http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2021-2?date=55305

Prawo pracy w 2021 i 2022 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany. Jak dyrektywa work-life balance i Strategia Demograficzna 2040 zmienią polski kodeks pracy?

– warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania prawa pracy, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
Dowiesz się w jakim kierunku zmierza prawo pracy, jakie czekają nas zmiany w najbliższym czasie?

2020 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy.
Większość z nich do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.
Wybraliśmy dla Ciebie kilkadziesiąt palących pytań, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi w przepisach!
Kolejne zmiany w prawie, planowane na 2022 rok, jeszcze bardziej skomplikują sytuację pracodawców!
Sprawdź jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks pracy i co wynika ze Strategii Demograficznej 2040.
Poznaj w
ażne zmiany w urlopach rodzicielskich, które czekają w najbliższym czasie pracodawców (dostosowanie Kodeksu  pracy  do unijnej dyrektywy WBL).
Pracodawcy mogą spodziewać się także zmian w organizacji pracy zdalnej, hybrydowej, a także elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy.
Nowe przepisy mają wprowadzić również dalsze ograniczenia w zatrudnianiu na podstawie umów na czas określony, nowe przepisy chroniące przed zwolnieniami oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2021 i 2022 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2021 i 2022 roku wybrali również:

Czas pracy w 2021 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21 października 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zajęcia trwają od 9:00-14:00.
8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Prawo pracy w 2021 i 2022 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2021 i 2022 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2022 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 i 2022 roku – program szkolenia:

Czy wiesz:,

 1. Czy niezaszczepiony przeciwko COVID-19 pracownik może stracić pracę?
 2. W jaki sposób i jakie nowe obowiązki może nałożyć pracownika pracodawca w związku z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego?
 3. Jaki jest sposób egzekwowania tych obowiązków?
 4. Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, innych warunków zatrudnienia i płacowych, wykonywanych obowiązków)?  
  Jak prawidłowo zastosować tryby zarówno na podstawie zmienionych przepisów, jak i na podstawie Kodeksu pracy krok po kroku?  
  Kiedy stosować zwykłe polecenie, kiedy obwieszczenie, kiedy wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
 5. Jakie mogą być konsekwencje i roszczenia pracowników w razie nieprawidłowego trybu zmiany warunków zatrudnienia?
 6. Czy wiesz, że pracodawca może zawiesić okresowo stosowanie niektórych przepisów wewnątrzzakładowych?
 7. Czy wiesz, że pracodawca może zastosować PDO (program dobrowolnych odejść) w miejsce ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 8. Jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia?
  Czy  pracodawca ma obowiązek podania kryteriów, w jaki sposób i na jakim etapie?
 9. Jak poradzić sobie ze szczególnymi  ochronami stosunków pracy?
 10. Jak odróżnić pojęcie likwidacji od likwidacji przez redukcję?
 11. Jak prawidłowo przeprowadzić konsultację ze związkami zawodowymi?
 12. Czy kryterium  zwolnienia należy do treści wypowiedzenia umowy o pracę?
 13. Jakie są zasady skracania okresów wypowiedzeń w porozumieniu z pracownikiem  i jednostronnej   decyzji pracodawcy?
  Jak prawidłowo wypełnić treść świadectwa pracy po indywidulanych uzgodnieniach i po rozwiązaniu umowy na skutek wypowiedzenia?
 14. W jaki sposób obecnie wykorzystać inne tryby i przyczyny zwolnień?
 15. Jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 16. W jaki sposób  przeprowadzić rozmowę z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy? 
  Jak dokumentować zdarzenia?
  Czy pracodawca może sporządzić  notatki służbowe, gdzie je przechowywać?
 17. Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać  się o wykonywania  pracy?
 18. Jak rozliczyć wydłużony okres rozliczeniowy?
  Jakie jest wynagrodzenie pracownika w poszczególnych miesiącach nadwyżki i niedoboru pracy?
 19. Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
  Jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
  Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu?
  Kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
  Czy okres pozostawania bez pracy uprawnia do urlopu wypoczynkowego?  
  Jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 20. Jakie najczęstsze błędy popełniamy w związku z dokumentacją pracowniczą?
  Co ze zwłoką dokładania dokumentów do teczek?
  Kilka teczek akt osobowych dla jednej osoby.
  Zaniechanie podziału dokumentów na części. 
  Umieszczenie dokumentów w niewłaściwych częściach lub poza aktami.
  Brak dokumentów.
  Wprowadzenie do akt oryginałów dokumentów. 
  Kopiowanie dowodu osobistego pracownika.
  Przechowywanie zaświadczenia o niekaralności bez uzasadnienia.
  Umieszczanie w aktach osobowych pracownika dokumentacji umów cywilnoprawnych.
 21. Jak prawidłowo podpisywać, parafować, opieczętowywać i potwierdzać dokumenty za zgodność.
  Jakie sa  najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy?
  Jakich adnotacji nie umieszczać?
 22. Jak rozwiązywać umowę o pracę na odległość?
  Jak aneksować lub zawierać nową umowę o pracę na odległość?
 23. Jakie są najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?
 24. Jak prawidłowo formułować przyczyny?
 25. Jakie są najczęstsze błędy w stosowaniu kar porządkowych skutkujące uchyleniem kary?
 26. Czy sporządzać i gdzie przechowywać notatki służbowe?
  Jaka może być ich treść?
 27. Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy działu kadr.
  Nowości!!!
 28. Co to jest strategia demograficzna 2040 i jakie zmiany czekają Kodeks pracy?
 29. Jakie strategia wprowadza zmiany zwiększające elastyczność zatrudnienia kobiet w ciąży i rodziców do lat 4?
 30. W jakim trybie będzie następowało zwiększenie elastyczności zatrudnienia?
 31. Na czym będzie polegało zaostrzenie zakazu dyskryminacji pracownicy lub pracownika ze względu na obniżony wymiar czasu pracy?
 32. Jakie nowe obostrzenia będą dotyczyły umów zawieranych na czas określony  dla pracowników do 40 roku życia?
 33. Czy umowa na czas nie określony stanie się regułą?
 34. Na czym ma polegać nowa ochrona przed zwolnieniem matek i ojców?
 35. Jakie pracodawca będzie miał nowe obowiązki informacyjne przy zatrudnianiu pracownicy lub pracownika?
 36. Jakie nastąpią zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich w 2022r. związane  z równowagą pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym?
 37. Jakie będą modyfikacje uprawnień ojców w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 38. Co oznacza urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla ojca?
 39. Jak radzić sobie z uprawnieniem pracownicy do przerwy na karmienie piersią? – przerwa na karmienie a dane wrażliwe?
 40. Jaki jest wpływ przerwy na karmienie piersią na czas pracy i jak prawidłowo ją rozliczać w przypadku kolizji z opieką z art. 188 Kp.?
 41. Jakie gwarancje ma powracająca do pracy pracownica (pracownik) po zakończeniu korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 42. Co oznacza praca na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 i 2022 roku poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2021 i 2022 roku – metody szkolenia:

Szkolenie Prawo pracy w 2021 i 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 i 2022 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy w 2021 i 2022 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

16.09.2021 Szkolenie online
550 ZŁ (BRUTTO)
21.10.2021 Szkolenie online
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.