http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/praca-zdalna-kodeks-pracy?date=55371

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

– jak zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu pracy organizować pracę zdalną? Obowiązki pracodawcy i pracownika, okres przejściowy stosowania przepisów, ochrona danych osobowych, ryzyko zawodowe pracownika zdalnego, rola strony społecznej, uzgodnienie wykonania pracy z pracownikiem, ingerencja w treść umowy o pracę – konsekwencje prawne błędów, dobre praktyki, scenariusze wdrożenia dokumentacji

Nowe zasady organizowania pracy zdalnej zostały uregulowane!
Przed pracodawcami i działami HR nowe wyzwanie – organizacja pracy zdalnej zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy!

Podczas szkolenia praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy dowiesz się:

 • Jak będzie wyglądał tryb polecenia pracy zdalnej i dlaczego miejsce jej wykonywania będzie wymagało uzgodnienia z pracownikiem oraz ingerencji w treść umowy o pracę?
 • Jak nowelizacja wpłynie na konieczność ustalenia regulaminów pracy zdalnej w porozumieniu z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi?
 • Dlaczego w niektórych okolicznościach polecenie pracy nie będzie już czynnością jednostronną pracodawcy i jakie są tego konsekwencje dla zmiany treści umowy o pracę w drodze porozumienia?
 • Dlaczego pracownicy wychowujący dzieci i opiekujących się członkiem rodziny będą uprzywilejowani w zakresie możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej i jaki ma to związek oraz praktycznie zastosowanie wobec mocy przepisów tzw. dyrektywy work-life balance?
 • Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami o dyskryminację ze względu na odmowę zmiany warunków pracy lub odmowę wykonania polecenie pracy zdalne?
 • Jakie okoliczności uzasadniają okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej przez 24 dni w roku?
 • Czy pracodawca będzie musiał uzgadniać zasady wykonywania pracy zdalnej z przedstawicielem pracowników lub związkami zawodowymi? Co w sytuacji, kiedy nie dojedzie do porozumienia?
 • Czy regulamin pracy zdalnej będzie obligatoryjny?
 • Jakie są tryby wprowadzenie pracy zdalnej?
 • W jaki sposób stworzyć porozumienia zmieniające do umów o pracę – w jakim zakresie, treści oraz jak przygotować nowe informacje o warunkach zatrudnienia dla pracowników zdalnych?
 • Jak zapewnić ochronę danych osobowych i tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie wykonywania pracy zdalnej i które dokumenty wymagają szyfrowania?
 • Jak realizować obowiązki w zakresie BHP i jak postąpić w razie zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej na podstawie znowelizowanych przepisów?

  Nie czekaj na ostatnią chwilę!

  Nowe zasady, zróżnicowane tryby wprowadzenia pracy zdalnej, pośrednie odwołania do przepisów BHP, regulacji RODO wymagają bardzo dokładnego rozpoznania i ostrożności w ich wprowadzaniu!

  Na co możesz liczyć uczestnicząc w szkoleniu Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy?
  Zyskujesz więcej niż  udział w szkoleniu!

  Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczny przewodnik, dowiedzą się jak krok po kroku przygotować się do nowej organizacji pracy zdalnej.
  Otrzymasz instrukcję postępowania i analizę prawnąjak było, jak jest i jak będzie – dowiesz się, które zasady organizacji pracy zdalnej mogą jeszcze funkcjonować w Twojej firmie/instytucji przez okres 6 miesięcy po nowelizacji przepisów.
  Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


  Uczestnicy szkolenia Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy wybrali również:

  Szkolenie HR compliance w praktyce – sprawdź!

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  27 października 2021r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Zaplanuj sobie czas na szkolenie od 8:30-15:00.

  8.00 – 8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.
  Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy – korzyści:

   

  PROGRAM

  Szkolenie praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy – program:

  1. Praca zdalna na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, telepraca organizowana w myśl przepisów Kodeksu pracy, praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy – porównanie, analiza prawna, stan przed i po nowelizacji.
  Które elementy organizacji pracy zdalnej mogą pozostać, a które wymagają bezwzględnej zmiany?
  2. Obecnie funkcjonujące ograniczenia polecenia pracy zdalnej – umiejętności pracownika, możliwości techniczne i lokalowe, rodzaj pracy.
  Co zmieni się w tym zakresie? – nowe obowiązki pracownika w zakresie składania oświadczenia o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej.
  Obowiązek niezwłocznego poinformowania pracodawcy o zmianie warunków lokalowych i technicznych uprawniających do wykonywania pracy zdalnej.
  3. Relacja obecnych regulaminów pracy zdalnej do przepisów Kodeksu pracy oraz regulaminów pracy – zwyczajowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, okoliczność uprawniające do jej wykonywania wobec zmiany przepisów Kodeksu pracy.
  Jak przygotować się na wprowadzenie zróżnicowanych trybów pracy zdalnej?

  • okazjonalnej przez 24 dni w roku,
  • wynikającej z polecenia odnoszącego się do braku możliwości zapewnienie odpowiedniego stanu BHP z zakładzie pracy,
  • regulaminowej wynikającej z porozumienia z przedstawicielem pracowników lub związkiem zawodowym, wynikającej z porozumienia z pracownikiem i treści umowy o pracę.

  Omówienie nowych zasad.
  Jak należy intepretować pojęcie siły wyższej, która może być warunkiem polecenia pracy zdalnej?
  4. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie elektronizacji dokumentów związanych z pracą zdalną – polecenie w formie elektronicznej, uzgodnienie warunków w formie elektronicznej, itp. Rekomendacje w zakresie odniesienie do art. 300 K.p., prawa cywilnego w zakresie skuteczności doręczania dokumentów, obiegu dokumentacji, liczenia terminów.
  5. Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej oraz miejsca jej wykonywania jako czynność dwustronna pracodawcy i pracownika.
  6. Zmiana treści umowy o pracę dla pracowników zatrudnionych oraz przygotowanie treści umowy o pracę dla nowozatrudnionych – wzory postanowień, przykłady, rekomendacje dla rekruterów
  7. Konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia, o których mowa w art. 29 K.p. – miejsce wykonywania pracy zdalnej, ustalenie jednostki organizacyjnej, w której świadczona jest praca zdalne, środków komunikacji na odległość, osoby odpowiedzialnej za nadzór i kontrolę pracownika zdalnego – nowe obowiązki pracodawcy, przykłady rozwiązań
  8. Warunki wycofania polecenia pracy zdalnej – w jakich przypadkach będzie to możliwe?
  9. Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej przez osoby szczególnie uprawnione – zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zgody na wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wychowujących dziecko do lat 4, a także sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  10. Świadczenie pracy zdalnej zgodnie z system i rozkładem czasu pracy – stan obecny i stan przyszły – nowe uprawnienia pracowników uprzywilejowanych w zakresie uelastycznienia czasu pracy.
  Obowiązek przyjęcia przez pracodawcę wniosku o wykonanie pracy zdalnej wraz z wnioskiem o ustalenie indywidulanego rozkładu czasu pracy na podstawie art. 142 (1) K.p.
  Czy pracodawca i na jakich warunkach będzie mógł odmówić przyjęcia wniosku? – tryb, termin, uzasadnienie.
  11. Zastosowanie wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika, którego dziecko ukończyło 18 rok życia.
  12. Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej z przedstawicielem pracowników lub zakładową organizacją związkową.
  Tryb zawarcia porozumienia w odniesieniu do przepisów Ustawy o związkach zawodowych, zakres porozumienia. Ustalenie regulaminu pracy zdalnej w przypadku braku porozumienia.
  13. Czy pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia lub ustalenia regulaminu pracy zdalnej?
  Alternatywny tryb – polecenie pracy zdalnej w określonych przepisami warunkach lub uzgodnienie warunków wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z pracownikiem
  14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – złożony przez pracownika lub pracodawcę – tryb i terminy.
  15. Odmowa zmiany treści umowy o pracę dla pracownika zdalnego a wypowiedzenie zmieniające lub definitywne na podstawie art. 42 K.p. – czy możliwe?
  16. Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
  17. Ustalenie w drodze porozumienia z pracownikiem zasad wykorzystania środków i narzędzi do pracy zdalnej. Ustalenie wartości ekwiwalentu pieniężnego jako obowiązek pracodawcy.
  18. Zastąpienie ekwiwalentu ryczałtem.
  19. W jaki sposób należy zgodnie z przepisami nowelizującymi określić normy zużycia materiałów do pracy zdalnej, ich ceny rynkowe, koszty zużycia energii i łącz telekomunikacyjnych?
  20. Czy dostarczenie materiałów i narzędzi do pracy zdalnej przez pracodawcę będzie stanowiło przychód w myśl przepisów podatkowych? Zasady rozliczania kosztów pracy zdalnej – omówienie.
  21. Przekazywanie niezbędnych informacji do porozumiewania się na odległość jako nowy obowiązek pracodawcy i pracownika – jak należy go zrealizować w praktyce?
  22. Zakaz dyskryminacji pracownika zdalnego w odniesieniu do normy z art. 18 (3a) K.p. – omówienie potencjalnych ryzyk nierównego traktowania w zatrudnieniu pracownika zdalnego.
  Niezgodność trybu wykonywania pracy, kolizje w systemach i rozkładach czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, niezapewnienie lub przerwanie odpoczynku dobowego i tygodniowego, świadczenie pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej.
  Ewidencja czasu pracy pracownika zdalnego – przykłady i rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem wykroczenia.
  Zgodność świadczenie pracy zdalnej z regulacjami zawartymi w regulaminie pracy.
  23. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracownika zdalnego w formie elektronicznej.
  24. Obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego pracownika zdalnego – omówienie nowych, zaktualizowanych czynników ryzyka.
  25.Wypadki przy pracy zdalnej – zasady odpowiedzialności, odniesienie do przepisów wykonawczych, zgoda pracownika na oględziny miejsca wypadku
  26. Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie wykonywania pracy zdalnej – aktualizacji polityki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, wytyczne i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odniesienie w przepisach nowelizujących K.p. do regulacji RODO, kontrola i monitorowanie pracownika zdalnego.
  27. Okres przejściowy – zasady dotyczące pracy zdalnej, które mogą obowiązywać u pracodawcy przez 6 miesięcy po wejściu w życie nowych regulacji zawartych w Kodeksie pracy

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, psycholog pracy, inspektor ochrony danych, audytor systemów i procedur HR. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych prac badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania prawa pracy na gruncie systemów zarządzania personelem.
  Od 12 lat pomaga pracodawcom w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem stosowanych procedur HR w kontekście obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych, kultury organizacyjnej, kodeksów etyki i prowadzonej polityki personalnej.
  W ramach realizowanych audytów wewnętrznych i szkoleń pomaga pracodawcom w kompleksowej ocenie zgodności i analizie ryzyk związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów i procedur w zakresie polityki personalnej  – od rekrutacji, przez zatrudnienie i onboarding, dokonywanie opisów stanowisk pracy, prowadzenie ocen okresowych, wartościowanie stanowisk. Posiada znajomość systemów CUBIKS, tomHRM, czy HRsys.
  Pracownik naukowy i wykładowca akademicki, trener OSiI Effect. Stały współpracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
  Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy – metody on-line:

  Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

  Metody wyszczególnione:
  miniwykłady
  analiza przepisów prawa i orzecznictwa
  dyskusja moderowana
  case study
  prezentacja orzecznictwa
  burza mózgów

  ADRESACI

  Szkolenie praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy adresujemy do:

  • Menedżerów i specjalistów działów HR, kadr
  • Dyrektorów i Managerów
  • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką prawa pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dyrektywa o ochronie sygnalistów:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  27.10.2021 Szkolenie online
  590 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

    KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
   • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

    ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.