In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/lean-hr

Szkolenie Lean w HR

– optymalizacja procesów kadrowych – gotowe rozwiązania, najlepsze praktyki

Szukasz oszczędności w procesach kadrowych?
Wypowiedzenia warunków pracy i płacy, likwidacja stanowisk pracy, zwolnienia grupowe – to nie jedyne metody cięcia kosztów w obszarach HR!

 • Jak zoptymalizacji procesy personalne przy pomocy koncepcji i standardu Lean?
 • Jak definiować wskaźniki efektywności w obszarze HR?
 • Jak zachować ciągłość i stabilność procesów w obszarze HR?
 • Jak uporządkować procesy w pracy administracyjnej w obszarze HR? – uprościć procedury, ograniczyć dublowanie zadań, scedować obowiązki, stworzyć grupy projektowe i zadaniowe, ograniczyć ilość niepotrzebnej dokumentacji!
 • Jakie narzędzia Lean sprawdzą się w pracy działów HR?
 • Jak zwiększyć wydajność pracowników przy zmniejszeniu ich wysiłku wkładanego w pracę administracyjną?

Weź udział w szkoleniu Lean w HR – wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań do zastosowania od zaraz w praktyce!


  Uczestnicy szkolenia HR business partner – wyzwania na 2021 roku wybrali również:
  Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji Sprawdź…

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie HR business partner – korzyści:

  • poznasz zasady rozwiązywania problemów związanych z interpretacją prawa, stosowania prawa zwyczajowego, nabędziesz umiejętności stosowania dobrych praktyk, będziesz „strażnikiem” zmian, które dla pracowników mogą być odczuwalne jako stresogenne, trudne i niekorzystne
  • poznasz program wdrożeniowy i plan w obszarze zmian personalnych podyktowany zmianami w zakresie pracy ze względu na stan epidemii – na podstawie listy kontrolnej opracujesz własny plany i jego ewaluację
  • udoskonalisz kluczowe kompetencje na Twoim stanowisku – komunikacyjne, związane z wdrażaniem nowych pomysłów, przywódcze i analityczne – fundamentem doskonalenia stanie się zgodność działań z normami prawa pracy i wpływem mechanizmów antykryzysowych na nowe warunki i zasady świadczenia pracy przez pracowników
  • dowiesz się jak wyeliminować ryzyka zarządzania personelem 
  PROGRAM

  Szkolenie lean w hr – program:

  1.„Miękka i twarda” strona Lean – budowanie świadomości i kultury organizacyjnej vs. korzystanie z instrumentów i narzędzi prawa pracy – jakie jest zastosowanie koncepcji Lean w pracy administracyjno-kadrowej i dlaczego ten obszar nie może być pominięty.

  2. Jak zwiększyć wydajność pracowników przy zmniejszeniu ich wysiłku wkładanego w pracę administracyjną? – aktualizacja regulaminu i schematu organizacyjnego, aktualizacja „instrukcji kancelaryjnej” i elektronicznego obiegu dokumentacji, metody uproszczenia przepływu informacji – omówienie możliwości badania procesów, kryteriów efektywności i wdrożenia zmian.

  3.  Jak uczynić proces pracy bardziej efektywnym – jak definiować wskaźniki efektywności w obszarze HR?

  • plan doskonalenia procesu Lean w obszarze personalnym
  • wyznaczenie nowych celów pracy zespołów HR

  4. Ukryte i ujawnione wskaźniki sytuacji kryzysowych w obszarze personalnym – o czy nie wiedzą zarządzający, menedżerowie i działy HR? – omówienie listy kontrolnej do dokonania audytu na potrzeby procesów Lean w obszarze kadrowym.

  5. Ryzyka niezgodności Lean wobec deregulacji prawa pracy – dlaczego stosowanie organizacji pracy zdalnej, elastyczności systemów czasu pracy, przepisów dotyczących kwarantanny i izolacji domowej, przepisów o urlopach, aktualizacji rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych wymagają zredefiniowania działań w obszarze Lean?

  6. Mapowanie strumienia wartości
  – nowe zasady mierzenia czasu przepływu realizowanej w firmie/instytucji usługi wewnętrznej – zasady dostępności działu HR, podział kompetencji i zadań, obszary wspólne i oddzielne „miękkiego” i „twardego” HR, dostępność przełożonych, organizacja spotkań, prowadzenie rozmów wyjaśniających, działania wspierające – grupowe i indywidualne – omówienie scenariuszy działań.

  7. Przypisanie miejsca i narzędzi pracy – jak zdefiniować stałe i dodatkowe stanowisko pracy? – różnicowanie stanowiska pracy (nazwa stanowiska) od miejsca świadczenia pracy, miejsce pracy w zdalnej organizacji pracy oraz pracy naprzemiennej.

  8. Zastosowanie koncepcji Lean w polecaniu zadań pracownikom – korelacja z postanowieniami z art. 100, 211, 212 K.p.

  9. Lokalizacja narzędzi pracy i ograniczenia marnotrawstwa dokumentacji – jak stosować zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) w praktyce kadrowej.

  10. Polityka kluczy, polityka czystego biurka i ekranu, itp. – omówienie wzorów dokumentów w kontekście zastosowanie i optymalizacji Lean Management.

  11. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – pułapki i ryzyka
  – dublowanie dokumentów, wersje przekazywane tradycyjnie vs. elektronicznie – jak ograniczyć czasochłonność procesów dokumentowania i archiwizowania akt osobowych?

  12. Typowanie w strukturze przedsiębiorstwa/instytucji punktów wymagających gruntownej korekty z poziomy wiedzy i praktyki HR.

  13. Przetwarzanie materiałów i przetwarzanie informacji w obszarze HR.

  14. Skracanie terminów załatwiań spraw pracowniczych w koncepcji Lean Office.

  15. Narzędzia Lean w pracy działów HR

  • 5S– optymalizacja organizacji i porządku na stanowisku pracy – organizacja tradycyjna, systemy IT, „chmura”
  • kaskadowanie celów strategicznych na niższe poziomy organizacji przy pomocy planu, w którym zawarte są mierzalne cele, działania, terminy oraz mierniki – ograniczenia podwójnego kierowania pracownikami, ograniczenie dublowania zakresów obowiązków i odpowiedzialności, wprowadzenie czytelnej instrukcji przekazywania dokumentów kadrowych (nadawca-odbiorca, kanały bezpośrednie i pośrednie), ograniczenie ryzyka „podwójnego doręczenia” dokumentów – kilku nadawców, kolizja między doręczeniem tradycyjnym a elektronicznym – zasady prawa pracy i prawa cywilnego, delegowanie zadań – czym różni się delegowanie „miękkie” od „delegowania” w rozumieniu przepisów prawa pracy
  • zarządzanie wizualne – jak prezentować pracownikom w przejrzysty i czytelny sposób informacje dotyczące procesów, procedur, planów
  • przerwy pracy, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności – zasady prawa pracy a koncepcja Lean – jak zachować ciągłość pracy?
  • zarządzanie sytuacjami alarmowymi i niestandardowymi w obszarze HR – dlaczego problem może oznaczać korzyść? Dlaczego konflikt może być konstruktywny? – zastosowanie matrycy priorytetów w zarządzaniu kryzysowym
  • kluczowe wskaźniki efektywności – mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów – cele ustalone, cele ad hoc zespołów HR, odpowiedzialność solidarna i indywidualna za realizację celu, dzielenie celów i pracy, systemy premiowania i nagradzania, zastosowanie Lean w zgodności z art. 94 pkt. 9 K.p.
  • praca standaryzowana – jak opracować i wdrożyć procedurę opisującą najprostszy i najbardziej efektywny sposób wykonywania danej czynności
  • program sugestii pracowniczych – zgłaszanie propozycje usprawnienia stanowiska pracy, a także innych obszarów i procesów w organizacji przez pracowników
  • techniki rozwiązywania problemów: 5xS, diagram Ikishawy – 5S w kontekście przepisów wewnątrzzakładowych (regulaminu pracy) oraz przepisów i zasad BHP, ocena związków przyczynowo-skutkowych metodą diagramu – tworzenie alternatyw – np. w sytuacji nagłej nieobecności pracownika – Dlaczego? Co się do tego przyczyniło? Co mogę zrobić? Jak ją usprawiedliwić? Którą metodę wybrać spośród dostępnych możliwości? Jaki będzie jej skutek?
  • wdrożenie zasad prawa pracy w koncepcję KAIZEN – jak uaktywnić kreatywność i potencjał pracowników do zgłaszania pomysłów usprawniających procesy
   – jak zmotywować pracowników do ulepszania swoich stanowisk pracy?
   – jak wyróżnić (i jaką metodą nagrodzić) najbardziej zaangażowanych pracowników?
  • PDCA w praktyce kadrowej – dlaczego warto korzystać formuły: zaplanuj – zrób – sprawdź – działaj w zarządzaniu personelem? – czy jest to możliwe? – omówienie wzorów działania w przypadkach typowych i niestandardowych

  16. Audyt personalny – model integracyjny Lean – informowanie pracodawcy o incydentach, procesach przerwanych, niedokończonych, informacja o planie zatrudnienia, niedoborach pracowników, kryteriach zastępstw, dublowaniu uprawnień, zadań, optymalizacja trybu składach skarg pracowniczych, itp. – omówienie macierzy procesu audytowego.

  17. Lean management jako przyczyna optymalizacji zatrudnienia – likwidacja stanowisk, łączenie stanowisk – „uszczuplanie” struktury jako przyczyna zmian – przepisy, orzecznictwo SN.

  18. Metody osiągania korzyści z wdrożenia/aktualizacji Lean w obszarze HR

  • koszty
   – wpływ poprawy wyniku finansowego i ograniczenia kosztów działu HR na kondycję finansową firmy poprzez eliminację marnotrawstwa, minimalizację procedur itp. – wskaźniki, metody – omówienie
   – uzyskiwanie wysokiej produktywności pracy – metody ograniczania anomii pracowniczej
  • pracownicy
   – podnoszenie motywacji pracowników
   – usprawnienie komunikacji między kadrą zarządzającą i pracownikami – przepływ, kanały, narzędzia zdalne, komunikatory, instrukcje

    19. Obszary zastosowania Lean Management w optymalizacji stosowania przepisów prawa pracy. (omówienie przykładów i zastosowania):

    • art. 3 oraz 3 (1) K.p.
    • art. 8 K.p.
    • art. 22 par. 1 (1) i (2)
    • przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę
     – art. 42 K.p.
     – art. 83 K.p.
     – art. 94 pkt. 9 K.p.
     – art. 94 pkt. 9b K.p.
     – art. 101 (1) K.p.
     – art. 103 (1) K.p.
     – art. 129 K.p. i innych

    Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
    Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

    WYKŁADOWCA

    Szkolenia HR business partner poprowadzi:

    Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
    Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
    Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
    Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
    Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
    Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
    Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

    Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

    Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

    Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
    Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
    W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

    Najważniejsze publikacje:

    • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
    • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
    • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
    • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
    • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
    • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
    • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
    • Stres w pracy może cię zabić
    METODY

    Szkolenie HR business partner – metody:

    Metody wyszczególnione:
    krótkie wykłady,
    dyskusja moderowana,
    case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
    burza mózgów, ćwiczenia praktyczne,
    omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.

    ADRESACI

    Szkolenie HR business partner – kogo zapraszamy?:

    • Hr Business Partnerów i kierowników działów HR
    • specjalistów działów kadr

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia HR business partner:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    96%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    100%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    96%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 608 577 231
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

      Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
     • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

      Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.