http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-regulamin-pracy-regulamin-wynagradzania-regulamin-zfss-uklad-zbiorowy-porozumienie-zbiorowe

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

– Kto musi tworzyć, co muszą zawierać, jak eliminować błędne zapisy, niedozwolone klauzule? Audyt wewnętrznych dokumentów firmy.

Sprawdź, czy regulaminy (pracy, wynagradzania i premiowania, ZFŚS) i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy w Twojej firmie są zgodne ze zmieniającym się kodeksem pracy i są wolne od niedozwolonych zapisów.

Weź udział w unikalnym szkoleniu, które poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych Ekspertów zbiorowego prawa pracy, specjalista psychologii pracy, zaangażowany w rozwiązywanie sporów zbiorowych i mediacje w wielu zakładach pracy i instytucjach na terenie całej Polski (m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).
Na szkoleniu podpowiemy, jak uchronić Pracodawców od często popełnianych błędów przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawa pracy.
Dowiesz się jakich zapisów unikać, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem i linią orzeczniczą sądów.  Jak dostosować  przepisy do zmieniającego się kodeksu pracy?

Ustrzeżesz się zapisów kolizyjnych i problemów interpretacyjnych, które są konsekwencją mnożenia aneksów, dodatkowych postanowień w związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS:

 • nabędziesz umiejętności w zakresie optymalnego kształtowania treści regulaminów pracy, wynagradzania, fundusz socjalnego oraz porozumień zbiorowych przy wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych
 • dowiesz się o normatywnych, obowiązkowych i fakultatywnych postanowieniach regulaminów
 • otrzymasz gotową listę kontrolną, dzięki której sprawdzisz, czy Twoje regulaminy zawierają wymagane przepisami regulacje i czy nie pojawiają się w nim zapisy i klauzule nieaktualne oraz niedozwolone
 • zredukujesz koszty poprzez legalne ograniczenie w zapisach regulaminów nadmiernych obciążeń będących po stronie pracodawcy
 • dowiesz się jak uniknąć błędów formalnych i redakcyjnych oraz problemów interpretacyjnych w treści regulaminów
 • zaktualizujesz regulaminy w zakresie wdrożenia w ich zapisach regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
 • dowiesz się, jakie uprawnienia mają organizacje związkowe w zakresie partycypacji w uzgodnieniach treści regulaminów
 • dowiesz się czym różnią się regulaminy od porozumień zbiorowych i jak regulować zasady współpracy w tym zakresie na linii pracodawca – organizacja związkowa
 • sprawdzisz kiedy można zawiesić stosowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy

Dobrze opracowane, uzgodnione regulaminy zabezpieczają firmę przed negatywnymi skutkami kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz ograniczają ilość spraw spornych kierowanych do sądów pracy!
Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!
Bądź na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa pracy, które w istotny sposób wpływają na zmiany w aktach wewnętrznych Twojej firmy!


Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – cele:

 • weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
PROGRAM

Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – program:

1. Regulacje dotyczące źródeł prawa pracy na podstawie w art. 9 Kodeksu pracy – ranga źródeł wewnątrzzakładowych i ich cechy

 • układ zbiorowy pracy
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • porozumienia zbiorowe

2. Jakie cechy musi mieć dokument żeby stanowić źródło prawa pracy?

3. Tworzenie w porozumieniach zbiorowych alternatywnych sposobów ich wprowadzania – zapisy sankcjonujące dokument jako źródło prawa pracy

4. Jak uniknąć niekorzystnych zapisów w regulaminach i niegodności z zapisami Kodeksu pracy

5. Jak uniknąć powielania przepisów Kodeksu pracy w regulaminach wewnętrznych – omówienie sposobów redagowania treści i formy regulaminów

6. Jak uniknąć naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu tworząc regulaminy

7. Czy postanowienia korzystniejsze zawarte w regulaminach zawsze obowiązują?

8. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne związków zawodowych w zakresie ustalenia, wprowadzenia regulaminów, dokonywania zmian w regulaminach – omówienie uprawnień na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, regulamin funkcjonujący przez ukonstytuowaniem się organizacją związkowej a jego zmiany

9. Czy aktualizacja regulaminów konieczna ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, zmiana treści regulaminu a wypowiedzenie zmieniające
10. Regulamin pracy

 • zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści niedozwolonych
 • postanowienia konieczne
 • obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji (orzecznictwo SN), prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • zasady dotyczące określania zakresu obowiązków
 • zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia
 • obowiązki pracowników – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy
 • określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami
 • co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie
 • zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • pora nocna –regulacje wewnętrzne
 • sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności, listy obecności a regulacje RODO
 • zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy
 • zasady określające opuszczenie stanowiska pracy – rozwiązania umowne i zwyczajowe
 • co oznacza dbanie o porządek na stanowisku pracy i jak interpretować pojęcie stanowiska pracy
 • formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane – omówienie wyjątków
 • zakaz konkurencji – jak formułować treść
 • jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych – wzory zapisów
 • zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
 • określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
 • czy można wprowadzić regulacje dotyczące dress code i na jakich zasadach
 • postanowienia dotyczące zakazów – jak redagować treści dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, badanie trzeźwości (stanowisko UODO), palenie tytoniu a czas pracy – rozwiązania zwyczajowe
 • kary porządkowe – zasady
 • zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu
 • jak wprowadzić zapisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i czy umocować je w treści regulaminu pracy
 • czy Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa powinna być integralną częścią regulaminu? – omówienie przykładów, wzory dokumentów
 • organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy
 • ewidencjonowanie wyjść prywatnych i służbowych – metody
 • ewidencja czasu pracy – zasada obowiązku prowadzenia podwójnej ewidencji – forma tradycyjna i elektroniczna
 • zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych
 • prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika
 • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika
 • ustalenie okresów rozliczeniowych
 • zapisy dotyczące urlopów, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem
 • sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
 • aneksy do regulaminu – tryb wprowadzania
 • wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach uczestników – ćwiczenia, omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

11. Regulamin wynagradzania

 • struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
 • zasady i kryteria wynagradzania pracowników
 • formy płac
 • istota, znaczenie i cel wartościowania pracy w kontekście ustalanie wartości wynagrodzeń zasadniczych, wdrożenie metod wartościowania pracy, wyznaczenia stanowisk taryfikacyjnych
 • projektowanie płac tabeli wynagrodzeń zasadniczych – metody wąskich i szerokich przedziałów płacowych – plusy i minusy
 • czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory?
 • co oznacza, że pracodawca ustala zasady wynagradzania?
 • czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje – kryterium edukacji i doświadczenia
 • stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia; zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody
 • różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
 • zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice. Tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu
 • normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
 • metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z kryterium stażu, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
 • zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • godziny nadliczbowe w regulaminie wynagradzania
 • należności z tytułu podróży służbowej
 • świadczenia pieniężne związane z pracą – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • odprawy emerytalne
 • aneksy do regulaminu – tryb wprowadzania
 • wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia – warsztaty

12. Ranga zarządzeń pracodawcy – alternatywne metody wprowadzania dokumentów – wzory dokumentów

13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • tworzenie regulaminu ZFŚS – podstawy prawne, zmiany obowiązujące od 2019 roku, przeznaczenie środków z Funduszu, orzecznictwo SN
 • ustalenie wysokości odpisów – terminy odpisów, ustalanie ilości zatrudnionych, nowe zasady naliczania odpisu, korekta odpisu, zasady dotyczące potrąceń
 • ustalanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu
 • rodzaje i formy świadczeń socjalnych, sposoby definiowania dochodu, sposoby wprowadzania zmian w regulaminie
 • osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, pojęcie najbliższego członka rodziny, katalog osób uprawnionych, ustalanie dochodu na członka rodziny, program 300+ i 500+ a badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
 • przyznawanie świadczeń a usprawiedliwiona, długotrwała nieobecność (choroba, urlop bezpłatny itp.)
 • przeznaczenie środków z ZFŚS, finansowanie imprez w śtwietle wyroku TK, świadczenia wymagalne i uznaniowe
 • sposoby potwierdzenia sytuacji materialnych uprawnionych – zasada minimalizacji danych zgodnie z RODO
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy i jako organ przyznający świadczenia, ustalenie składu Komisji, przedstawiciele poszczególnych pracodawców w Komisji
 • uprawnienia komisji socjalnej a regulacje RODO – upoważnienie/polecenie przetwarzania danych, zasady dopuszczania do przetwarzania danych
 • sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji materialnej pracowników, składanie zaświadczeń o dochodach członków rodziny, rozliczeń podatkowych i oświadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych, sposoby pozyskiwania informacji od osób uprawnionych, wymagalność danych we wnioskach
 • przegląd danych osobowych, okresy przechowywania, zasady usuwania
 • znowelizowana Ustawa o związkach zawodowych a rola związków przy przyznawaniu świadczeń, uchwalaniu regulaminu, uczestnictwa w komisji socjalnej, nadzór związków zawodowych nad środkami funduszu

14. Porozumienia zbiorowe i inne dokumenty

 • ranga porozumień zbiorowych
 • tryb wprowadzenia, konsultacji z organizacją związkową
 • obowiązujące okresy ustaleń
 • płacowe zbiorowe porozumienie a regulamin wynagradzania – jak uniknąć dublowania zapisów, jakie zapisy warto negocjować
 • problemy interpretacyjne w zakresie nie uznania porozumienia za źródło prawa wewnątrzzakładowego i ich skutki
WYKŁADOWCA

Szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – metody:

Metody wyszczególnione:
krótkie wykłady,
dyskusja moderowana,
analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego/dostarczonych przez Uczestników
case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
burza mózgów,
prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa,

ADRESACI

Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – kogo zapraszamy?

 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu
 • przedstawicieli związków zawodowych
 • przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

   Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
  • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

   Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.