In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/opis-stanowisk-pracy-wartosciowanie-pracy-zakres-obowiazkow

Opis i wartościowanie stanowisk pracy – aktualizacja w związku z Covid-19

– wyzwanie dla HR w 2021 roku

Szkolenie opis stanowisk i wartościowanie pracy – dlaczego konieczna jest aktualizacja i zdefiniowanie na nowo zakresów obowiązków?

Epidemia COVID-19, nowy styl pracy wymaga poszukiwania pracowników o nowych kompetencjach, bądź rozwoju dotychczasowej kadry w dodatkowych obszarach. Liczą się szybka adaptacja do zmian, odporność psychiczna, samoorganizacja pracy, kreatywność oraz otwartość na zmiany.

Dlaczego epidemia Covid-19 wymusza aktualizację opisów stanowisk i nowe podejście do wartościowania pracy?
Jak przygotować opisy stanowisk pracy unikając kryteriów potencjalnie dyskryminacyjnych?
Jak uniknąć typowych błędów w opisywaniu stanowisk?
Jak dostosować zakresy czynności do opisów stanowisk?
Jak zaktualizować opisy stanowisk ze względu na wielozadaniowość, poliwalencję?
Jak zbudować systemy wynagrodzeń w oparciu o obiektywne kryteria?

Jak zabezpieczyć pracodawcę przed zarzutem dyskryminacji płacowej?
Ile płacić pracownikom w trudnych czasach?

Uczestnicy otrzymują wzory opisów stanowisk pracy, szablony i materiały dodatkowe (m.in. instrukcje wartościowania pracy itp.)

Dzięki udziałowi w szkoleniu Opis stanowisk i wartościowanie pracy dowiesz się:

 • jak rozróżniać kryteria zatrudnieniowe – kwalifikacje, kompetencje, wymagania podstawowe i dodatkowe na stanowisku pracy, szczególnie w zmieniających się dynamicznie warunkach świadczenia pracy w dobie epidemii?
 • jak stosować zasady ustalania kompetencji pracowników ustanowione przez sektorowe rady kompetencji opracowane dla różnych branż?
 • jak stworzyć opisy stanowisk pracy unikając kryteriów potencjalnie dyskryminacyjnych?
 • jak rozdzielić pracę pomiędzy wszystkie zatrudnione osoby?
 • jak zdefiniować pośredni i bezpośredni nadzór nad pracownikiem?
 • jak poprawnie przygotować opisy stanowisk pracy pod ich dalsze wartościowanie?
 • w jaki sposób interpretować orzecznictwo SN dotyczące stanowisk pracy?
 • jak tworzyć w strukturze firmy stanowiska typowe i samodzielne?
 • jak uniknąć typowych błędów w opisywaniu stanowisk?
 • jak przygotować i pogrupować stanowiska do ich aktualizacji?
 • jak odciążyć kadrę kierowniczą z informowania pracowników o ich obowiązkach?

Podczas szkolenia:

 • poznasz metody wartościowania pracy stosowane w zmieniających się warunkach wynagradzania związanymi ze stanem epidemii COVID-19, jej skutkami w roku 2020 i następnych latach,
 • będziesz umiał zaprojektować wąskie lub szerokie widełki płacowe w zależności od potrzeb organizacji,
 • poznasz zasady benchmarkingu płacowego – dowiesz się jak wygląda powiązanie wartości pracy z ich rynkową wyceną w oparciu o najnowsze dane wynagrodzeń branżowych, które zmieniły swoją wartość w czasie epidemii,
 • poznasz orzecznictwo sądowe w zakresie regionalizacji płac,
 • zbudujesz lub zaktualizujesz transparentny system wynagrodzeń w firmie,
 • będziesz wiedział jak zaprojektować grupy zaszeregowania tak, aby widełki płacowe się nie pokrywały,
 • poznasz odpowiedź na branżową deregulacje wynagrodzeń w czasie epidemii COVID-19,
 • przygotujesz model i plan restrukturyzacji firmy (spłaszczenie struktury i przygotowanie organizacji do zwolnień indywidualnych i grupowych, zmian w zakresie warunków pracy i płacy).

Uczestnicy szkolenia Opis stanowisk i wartościowanie pracy wybrali również:
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 rokuSprawdź…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie opis stanowisk i wartościowanie pracy – korzyści:

 • otrzymasz ustandaryzowane dokumenty opisów stanowisk wraz z instrukcjami ich wypełnienia.
PROGRAM

Szkolenie opis stanowisk i warościowanie pracy w 2021 roku – program

I. Opis stanowisk pracy w 2021 roku. Jakie wymagania stawiane są na stanowiskach pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez epidemię Covid-19

 • fizycznych / wykonawczych – niewykwalifikowanych
 • wykwalifikowanych, specjalistycznych
 • na poziomie brygadzisty i mistrza
 • administracyjnych – stażujących, wspierających
 • specjalistycznych
 • eksperckich, kierowniczych
 • koordynacyjnych, kierowniczych, menedżerskich?

Analiza poszczególnych części opisu stanowiska pracy wraz z praktycznymi warsztatami

 • informacje o stanowisku
 • główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia na stanowisku
 • wymagania stanowiskowe – wymagane kompetencje
 • współpraca /komunikacja /kontakty
 • ogólny poziom stanowiska
 • dodatkowe informacje – zakres i forma dodatkowych informacji wprowadzanych do opisu
 • specyfikacja zadań
 • informacje o warunkach pracy – jak je interpretować w związku z narażeniem na transmisję COVID-19?
 • Informacja o organizacji pracy zdalnej w opisie stanowiska – czy możliwa?

Funkcjonalność informacji zawartych w opisie stanowiska pracy w zgodności z KRK i SRK

Dostosowanie opisów do charakterystyk KRK

 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5,
 • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziomy 6–8.

Dostosowanie stanowisk do ram kompetencji zawodowych SRK i zgodność w zakresie zapewnienia

 • czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
 • jednolitego i miarodajnego sposobu oceny potencjału pracowników – możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
 • wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację

Budowanie ścieżki kariery na podstawie opisu stanowiska pracy.

Jakie znaczenie ma opis stanowiska pracy dla procesu rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, wartościowania stanowisk pracy oraz polityki płacowej?

Gradacja stanowisk w opisie stanowiska pracy a wynagrodzenie i motywacja pracowników.

Projektowanie opisu stanowiska pracy z uwzględnieniem gradacji stanowisk – ćwiczenia praktyczne.

Co to są katalogi opisu stanowisk pracy? – Definicja i wartość.

Jaka jest rola administratora katalogów opisów stanowisk pracy? – Rola zespołów HR.

Jak tworzone są katalogi opisu stanowisk pracy? – Metodologia ich opracowywania, nazewnictwo stanowisk, łączenia i rozdzielania podobnych stanowisk.

Metody analizy pracy i ich zastosowanie

 • KPI,
 • chronometraż stanowiskowy,
 • wdrożenie poliwalencji – na jakich zasadach – zgodność z przepisami prawa pracy – model wielozadaniowości w dobie epidemii COVID-19 – zgodność opisu stanowiska z zakresem czynności,
 • czy zakres czynności i zakres odpowiedzialności to dokumenty tożsame?
 • praktyczne zastosowanie art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy w kontekście tworzenia opisów, stanowisk pracy i ocen okresowych – omówienie orzecznictwa SN,
 • opis stanowiska pracy jako środek dowody w sądzie.

Jak zbierane są dane o stanowiskach pracy?

Instrukcja opisywania stanowisk pracy

 • znaczenie
 • zakres
 • przykładowe zapisy i rekomendowany wzór instrukcji.

Jakie znaczenie dla prawidłowego sporządzania opisów stanowisk pracy ma model kompetencji? – Omówienie przykładów i rozwiązań.

Kompetencje związane z odpornością na stres i pracą w warunkach stresogennych – powiązanie charakteru prac z oceną ryzyka zawodowego i jej aktualizacją ze względu na oddziaływanie epidemii COVID-19 w zakresie psychospołecznych

Model kompetencji w opisie stanowisk pracy

 • aktualizacja kompetencji dla white i blue collars związana ze zmianą modelu pracy w czasie epidemii COVID-19 – organizacja pracy zdalnej, systemy czasu pracy, itp.

Przygotowanie opisów stanowisk pracy pod ich wartościowanie.

Wartościowanie stanowisk pracy w 2021 roku

 • zbudowanie systemów wynagrodzeń w oparciu o obiektywne kryteria. Zabezpieczenie pracodawcy przed zarzutem dyskryminacji płacowej.

  II. Wartościowanie pracy w 2021 roku.
  Dlaczego należy zaktualizować wartościowanie pracy w 2021 roku i latach następnych w zależności od dynamiki zmian związanych ze stanem epidemii COVID-19.

  Znaczenie wartościowania stanowisk pracy z punktu widzenia prawa pracy – zgodność wartościowania z zasadami kryteriami ustalenia wartości wynagrodzenia za pracę i równego traktowania w zatrudnieniu.

  Metody wartościowania pracy zależne od profilu pracodawcy – model amerykański, europejski, metody stosowane w kraju uznane przez sądy – wartościowanie stanowisk pracy i maping w powiązaniu z normami prawa pracy – wartościowanie jako dowód sądowy.

  Stosowanie metod wartościowania stanowisk pracy na rynku pracy – przykłady standardów i dobrych praktyk rynkowych, przyczyny i zmiany uzasadniające ponowne wartościowanie stanowisk.

  Dokumenty niezbędne do ustalenia wartości pracy – omówienie przykładów opisu stanowisk, opisy stanowisk a zakresy obowiązków – wzory dokumentów

  Procedura wartościowania pracy – dobór zespołu i ekspertów, dobór stanowisk, metody próbkowania.

  Metody wartościowania – warsztat wartościowania metodą analityczno-punktową, rangowania stanowisk, porównywania parami – jaką metodę wybrać w zależności o profilu organizacji, stanowisk typowych, specjalistycznych.

  Mapowanie stanowisk – metody i procedury, mapowanie w oparciu o benchmarking rynkowy.

  Wartościowanie pracy w kontekście budowy systemy wynagrodzeń – analiza case study.

  Polityka płacowa pracodawcy i jej znaczenia dla rekrutacji wewnętrznej i wewnętrznej, awansowania, realizacji ocen okresowych.

  Wybrane nieprawidłowości i niezgodności z zasadami prawa pracy w zakresie budowy systemów wynagradzania – budowanie i aktualizacja systemy wynagrodzeń, zasady przejściowe i wprowadzające, zastosowanie art. 9 (1) K.p.

  Gradacja stanowisk w wartościowaniu.

  Analiza sytuacji nieprzewidywalnych – jak uniknąć ryzyka popełnienia błędu podczas wartościowania.

  Wartościowanie pracy w aspekcie tworzenie regulaminu wynagradzania.

  Wyniki wartościowania pracy i ich znaczenie dla budowy systemu wynagradzania.

  Wycena stanowisk pracy – punktacja, taryfikacja – ćwiczenia.

  Instrukcje wartościowania pracy – omówienie.

  Zespół wartościujący – zadania i cele.


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia opis stanowisk i wartościowanie pracy poprowadzi:

  Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
  Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
  Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
  Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
  Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
  Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

  Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

  Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
  Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
  W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

   

  Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie opis stanowisk pracy – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów, ćwiczenia praktyczne,
  omówienie dokumentów, wzorów, szablonów.

  ADRESACI

  Szkolenie opis stanowisk pracy – kogo zapraszamy?:

  • kierownika i pracowników działu HR
  • menedżerów, pracodawców
  • przedstawicielu ZZ

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia opis  i wartościowanie stanowisk pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.