmować wnioski urlopowe przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość?
 • Zasady korekty planu urlopowego i powiadamiania pracowników
 • Wypowiedzenia zmieniające, obniżenie wymiaru czasu pracy, informacje o warunkach zatrudnienia, aneksy do umów o pracę, zawieranie kolejnych umów w sytuacji nieobecności pracownika – przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej a zgodność z zasadami prawa pracy
 • Przestój ekonomiczny i zastosowanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej – czy o skutkach związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy, obniżeniem wynagrodzenia można powiadomić pracowników drogą zdalną?
 • Zmiany harmonogramów pracy – zachowanie terminów i bieg terminów po powiadomieniu drogą elektroniczną – wzór postępowania
 • Wnioski o pracę w godzinach nadliczbowych i wnioski o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – obieg elektroniczny
 • Jak rozliczać pracę świadczoną zdalnie bez konieczności zastosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
 • W jakich okolicznościach pracownik musi stawić się w pracy niezależnie od formy świadczenia pracy, aby podpisać dokumenty?
 • Problematyka wręczania porozumień zmieniających i wypowiedzeń zmieniających warunki płacy i pracy
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób prowadzić akta osobowe w przypadku dokumentów nie podpisanych przez pracownika?
 • Czy umowę o pracę można rozwiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej omówienie orzecznictwa SN

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie Działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak pokonać stres w pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

26.06.2020 Szkolenie online
450 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

  KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
 • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

  ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.