http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wypowiedzenia-umow-o-prace-zwolnienia-grupowe-redukcja-zatrudnienia?date=31965

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

– Jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników – praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Błędy w sferze rozwiązywania umów o pracę mają poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej.

Podczas szkolenia dr Piotr Wąż, wieloletni, charyzmatyczny prawnik PIP, autor popularnego cyklu szkoleń na temat kazusów i trudnych przypadków prawa pracy, przekaże wiele praktycznych wskazówek, które uchronią pracodawców od popełnienia błędów przy dokonywaniu zwolnień pracowników lub zmianie warunków zatrudnienia.

Odpowiemy na wiele trudnych pytań i damy praktyczne wskazówki dotyczące redukcji zatrudnienia:

 • Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 • Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem gotowych interpretacji i rozwiązań!

Nasze szkolenia online odbywają się w komfortowych grupach do 20 osób i dają możliwość interakcji z Prowadzącym, zadawania pytań, prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

18 czerwca 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Praca w grupie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie szkolenia. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Szkolenie trwa w godzinach 9:00-12:15.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 9:45 Zajęcia
9:45 – 10:00 Sesja pytań i odpowiedzi
10:00 – 10:45 Zajęcia
10:45 – 11:00
Sesja pytań i odpowiedzi
11:00 – 11:45 Zajęcia
11:45 – 12:15 Sesja pytań i odpowiedzi

Cena szkolenia wynosi 350 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI
PROGRAM

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę – program szkolenia:

Tryby zmiany warunków umów o pracę

 • porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy)
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)

Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem

 • porozumienia stron
 • rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)
 • rozwiązania za wypowiedzeniem,

Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków

 • najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania
  – wiek przedemerytalny
  – urlop wypoczynkowy i choroba
  – kobiety w ciąży
  – pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem
  – działacze związkowi
 • warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem

Zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę

 • jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • w jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 • jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • w którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

 • jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 • zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice
 • odprawa pieniężna
 • ponowne zatrudnienie

Świadectwo pracy

 • jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę?
 • jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

18.06.2020 Szkolenie online
350 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
 • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

  KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.