In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wynagrodzenie-pracownika-premia-uznaniowa-premia-regulaminowa

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku

– jak w praktyce optymalizować koszty wynagrodzeń dodatkowych i pozostać w zgodzie z przepisami? – firmy produkcyjne, handlowe, usługowe. Audyt systemów, zasad, regulaminów premiowania – metody optymalizacji

Twój system premiowania nadmiernie obciąża budżet firmy i nie jest powiązany z wynikami pracy?
Chcesz sprawdzić, czy Twój system premiowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu?
Stoisz przed koniecznością dokonania korekty stosowanych rozwiązań premiowych?
Nie wiesz jak uchylić w części lub całości postanowienia dotyczące premii i nagród?
Szukasz optymalnego systemu premiowania, chcesz wiedzieć jakie zasady premiowania sprawdzają się w praktyce i jak je dostosować do obecnych możliwości finansowych firmy?
Co oznacza podmiotowe prawo do przyznania premii i kiedy ma charakter roszczeniowy?
Chcesz wiedzieć kiedy dodatki kodeksowe mogą zastąpić wynagrodzenia uznaniowe i regulaminowe, nauczyć się samodzielnie policzyć opłacalność stosowanych mechanizmów na podstawie wybranych przykładów?

Nasz Ekspert prawa pracy, doświadczony audytor systemów i procedur HR podpowie jakie rozwiązania sprawdzą się w Twojej firmie, a w szczególności:

 • jakie są różnice między regulaminami i zasadami premiowania oraz tryby ich wprowadzania, zmiany oraz uchylania?
 • kiedy pracownikowi przysługuje tzw. podmiotowe prawo do przyznania premii?
 • w jakich sytuacjach i które składniki premii oraz nagród mają charakter roszczeniowy?
 • jak uchylić w części lub całości postanowienie dotyczące premii i nagród – jak umotywować potrzebę sytuacją ekonomiczną firmy?
 • jak zoptymalizować koszty dodatkowych wynagrodzeń? – zapoznasz się z kalkulatorami do wyliczania dodatków na warunkach korzystnych dla stron
 • jak włączyć wybrane składniki w wynagrodzenia zasadnicze pracowników?
 • jak uniknąć łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w kontekście ochrony wynagrodzenia za pracę, w tym składników dodatkowych?

Szkolenie premie, nagrody i wynagrodzenia dla pracowników to kompendium wiedzy dla działu HR, menedżerów na 2021 rok i zawiera:

 • metody naliczania dodatkowych wynagrodzeń: prowizje, marże całkowite, elementy powiązane z obrotem, zyskiem, realizacją planów produkcyjnych i sprzedażowych, wyłączeniem realizacji planów z zasad wynagradzania,
 • metody oceny rentowości firmy względem wynagrodzeń dodatkowych szczególnie w przypadku odnotowanego spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w przepisach „tarczy antykryzysowej”,
 • metody określania wskaźników i parametrów przyznawania premii i nagród, kryteriów, przedziałów, modeli prowizyjnych, elementów uzależnionych od różnych modeli wyliczenia: obrotów, zysku, marży I-go stopnia,
 • sposoby tworzenia funduszu premii i nagród względem progu rentowności firmy,
 • metody wyłączenia wynagrodzeń rzeczowych (benefity) z systemów wynagradzania i implementacji w fundusz świadczeń socjalnych (na korzystniejszych zasadach podatkowych).

Zadbaj by Twoje systemy wynagradzania i premiowania były zgodne z obowiązującymi przepisami!
Nie narażaj się na roszczenia i pozwy ze strony pracowników oraz kontrole PIP!


Uczestnicy szkolenia premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników wybrali również:

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy- Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników – cele:

udział w szkoleniu pomoże uczestnikom wybrać i dostosować korzystne metody zmian, które najbardziej odpowiadają profilowi firmy, jej sytuacji ekonomicznej – bieżącej i spodziewanej oraz potrzebom pracowników, które zmieniły się w ostatnim roku.

PROGRAM

Szkolenie premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku – program:

Czy premie i nagrody muszą być integralnym elementem regulaminu wynagradzania?
Różnica między zasadami i regulaminami w zakresie przyznawania dodatkowych składników wynagradzania Kiedy z zasady stanowią one źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 K.p.?

Zasady i regulaminy premiowania i nagradzania jako przedmiot uzgodnień po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Wyodrębnianie z regulaminu wynagradzania premii i nagród – uchylanie w części lub w całości postanowień o przyznawaniu nagród i premii na podstawie art. 9 (1) K.p., „przenoszenie” postanowień do treści umów o pracę, tworzenie odrębnych źródeł – omówienie metod.

Korzyści i mankamenty wliczania wynagrodzeń dodatkowych do podstawy wynagrodzeń zasadniczych – analiza kosztów – zasady opodatkowania – omówienie kalkulatora.

Podmiotowe prawo do premii – kiedy premia ma charakter roszczeniowy?
Czy informacja o uznaniowym charakterze premii zabezpiecza pracodawcę przed roszczeniem o jej przyznanie?

Premia absencyjna/frekwencyjna – mechanizmy liczenia.

Warunki sprawdzalne, mierzalne i obiektywne kryteriów premiowania – analiza orzecznictwa SN.

Uznaniowość nagrody – kiedy nagroda staje się premią?
Jak zabezpieczyć zapisy regulaminu/zasad nagradzania przed roszczeniowością? – omówienie mechanizmów prawnych.

Przyznawania premii i nagród a zgodność z postanowieniami zawartymi w art. 94 pkt 9, art. 11 (2) i 11 (3), art. 18, art. 18 (3b) oraz art. 78 par. 1 K.p.

Czy realizacja planów sprzedażowych/produkcyjnych musi być powiązana z wypłacaniem dodatkowych składników wynagradzania? – realizacja procentowa planów a proporcjonalne obniżenie premii lub nienaliczenie premii – metody ustalania progów procentowych.
Obszary premiowania i nagradzania pracowników produkcji, sprzedaży i wsparcia sprzedaży.

Jak ustalić tzw. wkład poszczególnych pracowników w wypracowanie premii/nagrody? Nagrody i premie indywidualne oraz solidarne.

Kiedy realizacja planów sprzedażowych lub produkcyjnych może być rozliczana składnikami ustawowymi (dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych), a kiedy wymaga wypłaty premii/nagrody – przegląd instrumentów prawnych.

Premia/nagroda z obrotu firmy, zysku, czy marży? – różnicowanie – marża I-go stopnia jako transparentne odniesienie do liczenia dodatkowych składowników wynagradzania.

Czasokresy wypłat dodatkowych składników wynagradzania – czy muszą być zbieżne z okresami rozliczeniowymi?

Wynagrodzenie prowizyjne – jak liczyć? – prowizja liczona proporcjonalnie, liniowo oraz progresywnie? – omówienie mechanizmów – wady i zalety systemu prowizyjnego.

Jak ustalać przedziały premiowania i nagradzania, jak zabezpieczyć górną granicę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia? – omówienie mechanizmów – zasada tzw. sprawiedliwości wewnątrzzakładowej.

Uzależnienie wypłaty premii i nagród od sytuacji ekonomicznej pracodawcy – zapisy zabezpieczające pracodawcę – omówienie przykładów.

Okresy niezdolności do pracy pracownika – czy eliminują możliwość otrzymania premii/nagrody?

Zabezpieczenie środków finansowych na premie i nagrody – tworzenie funduszu nagród.

Warunki przyznania nagrody względem progu rentowości – jak ustalić próg, powyżej którego tworzy się fundusz premii lub nagród?

Nagrody za szczególne osiągnięcia pracownika – jak należy poprawnie zredagować postanowienia regulaminu?

Zasady opodatkowania uznaniowych składników wynagradzania.

Premiowanie w obszarze sprzedaży towarów lub usług – wynagrodzenie za poszukiwanie klientów, szanse na sprzedaż, finalizacja sprzedaży – jak podzielić wysokość.

Zasada regionalizacji wynagrodzeń a proporcje – odrębność stanowiska prac.

Czynności sprzedażowe jako element zakresu obowiązków – jak zmienić zakres obowiązków, czy realizacji planów może stanowić element obowiązków pracowniczych, czy zmian zakresu oznacza istotną zmianę warunków pracy?

Zmiana warunków pracy i płacy przy braku realizacji planów produkcyjnych/sprzedażowych  – wypowiedzenia zmieniające warunki płacy – zasady i umotywowanie przyczyn uzasadniających zmiany niekorzystne.

Uzasadnienie odbioru lub obniżenia wysokości należnej premii.

Brak realizacji planu sprzedażowego lub produkcyjnego jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie definitywne – omówienie orzecznictwa SN.

Czy pracownik powinien mieć wgląd do wartości sprzedaży w miesiącu, kwartale itp.? – metody ograniczania osiągania sprzedaży zakładanej wyłącznie przez pracownika oraz misselingu.

Metody podziały premii i nagród w sposób solidarny na pracowników – decyzja uznaniowa, czy według określonych kryteriów? – omówienie zasad oceny wkładu osobistego pracownika w zwiększenie korzyści przedsiębiorstwa.

Naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące pominięciem w premiowaniu – przykłady naruszeń, formułowanie uzasadnienia nałożenia kary porządkowej.

Przedziały procentowe premii, wskaźniki premiowania, premia za zastępstwo, premia wynikająca z oceny okresowej pracownika – tryb, algorytmy przyznawania, uzasadnienie przyznania, uzasadnienie odmowy.

Wnioski bezpośredniego przełożonego o przyznanie premii/nagrody – przykłady formularzy.

Premie i nagrody z transakcji wykonanych oraz zapłaconych – korzystne zapisy regulaminów – ograniczenie ryzyka wypłaty składników dodatkowych w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Stawka godzinowa i stawka miesięczna a wynagrodzenie pracownika – czy dodatkowe składniki należy liczyć w procentach i przedziałach naliczanych do wynagrodzenie całościowego, czy stawki godzinowej?

Problematyka zastosowania norm pracy z art. 83 K.p. w kontekście naliczania dodatkowych składników wynagradzania – szczegółowa interpretacja przepisu, obszary ryzyka zastosowania.

Roszczenie o premie a roszczenie o nagrodę w przypadku pracownika będącego w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnionego ze świadczenia pracy – różnice.

Budowanie systemu wynagrodzeń dodatkowych – przykłady i wzory dokumentów – zasady premiowania w obszarze produkcji, usług i sprzedaży, zasady premiowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, zasady premiowania w dużych firmach.

Regulaminy premiowania i nagradzania – redakcja prawna tekstów, zapisy obowiązkowe i fakultatywne, odwołanie do źródeł prawa pracy – przykłady.

Tworzenie macierzy podziału premii/nagrody – przykład.


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenia Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników poprowadzi:

Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy. Od lat doradza firmom w zakresie poprawy efektywności czasu pracy i optymalizacji pracy na poszczególnych stanowiskach.
Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników – metody:

krótkie wykłady,
dyskusja moderowana,
analiza case study oraz stosowanych praktyk przez Uczestników
przedstawienie praktycznych narzędzi do optymalizacji systemów premiowania
przedstawienie przydatnych metod, kalkulatorów, wskaźników

ADRESACI

Szkolenie premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników – kogo zapraszamy?

 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • osoby zarządzające wynagrodzeniami, premiami, benefitami
 • specjalistów działów księgowości i finansów
 • właścicieli firm, pracodawców
 • dyrektorów działów handlowych
 • dyrektorów działów produkcji
 • menedżerów, którzy przyznają premie pracownikom

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

   Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
  • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

   Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.