http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/prawo-pracy-a-koronawirus-i-stan-epidemii

Prawo pracy a koronawirus i stan epidemii

– najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa. Kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne.

Organizacja pracy w czasie epidemii to wyzwanie dla pracodawców. Ekstremalnie trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się pracodawcy wymaga niestandardowych działań i podejmowania trudnych decyzji.
Stan epidemii i koronaustawa a także ustawa „tarcza antykryzysowa”,
wprowadzają wiele zmian, które budzą liczne kontrowersje i niejasności interpretacyjne.
Omówione zostaną rozwiązania prawne w prawie pracy, które mają ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa tzw. TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Jak w nowych warunkach działać zgodnie z prawem i nie popełnić błędów?
Jakie nowe uprawnienia mają pracodawcy w obliczu epidemii?
Jakie zmiany w prawie pracy wprowadza ustawa „tarcza antykryzysowa”?
Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie koronawirusem?
Czy pracodawca może mierzyć pracownikowi temperaturę przed dopuszczeniem do pracy?
Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
Jak zmienić organizację pracy, gdy nie może być świadczona w formie zdalnej?
Czy pracodawca może nakazać pracownikowi skorzystanie urlopu?
Na te i wiele innych trudnych pytań, które budzą wątpliwości interpretacyjne, odpowie dr Piotr Wąż, wieloletni, charyzmatyczny prawnik PIP, autor popularnego cyklu szkoleń na temat kazusów i trudnych przypadków prawa pracy.
Przedstawione zostaną ostatnie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wyznaczają standardy działania pracodawcom.

Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem gotowych interpretacji i rozwiązań!

Szkolenie uwzględnia stan prawny na dzień prowadzenia!

Nasze szkolenia online odbywają się w komfortowych grupach do 20 osób i dają możliwość interakcji z Prowadzącym, zadawania pytań, prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.


ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część – cele szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

Rozwiązania prawne w prawie pracy, które mają ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa tzw. TARCZA ANTYKRYZYSOWA – zmiana zostanie omówiona zgodnie ze stanem prawnym na dzień realizacji szkolenia

Zmiany w zakresie czasu pracy

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;
 • ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,
 • uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników
Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem

Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych w okresie epidemii?
Czy pracownicy, którym w okresie epidemii kończy się ważność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym badaniom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu epidemii mogą odbywać się w formie e-learningu?
Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?

Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa

 • Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy?
 • Zasady udzielania zasiłków

Przestój w rozumieniu art. 81 KP

 • Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
 • Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju

Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy

 • Czym różni się praca zdalna od telepracy?
 • Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
 • Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
 • Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
 • Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną
 • Monitoring pracy zdalnej
 • Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
 • Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie

Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP

Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie epidemii

 • Praca rotacyjna
 • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
 • Zmiana systemu czasu pracy
 • Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • Stosowanie ruchomego czasu pracy
 • Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w okresie epidemii

 • Zmiana terminu urlopu z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy
 • Usprawiedliwiona nieobecność w pracy z uwagi na koronawirus, a prawo do wynagrodzenia
 • Prawo do czasu wolnego z powodu działania siły wyższej na tle dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD))

Zmiana treści stosunku pracy w okresie epidemii

 • Zasady wypowiedzenia i porozumienia zmieniającego
 • Zasady wypowiedzenia definitywne
 • Prawo do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z uwagi na nieprzyjęcie zaproponowanych warunków pracy lub w przypadku rozwiązania definitywnego
 • Izolacja lub kwarantanna pracownika, a możliwość wypowiedzenia definitywnego/zmieniającego lub zawarcia porozumienia zmieniającego lub rozwiązującego umowę o pracę

WYKŁADOWCA

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część – metody szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.