http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/konflikty-w-pracy-mobbing-dyskryminacja?date=31962

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

– jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? – szkolenie dla menedżerów 

Wysokie tempo pracy, wzrastająca ilość obowiązków u pracowników, konieczność zmiany wynagrodzenia, przestoje, zagrożenie utratą pracy wpływają na wzrost napięć i konfliktów między pracownikami.
Zarządzanie zespołem w tak ekstremalnych warunkach wymaga od menedżerów wyjątkowej sprawności i znajomości przepisów prawa pracy szczególnie w obszarze dyskryminacji i mobbingu.

Niedopuszczenie pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzuty o nękanie, a nawet stosowanie mobbingu.

Z myślą o menedżerach przygotowaliśmy wyjątkowe wsparcie – szkolenie online, dzięki któremu dowiesz się:

 • jak bez naruszania przepisów reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • jak bez narażenia się na konsekwencje prawne wydawać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, czy rozszerzać zakresów obowiązków pracowników?
 • jak odmawiać udzielania urlopu, czy zmieniać harmonogramy pracy i nie narazić się na zarzuty łamania przepisów prawa pracy?
 • jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej i nie naruszać przepisów kodeksu pracy?
 • jak wdrożyć zdalne metody obiegu wydawania poleceń i egzekwowania pracy?
 • jak prowadzić rozmowy z pracownikami dotyczące obniżenia wynagrodzenia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z epidemią koronawirusa?
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w zarządzaniu zespołem żeby nie powodować po stronie pracownika powstania roszczeń z tytułu mobbingu lub/i dyskryminacji?
 • jak rozwiązywać konflikty pracownicze w formie zwyczajowej i regulaminowej poprzez dowodowe przyjmowanie skarg i ich wyjaśnianie przez komisję antymobbingową, czy powołanie instytucji tzw. męża zaufania, co ograniczy odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ewentualnych roszczeń?
 • jak wprowadzić zdalną formę procedowania nad skargami dotyczącymi działań i zachowań mobbingowych?
 • jakie są formy dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i czy mogą być one obecnie stosowane jako motywatory do pracy – odmienność zasad naliczania dodatków, premii i nagród – sporządzisz lub zaktualizujesz kryteria premiowania pracowników tak, aby spełniały one zasadę równego traktowania w zatrudnieniu?

Uwaga!!!
Udział w szkoleniu wypełnia formę przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy.


Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

8 maja 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:00 Zajęcia
10:00 – 10:15 Sesja pytań i odpowiedzi
10:15 – 11:15 Zajęcia
11:15 – 11:30 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
11:30 – 13:00 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 350 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – cele:

 • jak ustrzec menedżerów zarządzających pracownikami w kryzysowych warunkach przed zarzutami mobbingu i dyskryminacji
PROGRAM

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – program:

Obszary sytuacji konfliktowych i sposoby skutecznego działania menedżera w zakresie:

 • równomiernego obciążania pracowników zadaniami
 • właściwego zarządzania absencją, w tym urlopami – zaległymi i obecnymi
 • zarządzania zasadami udzielania urlopu na żądanie
 • wręczania porozumień i wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy
 • wręczania wypowiedzeń umów o pracę
 • rozszerzania zakresu obowiązków
 • dokonywania zmian harmonogramów pracy
 • wprowadzania systemów czasu pracy
 • wprowadzania regulaminowych i zwyczajowych zmian w zakresie obniżenia lub wzrostu dodatkowych składników wynagradzania pracowników

Jak wydawać polecenia drogą elektroniczną w przypadku pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej ?
Jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracownika?
Jak egzekwować obowiązki?
W jaki sposób rozliczać efekty pracy przekazywanej droga elektroniczną z zachowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu?
Czy mobbing może mieć miejsce „na odległość”?
Jakich działań i zachować obecnie unikać?
Co stanowi dowód wskazujący na przekroczenie uprawnień?

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – czyli jak zachować ostrożność w sytuacji nadzwyczajnej i nie przekroczyć swoich uprawnień – omówienie dobrych praktyk i przykładów rozwiązań
Cechy mobbingu – ocena długotrwałości i uporczywości działań lub zachowań – czy skutki epidemii i pogorszenie relacji pracowniczych mogą odpowiadać czasokresowi mobbingu, o którym mowa w orzecznictwie SN?

Jak interpretować prawne aspekty incydentalnych zdarzeń, które wynikając z konfliktów spowodowanych napięciem w relacjach pracowniczych?

Obowiązki i uprawnienia pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu.
Wydawanie poleceń w formie elektronicznej, wiadomości sms, wiadomość e-mail jako dowód w postępowaniu przedsądowym i sądowym.
Jak zachować ostrożność w kierowaniu korespondencji do nieobecnego pracownika?

Prewencja i rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – komunikacja antymobbingowa – komunikaty TY i JA, parafrazowanie – omówienie sposób komunikacji on-line.

Tryb postępowania i rekomendacje Komisji Antymobbingowej dla pracodawcy – omówienie sposobów rozwiązania konfliktu mobbingowego, wysłuchiwania stron i świadków, sporządzania protokołów z posiedzeń, instrumenty prawne stosowane w rekomendacjach i ich realizacji. Czy w sytuacji związanej z obowiązywaniem stanu epidemicznego komisja antymobbingowa może działać w formie zdalnej? Jak dostarczać dokumenty komisji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych w formie elektronicznej?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenia napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – metody:


krótkie wykłady,
dyskusja moderowana,
instrukcje dla menedżerów odnośnie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
burza mózgów,
prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji – kogo zapraszamy?

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu
 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • przedstawicieli związków zawodowych
 • specjalistów bhp
 • członków komisji antymobbingowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

9.06.2020 Szkolenie online
350 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

  Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
 • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

  Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.