http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-zwiazki-zawodowe/szkolenie-spoleczny-nadzor-nad-warunkami-pracy-spoleczny-inspektor-pracy-spoleczna-inspekcja-pracy-2

Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem epidemii?

– obszary wzmożonego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w stanie epidemii – nowe wyzwania dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacjach nadzwyczajnych?

Wprowadzony stan epidemii oraz ryzyko wystąpienia zagrożenia epidemicznego nakładają na SIP nowe obowiązki i zadania, szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wynagradzania wprowadzone przez pracodawców na czas kryzysu.

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu Społeczni Inspektorzy Pracy zaktualizują wiedzę na temat zmian w prawie, zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i ciekawymi interpretacjami, których znajomość pozwoli swobodnie reprezentować interesy pracowników i skutecznie bronić swoich postulatów.

Warsztaty poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych Ekspertów zbiorowego prawa pracy, specjalista psychologii pracy, zaangażowany w rozwiązywanie sporów zbiorowych i mediacje w wielu zakładach pracy i instytucjach na terenie całej Polski (m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).
Na szkoleniu podpowiemy, jak uchronić Społecznych Inspektorów Pracy od często popełnianych błędów w interpretacji i stosowaniu przepisów Prawa Pracy i BHP.

Podczas organizowanego przez nas szkolenia dowiesz się m.in.

 • jak właściwie interpretować przepisy Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, szczególnie wobec zmian spowodowanych sytuacją epidemiczną, która zmieniła obszary aktywności społecznych inspektorów pracy
 • jak należy tworzyć plany pracy Społecznego Inspektora Pracy i czy nadzór oraz kontrola warunków pracy musi być zgodna z planem? Jak uzgadniać plan z organizacjami związkowymi i przedstawiać sprawozdanie z jego realizacji?
 • jak formułować uwagi oraz zalecenia SIP? – jak poprawnie przywołać podstawę prawną w wydanym zaleceniu
 • na jakich zasadach SIP może uzyskać dostęp do danych osobowych pracowników zgodnie z regulacjami RODO oraz ograniczeniem wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
 • jak rozróżniać pojęcia nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w działaniach SIP?
 • na jakich zasadach SIP może wnosić o przeprowadzenie postępowania kontrolnego do Państwowej Inspekcji Pracy oraz uczestniczyć w prowadzonych kontrolach?
 • jak zoptymalizować komunikację na linii – pracodawca – osoby kierujące pracownikami – służba BHP – SIP?
 • jak skutecznie negocjować sprawy sporne i konfliktowe?
 • w jaki sposób i na jakich zasadach badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • będziesz partnerem w rozmowie z pracownikami, służbą BHP i pracodawcą wykorzystując przy tym skuteczne metody negocjacyjne oraz najnowszą wiedzę i zasoby z zakresu prawa pracy i BHP
 • zdobędziesz większa pozycję negocjacyjną, pokonasz stereotypy pracodawcy związane z funkcjonowanie SIP, z wyprzedzeniem rozpoznasz problemy, z którymi należy się zmierzyć
 • zwiększysz swoją skuteczność za sprawą przekazanych Ci podczas szkolenia praktycznych narzędzi pracy i sprawdzonych rozwiązań
 • wykorzystasz zdobyte umiejętności i skonfrontujesz ze swoim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, tak aby właściwie sprofilować swoje działania, ustalić priorytety, ustalić plan działań w zakresie nadzoru i kontroli warunków pracy

  Weź udział w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania w pracy od zaraz!
  Bądź na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa pracy i zmianami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w swoim zakładzie!


  Uczestnicy szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy wybrali również:

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy – cele:

  • wzmocnienie roli SIP w zakresie prewencji
  • poszanowania zasad bhp
  • swobodne stosowanie w codziennej pracy przepisów Prawa Pracy
  PROGRAM

  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy – program:

   1. Wybory Społecznego Inspektora Pracy – tryb, zasady, organizacja i regulamin wyborów, przedsądowy i sądowy brak możliwości podważenia wyborów.
   2. Ilu może być społecznych inspektorów pracy w jednym zakładzie – algorytm ich usankcjonowania względem struktury organizacyjnej zakładu pracy. Uprawnienia zakładowego SIP oraz oddziałowych SIP
   3. Obowiązek zakładu pracy w zakresie założenia zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz ustalenie zasad jej przechowywania oraz dostępu.
   4. Zadania Społecznego Inspektora pracy wynikające z art. 4 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy

   • obowiązki i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy – co należy wiedzieć?
   • zasady wstępu do pomieszczeń pracy – czy zawsze i na jakich warunkach?
   • metodyka kontroli stanu budynków, urządzeń, pomieszczeń – omówienie listy kontrolnej z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Państwowej Inspekcji Pracy wydanych w stanie epidemii COVID-19 – omówienie wzmożonych obszarów kontroli
   • obszary kontroli warunków BHP oraz reżimu sanitarnego wprowadzonego w czasie epidemii, nadzór i kontrola wprowadzonych środków ochrony indywidualnej, dystansu itp. – omówienie wytycznych dla zakładów wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy
   • instrukcje bezpieczeństwa w zakładzie pracy – instrukcje dla stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz rola społecznego inspektora pracy w jej tworzeniu – omówienie wzorów instrukcji, odniesienie do opracowań przygotowanych przez Radę Ochrony Pracy
   • rola społecznego inspektora pracy w kontroli warunków pracy zdalnej, o której mowa w przepisach „tarczy 4.0”, postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku przy pracy zdalnej
   • zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad udzielania urlopów, systemów i rozkładów czasu pracy, naliczania wynagrodzeń – omówienie listy kontrolnej i obszarów działania SIP
   • rola społecznego inspektora pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawcę skutków zastosowania art. 15g i 15zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie świadczenia pracy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
   • skutki zastosowania przez pracodawcę instrumentów antykryzysowych w kontekście nowych zadań społecznego inspektora pracy – kontrola wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, kontrola w zakresie zmian harmonogramów czasu pracy, kontrola obniżonej normy czasu pracy, kontrola wynagrodzeń, kontrola odpoczynków dobowych i tygodniowych
   • kierowanie wniosków SIP w zakresie przeglądu warunków pracy, w tym przegląd warunków pracy w zakresie charakterystyki stanowisk pracy i profilaktyki zagrożenia epidemicznego w zakładzie pracy
   • Uprawnienia SIP w zakresie kontroli aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
   • Uprawnienia SIP w zakresie opiniowania projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – jak realizować współpracę w tym zakresie.

   5. Żądanie przez SIP udzielenia przez pracodawcę niezbędnych informacji – tryb, ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa a spełnienie żądania – udzielanie odpowiedzi na żądania
   6. Reakcja pracodawcy, służby BHP oraz osób kierujących pracownikami w zakresie realizacji postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy

   • zwracanie uwagi pracownikom na przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wprowadzonej w czasie epidemii – omówienie zakresu odpowiedzialności, w tym wykroczeniowej osób kierujących pracownikami, bezpośrednich przełożonych
   • praktyczne zastosowanie art. 210 K.p. w kontekście kontroli warunków BHP
   • egzekwowanie zachowań pożądanych w zakresie bezpieczeństwa pracy
   • kontrola obowiązków, trybu kierowania i realizacji badań profilaktycznych pracowników na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
   • kontrola realizacji szkoleń BHP na zasadach opisanych w przepisach antykryzysowych

   7. Wydawanie zaleceń przez Społecznych Inspektorów Pracy

   • zalecenie wstrzymania pracy – cechy występujących zagrożeń
   • zasady wydawania zaleceń – treść zalecenia, podstanie podstawy prawnej, adresat zalecenia, powiadomienie pracodawcy o wydanym zaleceniu, termin na wykonanie (zalecenia natychmiastowe i terminowe) – przykłady i ćwiczenia
   • zasada sprzeciwu pracodawcy od zalecenia – obowiązek prawny po stronie pracodawcy, czy zalecenie ma charakter  decyzji administracyjnej?
   • powiadomienie inspektora PIP
   • zalecenie w sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – jak uzasadnić, jaką podstawę prawną ma przywołać SIP?

   8. Udział Społecznego Inspektora Pracy w pracach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
   9. Współpraca służby BHP ze Społeczną Inspekcją Pracy

   • metody identyfikacji, analizy, oceny i szacowania zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym zagrożeń biologicznych – nowe standardy analizy – stanowiska szczególnie narożne – stanowiska związane ze wzmożonym przebywaniem w delegacji, aktualizacja oceny w przypadku stwierdzenia zarażenia COVID-19, wydanych decyzji inspekcji sanitarnej
   • pomiar temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy – ograniczenia
   • zakaz badania stanu trzeźwości pracownika przez pracodawcę – możliwe skutki na poziomie działań SIP
   • udział w realizacji chronometrażu stanowiskowego
   • udział w odbiorze maszyn i urządzeń

   10. Szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy
   11. Utrudnianie działań społecznego inspektora pracy – skutki formalnoprawne i sankcje
   12. Metody skutecznej komunikacji z SIP – omówienie technik negocjacyjnych, zawierania rozwiązań kompromisowych, ograniczenia sytuacji konfliktowych – ćwiczenia
   13. Analiza case studies – omówienie przykładów zaleceń SIP, ćwiczenia negocjacyjne, doskonalenie umiejętności formułowania uwag i zaleceń, omówienie najczęstszych obszarów działań SIP

   Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
   Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

    WYKŁADOWCA

    Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy poprowadzi:

    Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
    Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
    Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
    Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
    Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
    Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

    Wykładowca akademicki:

    Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
    Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
    PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

    Najważniejsze publikacje:

    • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
    • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
    • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
    • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
    • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
    • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
    • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
    • Stres w pracy może cię zabić
    METODY

    Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy – metody:

    Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej 100% praktycznej wiedzy dla SIP.

    Metody wyszczególnione:
    krótkie wykłady,
    dyskusja moderowana,
    case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
    burza mózgów,
    prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa,
    praca z dokumentami.

    ADRESACI

    Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy – kogo zapraszamy?:

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    96%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    100%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    96%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

      Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
     • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

      Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.