In HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wskazniki-hr-kpi-w-hr-kluczowe-wskazniki-efektywnosci-hr

Wskaźniki HR. KPI w działach HR.

– jak optymalizować procesy, mierzyć efekty i redukować koszty HR? Nowe podejście do kluczowych wskaźników efektywności w zarządzaniu personelem.

Szkolenie wskaźniki KPI w działach HR – nr 1 na liście potrzeb szkoleniowych HR-u w 2021 roku!

Podczas szkolenia otrzymasz niezbędne materiały do aktualizacji wskaźników: matryce, kalkulatory, macierze uwzgledniające zastosowanie przepisów „tarczy antykryzysowej”.

Dowiesz się jak analizować procesy HR-owe i raportować w obszarze HR!

Po naszym szkoleniu wskaźniki KPI w działach HR:

 • zaktualizujesz kluczowe wskaźniki efektywności w obszarze HR
 • dobierzesz wskaźniki w sposób efektywny i mierzalny
 • ocenisz, czy skutki sytuacji epidemicznej wymagają zdefiniowania na nowo wskaźników efektywności – ocenisz samodzielnie wypływ mechanizmów „tarczy antykryzysowej” na potencjał zatrudnienia i parametryzację procesów personalnych przy pomocy przekazanych list kontrolnych i matryc
 • będziesz umiał właściwie zarządzać planowaniem zmian w obszarze personalnym oraz działaniami kryzysowymi i nieprzewidywalnymi – każde swoje działanie potwierdzisz określonym wskaźnikiem unikając ryzyka podjęcia działań nieprzemyślanych i kosztownych
 • pomożesz inny działom i obszarom w optymalizacji procesu pracy i kosztów działalności – wskażesz na powiązanie KPI w obszarze personalnym z finansami, produkcją, sprzedażą, usługami świadczonymi przez firmę
 • będziesz potrafił zastosować People Analytics, bazy danych, nowe technologie w analityce HR
 • poznasz rozwiązania „szyte na miarę” na podstawie wskazanych dobrych praktyk i złych rozwiązań – dostarczone podczas szkolenia materiały z powodzeniem wdrożysz w swoje działania

Masz jeszcze wątpliwości? PRZECZYTAJ CO PROPONUJEMY:


Uczestnicy szkolenia wskaźniki KPI w działach HR wybrali również:

Szkolenie rekrutacja pracowników w 2021 roku. Sprawdź…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie wskaźniki KPI w działach HR – cele i korzyści:

 

PROGRAM

Wskaźniki KPI w działach HR – program szkolenia:

1. Czy HR Value Chain wymaga dostosowania do zmian w ocenie zasobów personalnych i określenia ich efektywności.
Ocena efektywności, wydajności i wskaźników wpływu na organizację. Omówienie macierzy dostosowanej do zmian i deregulacji prawnych związanych ze skutkami epidemii COVID-19 – stan sprzed, ocena stanu aktualnego i estymacji potrzeb po ustaniu epidemii.
2. Analityka HR.
Wizualizacja wskaźników, analityka wskaźników, definiowanie wskaźników oraz parametryzacja procesów personalnych.
3. Czy procesy HR da się kontrolować?
Planowanie, zarządzanie sytuacjami nagłymi i alerty – przykłady.
4. Transformacja form świadczenia pracy a wskaźniki HR.
Ocena efektywności pracy zdalnej, ewaluacja pracy zdalnej, dostosowanie do potrzeb organizacji z uwzględnieniem norm prawa dotyczących organizacji pracy zdalnej, zarządzanie pracą zdalną a jej efektywność. Polecanie, odwoływanie, praca naprzemienna oraz rozliczalność zadań z zastosowaniem KPI.
Dobór systemu czasu pracy, zastosowanie poliwalencji w pracy zdalnej oraz unikanie kolizji z normą prawa pracy.
Zdarzenie wymagające odnotowanie w rejestrze naruszeń HR mające wpływ na błędną ocenę wskaźników efektywności.
5. Rentowność zatrudnienia.
Wskaźnik ROSE – nowy algorytm liczenia rentowności pracy, czyli wskaźniki rentowności sprzedaży, majątku firmy i ich korelacji względem wydajności pracy na jednego zatrudnionego.
Uwzględnienie wpływu zastosowania mechanizmów art. 15g, 15gb, 15gg „tarczy antykryzysowej” na obliczanie rentowności – omówienie kalkulacji wskaźników i narzędzia do
6. Mierniki oraz wskaźniki do osiągnięcia, pomiar realizacji celów i zadań .
Dlaczego warto wprowadzić kontrolę zarządczą w analityce HR?
7. KPI w rekrutacji.
Pozyskiwanie kandydatów z zastosowaniem „lejka rekrutacyjnego”, selekcja, wskaźniki wynikające z wartościowania pracy.
Analiza kosztów zatrudnienia jednostkowego czyli wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie dodatkowe, benefity, rodzaj umowy – omówienie macierzy wskaźników zatrudnienia.
8. Kanały rekrutacji, obniżenie kosztów w rekrutacji zdalnej, KPI „time to hire”, analiza dokumentacji wymaganej do zatrudnienia i fakultatywnej, mierniki dokumentów aplikacyjnych i CV, analiza skuteczności kanału i trybu rekrutacji. Omówienie arkuszy analitycznych.
9. Kandydaci „odrzuceni” i przyjęcie – KPI.
Analiza jakości i czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych, przekazywania informacji zwrotnych, kosztochłonności kontaktów zwrotnych, ocena kosztów implementacji RODO w przepisy K.p. i ich faktycznego wykonania przez działy HR.
10. Liczba aplikacji, liczba ofert vs. liczba zrekrutowanych w analityce HR.
Obłożenie rekrutujących, wakaty, atrakcyjność ofert, rekrutacja wewnętrzna vs. zewnętrzna (analiza kosztów, zgodność z przepisami K.p. oraz rekrutacja wewnętrzna osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy), koszty rekrutacji, koszty błędnej rekrutacji, wskaźniki onboradingu.
11. Nowe instrukcje, zasady, porozumienia.
Dokumenty wynikające z zastosowania mechanizmów „tarczy antykryzysowej”.
12. Wskaźniki fluktuacji w kontekście wpływu epidemii COVID-19.
Liczba zatrudnionych vs. liczba odejść (dobrowolne, porozumienia stron, wypowiedzenia) – aktualizacja analityki HR.
13. Błędy w doborze wskaźników.
Kolizje w stosowaniu pomiaru w przypadku nie uwzględnienia zmiany modelu pracy, deregulacji prawa pracy przez stosowane mechanizmy antykryzysowe. Omówienie obszarów ryzyka niedoszacowania wskaźników, kosztów itp.
14. Rozwój i aktywność pracowników w analityce HR, czyli nowe zastosowanie „data driven HR”.
Analiza zbiorów danych, benchmarking rynkowy, zestawienia i raporty jako fundament do planowania rozwoju kadry, mapowanie profilu pracowników – zgodność z
15. Identyfikowanie przyczyn rotacji.
Rotacje między stanowiskami, ilość zdarzeń o typie powierzenia innej pracy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, ilość porozumień i wypowiedzeń zmieniających (wskaźniki określające przyczyny zmian oraz motywy – ze strony pracownika lub pracodawcy w analityce HR).
Przykłady i zastosowanie.
16. Prezentacja efektów analityki HR.
Sprawozdania, dashboard analityczny – przykłady.
17. Definiowanie wskaźników, tzw. rozwiązania „szyte na miarę”.
Przykłady do zastosowania dla jednorodnych struktur zatrudnienia, struktur liniowych, rozproszonych, wielu jednostek organizacyjnych.
18. KPI w HR a wskaźniki efektywności w innych obszarach.
Bezpośrednie korelacje – produkcja, sprzedaż.
19. Zastosowanie KPI w doborze systemów czasu pracy, planowania harmonogramów czasy pracy, efektywności czasu pracy.
Związki KPI z ECP.
20. Zastosowanie KPI w zarządzaniu absencją czyli parametryzacja absencji.
21. Cechy KPI – prostota, aktualność, istotność, przejrzystość.
Przykłady dobrych i złych rozwiązań w zakresie doboru RI (wskaźniki rezultatu) oraz PI (efektywności) w obszarze HR.
22. Dobór wskaźników względem norm prawa pracy oraz stosowanych mechanizmów antykryzysowych:

 • utracone z zaplanowane godziny pracy – analiza what if?
 • aktualizacja obszarów badania satysfakcji z pracy – czyli na czym zależy pracownikom w czasie epidemii COVID-19? – analiza zmieniających się potrzeb związanych z bezpieczeństwem pracy oraz rozwojem zawodowym
 • aktualizacja KPI w zakresie przepisów i zasad BHP (z uwzględnieniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego)
 • wskaźniki efektywności a przedłużony, dobowy wymiar czasu pracy (rozwiązania kodeksowe oraz na podstawie art. 15zf „tarczy”)
 • okresy rozliczeniowe
 • limity godzin nadliczbowych
 • świadczenie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • przestój kodeksowy i ekonomiczny w kontekście aktualizacji wskaźników KPI – analityka w dochodzeniu do produktywności
 • normy pracy w analityce HR
 • ocena ilościowa i jakościowa pracy – wskaźniki efektywności przy wielozadaniowości i monotypii pracy

23. Podejmowanie decyzji na podstawie analityki, czyli działanie oparte o raportowanie.
Najczęstsze błędy decyzyjne wynikając z działania „od szczegółu – do szczegółu”.
24. Przykłady błędnych pomiarów w obszarze HR.
Pomiary 20 plus, zbytnie odniesienie do wskaźników finansowych, wskaźniki „konkurujące ze sobą”, wskaźniki niezrozumiałe, brak osób odpowiedzialnych i przypisanych do KPI, demotywacja w stosowaniu i odbiorze KPI przez pracowników.
Jak nie odraczać w czasie wprowadzonych efektów? Jak wskazać korzyści dla pracowników?


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie wskaźniki KPI w działach HR poprowadzi:

Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

METODY

Wskaźniki KPI w działach HR – metody szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • dyskusja moderowana,
 • narzędzia matryce, kalkulatory, macierze 
ADRESACI

Szkolenie wskaźniki KPI w działach HR adresujemy do:

 • Dyrektorów i Menedżerów HR
 • HR Biznes Partnerów
 • Specjalistów Działów Personalnych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wskaźniki KPI w działach HR:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.