Dyrektywa atex 2014/34/ue i bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem – konsekwencje zmian, aspekty prawne

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3296

Szkolenie Dyrektywa atex 2014/34/ue i bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem – konsekwencje zmian, aspekty prawne

– Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli? – identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – doświadczenia pokontrolne i powypadkowe

Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach na temat praktycznych aspektów organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Jak przygotować się do kontroli w zakładach przemysłowych – co jest obligatoryjnie sprawdzane w 2017 roku?
 • Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian?
 • Jakie nowe obowiązki wprowadza nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE?
 • Jakie są wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej; sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego?
 • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego?
 • Jak zgodnie z nowymi wymaganiami dokonać oceny ryzyka wybuchu?
 • Jakie są procedury oceny zgodności dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej?
 • Jaki powinien być sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej?
 • Czy i w jakim zakresie nowe wymogi dotyczą maszyn, które znajdują się już w obrocie i użytkowaniu?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Zaproszony Ekspert jednostki kontrolującej bezpieczeństwo pracy wskaże najczęściej pojawiające się problemy i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa przy pracy na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki, które pomogą wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu.

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert wskaże najczęściej popełniane przez Pracodawców błędy w zakresie:

 • wyznaczania stref zagrożenia wybuchem palnych gazów, par i pyłów
 • oceny ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy,  identyfikacji zagrożeń i klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem
 • sporządzania istotnego dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”
 • wydawania instrukcji, wydawania pozwoleń na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem
 • ustalenia kryteriów stosowania urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Omówione zostaną procedury, dobre praktyki, których zastosowanie w znaczący sposób przyczyni się do minimalizacji ryzyka pojawienia się wybuchu, a w przypadku jego wystąpienia – minimalizacją strat.

Szkolenie skierowane jest do kadry technicznej i menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz osób bezpośrednio pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r.  poz. 817)
 • Dyrektywa ATEX 2014/34/UE od dnia 20.04.2016r. zastąpiła dyrektywę 94/9/WE – omówienie zmian w zakresie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem:
  Zmiany obowiązków producenta oraz importera – upoważnionego przedstawiciela,
  Ustawa z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz. 542) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817),
  Nowe definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
  Nowe wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych

2. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.

3. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa.

Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem – doświadczenia pokontrolne.

4. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem:

 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 • Jak często oraz w jaki sposób zgodnie z wymaganiami prowadzić przeglądy i kontrole urządzeń Ex oraz jak je dokumentować? Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.

5. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

6. Jakie są obowiązki pracodawcy, kadry zarządzającej i pracowników w związku z bezpieczną eksploatacją urządzeń – kto i za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zagrożenia?

7. Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
 • PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.)
 • PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

8. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:

 • PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • PN-EN 60079 – 19 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń zastąpiona przez PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja polska) oraz PN-EN 60079-19:2014 – 05  Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja angielska)
 • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. – Część 6: Sprawdzanie
 • PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne
 • PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.

9. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”.

10. Wnioski dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w energetyce po katastrofach zaistniałych w latach 2010 – 2012.

11. Zmiany w prawie energetycznym – kwalifikacje osób wykonujących prace eksploatacyjne w energetyce. Omówienie kontrowersyjnych zmian rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych.

12. Kwalifikacje Dozoru Technicznego w zakresie montażu połączeń kołnierzowych instalacji w strefach zagrożonych wybuchem.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji w atmosferach zagrożonych wybuchem oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kadry inżynierskiej i menedżerskiej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego oraz funkcjonalnego w tym elektryków, automatyków i mechaników
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Iness***
19253822konferencje_219254400

Hotel Iness***

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Bardzo profesjonalny i zorganizowany wykładowca o dużej wiedzy merytorycznej i właściwym przekazie słownym. Będę polecała znajomym firmą organizującą szkolenie. Materiały dydaktyczne na ocenę celującą".

  MECALIT POLSKA Sp. z o.o. Jadwiga
 • "Bardzo interesujące szkolenie prowadzone ciekawie przez doświadczonego wykładowcę. Wiedza i przekaz wiadomości przez Inspektora na najwyższym poziomie. Organizacja szkolenia zasługuje na pochwały".

  Brembo Poland Sp. z o.o. Piotr

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.