http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow

Jak przetwarzać i chronić dane osobowe pracowników, kandydatów do pracy i odwiedzających firmę w dobie koronawirusa?

– obszary największego ryzyka, trudności interpretacyjne, kolizje przepisów, nowe stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w dobie pandemii to kolejne wyzwanie dla pracodawców i działów HR.
W związku z pandemią pojawia się szereg pytań, kolizji prawnych i trudności interpretacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych obecnych i byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, szczególnie rekrutowanych „na odległość”.

 • Jak w dobie pandemii działać zgodnie z przepisami prawa pracy, nie naruszając jednocześnie wymogów ochrony dany osobowych pracowników?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w kontekście działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19?
  Jak przetwarzać dane o stanie zdrowia w czasie epidemii? 
  W jaki sposób można legalnie dokonywać pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy?
 • Jak zgodnie z prawem zabezpieczyć dokumenty przed dostępem osób trzecich, szczególnie w elektronicznym obiegu dokumentów oraz w pracy zdalnej?
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe pracowników korzystając z elektronicznego obiegu dokumentów?
 • W jaki sposób uregulować przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami związanymi z walką z epidemią poprzez aktualizację obowiązku informacyjnego?
 • Jak przetwarzać dane kandydatów do pracy przy rekrutacji zdalnej?
 • W jaki sposób można przekazać dokumentację pracownikowi świadczącemu pracę w formie zdalnej (zgodnie z najnowszym stanowiskiem Prezesa UODO)?
 • Jak zgodnie z przepisami RODO oraz K.p. kontaktować się z pracownikiem wykorzystując jego prywatny numer telefonu i adres e-mail?
 • W jaki sposób pracownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, czy wymaga ono zachowania formy pisemnej?
 • Jaką dokumentację RODO dotyczącą zatrudnienia można przekazywać drogą elektroniczną?
 • Interpretacji motywu 46 RODO w związku z przetwarzaniem danych dla celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i jej rozprzestrzeniania się – w jaki sposób pracodawca może skorzystać z tego zastosowania?
 • Jak powinno być sprecyzowane polecenie/upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla celów kadrowych w trybie art. 29 RODO?

  To tylko część trudnych pytań, na które odpowie dr Mateusz Warchał, Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych, który na co dzień doradza pracownikom działów HR i przedsiębiorcom największych firm w Polsce, jak rozwiązywać kolizje prawne na styku PRAWO PRACY – RODO – PRZEPISY DOTYCZĄCE PANDEMII.

  Szkolenie jest wzbogacone o komentarze oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wydawane na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.


  Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Jak przetwarzać i chronić dane osobowe pracowników – cele:

  • jak zabezpieczyć firmę przed zarzutami naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w czasie epidemii
  PROGRAM

  Szkolenie Jak przetwarzać i chronić dane osobowe – program:

  Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników oraz byłych pracowników. Jak należy obecnie, ze względu na stan epidemii, zaktualizować i stosować regulacje RODO w zakresie:

  • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych
  • ograniczenia celu – jak skutecznie realizować tzw. zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych związanych ze stosunkiem pracy – omówienie przykładów
  • prawidłowości przetwarzania – w kontekście działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
  • ograniczenia okresu przechowywania danych
  • integralności i poufności – szczególnie w przypadku pracy zdalnej
  • rozliczalności – szczególnie w kontekście czynności kontrolnych realizowanych przez UODO

  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem w kontekście okoliczności związanych ze stanem epidemii

  • rekrutacja kandydatów do pracy – zmiany w przepisach prawa pracy spowodowane implementacją RODO – zastosowanie art. 22 (1) K.p.
  • rekrutacje „ślepe” i „ukryte” – omówienie stanowiska Prezesa UODO
  • jak realizować zasady przetwarzania danych zgodnie z prawem w przypadku rekrutacji zdalnej, w jaki sposób kontaktować się z kandydatem, jak domagać się przekazania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy? Zawarcie umowy o pracę „na odległość” a tryb przekazania danych niezbędnych do zatrudnienia.
  • rekrutacja zdalna, katalog danych, które można pozyskiwać od kandydata, zasady przetwarzania danych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej
  • zakres danych, których bezwzględnie nie można żądać od kandydata – przykłady i omówienie orzecznictwa
  • przetwarzanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – na jakich zasadach jest dopuszczalne? – omówienie zasad legalności przetwarzania i wyjątków, zakaz przetwarzania danych w celu zabezpieczenia się przed roszczeniami, przechowywanie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – zakazy i dopuszczenia, wymagane klauzule zgód w dokumentach aplikacyjnych
  • czy podanie danych dobrowolnie przez kandydata umożliwia ich przetwarzanie? – omówienie stanowiska Prezesa UODO
  • odmowa zatrudnienia w przypadku niepodania danych – roszczenia z tytułu dyskryminacji związanej z odmową zatrudnienia – zbieg z naruszeniem art. 18 (3a) K.p.
  • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy i pracownika – omówienie wzoru zgodnego z katalogiem danych wymaganych, o którym mowa w art. 22 (1) K.p. – kolizje w interpretacjach – jak należy rozumieć „żądanie danych, które kandydat/pracownik przekazuje”?, omówienie szczegółowej interpretacji i zastosowania zapisu zawartego w art. 22 (1a) par. 3 K.p. w kontekście stanu epidemii, przetwarzanie danych w kontakcie incydentalnym – na jakich warunkach „deregulacji” RODO w związku ze stanem epidemii można przetwarzać dane, które nie zostały przez kandydata i pracownika przekazane?
  • na przetwarzanie jakich danych kandydat do pracy i pracownik może nie wyrazić zgody?, do jakich danych należy zastosować klauzule zgody?, jakie są skutki prawne przetwarzania danych osobowych bez zgody?, czy zawarcie umowy o pracę oznacza wystarczającą przesłankę do legalności przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 RODO? – omówienie ograniczeń i obszarów ryzyka
  • w jaki sposób pracownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, czy wymaga ono spełnienia rygoru pisemności? – omówienie warunków wyrażania zgody w sposób elektroniczny, przykładów formularzy i tzw. check-box umieszczonych na stronach internetowych przedsiębiorstwa
  • Dlaczego opcja dorozumianego zaznaczenia wszystkich zgód w formularzach zawartych na stronie internetowej budzi wątpliwości natury prawnej?

  Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia

  • polityka prywatności RODO użytkowników stron internetowych i pracowników, dane pracowników, które mogą być zawarte w treści strony – omówienie wzoru i obszarów zastosowania
  • aktualizacja sposobów i celów przetwarzania danych osobowych w stanie epidemii – obszary ryzyka, modyfikacja treści obowiązków informacyjnych w zakresie celów przetwarzania w związku ze stanem epidemii, informacje o transgranicznym przetwarzaniu danych
  • kiedy pracownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych i na jakich zasadach
  • anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych – omówienie, metody i obszary zastosowania
  • przepisy nowelizujące zawarte w K.p. w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej, monitoring lokalizacji pracownika korzystającego z samochodu służbowego. Zastosowanie art. 22 (3) do monitorowania pracy zdalnej.
  • w jakich dokumentach firmy należy wskazać cele i zakres stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej i innych rodzajów monitoringu?
  • przetwarzanie wizerunku pracownika – omówienie warunków, tzw. szczególne potrzeby pracodawcy – czy mają w tym przypadku zastosowanie?, umieszczanie wizerunku na identyfikatorach pracowniczych – czy jest zgodne z prawem?
  • warunki przetwarzania danych biometrycznych, czy rejestracja czasu pracy z wykorzystaniem danych biometrycznych jest możliwa, jakie ma ograniczenia?
  • kontrola nieobecności pracownika w kontekście ochrony danych osobowych i jej zastosowanie w dobie epidemii – kontrola zwolnień lekarskich, powierzenie tych czynności podmiotom zewnętrznym – omówienie orzecznictwa i stanowisk Prezesa UODO.
  • ochrona danych dotyczących wynagrodzeń – zasady. Wynagrodzenie jako dobro osobiste pracownika – czy klauzule zakazujące ujawnianie wynagrodzenia są zgodne z prawem? Kto może mieć dostęp do danych dotyczących wynagrodzenia? Co oznacza pojęcie „danych ujawnianych w pośredni sposób”?
  • ochrona danych osobowych przy korzystaniu z narzędzi prawa pracy zawartych w K.p.:
   – ochrona danych pośrednio zawartych w harmonogramach pracy
   – ochrona danych pośrednio wynikających ze świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, itp.
   – listy obecności – zasady umieszczania informacji o nieobecności pracownika, listy obecności w pracy zdalnej
   – możliwość wglądu w akta osobowe pracownika przez osobę kierującą pracownikami– omówienie ograniczeń
  • przetwarzanie tzw. szczególnych kategorii danych, o którym mowa w art. 9 RODO – omówienie katalogu, obszary praktycznego zastosowania, w tym przetwarzania danych o stanie zdrowia w kontekście epidemii, ochrona danych osobowych po zmianie trybu i sposobu wykonywania badań profilaktycznych pracowników na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
  • przestrzeganie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w kontekście ochrony danych osobowych – odwołanie do zaleceń Ministerstwa Rozwoju wydanych na potrzeby zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19
  • zakaz przetwarzania danych o nałogach w kontekście kryteriów potencjalnie dyskryminujących w przyznawaniu dodatkowych składników wynagradzania
  • wywiady z pracownikami po absencji chorobowej – omówienie klauzul zapisów legitymizujących zgodność przetwarzania danych z prawem w kontekście przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

  Elektroniczny obieg danych osobowych – zastosowanie w stanie epidemii ze względu na ograniczenie kontaktów w miejscu pracy oraz w warunkach pracy zdalnej

  • omówienie zasad prawa pracy w kontekście rygoru zachowania pisemnej formy dokumentów i zawartych w nich danych, odwołanie do reżimu kodeksu cywilnego, zasady szyfrowania dokumentów w przypadku ich przekazywania w formie elektronicznej, obowiązek wskazania ADO w wiadomościach e-mail – omówienie wzorów podpisów, szyfrowanie nośników informacji w pracy zdalnej
  • praca zdalna w kontekście ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – praca z dokumentacją firmową zawierająca dane osobowe – zasady w oparciu o interpretację art. 77 „tarczy 4.0”
  • rygor formy pisemnej dokumentacji przekazywanej na podstawie regulacji RODO – wyłączenia i zastosowanie w przypadku klauzul informacyjnych z art. 13 i art. 14 RODO oraz klauzul zgód z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • kontakt na prywatny numer telefonu lub adres e-mail pracownika – na jakich warunkach jest możliwy, w jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej można kontaktować się z pracownikiem, obszary zastosowania w przypadku pracy zdalnej, co oznacza kontakt incydentalny wymuszony okolicznościami, o którym mowa w orzecznictwie SN?
  • profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji w zakresie kadrowym – czy możliwe?
  • ochrona danych osobowych „w sieci” – czy pracodawca ma prawo przetwarzać dane pracownika ujawniającego miejsce swojego zatrudnienia, czy na tej podstawie może wyciągać konsekwencje prawne w sytuacji narażenia dobrego imienia przedsiębiorstwa/pracodawcy?
  • możliwość kontaktowania się z pracownikiem podczas kwarantanny, przebywania na tzw. zasiłku opiekuńczym – zasady legalności pozyskiwania danych dotyczących pracownika doświadczającego zdrowotnych skutków epidemii

  Ochrona danych osobowych w kontakcie z organizacjami związkowymi– przykłady dokumentów i zapisów sankcjonujących przetwarzanie danych dotyczących przynależności związkowej oraz tryb przekazywania organizacji związkowej zapytania o przynależność w przypadku wręczania wypowiedzeń zmieniających warunki płacy i pracy

  Szczegółowe omówienie, interpretacja i praktyczne zastosowanie stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie

  • kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy
  • dokonywania pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19
  • posługiwaniem się danymi osobowymi i dokumentację przekazaną w ramach pracy zdalnej w wyniku jej zastosowania w wyniku epidemii
  • interpretacji motywu 46 RODO w związku z przetwarzaniem danych dla celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i jej rozprzestrzeniania się – w jaki sposób pracodawca może skorzystać z tego zastosowania?

  Inne czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • umowy powierzenia przetwarzania danych – treść niezbędna i sytuacje, w których należy je zawierać, czy w obecnej sytuacji umowy można zawierać zdalnie?
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO – dlaczego musi mieć formę polecenia? obszary zastosowania w kontekście epidemii, rodzaje upoważnień, upoważnienia szczegółowe dla członków komisji socjalnych, działów personalnych, komisji antymobbingowych, itp., zastosowanie w pracach zespołów badających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy
  • przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych korzystających ze świadczeń ZFŚS – omówienie przepisów nowelizujących w 2019 roku Ustawę o ZFŚS – dane przetwarzane przez komisję socjalną, katalog dokumentów, oświadczenia a zaświadczenia, przekazywanie danych zawartych we wnioskach w formie zdalnej. Dlaczego pracownika nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dokumentach przekazywanych do komisji socjalnej?
  • kontakt z byłym pracownikiem – omówienie przesłanek i podstaw prawnych
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej – omówienie w kontekście zmian okresów przechowywania dokumentów, zasad przechowywania, archiwizowania itp. Jakie dokumenty przekazane drogą elektroniczną i w jaki sposób należy zamieszczać w aktach osobowych pracowników? Usuwanie danych osobowych, sporządzanie kopii dokumentów – wykładnia PUODO.
  • Prowadzenie rejestrów przetwarzana danych, zgłaszanie incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych w nowych warunkach stanu epidemii i po epidemii
  • Nowe zadania Inspektorów Ochrony Danych
  • Polityka ochrony danych osobowych, polityka bezpieczeństwa informatycznego, zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia fizyczne i informatyczne – zasady, środki profilaktyczne i interwencyjne w stanie epidemii

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie jak przetwarzać i chronić dane osobowe pracowników poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych (Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa), specjalizuje się w usługach rozwojowych oraz doradczych w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia. Autor dokumentacji i polityk ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia.
  Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić

  METODY

  Szkolenie jak przetwarzać i chronić dane osobowe pracowników – metody:

  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  instrukcje dla HR i pracodawców odnośnie zabezpieczania firmy przed zarzutem naruszenia danych osobowych pracowników,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie jak przetwarzać i chronić dane osobowe pracowników – kogo zapraszamy?

  • menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu
  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • przedstawicieli związków zawodowych
  • specjalistów bhp
  • Inspektorów ochrony danych osobowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.