In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2021-2

Rewolucyjne zmiany w Prawie pracy w 2022 roku – przygotuj się już dziś! Jak dyrektywy work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmienią polski kodeks pracy?

– najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany tłumaczy Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.

Wielkie zmiany w Kodeksie pracy już niedługo!
Nowe przepisy mogą wejść w życie z dnia na dzień!
Sprawdź co się zmieni i jakie będą konsekwencje zmian!

Urlop opiekuńczy na nowych zasadach i zmiany w umowach o pracę na okres próbny to tylko niektóre z nich!
Czy je znasz?
Czy Twoja firma jest przygotowana do ich stosowania?

Wybraliśmy dla Ciebie kilkadziesiąt palących pytań dotyczących zmieniających się przepisów, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi i które budzą największe wątpliwości interpretacyjne!

Sprawdź jak dyrektywa work-life balance oraz dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmienią polski Kodeks pracy!

Nie czekaj na ostatnią chwilę!
Zmienione przepisy wiążą się z szeregiem nowych obowiązków dla pracodawców i wymagają bardzo dokładnego rozpoznania i ostrożności w ich wprowadzeniu!

Powiemy między innymi:

 • na czym ma polegać nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych?
 • co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych? jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia? czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas zwolnienia?
 • co to jest urlop opiekuńczy? – nowe uprawnienie pracownika; na jakiego członka rodziny urlop przysługuje? w jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek? czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego?
 • jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających  z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich?
 • jaka zmiana nastąpi w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem?
 • jak prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • w jaki sposób rozszerzy się zakres  informowania pracownika o stosunku pracy?
 • na czym ma polegać ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • jak prawidłowo określać w umowie miejsce świadczenia pracy?
 • jak prawidłowo poinformować o wynagrodzeniu, dniu rozpoczęcia pracy, warunkach okresu próbnego, tożsamości stron stosunku pracy, rodzaju pracy, umowie na czas określony?
 • jak prawidłowo określić zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy?
 • jak określać inne składniki świadczeń pieniężnych i rzeczowych pracownika?
 • jak informować o zmianie warunków zatrudnienia?
 • na czym ma polegać dodatkowa ochrona pracownika przed zwolnieniem?
 • na czym będzie polegał obowiązek informowania o nowych stanowiskach pracy i procedurach awansu?
 • na czym mają polegać zmiany w umowach na czas określony?
 • jak prawidłowo formułować przyczynę wypowiedzenia?
 • jak prawidłowo przeprowadzić krok po kroku konsultację ze związkami zawodowymi?
 • co oznacza istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przedstawimy przykłady błędów pracodawcy.
 • czy pracodawca może rzeczywiście badać trzeźwość pracownika na podstawie wyroku Sądu Najwyższego sygn. II PSKP 87/21? Co na to UODO?

Weź udział w szkoleniu otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!

Dowiesz się w jakim kierunku zmierza prawo pracy, jakie czekają nas zmiany w najbliższym czasie?

Planowane na 2022 rok zmiany w prawie, jeszcze bardziej skomplikują sytuację pracodawców!
Pracodawcy mogą spodziewać się zmian w organizacji pracy zdalnej, hybrydowej, a także elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy!

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2022 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2022 roku wybrali również:

Czas pracy w 2021 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo pracy w 2022 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2022 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2022 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2022 roku – program szkolenia:

Czy wiesz:

 • Na czym ma polegać nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych? (dodatnie art. 18 ze zn. 3 f Kp).
 • Że umowy na okres próbny będą powiązane z umowami na czas określony? (zmiana art. 25 Kp)
 • O możliwości przedłużenia umowy na okres próbny i jak to zrobić? Dowiesz się jak prawidłowo zawierać umowy na okres próbny.
 • Na czym polega zmiana redakcyjna określenia dnia nawiązania stosunku pracy? (zmiana art. 26 Kp).
 • Na czym ma polegać gwarancja jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie przez pracownika? (dodanie art. 26 Kp).
 • W jaki sposób rozszerzy się zakres informowania pracownika o stosunku pracy? (zmiana art. 29 Kp).
 • Że zmieni się sposób określenia miejsca wykonywania pracy i że sam pracownik będzie określał miejsce  wykonywania pracy? (zmiana art. 29 Kp). Przy okazji dowiesz się jak prawidłowo określać w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy.
 • Jak prawidłowo poinformować o miejscu pracy, wynagrodzeniu, dniu rozpoczęcia pracy, warunkach okresu próbnego, tożsamości stron stosunku pracy, rodzaju pracy, umowie na czas określony?
 • Że pracodawca będzie musiał określić zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy?
 • Że pracodawca będzie określał inne składniki świadczeń pieniężnych i rzeczowych pracownika?
 • Że pracodawca będzie informował o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego?
 • Że pracodawca będzie informował o zmianie warunków zatrudnienia?
 • W jaki sposób nastąpi przekazanie informacji dla pracownika? Forma elektroniczna i wpływ na dokumentację pracowniczą.
 • Jakie są dodatkowe informacje dla pracowników wysłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego? (zmiana art. 29 ze zn. 1 Kp).
 • Na czy ma polegać przejście do innych form zatrudnienia (skreślenie oznaczenie par. 1 uchylenie par. 2 w art. 29 ze zn. 2 oraz dodanie art. 29 ze zn. 3 Kp).
 • W jaki sposób i terminie pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy, zatrudnienie w pełnym wymiarze i jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić?
 • Czy wniosek ten będzie dotyczył umowy na okres próbny?
 • Na czym ma polegać dodatkowa ochrona pracownika przed zwolnieniem? (dodanie art. 29 ze zn. 4 Kp).
 • Jakie będą nowe obowiązki pracodawcy o informowaniu o warunkach pracy i płacy? (dodanie pkt. 1a w art. 94 Kp).
 • Na czym będzie polegał obowiązek informowania o nowych stanowiskach pracy i procedurach awansu? (zmiana art. 92 ze zn. 2 Kp). Jak taki obowiązek realizować?
 • Że nastąpią zmiany w szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę? (dodanie art. 94 ze zn. 13KP).
 • Czy czas szkolenia będzie wliczany do czasu pracy i kiedy?
 • Gdzie ma być zawarte zobowiązanie ze strony pracodawcy do odbycia szkolenia warunkujące zastosowanie dodanego przepisu? Przy okazji dowiesz się jak przedstawia się kwestia szkoleń w orzecznictwie SN.
 • Na czym mają polegać zmiany w umowach na czas określony? (zmiana art. 30 par. 4, art. 38 par. 1, art. 45 par. 1 oraz art. 50 Kp).
 • Jak prawidłowo formułować przyczynę wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić krok po kroku konsultację ze związkami zawodowymi?
 • Co oznacza istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przykłady Błędów pracodawcy.
 • Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje? Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać?
 • Co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? (dodanie art. 148 ze zn. 1 Kp). Nowe uprawnienie pracownika.
 • Co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych?
 • Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas zwolnienia?
 • Co to jest urlop opiekuńczy? (dodanie rozdziału Ia Urlopy opiekuńcze i art. 173 ze zn. 1 Kp). Nowe uprawnienie pracownika.
 • Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje?
 • W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek?
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego?
 • Czy okres urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia?
 • Jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczącychochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem? (zmiana art. 177 Kp)
 • Że pracodawca nie będzie mógł prowadzić przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy z tym pracownikiem, wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy?
 • Od kiedy ta ochrona obowiązuje?
 • Jakie sytuacje wyłączają ochronę?
 • Że zostanie wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m. in. na pracę nadliczbową? (zmiana art. 178 par. 2 Kp).
 • Na czy ma polegać zmiana dotycząca składnia tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski (21 dni po porodzie)? (uchylenie art. 179 ze zn. 1 Kp).
 • Że nastąpi zmiana postaci wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego? (zmiany w art. 180 par. 8 – 9 i 16 Kp).
 • Że nastąpi wydłużenie urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców? (zmiana art. 182 ze zn. 1a Kp).
 • Na czym ma polegać wyłączne prawo do urlopu rodzicielskiego?
 • Że nastąpi zmiana zasad wykorzystania urlopu rodzicielskiego? (zmiana art. 182 1 c Kp).
 • Że zostaną zniesione przepisy dotyczące możliwości wykorzystania maksymalnie 16 tygodniowej części urlopu?
 • Że nastąpi zmiana postaci wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego? (zmiana art. 182 ze zn. 1d Kp).
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących wnioskowania o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy? (zmiana art. 182 ze zn 1 e Kp). Że zostanie prowadzony termin podania przyczyny odmowy ze strony pracodawcy?
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy? (zmiana art. 182 ze zn. 1 f par. 1 Kp).
 • Że nastąpi skrócenie okresu na korzystanie z urlopu ojcowskiego? (zmiany w art. 182 ze zn. 3 Kp).
 • Że nastąpi uchylenie przepisu dotyczącego składania tzw. długiego wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego? (art. 182 ze zn. 4 Kp).
 • Że nastąpi ustanowienie nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników występujących o adopcję dziecka? (zmiana art. 183 Kp).
 • Że nastąpi zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem? (art. 183 ze zn. 2 Kp). Dowiesz się przy okazji jak postępować po powrocie pracownika z uprawnień rodzicielskich? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika? Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich?
 • Że pracodawca może badać trzeźwość pracownika na podstawie wyroku Sądu Najwyższego sygn. II PSKP 87/21? Co na to UODO?
 • Jak prawidłowo powierzyć inna pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN.
 • Że nastąpi zmiana postaci wnioskowania o urlop wychowawczy albo jego część? (zmiana w art. 186 par. 7 Kp).
 • Na czym polega zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym? (uchylenie art. 186 ze zn. 4 Kp).
 • Że zostanie doprecyzowany przepis dotyczący korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy? (zmiana w par. 1 i dodanie par. 3 i par. 4 w art. 186 ze zn. 7 Kp).
 • Że nastąpią zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem (art. 188 kp)? (zmiana w par. 2 i dodanie par. 4 w art. 188 Kp).
 • Na czym polegają zmiany dotyczące elastycznej organizacji pracy i kogo dotyczą? (dodanie art. 188 ze zn. 1 Kp). Co to jest elastyczna organizacja pracy? Jak prawidłowo stosować system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy?
 • Jakie będą nowe sankcje za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek? (dodanie pkt 2a,2b i 3a oraz pkt 5a -5c w art. 281 par. 1 Kp).
 • Jaki będzie wpływ zmian na dokumentację pracowniczą? Jak ją prowadzić prawidłowo?
 • Jakie są uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu?
 • Czy można ustalać uprawnienie do przerwy na karmienie piersią?
 • Jakie są najczęstsze błędy pracodawcy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prawidłowo podpisywać, parafować, opieczętowywać i potwierdzać dokumenty za zgodność. Jakie sa najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy? Jakich adnotacji nie umieszczać?
 • Jak rozwiązywać umowę o pracę na odległość? Jak aneksować lub zawierać nową umowę o pracę na odległość?
 • Jaka jest ważność wniosku niepełnosprawnego pracownika o wyrażenie zgody przez lekarza profilaktyka na pracę w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Czy wniosek o wyjście prywatne wymaga formy pisemnej i jakie są konsekwencje niezachowania tej formy?
 • W jaki sposób przeprowadzić  rozmowę  z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy? jak dokumentować zdarzenia? czy pracodawca może sporządzić  notatki służbowe, gdzie je przechowywać?
 • Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych? jak i kiedy przesunąć  urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu? czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu? kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego? czy okres pozostawania bez pracy  uprawnia do urlopu wypoczynkowego?  jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • Jakie sytuacje uprawniają pracownika do wynagrodzenia za czas przestoju?
 • Jakie są inne zmiany planowane w prawie pracy:
  co z pracą zdalną i jakie czekają nas zmiany i kiedy – najczęstsze błędy w pracy zdalnej, które mogą skutkować roszczeniami pracownika
  zmiana definicji mobbingu
 • Jak przedstawia się bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego pomocne w pracy kadr?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo Pracy w 2022 roku poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2022 roku – metody szkolenia:

Szkolenie Prawo pracy w 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2022 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy w 2022 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.