In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zwiazki-zawodowe-w-dobie-epidemii

Związki zawodowe w dobie epidemii

– ochrona miejsc pracy, kontrola warunków bhp, zmiany w regulaminach, planach urlopowych, porozumienia zbiorowe i inne nowe zadania. Współdziałanie z pracodawcą oraz reprezentowaniem zbiorowych interesów i praw pracowników.

Czas kryzysu związanego z epidemią wymusza konieczność wzmożonej aktywności organizacji związkowych i ścisłej współpracy związków zawodowych z pracodawcą.
Po ustaniu stanu epidemii zmienione przepisami antykryzysowymi zasady świadczenia pracy będą musiały wrócić do normy sprzed kryzysu.
Czy pracownicy powrócą do pracy na tych samych warunkach?
Wiele zależy od aktywności i skuteczności strony społecznej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:

 • jak skutecznie realizować uprawnienia związku zawodowego w kontekście sytuacji kryzysowej związanej ze stanem epidemii, która dotknęła firmę i może wpłynąć na jej funkcjonowanie w przyszłości
 • jakimi metodami zapewnić ochronę miejsc pracy i zawrzeć korzystne porozumienia z pracodawcą
 • jak skutecznie nadzorować stosowanie przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
 • w jaki sposób zapewnić ciągłości kontaktu i obiegu dokumentów wewnętrznych związku zawodowego oraz dokumentacji z pracodawcą przy zastosowaniu komunikacji zdalnej
 • jakich zmian można dokonać w treści regulaminu pracy, wynagradzania i premiowania
 • jak zarządzać planem urlopów, harmonogramami pracy, nowymi zasadami świadczenia pracy w formie zdalnej
 • jak wynegocjować korzystniejsze warunki wynagradzania w czasie przestoju kodeksowego i ekonomicznego
 • jak skutecznie domagać się od pracodawcy przedstawienia informacji o sytuacji ekonomicznej oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu, również po ustaniu stanu epidemii
 • jak skutecznie chronić miejsca pracy i warunki pracy, szczególnie wobec nowych postanowień dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzeń zawartych w przepisach „tarczy 4.0”
 • jak skutecznie domagać się od pracodawcy informacji dotyczących istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, który może być stosowany również po ustaniu stanu epidemii?

uczestnicy szkolenia Zarządzanie absencją pracowników wybrali również:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI
PROGRAM

Związki zawodowe w dobie epidemii – program szkolenia:

 1. Jakich informacji w trybie art. 28 Ustawy o związkach zawodowych może obecnie żądać od pracodawcy organizacja związkowa?
  Czy ustawowy katalog informacji może rozszerzyć o informacje niezbędne ze względu na prowadzenie działalności związkowej w stanie epidemii?
  Jak formułować wniosek o przekazanie informacji o planowanych zmianach w zatrudnieniu w okresie po epidemii?
 2. Jak skutecznie prowadzić kontrolę warunków BHP z uwagi na wprowadzony stan epidemii w sposób samodzielny lub przez struktury społecznej inspekcji pracy?
 3. Konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy ze względu na zwiększone ryzyka narażenia na czynniki biologiczne – zasady i działania organizacji związkowych w tym zakresie.
 4. Jak obecnie nadzorować plan pracy SIP?
  Czy można go zmodyfikować ze względu na potrzebę wzmożonej kontroli stanu BHP w związku ze stanem epidemii?
 5. Nowe zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników – jak interpretować przepisy tzw. tarczy antykryzysowej oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy?
 6. Zmiana planu urlopowego w związku z zagrożeniem absencją pracowników?
  Czy zmianę planu urlopu należy skonsultować z organizacjami związkowymi?
  Zasady korekty planu urlopowego.
  Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy pracodawcy w kolejnym roku będzie planował odstąpienie od tworzenia planu urlopu?
 7. Problematyka urlopu na żądanie – omówienie
 8. Możliwości przesunięcia urlopu – omówienie
 9. Zmiany harmonogramów pracy w związku ze wzmożoną absencją pracowników – tryb dokonania zmiany, zasady
 10. Nadzór związku zawodowego nad realizacją zaleceń ministerialnych dla pracodawców w związków z zagrożeniem epidemicznym w miejscu pracy, wytycznych GIS i PIP
 11. Elektroniczny obieg dokumentów między organizacją związkową a pracodawcą?
  Które dokumenty można przekazywać droga elektroniczną? – omówienie katalogu dokumentacji związkowej, szczegółowy obieg dokumentacji w zakresie realizacji postanowień art. 38 par. K.p., przekazywanie informacji o liczebności organizacji związkowej
 12. Porozumienie o elektronicznym obiegu dokumentów między pracodawcą a organizacją związkową – omówienie wzoru
 13. Organizacja pracy zdalnej działacza związkowego – czy przepisy „tarczy 4.0” mają w tym przypadku zastosowanie?
 14. Ochrona miejsc pracy w związku z zagrożeniem zwolnieniami, pogorszeniem warunków pracy i płacy pracowników – skutecznie zawieranie porozumień antykryzysowych na podstawie art. 15g, 15zf oraz nowego rozwiązania, o którym mowa w art.15gb „tarczy 4.0.”
 15. Kontrola organizacji związkowych w zakresie redukcji etatów, likwidacji i pozornej likwidacji stanowisk pracy
 16. Praktyczna realizacja przepisów dotyczących przestoju kodeksowego i ekonomicznego – wniosek organizacji związkowej o zastosowanie przestoju wobec wybranych kategorii pracowników, wiosek o zastosowanie bardziej korzystnych zasad obliczania wynagrodzenia za czas przestoju
 17. Porozumienia zbiorowe między organizacją związkową a pracodawcą – tryb wypowiadania, zmiana treści, zawieranie nowych porozumień w związku z sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie i większą gwarancję uprawnień pracowniczych – omówienie rekomendacji i wzorów dokumentów
 18. Konsultacje związkowe – czy wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia musi być konsultowane? Wypowiedzenia zmieniające, wypowiedzenia umów o pracę i „uchylanie” art. 42 par.1-3 K.p. przez przepisy antykryzysowe
 19. Obniżenie wymiaru czasu pracy – zasady ogólne i przewidziane w mechanizmach antykryzysowych, naliczanie urlopów dla niepełnych etatów
 20. Zmiana rozkładów i systemów czasu pracy pracowników w związku ze zmianą forma świadczenia pracy, różnicowanie systemów czasu pracy – zasada zróżnicowanej organizacji pracy – jak interpretować w obecnej sytuacji?
 21. Normy pracy – plany produkcyjne i sprzedażowe – jak obecnie modyfikować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
 22. Jak dokonać zmian w regulaminie pracy i wynagradzania? – tryb, omówienie rekomendacji i propozycji zmian obligatoryjnych i fakultatywnych w związku z sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
 23. Regulaminy i zasady premiowania – wnioski i zmianę wysokości premii dla obecnych pracowników, kontrowersje w zakresie tzw. dodatków absencyjnych – omówienie
 24. Zmiana długości okresu rozliczeniowego – czy i na jakich zasadach jest możliwa
 25. Zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jak zabezpieczyć środki z funduszu na wypłacanie świadczeń związanych z pogorszeniem sytuacji materialnej, socjalnej i życiowej pracowników? – omówienie trybu konsultacji i uzgadniania zmian w regulaminie
 26. Jak organizacja związkowa może współdziałać z pracodawcą w zakresie zabezpieczenia pracowników przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi epidemią? Przykłady rozwiązań i zwierania korzystnych porozumień w przyszłości.
 27. Nadzór organizacji związkowych nad świadczeniem pracy zgodnie z regulaminami wewnętrznymi – regulaminem pracy i wynagradzania, postępowanie w sytuacji czasowego zawieszenia w części lub całości wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
 28. Nadzór związków zawodowych nad przestrzeganiem przez pracodawców zasad równego traktowania w zatrudnieniu
 29. Jak skutecznie realizować w sytuacji kryzysowej ochronę indywidualną członków związku?
 30. Procedury wewnętrzne w organizacji związkowej – zgodność zdalnej realizacji obowiązków z zapisami statutów i regulaminów – jak skutecznie pełnić funkcję w prezydium? Jak podejmować uchwały?
 31. Zdalne metody rekrutacji członków związku. Czy e-deklaracja może mieć zastosowanie? Problematyka art. 91par. 1 K.p. w zakresie pozyskiwania zgód pracowników na potrącanie składek członkowskich
 32. Zadania organizacji związkowych po ustaniu stanu epidemii – zawieranie korzystnych porozumień, negocjacje płacowe, dokonywanie korzystnych zmian w regulaminów – omówienie prognozowanych praktyk i rozwiązań.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Związki zawodowe w dobie epidemii poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Zarządzanie absencją pracowników – metody on-line szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera.
ADRESACI

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników adresujemy do:

 • Kadry kierowniczej organizacji.
 • HR Business Partnerów.
 • Specjalistów HR wdrażających systemy zarządzania absencją.
 • Specjalistów bhp.
 • Specjalistów działów finansowo-księgowych.
 • Właścicieli firm borykających się z problemami podwyższonej absencji.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zarządzanie absencją pracowników:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.