http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/konflikty-w-pracy-mobbing-dyskryminacja-2

Napięcia i konflikty między pracownikami a zarzut mobbingu i dyskryminacji

– jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? – szkolenie dla menedżerów i działów HR

Pracodawcy i zarządzający pracownikami mogą już niedługo spodziewać się lawiny roszczeń ze strony pracowników.
Dlaczego?

Wysokie tempo pracy, wzrastająca ilość obowiązków u pracowników, konieczność zmiany wynagrodzenia, przestoje, zagrożenie utratą pracy wpływają na wzrost napięć i konfliktów między pracownikami.
Niedopuszczenie do pracy pracownika ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem, wymuszanie szczepień i dopuszczanie do pracy tylko pracowników zaszczepionych, a także dyskryminacja w zatrudnieniu kandydatów niezaszczepionych mogą narazić pracodawcę na zarzuty o nękanie, dyskryminację, czy stosowanie mobbingu.
Zmuszanie do poddania się pomiarowi temperatury przed dopuszczeniem do pracy, o ile nie zostanie w prawidłowy sposób zrealizowane, nieuzasadnione wydawanie poleceń wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, częste zmiany harmonogramów pracy, polecanie pracy zdalnej, czy wreszcie odmowa udzielenia urlopu lub zmuszanie do wykorzystania urlopu na żądanie.
To niepełny katalog uchybień, które mogą narazić pracodawców i ich przedstawicieli na zarzuty mobbingu, czy dyskryminacji.
Dodatkowo na nastroje wśród pracowników będą miały wpływ zmiany prawne w zakresie równości płac!

Zarządzanie zespołem w tak ekstremalnych warunkach wymaga od menedżerów wyjątkowej sprawności i znajomości przepisów prawa pracy szczególnie w obszarze dyskryminacji i mobbingu.

Z myślą o zarządzających pracownikami przygotowaliśmy wyjątkowe wsparcie – szkolenie online, dzięki któremu dowiesz się:

 • czy pracodawca może wprowadzić przymus noszenia maseczek przez osoby niezaszczepione oraz zwolnić z niego osoby zaszczepione?
 • jak bez naruszania przepisów reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • jak bez narażenia się na konsekwencje prawne wydawać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, stosować elastyczne systemu czasu pracy, czy rozszerzać zakresów obowiązków pracowników?
 • jak odmawiać udzielania urlopu, czy zmieniać harmonogramy pracy i nie narazić się na zarzuty łamania przepisów prawa pracy?
 • jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej i nie naruszać przepisów kodeksu pracy?
 • jak wdrożyć zdalne metody obiegu wydawania poleceń i egzekwowania pracy?
 • jak prowadzić rozmowy z pracownikami dotyczące obniżenia wynagrodzenia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z epidemią koronawirusa?
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w zarządzaniu zespołem żeby nie powodować po stronie pracownika powstania roszczeń z tytułu mobbingu lub/i dyskryminacji?
 • jak rozwiązywać konflikty pracownicze w formie zwyczajowej i regulaminowej poprzez dowodowe przyjmowanie skarg i ich wyjaśnianie przez komisję antymobbingową, czy powołanie instytucji tzw. męża zaufania, co ograniczy odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ewentualnych roszczeń?
 • jak wprowadzić zdalną formę procedowania nad skargami dotyczącymi działań i zachowań mobbingowych?
 • jakie są formy dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i czy mogą być one obecnie stosowane jako motywatory do pracy – odmienność zasad naliczania dodatków, premii i nagród – sporządzisz lub zaktualizujesz kryteria premiowania pracowników tak, aby spełniały one zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.
 • jaka była najczęstsza tematyka skarg związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu w czasie epidemii kierowana do inspektorów pracy i przed komisje antymobbingowe – przegląd danych z 2020 i 2021 roku
 • jak zmieniły się przepisy Kodeksu pracy w 2019 roku w zakresie wzmożonej ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją

Uwaga!!!
Udział w szkoleniu wypełnia formę przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy.


Uczestnicy szkolenia Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – cele:

 • jak ustrzec menedżerów zarządzających pracownikami w kryzysowych warunkach przed zarzutami mobbingu i dyskryminacji
PROGRAM

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – program:

Obszary sytuacji konfliktowych i sposoby skutecznego działania menedżera a ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji – zasada każdorazowego odwołania do definicji zawartych w K.p. w sytuacjach budzących wątpliwości – ocena aspektów prawnych i psychologicznych w zakresie:

 • równomiernego obciążania pracowników zadaniami
 • właściwego zarządzania absencją, w tym urlopami – bieżącymi oraz zaległymi na nowych zasadach opisanych w „tarczy 4.0”
 • zarządzania zasadami udzielania urlopu na żądanie
 • wręczania porozumień i wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy
 • wręczania wypowiedzeń umów o pracę
 • rozszerzania zakresu obowiązków
 • dokonywania zmian harmonogramów pracy
 • wprowadzania zróżnicowanych systemów czasu pracy
 • wprowadzania regulaminowych i zwyczajowych zmian w zakresie obniżenia lub wzrostu dodatkowych składników wynagradzania pracowników

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć – omówienie procedowanych zmian legislacyjnych w zakresie równości płac:

 • jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć?
 • w jaki sposób należy dokonać audytu wynagrodzeń w związku ze zbliżającą się nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie rozszerzenia definicji mobbingu o przejawy nierównego traktowania w zatrudnieniu i wynagrodzeniu ze względu na płeć?

Kategorie tzw. działań pozornie zgodnych z prawem – omówienie obszarów ryzyka – jak należy korzystać z uprawnień zawartych w K.p., aby respektować zasadę ich przeznaczenia i celowości zastosowania w określonych sytuacjach?

Jak wydawać polecenia drogą elektroniczną w przypadku pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej, jak egzekwować wykonanie pracy na nowych warunkach świadczenia pracy zdalnej opisanej w przepisach „tarczy 4.0”? – omówienie różnic w przepisach dotyczących pracy zdalnej – organizacja pracy zdalnej do 24 czerwca 2020 roku i po 5 września 2020 roku.

Czy polecenie pracy zdalnej podczas kwarantanny, izolacji domowej lub dodatkowego zasiłku opiekuńczego może zostać wydane – jak intepretować obopólną zgodę stron

Odmowa wykonania pracy zdalnej – na jakich warunkach jest możliwa? – czy polecenie pracy zdalnej w przypadku odmowy pracownika może stanowić przejaw dyskryminacji lub mobbingu?

Jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracownika, prowadzić wysłuchanie, egzekwować obowiązki? – czy nieuzasadnione nakładanie kar porządkowych może stanowić przejaw mobbingu? Dlaczego notatka służbowa, o ile nie jest powiązana z karą porządkową, może stanowić przejaw stosowania mobbingu?

Czym różni się krytyczna ocena pracy od oceny obiektywnej – omówienie orzecznictwa SN

W jaki sposób rozliczać efekty pracy przekazywanej droga elektroniczną z zachowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu?

Czy mobbing może mieć miejsce „na odległość” i „po godzinach pracy”? – omówienie warunków zaskarżenia w sytuacji naruszenia doby pracowniczej, odpoczynku dobowego i tygodniowego, kontaktu z pracownikiem poza normą jego czasu pracy. Co może stanowić dowód wskazujący na przekroczenie uprawnień?

Jakich działań i zachować należy obecnie unikać? – omówienie obszarów ryzyka działań niepożądanych w sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę mechanizmów opisanych w tzw. tarczy antykryzysowej

Czy porozumienia zastosowane w oparciu o przepisy art. 15g, 15 gb, 15 gg, czy 15zf tzw. tarczy antykryzysowej mogą być traktowane jako niekorzystne przez pracownika w kontekście zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – czyli jak zachować ostrożność w sytuacji nadzwyczajnej i nie przekroczyć swoich uprawnień – omówienie dobrych praktyk i przykładów rozwiązań, skuteczna realizacja postanowień art. 94 (3) K.p.

Cechy mobbingu – ocena długotrwałości i uporczywości działań lub zachowań – czy skutki epidemii i pogorszenie relacji pracowniczych mogą odpowiadać czasookresowi niezbędnemu do wystąpienia mobbingu, o którym mowa w orzecznictwie SN?
Jak należy interpretować zasadę łącznego spełnienia przesłanek zawartych w kodeksowej definicji mobbingu?
Jak interpretować prawne aspekty incydentalnych zdarzeń, które wynikają z konfliktów spowodowanych napięciem w relacjach pracowniczych?

Obowiązki i uprawnienia pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i respektowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu – szczegółowa interpretacja art. 100 oraz 212 K.p.

Obowiązki pracownika związane z reżimem sanitarno-epidemiologicznym w pracy – jaką podstawę prawną przywołać w sytuacji dyscyplinowania pracownika za nieprzestrzeganiem rozwiązań w zakresie przeciwdziałania transmisji COVID-19?

Wydawanie poleceń w formie elektronicznej, wiadomości sms, wiadomość e-mail jako dowód w postępowaniu przedsądowym i sądowym.
Jak zachować ostrożność w kierowaniu korespondencji do nieobecnego pracownika?- czy pracownik nieobecny może świadczyć pracę? – czy różni się świadczenie pracy oda omówienie orzecznictwa SN

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji – jak zabezpieczyć się przed roszczeniem dotyczącym ewentualnych nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie epidemii?

Zmiany w przepisach prawa pracy obwiązujące od 7 września 2019 roku w zakresie regulacji dotyczących mobbingu i dyskryminacji – omówienie, nowe zastosowanie w kontekście tzw. otwartego katalogu przejawów nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Jak zastosować obecnie czasowe „wyłączenie” zasad równego traktowania w zatrudnieniu, o których mowa w art. 18 (3b) K.p.?

Czy naruszenie danych osobowych może stanowić przejaw dyskryminacji? – w jakich sytuacjach? – omówienie związku art. 22 (1), 22 (2), 22 (3) K.p. z regulacjami RODO. Praktyczne zastosowanie motywu 46 RODO w czasie epidemii jako ograniczenia ryzyka naruszeń.

Kontrola stanu trzeźwości, pomiar temperatury pracowników, kontakt z pracownikiem na jego prywatny numer telefonu i adres e-mail – czy może stanowić o stosowaniu mobbingu? – zasady zbiegu roszczeń przy naruszeniu przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu i regulacji RODO

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – tryb postępowania i rekomendacje Komisji Antymobbingowej dla pracodawcy – omówienie sposobów rozwiązania konfliktu mobbingowego, wysłuchiwania stron i świadków, sporządzania protokołów z posiedzeń, instrumenty prawne stosowane w rekomendacjach i ich realizacji.
Czy w sytuacji związanej z obowiązywaniem stanu epidemii komisja antymobbingowa może działać w formie zdalnej?
Jak dostarczać dokumenty komisji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych w formie elektronicznej?

W jakiej sytuacji pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing? – przegląd orzecznictwa SN

Portret „sprawcy” i „ofiary” mobbingu – jak należy interpretować pojęcie „wzorca ofiary rozsądnej” stosowanego przez sądy?

Prewencja i rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – komunikacja antymobbingowa – komunikaty TY i JA, parafrazowanie – omówienie sposobów komunikacji on-line.

Typologia konfliktów pracowniczych i ich dynamika – kiedy konflikt jest potrzebny, a kiedy jego eskalacja może powodować ryzyko wystąpienie mobbingu?

Przykłady komunikatów, które mogą mieć charakter mobbingowy – jakich zachowań i działań należy unikać – zgodność mowy werbalnej i niewerbalnej w komunikacji

Komunikacja asertywna w kontakcie z „toksycznymi” pracownikami i współpracownikami – jak nie poddać się manipulacjom i prowokacjom? – omówienie metod, przykłady zastosowania

Motywowanie pracowników do pracy na ostrożnych zasadach – metody finansowe i pozafinansowe, stosowanie norm pracy na warunkach opisanych w art. 83 K.p.

Kontrola przestrzegania zasad równego traktowania w zatrudnieniu przez inspektorów pracy – czy możliwa i w jakim zakresie?


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenia napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – metody:


krótkie wykłady,
dyskusja moderowana,
instrukcje dla menedżerów odnośnie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
burza mózgów,
prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – kogo zapraszamy?

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu
 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • przedstawicieli związków zawodowych
 • specjalistów bhp
 • członków komisji antymobbingowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

   Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
  • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

   Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.