Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

 In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3211

Szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

– podsumowanie wyników kontroli PIP w 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany – nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała blisko 1000 kontroli w obszarze przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce magazynowej, których celem była poprawa bezpieczeństwa pracy.

Kontrole wykazały wiele rażących nieprawidłowości w zakresie magazynowania, składowania oraz wykorzystania urządzeń transportu wewnątrzzakładowego w firmach.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzi Ekspert największego organu kontrolującego bezpieczeństwo pracy w zakładach, który podsumuje wyniki przeprowadzonych kontroli w 2017 roku, wskaże najczęściej popełniane błędy przy eksploatacji oraz zapozna uczestników z najlepszymi praktykami w obszarze podniesienia bezpieczeństwa pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany wprowadzone w 2017 r. w zakresie ręcznych prac transportowych – nowe przepisy „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”, a dotyczące dopuszczalnej masy przemieszczanych towarów oraz wydatku energetycznego.

Jednocześnie przekazane zostaną zmiany wprowadzone w 2018 roku rozporządzeniem „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury). Omówione zostaną nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego) oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).

Omówione zostaną przepisy i Polskie Normy związane z transportem wewnątrzzakładowym, magazynowaniem i składowaniem, ręcznymi pracami transportowymi, stosowaniem osprzętu do podnoszenia oraz urządzeń pomocniczych jak drabiny. Przedstawione zostaną wypadki związane z omawianymi zagadnieniami ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21 września 2018 roku – Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice)
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.hotelforumkatowice.pl

Park Inn by Radisson Katowice ****(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice) reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB, przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010.
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym.
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

 • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: „operator wózka”, „organizator pracy”, „instrukcja wózka jezdniowego”, „instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych”, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego” wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora, typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania.
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
 • Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.

Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne.
 • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych), podział zawiesi

 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE..
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi.
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

Ręczne prace transportowe

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Zmiany wprowadzone od dnia 01.05.2017 r. w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
 • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje.
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety.
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN.

Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011.
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników.

Składowanie i magazynowanie

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość.
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu.
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie.
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami.
 • Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (magazyn, hala produkcyjna) odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika

 • Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
 • Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.

Założenia nowelizacji rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury).

Nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego).

Nowe obowiązki zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).

Kontrole PIP – sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy, starszy inspektor posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkownie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
 • pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,
 • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i składowanie.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

21.09.2018 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
499 ZŁ (BRUTTO)
23.11.2018 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
499 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.