In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zwolnienie-lekarskie-nieobecnosc-absencja-chorobowa-w-pracy-2

Szkolenie Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR

– prawne i psychologiczne narzędzia redukcji nieobecności w pracy, budowa właściwych postaw pracowników, zapewnienie ciągłości pracy

W Twojej firmie z roku na rok rośnie absencja?

Pracownicy nadużywają prawa do nieobecności?
Coraz trudniej znaleźć zastępstwo i zapewnić ciągłość pracy?

Nie musi tak być!

Możesz:

 • zapanować nad chaosem i kosztami, które wywołują absencje pracowników,
 • ograniczyć nadużywanie prawa pracowników do nieplanowanych nieobecności i pozytywnie wpłynąć na morale ludzi,
 • wdrożyć skuteczne metody i techniki zarządzania nieplanowanymi absencjami w organizacji.

Postaw na nasze szkolenie Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR.

Co zyskasz?

 • Dowiesz się dlaczego ludzie nadmiernie i bez uzasadnienia korzystają ze zwolnień lekarskich?
 • Dowiesz się jak mądrze zmniejszać absencję.
 • Zdobędziesz wiedzę jak budować i wdrażać procesy przeciwdziałania nadmiernej absencji pracowniczej dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.
 • Poznasz prawne i psychologiczne rozwiązania zmniejszające liczbę nieplanowanych nieobecności na różnych szczeblach organizacji.
 • Dowiesz się jak wdrożyć w organizacji program zarządzania absencją oraz zmniejszyć straty spowodowane nieobecnością pracowników.
 • Pokażemy Ci jak motywować pracowników by nie korzystali z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich i innych form nieobecności.
 • Nauczymy menedżerów jak mają reagować na zachowania absencyjne.
 • Dowiesz się czy Twoja firma osiągnęła absencję na niepokojącym poziomie (jak to zmierzyć, ile mają inni?)
 • Nauczysz się stosować najnowsze narzędzia do zarządzania problemem absencji (co mogę zrobić, z czego skorzystać, jakie mam możliwości, jak się zaangażować w zmniejszenie absencji pracowniczej?).
 • Dowiesz się jak prowadzić rozmowy z pracownikami po L4, jak wpłynąć na zmianę postaw, świadomość pracowniczą?

uczestnicy szkolenia Zarządzanie absencją pracowników wybrali również:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Zarządzanie absencją pracowników – cele i korzyści:

Zbudujesz strategię ograniczenia absencji.
Poprawisz świadomość pracowników związaną z rzetelnym korzystaniem ze zwolnień lekarskich – zbudujesz dekalog nowych wartości.
Zredukujesz koszty z tytułu nieobecności pracowników.
Nauczysz się stosować środki zapobiegawcze na poziomie zespołu.
Poznasz sposoby prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami zmniejszających poziom absencji w organizacji.

PROGRAM

Zarządzanie absencją pracowników – program szkolenia:

Analiza absencji pracowniczej w organizacji – przegląd metod

 1. Mapa uwarunkowań absencji na podstawie analizy SWOT – ocena szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji w zakresie przyczyn absencji i możliwości jej kontrolowania  – ćwiczenia
 2. Badanie czynników wpływających na wzrost poziomu absencji chorobowej – kiedy ludzie sięgają po L-4? (zwolnienie lekarskie jako odmowa wykonania polecenia przełożonego, zwolnienie jako wynik zmian w organizacji, zwolnienie jako efekt nieotrzymania zgody na urlop w wybranym terminie, zwolnienie jako odpowiedź na konflikty pracownicze, zwolnienie wynikiem długotrwałego stresu i przemęczenia, frustracji i spadku zaangażowania, złego zarządzania zespołem itp.)
 3. Jakie zarządzanie i kultura organizacji – taka absencja. Budowa dobrych relacji kierownictwa z pracownikami, dobra komunikacja, szczerość, przejrzyste zasady.
 4. Koszty nieplanowanych absencji i oszacowanie kosztów przewidywanych nieobecności pracowników – zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, inne usprawiedliwione nieobecności – metody analizy
 5. Rodzaje absencji i zachowania absencyjne pracowników – analiza świadomych działań pracowników, które szkodzą firmie – omówienie listy kontrolnej

Zarządzania nieobecnością pracownika – narzędzia zawarte w Kodeksie pracy

 1. Problematyka urlopu na żądanie – czy żądanie musi zostać spełnione? – przegląd orzecznictwa
 2. Zarządzanie urlopem – czy można zmienić plan urlopu, aby zapewnić ciągłość pracy?
 3. Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie urlopem – czy i na jakich zasadach można zastępować nieobecnych pracowników innymi
 4. Co oznacza obiektywna potrzeba pracodawcy i jak ją uzasadnić?
 5. Zmiana harmonogramu pracy jako narzędzie zapewniając ciągłość toku pracy – czy, na jakich zasadach i jakim trybem wprowadzać zmiany
 6. Absencja usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona a skutki prawne dla pracownika – nałożenie kary porządkowej zgodnie z art. 108 K.p., wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę – czy możliwe?

Podstawy skutecznego zarządzania absencją w organizacji
Absencja – problem, z którym muszą wspólnie walczyć menedżerowie i HR.

 1. Audyt absencji – przegląd metod – ocena różnych typów absencji pracowniczej i jej wpływu na organizację – absencja „naturalna”, „szara” i „patologiczna”
 2. Analiza absencji
 • wskaźniki absencyjne
 • absencja krótko i długoterminowa
 • ograniczenie absencji na postawie analizy KPI – kryteria oparte na ewidencji czasu pracy
 • obliczanie wskaźnika Bradforda – pomiar krótkich nieobecności i jego zastosowanie w kontrolowaniu absencji, interpretacja wyników
 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników związane z usprawiedliwioną nieobecnością – omówienie podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w praktyce HR
 2. Kontrola zwolnień lekarskich
 • czy kontrolę można powierzyć firmie zewnętrznej w kontekście regulacji RODO?
 • procedura kontroli zwolnień realizowana przez osoby upoważnione przez pracodawcę – omówienie, wzory upoważnień i dokumentów
 • kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zasady i przykłady

Prewencja zachowań absencyjnych pracowników

 1. Narzędzia i metody obniżania wskaźnika absencji.
 2. Programy prewencyjne, benefity, motywatory zewnętrzne – antidotum na absencję chorobową – przegląd dobrych praktyk
 3. Skuteczna komunikacja – prowadzenie rozmów z pracownikami, asertywne wyjaśnianie indywidualnych i organizacyjnych skutków absencji
 4. Rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące – metody wysłuchiwania pracowników
 • rozmowa z pracownikiem po zwolnieniu chorobowym
 • rozmowa po nieobecności związanej z wypadkiem przy pracy
 • rozmowa wspierająca – propozycje rozwiązań profilaktycznych dla pracownika
 • sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe w rozmowach – metody radzenia sobie z nimi – parafrazowanie, komunikaty typu JA – ćwiczenia i analiza case studies
 • prowadzenie spotkań informujących o absencjach – prezentacja wskaźników, wyjaśnianie skutków dla organizacji
 • podnoszenie świadomości oraz budowanie odpowiednich postaw pracowników, działu HR i kadry zarządzającej

Motywatory i metody ograniczające absencję

 1. Motywatory finansowe – czy można wprowadzić tzw. dodatki absencyjne? – przegląd orzecznictwa
 2. Premiowanie i nagradzanie – metody krótko i długoterminowe – różnicowanie premii od nagrody
 3. Systemy zależne od kryterium wieku pracownika – grupy zagrożone absencją – zasada indywidualizacji ograniczania absencji
 4. Procedury, regulaminy, kodeksy etyki i zapisy w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy regulujące zagadnienia dotyczące absencji chorobowej – przegląd
 5. Programy prozdrowotne w organizacji – przykłady dobrych praktyk
WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie,  ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników.  Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe,  w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.

Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

lub

Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych, psy­cho­log, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień.
Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych.
Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju.
Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej.
Autorka licznych publikacji poświęconych rozwiązywaniu spraw spornych między pracownikami, konfliktów w pracy oraz mediacji.
Stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, od ponad 10 lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego wdrażania u pracodawców programów profilaktycznych w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscy pracy tj. przeciwdziałania stresowi, mobbingowi i dyskryminacji.
Zrealizowała kilkanaście projektów, których beneficjentem był NSZZ „Solidarność”, gdzie prowadziła szkolenia i badania dla organizacji związkowych reprezentujących sektor handlu, banków i ubezpieczeń.
Jest autorką licznych ekspertyz i badań dla związków zawodowych.

Jest współautorką poradnika: Pokonać stres. Poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń oraz pierwszego raportu z badań dotyczących prawnych, psychologicznych i społecznych aspektów ograniczenia handlu w niedzielę.
Zajmuje się również współpracą ze Społeczną Inspekcją Pracy, w kontekście szkoleń z zakresu pomocy w pracach zespołów powypadkowych, również ofiarom wypadków przy pracy. W tym zakresie opublikowała serię artykułów na łamach czasopisma Promotor BHP.

Wykładowca akademicki:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

METODY

Zarządzanie absencją pracowników – tylko praktyczne metody szkolenia:

 • 80% praktyki / 20% wykładu,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera
ADRESACI

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników adresujemy do:

 • Kadry kierowniczej organizacji.
 • HR Business Partnerów.
 • Specjalistów HR wdrażających systemy zarządzania absencją.
 • Specjalistów bhp.
 • Specjalistów działów finansowo-księgowych.
 • Właścicieli firm borykających się z problemami podwyższonej absencji.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zarządzanie absencją pracowników:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.