Rewolucja w dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO i zmian w prawie pracy

 In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=20535

Szkolenie rewolucja w dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO i zmian w prawie pracy

– RODO 2018 w dziale kadr, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku, nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw – audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej to unikalny trening prowadzony przez Sędziego Sądu Pracy, który zapozna uczestników z nowymi przepisami o elektronizacji, archiwizacji oraz aktach osobowych i dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 roku) oraz z wyzwaniami i obowiązkami związanymi z wejściem w życie RODO.

Prowadzący szkolenie Ekspert omówi poważne zmiany w zakresie akt osobowych, pism, wniosków obu stron stosunku pracy, a także świadectw pracy a także katalog danych, które można pobierać od kandydata do pracy i pracownika bez narażania się na dotkliwe konsekwencje prawne.

Sędzia Sądu Pracy odpowie na trudne pytania Uczestników dotyczące procesu rekrutacji i zatrudnienia:

Jak formułować oferty do pracy zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu?
Czy można różnicować kandydatów nie naruszając prawa?
Jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji?
O co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
Karalność, plany rodzinne, ciąża, itp. – o jakie aspekty nie wolno pytać kandydata?
Jakich danych nie można przetwarzać?
Jakie są zasady i granice wykorzystania monitoringu po zmianach przepisów?
Jakie są skutki naruszenia zasad monitoringu w miejscu pracy?
Jakie są konsekwencje dla pracodawcy w przypadku naruszenia zasad określonych prawem?
Duży nacisk położony zostanie na proces rekrutacji, który po zmianach stanowi ogromne zagrożenie dla pracodawców.

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej prowadzone będzie w formie warsztatów z uwzględnieniem orzecznictwa SN i sądów pracy, a także stanowisk PIP i GIODO.


uczestnicy szkolenia Rewolucja w dokumentacji pracowniczej wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

20 marca 2019r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza 15 piętro) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com

CELE I KORZYŚCI

Rewolucja w dokumentacji pracowniczej – cele szkolenia:

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne i trudne w interpretacji przypadki, które swój finał mogą mieć na sali sądowej.

Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników o bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w różnych obszarach stosowania prawa pracy.

Uczestniczy zmierzą się z kazusami z prawa pracy, konkretnymi stanami faktycznymi zaczerpniętymi z orzecznictwa.

Zajęcia uwzględniają omówienie również kolejnych planowanych zmian w Prawie Pracy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

PROGRAM

Rewolucja w dokumentacji pracowniczej  – program szkolenia:

Nowe uprawnienia pracownika w zakresie czasu pracy od 6 czerwca 2018r. 

Akta osobowe po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019r. przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów.
Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej.
Nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy.
Obowiązki informacyjne pracodawcy; zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
Sposób zmiany formy prowadzenia akt osobowych.
Wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym.
Wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.
Zabezpieczenie danych w związku z elektronizacją akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

Ochrona danych osobowych pracowników po wejściu w życie RODO to jest od 25 maja 2018r.

Zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku z RODO.

Dane pobierane od kandydata do zatrudnienia w świetle projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (w tym pojęcie adresu do korespondencji).

Dane pobierane od pracownika (w tym adres zamieszkania; skutki braku powiadomienia o nowym adresie zamieszkania, zasady przetwarzania danych o adresie mailowym i numerze telefonu pracownika).
Forma udostępniania danych.
Kiedy zgoda pracownika jest wymagana na przetwarzanie danych?
Zasady pobierania danych biometrycznych (na przykład pozyskiwanie danych do celu ewidencjonowania czasu pracy).
Dane pozyskiwane wskutek monitoringu komputerów.
Dane o przynależności związkowej (w jaki sposób prawidłowo ustalać przynależność związkową  przed dokonaniem czynności w indywidualnej sprawie ze stosunku pracy). Problematyka imiennej listy.
Pobieranie innych danych po zmianach przepisów, w tym o karalności, na potrzeby działalności socjalnej pracodawcy.
Dane o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę – ujawnienie przyczyny zwolnienia i ujawnienie przyczyny zwolnienia „wąskiemu gronu pracowników” w świetle orzecznictwa SA i SN.
Dane byłego pracownika umieszczone w miejscu publicznie dostępnym.
Na czym polega ochrona pracownika przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku odmowy podania danych?
Katalog danych, które w ogóle nie mogą być przetwarzane.
Orzeczenie o niepełnosprawności.
Monitoring pracownika po zmianach przepisów – cele monitoringu, sposób informowania o monitoringu, skutki naruszenia zasad monitoringu w miejscu pracy.
Zmiany przepisów w zakresie badań lekarskich.
Zasady przechowywania skierowań na badania profilaktyczne po zmianach przepisów.
Roszczenia kandydata lub pracownika w przypadku naruszenia zasad pobierania danych osobowych.

Rekrutacja – prawidłowe prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych a zagrożenia naruszeniem zasady dyskryminacji na etapie zatrudnienia. Możliwe roszczenia kandydatów. Przykłady w orzecznictwie SN.

Formułowanie ofert pracy bez narażenia się na zarzut dyskryminacji.
Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji.
Sposób prowadzenia rekrutacji.
Możliwe etapy rekrutacji, rodzaje rekrutacji, proces rekrutacji krok po kroku.
Testy psychologiczne w rekrutacji.
Wariograf/poligraf.
Pozyskiwanie danych z mediów społecznościowych.
O co rekruter nie może pytać w procesie rekrutacji?
Obrona przed pytaniami niedozwolonymi.
Poprzedni pracodawca pracownika jako źródło wiedzy o kandydacie.

Badania profilaktyczne pracownika (wstępne, okresowe, kontrolne)

Badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy. Utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy. Kierowanie pracownika na badania pomimo ważności badań w orzecznictwie SN.  Pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy (w orzecznictwie SN)?

Rozwiązanie zawartej umowy o prace przed nadejściem terminu do nawiązania stosunku pracy (rozpoczęcia pracy). Skutki ”porzucenia pracy” przez pracownika z sferze rozwiązania stosunku pracy. Niezrozumiałe oświadczenia pracownika w zakresie ustania zatrudnienia.

Umowa o pracę i jej szczegółowa treść. Zawarcie umowy o pracę. Potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie. Niedopuszczalne  postanowienia umowne. Klauzule umowne (np. zobowiązanie pracownika do podania informacji o dodatkowym zatrudnieniu).  Problematyka skracania i wydłużania okresów wypowiedzeń. Obowiązkowa treść umów zawartych na czas określony do których nie ma zastosowania art. 25 ze zn. 1 Kp. Przedłużenie umowy o prace w okresie choroby pracownika.
Prawidłowe określenie daty ustania stosunku pracy przy umowach na czas określony w celu zastępstwa.

Zakres obowiązków i czynności – czym jest. 
Zmiana zakresu.
Pojęcie istotnej zmiany zakresu czynności.
Kiedy wypowiedzenie zmieniające?
Skutek dopuszczenia do pracy bez potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie.

Klauzula o poufności wynagrodzenia w orzecznictwie SN.

Notatki służbowe i dokumentowanie zdarzeń w trakcie trwania stosunku pracy.
Czy notatka służbowa w aktach osobowych narusza dobra osobiste pracownika?
Czy notatka służbowa jest dopuszczalna?
Czego unikać przy sporządzaniu notatek służbowych?
Problematyka dokumentacji dokumentującej rozmowy dyscyplinujące.

Umowa o zakazie konkurencji i jej treść.
Problematyka kary umownej.
Dochodzenie roszczeń obu stron stosunku pracy.

Umowa o odpowiedzialności materialnej z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Skutek odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji lub umowy o odpowiedzialności materialnej.

Wydawanie zaświadczeń na żądanie pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.

Tryb wymierzania kary porządkowej.
Treść pisma zawiadamiającego o zastosowaniu kary. Usuwanie pisma.
Czy zdarzenie, którego dopuścił się pracownik ulega zatarciu?

Spis dokumentów w aktach osobowych.

Polecenie wykonywania innej pracy i jego treść.

Wnioski pracownika składane w trakcie trwania stosunku pracy w celu skorzystania z uprawnień pracowniczych, w tym urlopu na żądanie, urlopu wypoczynkowego, opieki i innych uprawnień rodzicielskich, okolicznościowych, na wezwanie, wyjść prywatnych, odbiór nadgodzin i inne.

Czynności dokonywane drogą mailową.
Skan podpisu pracodawcy na umowie o pracę i innych dokumentach wymagających formy pisemnej.
Prawidłowe doręczanie przesyłek (pism) pracownikowi z uwzględnieniem   bieżącego orzecznictwa SN.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 
Szczegółowa treść oświadczenia.
Odwołanie do sądu pracy a odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków.
Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę z uwzględnieniem wszystkich trybów.
Treść oświadczeń.
Wielość przyczyn wypowiedzenia – nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego. Formułowanie przyczyn wypowiedzenia w nowym orzecznictwie SN.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem. Forma. Odwołalność.
Cofanie oświadczeń woli a dokumentacja pracownicza.
Pouczenie pracownika o prawie odwołania do sądu pracy. Błędne pouczenie.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Dokumentowanie.

Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę.
Aneksowanie umów.
Powiadomienie o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jej treść – prawidłowa umowa „lojalnościowa”.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Nowe rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy.
Tryb prostowania świadectwa, wydawania. 
Niedopuszczalne treści świadectwa pracy.
Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę prawną ustania zatrudnienia? Przypadek wskazania przyczyny ustania stosunku pracy.

Opinia o pracowniku.
Roszczenia pracownika wskutek niewłaściwej treści świadectwa pracy oraz krzywdzącej opinii.
Przywrócenie pracownika do pracy a dokumentacja pracownika. Dalsze postępowanie pracodawcy.

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy.
Dopuszczalna zmiana harmonogramu czasu pracy –  przypadki.

Plan urlopów – charakter planu.
Odwołanie z urlopu i forma odwołania. Udzielenie pracownikowi urlopu bez jego zgody.
Karty urlopowe.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Rewolucja w dokumentacji pracowniczej:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

20.03.2019 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
550 ZŁ (BRUTTO)
29.03.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

  Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.