In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zwolnienie-lekarskie-nieobecnosc-absencja-chorobowa-w-pracy-koronawirus

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

– wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej z epidemią i jej skutkami

Zagrożenia:

 • utrata kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry związaną z przebywaniem na dodatkowych zasiłkach opiekuńczych, zwolnieniach chorobowych i innych rodzajach nieobecności w związku ze stanem epidemii (kwarantann, izolacja domowa)
 • skutki ekonomiczne związane z nieobecnością pracowników

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania urlopem pracowników w sytuacji kryzysowej – odwoływanie z urlopu, zmiana planu urlopowego, odmowa udzielania urlopu
 • zdobycie wiedzy jak organizować pracę zdalnie – jak przyjmować dokumentację dotyczącą w sposób elektroniczny, proporcjonalnie dociążyć pracownika, jak przekazywać podczas pracy zdalnej dokumentację związaną z wykonywaną pracą i pracowniczą, w tym wnioski urlopowe, inne dowody, dowody poświadczające usprawiedliwioną nieobecność – metody ograniczenie tzw. ukrytej absencji podczas wykonywania pracy zdalnej
 • zdobycie umiejętności stosowania różnych wskaźników estymacji/przewidywania absencji pracowników i jej skutków dla przedsiębiorstwa w obecnej sytuacji kryzysowej
 • zdobycie wiedzy jak przewidywać koszty związane z absencją 
 • zdobycie umiejętności motywowania pracowników do podjęcie pracy i ostrożności z zakresie przyznawania tzw. dodatków absencyjnych/frekwencyjnych w związku z organizacja pracy w warunkach epidemii
 • dokonanie analizy danych absencyjnych w roku 2020 – przyczyny, rodzaje, branże – dane ZUS i GUS

Prześlij pytanie przed rozpoczęciem szkolenia! Dostaniesz gotową odpowiedź na szkoleniu!


uczestnicy szkolenia Zarządzanie absencją pracowników wybrali również:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Zarządzanie absencją pracowników – cele i korzyści:

Zbudujesz strategię ograniczenia absencji.
Poprawisz świadomość pracowników związaną z rzetelnym korzystaniem ze zwolnień lekarskich – zbudujesz dekalog nowych wartości.
Zredukujesz koszty z tytułu nieobecności pracowników.
Nauczysz się stosować środki zapobiegawcze na poziomie zespołu.

PROGRAM

Zarządzanie absencją pracowników – program szkolenia on-line:

Analiza absencji pracowniczej w organizacji – przegląd metod

 • Mapa uwarunkowań absencji na podstawie analizy SWOT – ocena szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji w zakresie przyczyn absencji i możliwości jej kontrolowania ze względu na wzmożoną absencję spowodowaną stanem epidemii – ćwiczenia
 • Koszty nieplanowanych absencji i estymacja kosztów przewidywanych nieobecności pracowników – zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, inne usprawiedliwione nieobecności, w tym związane z przebywaniem na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy – metody analizy.
 • Rodzaje absencji i zachowania absencyjne pracowników – analiza działań kontrproduktywnych pracowników – omówienie listy kontrolnej.

Zarządzania nieobecnością pracownika – narzędzia zawarte w Kodeksie pracy

 • Problematyka urlopu na żądanie – czy żądanie musi zostać spełnione? – przegląd orzecznictwa
 • Zarządzanie urlopem – czy można zmienić plan urlopu, aby zapewnić ciągłość pracy?
 • Urlop zaległy – zastosowanie w bieżącej sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie urlopem – czy i na jakich zasadach można zastępować nieobecnych pracowników innymi szczególnie w sytuacji niedoboru pracowników spowodowanego korzystaniem z zasiłków na podstawie tzw. specustawy i innych nieobecności?
 • Czy obecnie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego pracodawca może zmienić plan urlopów?
 • Czy pracodawca i na jakich warunkach może odwołać pracownika z urlopu?
  W jaki sposób pracownicy mogą składać wnioski urlopowe nie przebywając w miejscy pracy?
 • Czy wnioski złożone w formie elektronicznej mogą mieć zastosowanie?
 • Jakie czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej stanowią o świadczeniu pracy i mają charakter dowodowy?
  Jak dostarczać i potwierdzać efekty pracy drogą elektroniczną?
 • Co oznacza obiektywna potrzeba pracodawcy i jak ją uzasadnić w obecnej sytuacji?
 • Zmiana harmonogramu pracy jako narzędzie zapewniające ciągłość toku pracy – czy i na jakich zasadach oraz w jakim trybie wprowadzać zmiany, czy powiadomienie pracownika może nastąpić drogą elektroniczną?
 • Zarządzanie absencją poprzez zarządzanie systemami i rozkładami czasu pracy – omówienie metod.
 • Absencja usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona a skutki prawne dla pracownika – nałożenie kary porządkowej zgodnie z art. 108 K.p., wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę – czy możliwe?
 • Absencja spowodowana przestojem – jak skutecznie monitorować czas przestoju?

Podstawy skutecznego zarządzania absencją w organizacji

 • Audyt absencji – przegląd metod – ocena różnych typów absencji pracowniczej i jej wpływu na organizację – absencja „naturalna”, „szara” i „patologiczna”
 • Analiza absencji – wskaźniki absencyjne
  – absencja krótko i długoterminowa
  – ograniczenie absencji na postawie analizy KPI – kryteria oparte na ewidencji czasu pracy
  – obliczanie wskaźnika Bradforda – pomiar krótkich nieobecności i jego zastosowanie w kontrolowaniu absencji, interpretacja wyników
  – potrzeba zastosowania wskaźników w estymacji absencji związanej ze stanem epidemii?

Omówienie list kontrolnych i kalkulatorów absencyjnych

 • Uprawnienia i obowiązki pracowników związane z usprawiedliwioną nieobecnością – omówienie podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w praktyce HR
 • Kontrola zwolnień lekarskich
  – czy kontrolę można powierzyć firmie zewnętrznej w kontekście regulacji RODO?
  – procedura kontroli zwolnień realizowana przez osoby upoważnione przez pracodawcę – omówienie, wzory upoważnień i dokumentów
  – kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zasady i przykłady

Prewencja zachowań absencyjnych pracowników

 • Narzędzia i metody obniżania wskaźnika absencji.
 • Programy prewencyjne, benefity, motywatory zewnętrzne – przegląd dobrych praktyk
 • Skuteczna komunikacja – prowadzenie rozmów z pracownikami, asertywne wyjaśnianie skutków indywidualnych i organizacyjnych skutków absencji
 • Rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące – metody wysłuchiwania pracowników,
  – rozmowa z pracownikiem po zwolnieniu chorobowym
  – rozmowa po nieobecności związanej z wypadkiem przy pracy
  – rozmowa wspierająca – propozycje rozwiązań dla profilaktycznych dla pracownika
  – sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe w rozmowach – metody radzenia sobie – parafrazowanie, komunikaty typu JA – ćwiczenia i analiza case studies
  – prowadzenie spotkań informujących o absencjach – prezentacja wskaźników, wyjaśnianie skutków dla organizacji
  – czy można i na jakich zasadach komunikować się z pracownikiem, który pracy nie świadczy, przebywają m.in. na zasiłku wynikającym z tzw. specustawy
 • Klauzule RODO w rozmowach z pracownikami – przykłady i zastosowanie

Motywatory i metody ograniczające absencję

 • Motywatory finansowe – czy można wprowadzić tzw. dodatki absencyjne? – przegląd orzecznictwa, czy można wprowadzić dodatek za wykonywanie pracy w warunkach zagrożenia? – przegląd nagannych i nieetycznych metod oraz skutków powierzenia pracy w takich warunkach
 • Premiowanie i nagradzanie – metody krótko i długoterminowe – różnicowanie premii od nagrody
 • Systemy zależne od kryterium wieku pracownika – grupy zagrożone absencją – zasada indywidualizacji ograniczania absencji
 • Procedury, regulaminy, kodeksy etyki i zapisy w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy regulujące zagadnienia dotyczące absencji chorobowej – przegląd
 • Programy prozdrowotne w organizacji – przykłady dobrych praktyk, programy wsparcia dla pracowników, którzy wskutek przebywania na zwolnieniach chorobowych i zasiłkach wynikających z tzw. specustawy utracili część wynagrodzenia. 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie,  ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników.  Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe,  w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.

Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Zarządzanie absencją pracowników – metody on-line szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera.
ADRESACI

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników adresujemy do:

 • Kadry kierowniczej organizacji.
 • HR Business Partnerów.
 • Specjalistów HR wdrażających systemy zarządzania absencją.
 • Specjalistów bhp.
 • Specjalistów działów finansowo-księgowych.
 • Właścicieli firm borykających się z problemami podwyższonej absencji.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zarządzanie absencją pracowników:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.