In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/hr-biznes-partner

Szkolenie HR business partner – wyzwania na 2021 rok

– antykryzysowy poradnik prawa pracy, nowe interpretacje i dobre praktyki, gotowe wzorce i scenariusze postępowań. Eliminacja ryzyka w HR. S.O.S. dla HR.

Szkolimy Hr Business Partnerów!

Chcesz działać zgodnie z prawem, ale nie nadążasz nad śledzeniem przepisów, nowego orzecznictwa?
Chcesz poznać dobre praktyki i wyeliminować ryzyka w zarządzaniu personelem?
Poznaj naszą obowiązkową propozycję szkolenia dla Hr Business Partnerów na 2021 rok!
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i nie daj się zaskoczyć w sytuacjach trudnych!
Działaj sprawnie i skutecznie niezależnie od okoliczności!

Dzięki naszemu szkoleniu dla HR business partnerów dowiesz się:

 • jak przygotować strategię personalną firmy na 2021 rok? – zarządzanie absencją, fluktuacja kadr, stosowanie elastycznych systemów i rozkładów czasu pracy, zarządzanie urlopami, rekrutacja, organizacja pracy zdalnej, trudne rozmowy z pracownikami, itp.
 • jakie nastąpiły zmiany w przepisach, jakie nowelizacje są w planach na 2021 rok?
 • jak monitorować sytuacje trudne – otrzymasz check-listę najbardziej trudnych i nietypowych sytuacji, które mogą Cię zaskoczyć w 2021 roku!
 • jak skutecznie realizować plany i działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych w 2021 roku?
 • jak stosować antykryzysowe przepisy prawa pracy w codziennej pracy?
 • jak ograniczyć ryzyka błędnej komunikacji?
 • jak wdrażać dobre praktyki?
 • jak być wsparciem dla pracodawcy i liderów, mentorem i mediatorem?
 • jak wyeliminować ryzyka zarządzania personelem? 

Będziesz wsparciem dla pracowników reprezentujących różne obszary w organizacji – pracujących tradycyjnie, zdalnie, naprzemiennie – w sytuacji przestoju, zmian w zakresie wynagradzania, premiowania, zmiany stanowisk pracy, rozszerzania zakresu zadań i odpowiedzialności.

Bądź gotowy na zmiany.
Poznaj antykryzysowy poradnik prawa pracy i nie daj się zaskoczyć w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych!
Otrzymasz katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań – omówienie listy pytań i sytuacji do rozwiązania – lista scenariuszy S.O.S. w HR.

Otrzymasz wzorce i scenariusze postępowań do zastosowania w praktyce od zaraz!


  Uczestnicy szkolenia HR business partner – wyzwania na 2021 roku wybrali również:
  Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji Sprawdź…

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie HR business partner – korzyści:

  • poznasz zasady rozwiązywania problemów związanych z interpretacją prawa, stosowania prawa zwyczajowego, nabędziesz umiejętności stosowania dobrych praktyk, będziesz „strażnikiem” zmian, które dla pracowników mogą być odczuwalne jako stresogenne, trudne i niekorzystne
  • poznasz program wdrożeniowy i plan w obszarze zmian personalnych podyktowany zmianami w zakresie pracy ze względu na stan epidemii – na podstawie listy kontrolnej opracujesz własny plany i jego ewaluację
  • udoskonalisz kluczowe kompetencje na Twoim stanowisku – komunikacyjne, związane z wdrażaniem nowych pomysłów, przywódcze i analityczne – fundamentem doskonalenia stanie się zgodność działań z normami prawa pracy i wpływem mechanizmów antykryzysowych na nowe warunki i zasady świadczenia pracy przez pracowników
  • dowiesz się jak wyeliminować ryzyka zarządzania personelem 
  PROGRAM

  Szkolenie HR business partner – program:

  HR Business Partner – zarządzanie ryzykiem w HR

  • Metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzykownych zdarzeń i incydentów – prawo pracy, prawo antykryzysowe, prawo zwyczajowe, regulacje wewnętrzne, kodeksy etyki. 
  • Omówienie listy kontrolnej – przykłady sytuacji kryzysowych i trudnych, dobrych praktyk na podstawie doświadczeń HR Business Partner w 2020 roku.

  Od rekrutacji, przez zatrudnienie po rozstanie z pracownikami. Nowe zadania i kluczowe role HR Business Partnera

  • Poszukiwani pracownicy, nowe kompetencje i kwalifikacje, zasady rekrutacji wewnętrznej zgodne z art. 94 K.p., zgodność opisów stanowisk pracy z rodzajem pracy, kwalifikacjami i zakresem obowiązków.
  • Rekrutacja i awans wewnętrzny, przenoszenie pracownika na inne stanowisko w razie potrzeby pracodawcy lub na wniosek pracownika.
   Jak reagować na wnioski pracowników?
   Jakie warunki proponować?
   Jak ograniczyć ryzyko wystąpienia istotnych zmian w warunkach zatrudnienia?
   Porozumienie i wypowiedzenia zmieniające – jak uzasadnić?
   Czy korzystniejsze warunki umowy o pracę zawsze zastępują mniej korzystne?
   Jak stosować w praktyce art. 42 par. 4 K.p. – omówienie matrycy ryzyka i przykładowych, optymalnych rozwiązań – tabelaryczne zestawienie alternatyw w oparciu o zasadę „what if?” – praktyczne narzędzie pracy HR Business Partner
  •  Ranga źródeł prawa pracy – szczegółowa interpretacja art. 9 K.p.
   Jakie rozwiązania proponować, wdrażać plany rozwojowe, reagować na kryzysy nie naruszając postanowień regulaminów, umów o pracę, czy porozumień zbiorowych?
   Omówienie zasad uchylenia trybu w przypadku stosowania mechanizmów tarczy antykryzysowej – przykłady z roku 2020 i ich zastosowanie w roku 2021 – również w zakresie tzw. rozwiązań „branżowych”
  • Dane historyczne firmy, benchmarking płacowy i inne metody, porównanie i zastosowanie w przypadku wdrażania i monitoringu zmian – jak ocenić swoją pozycję i rolę HR Business Partnera w ujęciu zadań sektorowych i branżowych.
  • Czy tzw. miękkie zarządzanie jest wystarczające? – nowe potrzeby i wyzwania dla HR Business Partnera.
  • Komunikowanie o zasadach etyki, współżycia społecznego, misji i wartościach organizacji – skuteczne reagowanie w przypadku konfliktów, rozpoznawanie źródeł, stosowanie rozmów wyjaśniających nieformalnych oraz trybu rozpoznawania zdarzeń o typie mobbingu lub dyskryminacji – praktyczne stosowanie zasad równego traktowania i ich częściowego uchylenie w dobie epidemii z odwołaniem do zmiany przepisów z 2019 roku
  • „dyscyplinowanie” pracowników – metody zgodne z prawem i pozornie zgodne – dlaczego rozmowy wyjaśniające wymagają zachowania szczególnej ostrożności? – odwołanie pracownika od ustaleń z rozmowy, sporządzanie notatek ze zdarzenia i spotkania – obszary ryzyka
  • ocena okresowa pracowników – skutki:
   przeszeregowanie, premiowanie – czy ocena jest źródłem prawa? – czy odwołanie od oceny jest wiążące? – nowe stanowiska SN
  • onboarding pracowników w dobie epidemii COVID-19:
   obszary zaznajomienia pracownika z procedurami dotyczącymi elektronicznego obiegu dokumentów, zasad pracy zdalnej, zgłaszania urlopu, w tym urlopu na żądanie, powiadamiania o przyczynach nieobecności, korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasad zgłaszania izolacji domowej i kwarantanny.
  • omówienie przykładu programu onboardingowego uwzględniającego nowe obszary świadczenia pracy, reżim sanitarny itp.
  • praca zdalna – jak HR Business Partner powinien komunikować się z zespołem zdalnym i rozporoszonym? – jak reagować na trudności w organizacji pracy zdalnej:  polecenie, ryzyko odmowy wykonania, praca naprzemienna, praca podczas kwarantanny za zgodą stron, praca podczas izolacji domowej na podstawie art. 4ha „tarczy antykryzysowej” – omówienie obszarów ryzyka w organizacji pracy zdalnej – organizacja pracy zdalnej zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej
  • efektywność czasu pracy a stosowane systemy i rozkłady czasu pracy – antykryzysowa macierz rozwiązań
   jak efektywnie organizować pracę, stosować art. 129 K.p.,
   jak reagować na potrzeby pracowników związane z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych,
   jak reagować na potrzeby pracownika związane z trudnymi sytuacjami spowodowanymi przez epidemię COVID-10,
   jak wprowadzić tzw. ruchomy czas pracy, indywidulany rozkład czasu pracy przestrzegając norm prawa pracy?
  • dociążenie a przeciążenie pracownika – ocena stresogenności pracy – stosowanie kodeksowych norm, wskaźników jakości i ilości pracy
  • aktywnie słuchanie pracowników i ich potrzeb, badanie potrzeb, metody rozwiązywania konfliktów rzeczowych wynikających ze stosowania przepisów prawa pracy i prawa antykryzysowego
   jak informować o dobru zakładu pracy, stosować je i informować pracowników o przestrzeganiu postanowień art. 100 K.p. i konsekwencjach naruszeń?
  • kary porządkowe – czy HR Business Partner może o nie wnioskować?
   w jakich warunkach i na jakich zasadach?
   co zamiast kary porządkowej? – metody dyscyplinowania, zwracania uwagi pracownikom w zgodności ze źródłami prawa pracy
  • informowanie pracowników i przełożonych o odpowiedzialności wykroczeniowej – katalog i check lista dla HR Business partner do wykorzystania w sytuacjach trudnych
  • informowanie o przeniesieniu pracownika, zmianie stanowisk pracy – stosowanie rozwiązania – kiedy można zaproponować porozumienie zmieniające, kiedy należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające – jak zareagować w przypadku odmowy?
  • informowanie o redukcji personelu – trudne rozmowy, określenie przyczyny, różnice między zwolnieniami indywidualnymi grupowymi, co oznacza w praktyce, że zwolnienie pracownika jest z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy?
  • zarządzanie absencją i ograniczenie fluktuacji kadry – interwencja HR Business Partner w przypadku niedoboru pracowników i wzmożonych absencji – omówienie scenariuszy i alternatyw rozwiązań w przypadku urlopu bieżącego, zaległego (art. 15gc tarczy antykryzysowej), urlopu na żądanie, kontroli zwolnień lekarskich
  • kontrprodukcja i anomia pracownicza – jak ograniczyć ryzyko spadku motywacji pracowników, popełnianych błędów, niskiego zaangażowania
  • zmiany systemów motywacyjnych – co  motywuje pracowników do pracy w obecnej sytuacji, źródła stresu powiązanego z epidemią, jak je ograniczyć?
   jak tworzyć ścieżki rozwojowe pracowników i zwiększyć identyfikację z firmą?
  • potrzeby szkoleniowe pracowników – nowe potrzeby w nowych okolicznościach – jak badać potrzeby, układać i dostosowywać plan szkoleń dla wybranych grup pracowników? – przegląd najbardziej potrzebnych zagadnień szkoleniowych w 2020 roku
  • podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian systemów motywacyjnych, przegląd oraz monitoring motywatorów finansowych i pozafinansowych  – przegląd stosowanych systemów w dobie epidemii – benefity zależne od zmiennych, dane z rynku, dodatki frekwencyjne/absencyjne i ich zawieszenie w dobie epidemii
  • jak wyznaczać nowe cele pracy – cele organizacji, cele przełożonych i cel pracownika – metody zapewnienia zgodności
  • kontakt HR Business Partner ze stroną społeczną – nowe uprawnienia przedstawicieli pracowników i związków zawodowych w czasie epidemii – przykłady z omówieniem i zastosowaniem
  • regulacje RODO w zadaniach HR Business Partner – omówienia najważniejszych stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanych dla pracodawców w stanie epidemii – przegląd stosowanych metod i ich optymalizacja
  • rozstanie z pracownikiem – jak komunikować, jak uzasadniać, nowy formularz exit interwiew – nowe przyczyny odejść pracowników i ich estymacja – wzór formularza
  • Trudne pytania i odpowiedzi przełożonych w praktyce HR Business Partnera:
   jak mogę awansować pracownika?
   jak go przenieść na inne stanowisko?
   ile umów o pracę mogę zawrzeć?
   jak zorganizować zastępstwo?
   czy mogę odmówić urlopu na żądanie?
   czy mogę zmienić harmonogram pracy?
   czy i kiedy mogę polecić pracę zdalną?
   jak upomnieć pracownika?
   jak wycenić nowe stanowisk pracy? 
   i wiele innych
   Katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań – omówienie listy pytań i sytuacji do rozwiązania – lista scenariuszy S.O.S.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia HR business partner poprowadzi:

  Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
  Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
  Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
  Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
  Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
  Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

  Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

  Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
  Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
  W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie HR business partner – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów, ćwiczenia praktyczne,
  omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.

  ADRESACI

  Szkolenie HR business partner – kogo zapraszamy?:

  • Hr Business Partnerów i kierowników działów HR
  • specjalistów działów kadr

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia HR business partner:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.