In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wypalenie-zawodowe-wypalenie-zawodowe-l4

Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców, działów HR i służb BHP

– jak uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powiązania wypalenia zawodowego z warunkami pracy? Jak zbudować programy prewencji i przeciwdziałać nadmiernym absencjom, zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego?

l4 na wypalenie zawodowe

Od 1 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe będzie uznawane za chorobę.
Pracownicy mający objawy wypalenia zawodowego będą mogli otrzymać zwolnienie lekarskie (dotąd wypalenie zawodowe nie mogło być podstawą do otrzymania l4).

Co ta zmiana oznacza dla pracowników, pracodawców, działów personalnych i służb BHP?
Jakie działania powinni wdrożyć pracodawcy, żeby uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacjach, gdy pracownik powiążę rozstrój zdrowia z warunkami pracy?
Jakie wyzwania czekają działy HR i bhp?
Czy należy się spodziewać masowych zwolnień chorobowych z powodu wypalenia zawodowego?

Pracodawca, który nie wdroży programów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, może narazić się na wzmożoną absencję pracowników, konieczność wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia.

Już teraz warto przygotować się do zmian i podjąć działania profilaktyczne zanim będzie za późno!
<

Na szkoleniu otrzymasz gotowe wzory dokumentów oraz scenariusze do zastosowania w praktyce!

1. Zaktualizowany wzór karty oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników powodujących wypalenie zawodowe
2. Wykaz środków profilaktycznych, które pracodawca może wdrożyć w zakresie ochrony przed skutkami narażenia na warunki pracy mogącę wpływać na wypalenie zawodowe.
3. Scenariusze budowania programów prewencji powstania wypalenia zawodowego na najbardziej narażonych stanowiskach pracy.

Weź udział w szkoleniu, podczas którego dowiesz się:

 • jakie są związki między wypaleniem zawodowym a charakterem pracy, jej formą oraz treścią?
 • jakie czynniki ryzyka po stronie organizacji pracy mogą powodować wypalenie i jak je monitorować oraz ograniczać?
 • jak ograniczyć ryzyko choroby pracownika stosując środki profilaktyczne chroniące przed wypaleniem zawodowym?
 • jak uniknąć wzmożonych absencji pracowników związanych z wypaleniem zawodowym?
 • jak uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacjach, kiedy pracownik powiążę rozstrój zdrowia z warunkami pracy?
 • jak budować programy prewencji przed wypaleniem zawodowym?
 • jak zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych?
 • jakie „dowody” dla uznania rozstroju zdrowia przez lekarza ma przedstawić pracownik?

uczestnicy szkolenia wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku wybrali również:

Szkolenie zarządzanie absencją – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 listopada 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8:30-9:00 logowanie do platformy.

Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect
nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – cele i korzyści:

PROGRAM

Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – program szkolenia on-line:

Zasady kodowania wypalenia zawodowego jako jednostki chorobowej według ICD-11.
Pojęcie, definicja, przykład, uwagi – znacznie dla pracodawcy i pracownika.
Wypalenie zawodowe a inne podobne choroby – różnicowanie istotne z medycznego, psychologicznego i organizacyjnego znaczenia.
Czy wypalenie zawodowe będzie odrębnym kodem chorobowym w świetle aktualizacji klasyfikacji chorób? – charakterystyka związków przyczynowo-skutkowych między rozstrojem zdrowia a pracą jako warunek medycznej oceny choroby

Ograniczenie wypalenia zawodowego wyłącznie do kontekstu pracy
właściwa interpretacja medycznych założeń aktualizacji klasyfikacji chorobowej przez WHO i jej wpływu na działania prewencyjne w miejscu pracy

Pojęcie ryzyka psychospołecznego w aspekcie oceny ryzyka zawodowego i obowiązku jego realizacji wynikającego za art. 226 Kodeksu pracy w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego
omówienie kart oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników uciążliwych mogących prowadzić do wzmożonego występowania syndromów wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe jako skutek stresogenności pracy.
Medyczne uzasadnienie przewlekłości narażania na stresogenności według ICD-11 a praktyki prewencyjne po stronie pracodawcy.

Metody oceny stresogenności cech pracy
omówienie list kontrolnych, sposobów szacowania ryzyka i wyznaczania poziomu jego akceptowalności.
Relacje między fizycznym a psychospołecznym środowiskiem pracy – treść, forma, rodzaj pracy jako predykatory wypalenia zawodowego.
Praktyczne omówienie zastosowania oceny ryzyka stresogenności pracy metodami RISK SCORE, PN-N-18002, JSA i innymi w kontekście szacowania i wyznaczania poziomu akceptowalności czynników ryzyka, które mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego.

Grupy zawodowe i stanowiska pracy narażone na wzmożone występowanie syndromów wypalenia zawodowego i jego chorobowych skutków.
Wypalenie zawodowe jako interakcja czynników osobowościowych pracownikach oraz czynników organizacyjnych związanych z wykonywaniem pracy.
Którzy pracownicy są szczególnie narażeni na wypalenia zawodowe?

Prawne i psychologiczne aspekty mobbingu, dyskryminacji, w tym molestowania w świetle przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa SN.
Na co należy zwrócić szczególną uwagę po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy z dnia 7 września 2019 roku w zakresie podejmowania działań prewencyjnych i interwencyjnych na poziomie wewnątrzzakładowym chroniącymi przed związkiem przyczynowo-skutkowym pojawienia się wypalenia zawodowego.
Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania  i molestowania w zatrudnieniu na przykładach spraw i praktyk sądowych nawiązujących do przeciążeń psychospołecznych i emocjonalnych.

Wypalenie zawodowe jako nowa „jednostka chorobowa” uprawniająca do domagania się o zapłatę zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia w świetle przepisów dotyczących mobbingu.

Sposoby ograniczenia wystąpienia syndromów wypalenia zawodowego
działania prewencyjne I-go, II-go i III- go stopnia w oparciu o rekomendacje OSHA.
Budowanie programów prozdrowotnych w organizacjach.
Działania krótkoterminowe i długofalowe w ramach kształtowania kultury bezpieczeństwa – omówienie dobrych praktyk i przykładów.

Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych i karty zawodów jako narzędzie analizy i typowania stanowisk pracy narażonych na wypalenie zawodowe – omówienie wybranych przykładów w kontekście analizy stresogenności treści pracy.

Nowe wyzwania w zakresie oceny ryzyka psychospołecznego w związku ze zmianą modelu pracy – praca zdalna, nowe technologie, zagrożenia w pracy występujące w trakcie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 – omówienie najczęstszych obszarów występowania ryzyka wypalenia zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na odległość.

Tzw. stres cyfrowy pracownika zdalnego w kontekście pojawienie się wypalenia zawodowego – stosowanie mechanizmów profilaktyki przed pojawieniem się syndromów wypalenia zawodowego i choroby u pracownika zdalnego – wzbogacanie treści pracy, przeciwdziałanie monotonii, organizacja pracy naprzemiennej

Zadania działów HR
lista objawów wypalenia zawodowego – implementacja w działaniach HR:
badanie atmosfery pracy,
badanie satysfakcji w pracy,
formułowanie opisów stanowisk pracy,
zakresów obowiązków,
aktualizacjach informacji w skierowaniach na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników

Wypalenie zawodowe jako proces – jak przeciwdziałać wczesnym syndromom, jak z poziomu działań służby BHP i HR diagnozować pierwsze objawy – analiza kontrproduktywności, efektywności pracy, zachowań niebezpiecznych i ryzykownych w pracy, itp.

Zobowiązania pracodawcy w świetle art. 94 K.p. jako mechanizmy ograniczenia prawdopodobieństwa wypalenia zawodowego
podnoszenie kwalifikacji,
sprawiedliwa i obiektywna ocena wykonania pracy,
przeciwdziałanie pracy monotonnej i w narzuconym tempie, itp.

Związki przyczynowe między wypaleniem zawodowym (analiza syndromów) a zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi i wypadkami przy pracy (przyczyny bezpośrednie i pośrednie).
Zalecenia i rekomendacje dla zespołów badających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.
Ustalenie związku wypadku z pracą w przypadkach wskazujących na występowanie syndromów wypalenia zawodowego.

Powiązanie choroby w postaci wypalenia zawodowego z przyczynami po stronie pracodawcy – wadliwa organizacja pracy,
tempo pracy,
zbyt wysokie wymagania,
niedociążenia i przeciążenie procesów poznawczych,
sprzeczne wymagania.

Stres w pracy w orzecznictwie sądowym – przykłady orzeczeń sądów instancyjnych oraz SN i ich praktyczne zastosowanie dla powiązania stresogenności pracy z cechami wypalenia zawodowego

Organizacyjne metody radzenia sobie ze stresem zawodowym – organizacyjne i indywidualne – budowanie programów wsparcia psychologicznego i medycznego dla grup pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym

Jak prowadzić szkolenia wstępne, okresowe oraz instruktaż stanowiskowy? – implementacja treści dotyczących wzmożonej stresogenności występującej na wybranych stanowiskach pracy, wystąpienia ryzyka wypalenia zawodowego oraz stosowania środków profilaktycznych.

Programy onboardingu dla grup pracowników narażonych na wypalenie zawodowe
adaptacja pracowników narażonych na ryzyko psychospołeczne związane ze zmianami modelu świadczenia pracy, świadczących pracę z klientami, w nasilonym obciążeniu emocjonalnym itp.

Omówienie kwestionariuszy do oceny ryzyka psychospołecznego na stanowiskach pracy powiązanego z wypaleniem zawodowym:
Kwestionariusz Skali Ryzyka społecznego,
kwestionariusz COPSOQ, kwestionariusz CBI,
skale ERI, HSE, JCQ, MOHQ, OSI, PWP, TOMO.
Zastosowanie metod i uzyskanych wyników dla profilaktyki wypalenia zawodowego.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie,  ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników.  Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe,  w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.

Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – metody on-line szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera.
ADRESACI

Szkolenie wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku adresujemy do:

 • Kadry kierowniczej.
 • HR Business Partnerów.
 • Specjalistów HR wdrażających systemy zarządzania absencją.
 • Specjalistów bhp.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

26.11.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.