In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-w-2020-roku-wobec-zmian-zwiazanych-z-epidemia-koronawirusa?date=31882

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

– ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?

Szkolenie on-line Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

Sprawdź:

 • Jak kształtują się limity kwot wolnych od podatku w roku 2020 i 2021 dotyczących świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS określone zmianami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych a wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej!
 • Jakich świadczeń dotyczą zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych!
 • Jak zastosować zmiany w zakresie finansowania zapomóg losowych oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego!
 • Na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, w tym zawiesić odpis na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0?
 • Czy i na jakich zasadach oraz z jakich źródeł powinno być finansowane świadczenie bon turystyczny 1000 plus?
 • Jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów? Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

Zmiany w zakresie udzielania urlopów opisane w „wersji 4.0” tarczy antykryzysowej mogą znacząco wpłynąć na ustalanie zasad dofinansowania do wypoczynku pracownika. 

Zagrożenia:

 • zagrożenie płynności środków zgromadzonych na koncie Funduszu ze względu na wzmożone wnioskowanie przez pracowników o zapomogi losowe związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, socjalnej i rodzinnej przez stan epidemii
 • zagrożenie w zakresie rozpatrywania wniosków przez komisję socjalną, która przy ograniczeniu możliwości osobistych spotkań członków powinna pracować zdalnie

Korzyści z uczestnictwa:

 • omówienie szczegółowej interpretacji art. 52l ustawy antykryzysowej w kontekście świadczeń socjalnych,
 • zdobycie wiedzy w jaki sposób komisja socjalna może rozpatrywać wnioski,
 • nabycie wiedzy w jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć odpis na fundusz, aby zabezpieczyć środki lub zasilić fundusz i przygotować rezerwę na wypłaty świadczeń,
 • nabycie wiedzy w jaki sposób dokonać zmian w regulaminie i zawiesić wypłaty na świadczenia wymagalne,
 • nabycie wiedzy jak uzgodnić zmiany z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową,
 • nabycie wiedzy jak rozpatrywać wnioski i jak oceniać dokumentację przedłożoną przez pracowników w związku z ich sytuacją wynikającą ze stanu epidemii, jakich dokumentów można wymagać w obecnej sytuacji
 • uzyskanie wiedzy na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, w tym zawiesić odpis na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0
 • uzyskanie wiedzy czy i na jakich zasadach dofinansowania oraz z jakich źródeł powinno być finansowane świadczenie 1000 plus
 • nabycie wiedzy jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów  

Warto przygotować się wcześniej żeby nie popełnić błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.


Uczestnicy szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią koronawirusa wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

19 maja 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 350 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

CELE I KORZYŚCI

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych, wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM

Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią – program:

1. Omówienie szczegółowej interpretacji art. 52l ustawy antykryzysowej w kontekście świadczeń socjalnych.

 • Jak kształtują się limity kwot wolnych od podatku w zakresie świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS?
 • Jakich świadczeń dotyczą zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • Jak zastosować zmiany w zakresie finansowania zapomóg losowych oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego?

2. Omówienie szczegółowej interpretacji postanowień „tarczy 4.0” w zakresie możliwości zawieszenia dokonywania odpisu i zmian w jego wysokości

3. Omówienie możliwości regulacji wypłacania świadczenia w postaci bonów turystycznych 1000 plus

4. Omówienie możliwości w zakresie dokonania zmian w regulaminie ZFŚS dotyczących zasad dofinansowania do wypoczynku w odniesieniu do nowych zasad udzielania urlopu
5. Regulamin ZFŚS – zgodność z zapisami ustawy, zmiany obowiązujące od 2019 roku, sposoby i tryb wprowadzania zmian w regulaminie i jego aktualizacja, orzecznictwo SN

6. Odstąpienie od tworzenia funduszu, zwiększenia i pomniejszenia odpisów – czy dozwolone i na jakich warunkach w obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii?

 • Czy można dokonać zmian ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa?
 • W jaki sposób przeprowadzić konsultację i uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników?
 • Czy korespondencja elektroniczna w tym zakresie zachowuje zasadę rygoru pisemności? – przegląd zasad składania oświadczeń woli

7. Wprowadzanie zmian w regulaminie ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa – forma i tryb wprowadzania zmian.

 • Zmiana rodzaju świadczeń ze względu na potrzebę zapewnienia pomocy pracownikom i ich rodzinom doświadczającym trudności ze względu na epidemię.
 • Jak zdefiniować tą kategorię?
 • Jak zabezpieczyć środki z Funduszu na zapomogi losowe?

8. Ustalenie wysokości odpisów

 • Terminy odpisów
 • Ustalanie ilości zatrudnionych
 • Nowe zasady naliczania odpisu
 • Korekta odpisu
 • Zasady dotyczące potrąceń

9. Ustalanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu

 • Rodzaje i formy świadczeń socjalnych, przeznaczenie środków z Funduszu, sposoby definiowania dochodu.
 • Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, pojęcie najbliższego członka rodziny, katalog osób uprawnionych, ustalanie dochodu na członka rodziny, program 300+ i 500+ a badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

10. Przyznawanie świadczeń a usprawiedliwiona, długotrwała nieobecność (choroba, urlop bezpłatny itp.).
Co w przypadku pracowników przebywających na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy?

11. Czy przedsiębiorca korzystający z przestoju w wyniku zastosowania regulacji zawartych w art. 81 K.p. oraz przepisów tzw. tarczy antykryzysowej ma obowiązek zachowania ciągłości wypłat z Funduszu?

12. Przeznaczenie środków z ZFŚS, wymagalne i uznaniowe, zwrotne i bezzwrotne

13. Sposoby potwierdzenia sytuacji materialnych uprawnionych – zasada minimalizacji danych zgodnie z RODO

14. Komisja socjalna jako organ opiniodawczy i jako organ przyznający świadczenia, ustalenie składu Komisji, regulamin pracy komisji

15. Czy komisja socjalna może przyjmować dokumentację od osoby uprawnionej drogą elektroniczną? Jak zabezpieczyć obieg dokumentacji zawierającej tzw. szczególne kategorie danych tj. stan zdrowia, sytuację materialną i życiową osoby uprawnionej?


16.
Jakich dokumentów od osoby uprawnionej, która doświadcza trudności w związku ze stanem epidemii może żądać obecnie komisja socjalna – przegląd dokumentacji, która powinna być integralnym elementem wniosków.

17. Czy komisja socjalna może rozpatrywać wnioski w sposób zdalny, bez konieczności spotykania się? Jak wprowadzić taką ewentualność w regulaminie?

18. Uprawnienia komisji socjalnej a regulacje RODO – upoważnienie/polecenie przetwarzania danych, zasady dopuszczania do przetwarzania danych

19. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji materialnej pracowników, składanie zaświadczeń o dochodach członków rodziny, rozliczeń podatkowych i oświadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych, sposoby pozyskiwania informacji od osób uprawnionych, wymagalność danych we wnioskach

20. Przegląd danych osobowych, okresy przechowywania, zasady usuwania danych

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla firm z różnych obszarów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia oraz eliminacji nieprawidłowości i błędnych zapisów regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychw dobie koronawirusa – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020
adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

16.06.2020 Szkolenie online
390 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

  KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
 • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

  ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.