In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow-2

Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego – Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

– kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok – warsztaty

książka obiektu budowlanego – kto ma obowiązek zakładania i prowadzenia?

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Szkolenie Książka obiektu budowlanego w 2020 roku

Weź udział w szkoleniu Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak KOB.
Zdobędziesz i ugruntujesz wiedzę z zakresu przepisów regulujących użytkowanie obiektu budowlanego, szczególnie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Dowiesz się kto ma obowiązek zakładać i prowadzić książkę obiektu budowlanego.
Dowiesz się jak wykonać przeglądy techniczne budynków, nauczysz się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem różnych przypadków.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!

W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego i przeprowadzania wymaganych kontroli. W części warsztatowej przedstawiony zostanie sposób prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce.

Postaw na konkretne umiejętności!
Zarezerwuj szkolenie już teraz.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

17 lutego 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:30 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 490 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie książka obiektu budowlanego – cele:

Podczas szkolenia książka obiektu budowlanego odpowiemy na pytania:

 • jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB?
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB?
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB?
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB?
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB?
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB?
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB?
 • jakich błędów nie popełniać?
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
PROGRAM

Szkolenie książka obiektu budowlanego – program:

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego wynikające z obowiązujących przepisów prawa

Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel, zarządca, użytkownik obiektu budowlanego?
Co w przypadku braków w dokumentacji obiektu (braki dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i innej)?

Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa
Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

 • kontrole roczne
 • kontrole pięcioletnie
 • pozostałe kontrole

Przebieg kontroli i protokół z kontroli stanu technicznego obiektu
Jaka jest odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki

Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego?
Które obiekty są objęte obowiązkiem prowadzenia KOB, a które nie? – podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego
Kto jest upoważniony do dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego
Prowadzenie książki obiektu budowlanego krok po kroku:

 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów (studia przypadków)
 • jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB?
 • jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
 • sytuacje nietypowe i nieprzewidziane w książce obiektu budowlanego
 • obowiązkowe kontrole i zasady ich dokumentowania, struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 • jakie zapisy powinny znaleźć się w protokołach kontroli? Najczęściej popełniane błędy w protokołach i ich konsekwencje. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego.
 • jak dokonywać wpisów okresowych kontroli obiektu budowlanego (kontrole roczne, pięcioletnie, z nakazu nadzoru budowlanego)
 • na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
 • w jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • jakie podjąć działania w przypadku wykrycia błędów w kontekście przepisów Prawa Budowlanego obowiązujących w 2020 roku?
 • jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 • dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi – kiedy mówimy o awarii a kiedy o katastrofie budowlanej?
 • dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu.

Stanowiska G
łównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w związku z różnymi interpretacjami dotyczącymi sposobu prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

WYKŁADOWCA

Szkolenie książka obiektu budowlanego poprowadzi:

Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
Wśród jego klientów:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

METODY

Szkolenie książka obiektu budowlanego – metody:

Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

17.02.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)
17.03.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)
27.04.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)
8.06.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)
14.07.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

   Nestlé Polska S.A. Krzysztof
  • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

   Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.