ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2018 ROKU

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=20419

SZKOLENIE ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2018 ROKU

– opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Nadszedł czas kolejnych zmian w prawie!
Ministerstwo Energii  finalizuje prace nad nowelizacją rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz kontrowersyjną zmianą zasad potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

Zmiany, w prawie mają na celu jednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych. Twórcom nowego prawa zależy na czytelnym określeniu kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych i opracowaniu wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Bardzo istotną zmianą ma być ostateczne rozwiązanie problemów związanych z ważnością świadectw kwalifikacyjnych (świadectwa ważne bezterminowo i przez 5 lat).

 • Wprowadzenie wymogów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnych do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
 • Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających precyzyjne określenie w świadectwach kwalifikacyjnych parametrów i rodzajów urządzeń, instalacji, cieci (ograniczanie uprawnień).

Do tego kontrole PIP wykazują wiele nieprawidłowości w zakresie spełnienia przez firmy obowiązku przygotowania dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.  W wielu zakładach instrukcji nie ma, a jeśli zostały przygotowane, nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Trudność w przygotowaniu dokumentacji polega na tym, że przepisy nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

Na szkoleniu zaproszony Ekspert przygotuje z Uczestnikami krok po kroku instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, które będą mogli zastosować w swoich zakładach pracy.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

Omówione zostaną kontrowersje w zakresie zmian w potwierdzaniu świadectw kwalifikacyjnych w energetyce. Przedstawione zostaną doświadczenia i wnioski Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące aktualnych i proponowanych zasad uznawania kwalifikacji w energetyce.

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w 2018 roku – pisanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładzie zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia. pisemnego.
 • Omówienie zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – aktualny stan prac w zakresie zmian dotyczących organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, w tym przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych.
 • Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych omówienie typowych problemów poleceniodawców
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego
 • System LOTO – czy może zastąpić organizację bezpiecznej pracy w energetyce? Czym jest ten system, jakie zagrożenia dzięki jego zastosowaniu można wyeliminować?

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

 • Omówienie zmian w zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
 • Przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:
  Obsługi,
  Konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

4. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.

5. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce – aktualny stan prac.

6. Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych stosowanych podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych oraz omówienie kierunków zmian prawa w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w energetyce.

 • omówienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie montażu połączeń kołnierzowych w energetyce,
 • omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań metalowych bez typu ustawianych przy urządzeniach energetycznych.

7. Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych – omówienie wymagań w zakresie organizacji prac na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne
maszyn”

9. Specjalne instalacje elektryczne (zakładane na placach budów na czas inwestycji) budowa i eksploatacja urządzeń elektrycznych na placach budów wg PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

10. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

11. Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

25 października 2018r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza 15 piętro) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com w cenach wynegocjowanych przez EFFECT.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN: 25.10.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
CENA: 550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

  JSW KOKS S.A. Mateusz
 • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

  KOPEX S.A. Damian

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.