In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/opowiedzialnosc-osob-kierujacych-pracownikami?date=65088

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

– warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp

Zarządzasz pracownikami, jesteś kierownikiem, brygadzistą, team leaderem, specjalistą bhp? – sprawdź na szkoleniu jakie masz obowiązki, uprawnienia i za co odpowiadasz!
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami!
Nie daj się zaskoczyć podczas kontroli PIP!

Nie zapominaj, że:

 • jesteś odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, stan bhp na stanowiskach pracy,
 • odpowiadasz za sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem,
 • ponosisz pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników,
 • musisz być na bieżąco z nowymi przepisami i zasadami bhp,
 • odpowiadasz za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a więc za maszyny, urządzenia i narzędzia,
 • egzekwujesz przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbasz, by pracownicy pracowali bezpiecznie!

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nasz Ekspert – Inspektor PIP:
zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i zaniedbania osób kierujących pracownikami – osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych są przez PIP najczęściej karane mandatami, a po wypadkach ciężkich i śmiertelnych najczęściej mają stawiane zarzuty karne przez prokuraturę
przypomni zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki kierowników wynikające z kodeksu pracy i rozporządzeń oraz przepisów wewnątrzzakładowych
– wyjaśni jak rozkłada się odpowiedzialność między służby bhp a kierownictwo i dozór
– zwróci uwagę na nowe przepisy i obowiązki osób kierujących pracownikami w związku z sytuacją epidemiczną.

Podczas szkolenia Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami, Inspektor PIP zaangażowany w kontrole firm i instytucji odpowie na najczęściej stawiane przez kierowników pytania:

 • jakie są obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
 • jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służb BHP, a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
 • jakie są różnice w odpowiedzialności pracodawcy i bezpośredniego przełożonego w obszarze BHP?
 • kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
 • jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • czym koordynacja różni się od nadzoru?
 • czy kierownik ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • co grozi pracownikowi będącemu pod wpływem alkoholu?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i co może z tym zrobić przełożony?
 • co to są prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
 • czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy?
 • jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
 • jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
 • jaką wiedzę z zakresu BHP powinien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
 • kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
 • kto może być koordynatorem ds. BHP?
 • czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?

  Szkolenie zawiera najciekawsze przykłady z bogatej praktyki kontrolnej i powypadkowej inspektora pracy.

  Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu?

  Szkolenie adresujemy do osób kierujących pracownikami – kierowników produkcji i UR, koordynatorów, mistrzów, brygadzistów, team leaderów oraz pracowników służb bhp i społecznych inspektorów pracy.


  uczestnicy szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami wybrali również:

  BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  9 grudnia 2022r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Harmonogram godzinowy:

  Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
  8.30 – 9.00
  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

  PROGRAM

  Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – program szkolenia:

  Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy

  • obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania.
  • powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi.
  • prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej.

  Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

  • kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności.
  • bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
  • zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy.
  • maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa).
  • egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad
   i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych.
  • orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków.

  Mobbing, stres oraz alkohol i substancje psychotropowe w miejscu pracy

  • procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki.
  • mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing.
  • orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa.
  • ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz wytyczne z kodeksu karnego; stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.

  Przygotowanie pracowników do pracy

  • szkolenie bhp i programy szkolenia; przepisy szczegółowe w różnych branżach, najczęściej popełniane przez dozór błędy.
  • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp; jak je wypełniać, przepisy kodeksu karnego w zakresie poświadczania nieprawdy.
  • instrukcje bhp; kto ma je tworzyć, forma instrukcji, przepisy regulujące zakres instrukcji.
  • ocena ryzyka zawodowego; obowiązujące przepisy w zakresie tworzenia ORZ, zespół oceniający zagrożenia, metody ORZ – rola i zadania dozoru.
  • obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom tymczasowym; obowiązki pracodawcy użytkowania, outsourcing pracowniczy – zasady współpracy.

  Nadzór nad pracownikami

  • przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości,
   w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
  • dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.
  • koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku.
  • przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru.

   Zadania służby BHP i społecznej inspekcji pracy w nadzorze nad pracownikami

   • książka SIP (wpisy i uwagi); obwiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
   • uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obwiązki.

   Naruszenia przepisów

   • uprawnienia PIP jako organu kontrolnego oraz nadzoru rynku. Rodzaj wydawanych środków prawnych oraz zakres kompetencji.
   • odpowiedzialność wykroczeniowa (mandatowa) w stosunku do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
   • odpowiedzialność karna w związku z wypadkami przy pracy oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
   • cywilnoprawna odpowiedzialność za wypadek przy pracy; odszkodowania i renty.

   Inspektor odpowie na pytania:

   • jakie są obowiązki pracowników z zakresu BHP?
   • jakiego rodzaju polecenia może wydawać przełożony i czego mogą lub nie dotyczyć?
   • czy pracodawca może monitorować zachowania pracownika w zakresu BHP?
   • czy kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych do pracy?
   • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
   • co grozi pracownik będącemu pod wpływem alkoholu?
   • czy stan po spożyciu alkoholu zrywa związek z pracą i jakie są tego konsekwencje?
   • czy bezpośredni przełożony może być pomówiony przez podwładnego o mobbing?
   • co to jest mobbing i czym się charakteryzuje?
   • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i jaka w tym rola przełożonego?
   • co to są za prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
   • jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
   • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
   • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
   • co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
   • jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
   • jakiego rodzaju kary może stosować bezpośredni przełożony?
   • jakie są różnie w odpowiedzialności pracodawcy, a bezpośredniego przełożonego w zakresie BHP?
   • jaką wiedzę z zakresu BHP winien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
   • co należy rozumieć przez zasady BHP?
   • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
   • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
   • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
   • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
   • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
   • jakie są zadania i obowiązki osób kierujących pracownikami?
   • kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
   • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służby BHP a zadaniami osób kierujących pracownikami?
   • komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
   • jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
   • kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
   • jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
   • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
   • kto może być koordynatorem ds. BHP?
   • czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
   • jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?
   • co powinno się znajdować w zasadach współpracy pomiędzy podmiotami?
   • co może i jakie uprawnienia ma w zakładzie Społeczny Inspektor Pracy?
   • jakie są uprawnienia PIP w zakresie regulacji przepisów BHP?
   • na koga można nałożyć mandat karny?
   • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
   • jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
   • czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy?
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami poprowadzi:

   Wybitny Ekspert PIP

   Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
   Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
   Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY.
    Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
   Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
   Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
   Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
   Prowadził szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
   Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
   Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

   METODY

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – metody prowadzenia szkolenia:

   Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   ADRESACI

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami adresujemy do:

   • osób zarządzających pracownikami
   • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów, team liderów)
   • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   • społecznych inspektorów pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   9.12.2022 Szkolenie online
   690 ZŁ (NETTO)
   10.03.2023 Szkolenie online
   740 ZŁ (NETTO)
   15.06.2023 Szkolenie online
   740 ZŁ (NETTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.