Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-zmiana-przepisow-bhp-przy-urzadzeniach-energetycznych

Szkolenie zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku

– opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Nadszedł czas kolejnych zmian w prawie!
W czerwcu br. Ministerstwo Energii ogłosiło 90 poprawek do rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i finalizuje prace nad nowelizacją oraz kontrowersyjną zmianą dotyczącą zasad potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

We wrześniu dzisiejsze propozycje mają stać się obowiązującym prawem.

zmiana rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Zmiany są wynikiem licznych zaniedbań stwierdzonych podczas kontroli PIP.
Inspektorzy PIP zgłosili wiele nieprawidłowości w zakresie spełnienia przez firmy obowiązku przygotowania prawidłowej dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
W wielu zakładach dokumentacji nie ma albo została przygotowana niewłaściwie. 
Nieprawidłowości wynikają z braku precyzyjnych definicji pojęć, stosowanych w prawie.
W nowym prawie pojawią się nowe definicje, które wpłyną na lepsze zrozumienie wymagań przez przedsiębiorców.

Nowe przepisy będą zawierać precyzyjniejsze definicje urządzenia energetycznego, prac eksploatacyjnych oraz wprowadzone zostaną nowe, m.in.:

 • prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych,
 • poleceniodawcy,
 • koordynującego,
 • dopuszczającego,
 • kierującego zespołem.

Nowe rozporządzenie określa zasady użytkowania sprzętu do uziemiania lub zwierania oraz sprzętu elektroizolacyjnego, zawiera definicje, określenia granicy urządzenia energetycznego i odbiornika energii.

Zmiany mają pomóc firmom w prawidłowym opracowaniu instrukcji eksploatacji urządzeń oraz procedur eksploatacji.

Warto już dziś pomyśleć o tym, jak przygotować się do nowych przepisów!

Wiele zaproponowanych zmian budzi obawy przedsiębiorców, szczególnie nowe wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, które zawierają konieczność posiadania dokumentów od producenta.

Bardzo istotną zmianą ma być ostateczne rozwiązanie problemów związanych z ważnością świadectw kwalifikacyjnych.

Dodatkowa trudność w przygotowaniu dokumentacji polega na tym, że przepisy nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

W czym pomoże Ci szkolenie Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku?

Na szkoleniu zaproszony Ekspert przygotuje z Uczestnikami krok po kroku instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z nowymi wytycznymi, które będą mogli zastosować w swoich zakładach pracy.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli.


Uczestnicy szkolenia zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wybrali również:

Szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniuSprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – program szkolenia:

I CZĘŚĆ

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w 2018 roku – nowa instrukcja organizacji bezpiecznej pracy

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładzie zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia. pisemnego.
 • Omówienie zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – aktualny stan prac w zakresie zmian dotyczących organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, w tym przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych.
 • Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych omówienie typowych problemów poleceniodawców
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego
 • System LOTO – czy może zastąpić organizację bezpiecznej pracy w energetyce? Czym jest ten system, jakie zagrożenia dzięki jego zastosowaniu można wyeliminować?

Eksploatacja urządzeń energetycznych

zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

 • Omówienie zmian w zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.), (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
 • Przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:
  – o
  bsługi,
  – k
  onserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.

Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce – aktualny stan prac.

Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych stosowanych podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.
Zmiany prawa w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w energetyce

 • omówienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie montażu połączeń kołnierzowych w energetyce,
 • omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań metalowych bez typu ustawianych przy urządzeniach energetycznych.

Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych – omówienie wymagań w zakresie organizacji prac na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo maszyn

Wyposażenie elektryczne maszyn. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne
maszyn”

Specjalne instalacje elektryczne

(zakładane na placach budów na czas inwestycji) budowa i eksploatacja urządzeń elektrycznych na placach budów wg PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

CZĘŚĆ II

Jakie są szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce?

 • wymagania w zakresie doboru, użytkowania, konserwacji, naprawy i wymiany.

Znakowanie, kontrola, instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej stosowanych w energetyce, wymagania Polskiej Normy

 • zastosowanie odzieży chroniącej przed skutkiem łuku elektrycznego
 • rękawice i rękawy elektroizolacyjne chroniące przed skutkami łuku elektrycznego
 • hełmy chroniące przed skutkami wystąpienia łuku elektrycznego
 • obuwie elektroizolacyjne
 • środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych poprowadzą:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

Ekspert w zakresie zastosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce.

Członek Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członek z prawem głosu w Komitecie Technicznym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Prowadzi szkolenia dla elektroenergetyków z dziedziny:

 • organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych,
 • oznakowania znakiem CE,
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej,
 • dyrektywy niskonapięciowej,
 • dyrektywy środków ochrony indywidualnej;
 • szkolenia dla osób zajmujących się badaniem wyrobów elektroenergetycznych w tym sprzętu BHP;
 • środków ochrony indywidualnej
 • szkolenia dla osób ubiegających się o kwalifikacje zawodowe SEP w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru;

Od 15 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z laboratoriami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczelniami; (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska).

Zajmuje się także wykonywaniem audytów  w zakresie norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/VCA.

METODY

Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – metody szkolenia:

Szkolenie Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


OPINIE KLIENTÓW


 • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

  JSW KOKS S.A. Mateusz
 • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

  KOPEX S.A. Damian

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.