bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej po zmianach

 In Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-zwiazki-zawodowe/bilans-2018-roku-zamkniecie-roku-rozliczenie-roczne-zwiazku-zawodowego-i-prawidlowe-prowadzenie-dokumentacji-ksiegowej

Szkolenie bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej po zmianach

– wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej związku, przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych CIT i PIT oraz rozliczanie wydatkowania funduszu związkowego rodzi wiele pytań i problemów w praktyce. Zamknięcie roku, bilans 2019 roku wymagają znajomości przepisów, szczególnie w obliczu zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie w 2019 roku i budzą liczne wątpliwości interpretacyjne.

 • Jak raportować w formacie jpk by nie narazić związku na sankcje i kary? – obowiązek tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie XML (JPK) lub innym (PDF, DOC, XLS)
 • Kto powinien odpisać sprawozdanie finansowe w związku zawodowym, a kto je zatwierdzać?
 • Nowe zasady składania deklaracji CIT-8.
 • Jak interpretować zmiany w limitach świadczeń związkowych?
 • Czy związek zawodowy powinien rozliczać podatek VAT, czy powinien posiadać kasę fiskalną?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo dotyczące rachunkowości i podatków w związku zawodowym?

Zbliża się termin składania przez organizacje związkowe rocznych rozliczeń podatkowych CIT i PIT za 2019 rok.
Ich przygotowanie wiąże się ze znajomością nowych wymogów ustawy o rachunkowości.
Bądź na bieżąco ze zmianami przepisów!

Zapraszamy po praktyczną wiedzę członków Zarządów Związków, członków Komisji Rewizyjnych, księgowych, skarbników komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz pozostałych członków organizacji związkowych odpowiedzialnych za nadzór nad stanem finansów związkowych.
Nasz Ekspert w zakresie kontroli wewnętrznej organizacji związkowych, przedstawi aktualne obowiązki, które muszą zostać wypełnione i odpowie szczegółowo na pytania, z którymi sobie nie radzisz.

Skorzystaj z gotowych rozwiązań i bezcennych podpowiedzi Eksperta, który podczas szkolenia przeanalizuje szereg przypadków, w tym także Twój!

Sprawdź program, sylwetkę trenera i szczegóły organizacyjne.
Zapraszamy do kontaktu.


uczestnicy szkolenia bilans 2019 roku wybrali również:

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

5 grudnia 2019r. – Hotel Tobaco***
Łódź, ul. Kopernika 64
GPS: N 51,76 E 19,44
http://www.hoteltobaco.pl

Hotel Tobaco*** butikowy obiekt położony w ścisłym centrum Łodzi, w bliskim sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej i Manufaktury. Hotel powstał w dawnej fabryce wełny, był wielokrotnie nagradzany za designerskie wnętrza i nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Na terenie hotelu do dyspozycji Gości bezpłatna strefa relaksu (sauna fińska i mini siłownia).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów i parkingu. Służymy pomocą w rezerwacji noclegów.

Praktyczne informacje dotyczące dojazdu i parkowania:

 • Na ulicy Kopernika postawiony jest zakaz wjazdu, nie dotyczy on jednak wjazdów docelowych (w tym do hotelu).
 • Proszę na parking hotelowy wjeżdżać bramą 64 (oznaczona różowymi flagami TOBACO), nie 62 – to brama do Tobaco Park (osiedle mieszkaniowe).
 • Goście wjeżdżając na parking hotelowy powinni pobrać bilet parkingowy, który należy okazać w recepcji hotelowej (przed wyjazdem z terenu hotelu).
 • Bezpłatny parking możliwy przed hotelem, na ulicy Kopernika.
CELE I KORZYŚCI

bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej – cele szkolenia:

Celem szkolenia Bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej jest zapoznanie uczestników z wątpliwościami podatkowymi oraz nowymi zasadami, wymogami i przepisami w zakresie gromadzenia majątku i gospodarowania pieniędzmi związkowymi. Zaproszony Ekspert zwróci uwagę na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszu zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej oraz prowadzeniu dokumentacji finansowej.

Na praktycznych przykładach wyjaśni skutki podatkowe świadczeń realizowanych przez związek zawodowy na rzecz swoich członków lub innych osób, w tym w szczególności w zakresie szkoleń, imprez okolicznościowych, podróży, działalności zapomogowej, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są kwestionowane podczas kontroli przez organy podatkowe.

PROGRAM

bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej – program szkolenia:

1. Jednolity plik kontrolny obowiązkiem dla wszystkich organizacji (czy rzeczywiście?) i jak raportować w formacie JPK by nie narazić się na sankcje i kary.
Obowiązek tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie XML (JPK) lub innym (PDF, DOC, XLS).

2. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowy od osób fizycznych. Limity na świadczenia związkowe wolne od podatku: zapomogi, świadczenia socjalne, świadczenia na rzecz emerytów i inne.

Kompleksowe omówienie wszelkich form realizowania celów statutowych:  zapomogi, świadczenia socjalne, pomoc społeczna, świadczenia BHP i tym podobne świadczenia, podróże służbowe, używanie samochodu prywatnego przez działacza związkowego, świadczenia na rzecz emerytów, rencistów, działalność socjalna, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, imprezy, jubileusze, integracja, szkolenia itp.

3. Skąd związki zawodowe mają pieniądze?

4. Na co związki zawodowe mogą wydać?

5. Czy związek zawodowy powinien rozliczać podatek VAT, czy powinien posiadać kasę fiskalną?

6. Podstawowe akty prawne, które wpływają i determinują zasady prowadzenia rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz wydatkowania funduszy związkowych

7. Definicje Jednostki mikro i Jednostki małej i ich wpływ na rachunkowość w związku zawodowym

Wzory sprawozdań finansowych.

Aktualne orzecznictwo i jego wpływ na rachunkowość i podatki w związku zawodowym.

8. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku składek, dotacji, darowizn itp.

9. Wydatkowanie funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowy od osób fizycznych. Zapomogi, świadczenia socjalne, pomoc społeczna, świadczenia BHP i tym podobne świadczenia, podróże służbowe, używanie samochodu prywatnego przez działacza związkowego, świadczenia na rzecz emerytów, rencistów, działalność socjalna, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, Imprezy, jubileusze, integracja, szkolenia itp.

 • Kiedy rodzi się obowiązek podatkowy?
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem szczególnych przypadków, w tym dochodów wolnych od podatku?
 • Co w przypadku otwartej formuły wstępu na spotkania, szkolenia dla członków związku, bez możliwości potwierdzenia udziału w spotkaniu?
 • Jak rozliczać udział w festynach, imprezach sportowych dla członków i ich rodzin za które związek częściowo pobiera odpłatność?
 • Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Jak prawidłowo wystawiać deklaracje PIT R dla członków związku nie będących pracownikami i nie pozostających w stosunku cywilnoprawnym?

10. Rachunkowość funduszy związkowych dokumentacja księgowa w organizacji związkowej i ewidencja wydatkowania funduszy związkowych.

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawartość ksiąg rachunkowych, zapisy w księgach rachunkowych, poprawianie błędów w księgach.
 • Dowody księgowe, rodzaje dowodów księgowych, co powinny zawierać dowody księgowe?
 • Kiedy dokument staje się dowodem księgowym? Dekretowanie dowodów księgowych – przykładowe kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych.

11. Obowiązki podatkowe organizacji związkowej. Charakterystyka najważniejszych podatków (CIT, PIT,VAT) w zakresie dotyczącym związku zawodowego. Nowe zasady składania deklaracji CIT-8. Związek zawodowy, jako podatnik VAT.

12. Sprawozdawczość organizacji związkowej.

 • podpisywanie sprawozdań finansowych przez profil zaufany lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • kto powinien odpisać sprawozdanie finansowe w Związku Zawodowym a kto je zatwierdzać?

13. Zakres odpowiedzialności kierowników jednostek. Odpowiedzialność Skarbnika.

14. Przydatne formularze w księgowaniu i kontroli wewnętrznej działalności związku zawodowego.

WYKŁADOWCA

Szkolenie bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej poprowadzi:

Biegły rewident, ekspert w dziedzinie rachunkowości i podatków. Zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz  prowadzeniem audytów funduszy pomocowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wdrażania nowych postanowień ustawy o rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej w szczególności organizacji pozarządowych: związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych, instytutów naukowo badawczych, niepublicznych szkół wszystkich szczebli oraz innych jednostek prowadzących działalność statutową i gospodarczą równocześnie.

Autor i współautor wielu artykułów prasowych o tematyce rachunkowości i podatków oraz MSSF (MSR) wydanych w wydawnictwach m.in. BECK, DRĄGOWSCY, Gazeta Prawna, INFOR.

Autor książek licznych publikacji książkowych z zakresu bilansu i podatków, amortyzacji i wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego.

METODY

bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej – metody szkolenia:

Warsztaty Bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej adresowane jest do:

 • członków Zarządów Związków
 • członków Komisji Rewizyjnych
 • księgowych
 • skarbników komisji zakładowych i międzyzakładowych
 • oraz członków organizacji związkowych odpowiedzialnych za nadzór nad stanem finansów związkowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tobaco***
fasadawyprasowane2salazielona_1

Hotel Tobaco***

5.12.2019 Łódź
Hotel Tobaco***
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.