http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/urlopy-zwolnienia-od-pracy-ograniczenie-uprawnien-pracowniczych

Urlopy, zwolnienia od pracy – poważne ograniczenie uprawnień pracowniczych w dobie koronawirusa

– jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy w świetle zmian przepisów? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Epidemia ograniczyła wiele uprawnień pracowniczych, również te związane z urlopami i zwolnieniami od pracy.

Mamy dwie skrajne sytuacje, w których znaleźli się pracodawcy.

Albo zawieszane jest udzielanie urlopów, bo liczą się każde ręce do pracy, albo pracownicy są nakłaniani do korzystania z urlopów, w tym bezpłatnych, bo nie ma pracy.

 • Jak w tak trudnych sytuacjach działać zgodnie z prawem i nie popełnić błędów, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników?
 • Czego pracodawcy mogą w tym okresie wymagać od pracowników, a do czego nie mają prawa? Jakie uprawnienia mają sami pracownicy?
 • Jakie uprawnienia pracownicze ulegają ograniczeniu w dobie koronawirusa (zmiany z 31.03.2020r. i 16.04.2020r.)?
 • Jak obniżenie czasu pracy wpłynie na wymiar urlopu pracownika?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Wymiar urlopu wypoczynkowego narzuconego przez pracodawcę.
 • Czy pracodawca popełni wykroczenie, jeżeli nie udzieli w obecnej sytuacji urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej dwutygodniowym w roku kalendarzowym?
 • Jak odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego po 31 marca 2020r.?
 • Czy można odwołać urlopy zapisane w rocznych planach urlopowych? (w świetle uchwały Sądu Najwyższego).

Na te i wiele innych pytań związanych ze zmianami w zakresie udzielania urlopów, planami urlopowymi i zasadami odwoływania urlopów odpowie doświadczony Sędzia Sądu Pracy z bogatą praktyką orzeczniczą.

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Urlopy, zwolnienia od pracy – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doprecyzowanie jakie ograniczenia wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz jej kolejne zmiany z 31 marca i 16 kwietnia 2020r.

PROGRAM

Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy – program:

Ograniczenia do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów oraz uprawnień pracowniczych na gruncie ustawy z dnia 31 marca 2020r. oraz ustaw pandemicznych.

 • obniżenie wymiaru czasu pracy  na podstawie art. 15 g ust. 8 ustawy z dnia  31 marca 2020r. a wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika (wpływ na wymiar)
 • rozumienie przepisu art. 15x ust. 3 pkt 2  – zakres przepisu „pojęcie innego urlopu”
 • odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego przed i po 31 marca 2020r.
 • jak postąpić w przypadku urlopu już udzielonego (zaakceptowanej już karty urlopowej)?
 • jak postąpić po ogłoszeniu planu urlopów?
 • jednoznaczne wyjaśnienie charakteru planu urlopów w świetle uchwały Sądu Najwyższego (czym jest plan urlopów, czy jest wiążący dla obu stron stosunku pracy?)
  – jak się ustala plan urlopów?
  – jak ogłasza się plan urlopów?
  – plan urlopów a organizacja pracy
 • jak wygląda sytuacja pracodawcy, który nie stosuje planu urlopów?
 • znaczenie karty urlopowej i jej akceptacja lub odmowa w przypadku planu urlopowego i braku planu urlopowego, treść karty urlopowej
 • odmowa udzielenia urlopu na żądanie od  31 marca 2020r. oraz w innych przypadkach
 • istota urlopu na żądanie w orzeczeniach SN
 • moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego i wpływ orzeczenia SN na rozkład czasu pracy
 • forma zgłoszenia urlopu na żądanie i forma udzielenia lub odmowy, czas zgłoszenia  żądania urlopu wypoczynkowego
 • odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie, brak zdolności psychofizycznej do pracy pracownika
 • samowolne podejmowanie pracy na urlopie wypoczynkowym
 • praca na urlopie wypoczynkowym (praca zdalna a urlop wypoczynkowy)
 • podjęcie przez pracownika pracy i dopuszczenie do pracy pomimo urlopu w planie urlopów
 • urlop wypoczynkowy na godziny (kiedy jest dopuszczalny?)
 • czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
 • odwołanie z urlopu wypoczynkowego przed i po 31 marca 2020r. – forma i treść polecenia
 • odwołanie z urlopu a grafiki czasu pracy
 • skutki odmowy poddania się poleceniu o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego
 • wypłacone „wczasy pod gruszą” a odwołanie z urlopu
 • odwołanie z urlopu – konsekwencje dla pracodawcy
 • czy pracodawca może w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • urlop wypoczynkowy „zaliczkowy”
 • dyżur a urlop (urlop wypoczynkowy a zobowiązanie pozostawania przez pracownika „pod telefonem”)
 • samowolne udanie się przez pracownika na urlop wypoczynkowy
 • udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (w tym w kontekście zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy)
 • niedopuszczalne praktyki pracodawców, które stanowią wykroczenie przeciwko prawom pracownika do wypoczynku
 • przedawnienie urlopu wypoczynkowego
 • urlop wypoczynkowy a dni na poszukiwanie pracy
 • urlop wypoczynkowy a niezdolność do pracy – kontrowersje w orzecznictwie
 • praca na urlopie wypoczynkowym dla innego pracodawcy
 • zmuszanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju
 • odmowa wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika
 • urlop a niezdolność do pracy
 • jak porządkować kwestie urlopowe po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
 • czy pracodawca popełni wykroczenie, jeżeli nie udzieli w obecnej sytuacji urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej dwutygodniowym w roku kalendarzowym

Urlop bezpłatny

 • czy pracodawca może w obecnej sytuacji zmusić pracownika do korzystania z urlopu bezpłatnego (konsekwencje)
 • prawo do odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego po 31 marca 2020r.
 • odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego celem świadczenia pracy (kiedy?)
 • korzystanie z urlopu bezpłatnego, jako kryterium wyboru pracownika do zwolnienia

Wpływ ustawy z dnia 31 marca 2020r. na inne uprawnienia pracownicze, w tym „innych urlopów”

 • w jaki sposób nowe przepisy i nowa sytuacja pracodawców wpływają na uprawnienia rodzicielskie?
 • nadużycie prawa pracownika a interes pracodawcy

Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy przez pracodawcę po 31 marca 2020r. i wpływ tych zmian na dotychczasowe uprawnienia pracowników (w szczególności  ustalenia o charakterze indywidualnym).

Odmowa wykonania polecenia wydanego pracownikowi i skutki odmowy w obecnej sytuacji spowodowanej COVID-19.

WYKŁADOWCA

Szkolenie urlopy, zwolnienia od pracy poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilka tysięcy specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce. Zrealizowała cykle szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. i wielu innych.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Urlopy, zwolnienia od pracy – metody szkolenia:

Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.