Zamówienia
Publiczne
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=19206

CERTYFIKOWANY KUPIEC

– ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Podczas trzydniowych warsztatów prowadzonych przez naszych Ekspertów dowiedzą się Państwo:

 • Jak skutecznie zawierać umowy z kontrahentami?
 • Jak prawnie zabezpieczać interesy firmy na etapie zawierania umów?
 • Jak zapewnić optymalne rozwiązania prawne w zakresie zapewnienia rozliczeń i wykonania umów w dziale zakupów?
 • Jak egzekwować roszczenia reklamacyjne?
 • Jak optymalizować procesy i procedury zakupowe w organizacji?
 • Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupów?
 • Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy?
 • Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym?
 • Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny?
 • W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami?
 • Jak dokonać kalkulacji kosztów zakupów?
 • Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami?
 • Jakie typy umów stosować we współpracy z dostawcami?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I dr Marek Kasperek

OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ

Jak zorganizować zakupy – podstawowe dokumenty bazowe w zakupach

 • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
 • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje zakupowe
 • Pozostałe dokumenty wpływające na zakupy

Tryby realizacji zakupów

 • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach – zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
 • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
 • Przetargi
 • Konsolidacja zakupów -szansa czy pułapka dla zakupów
 • E procurment
 • Platformy zakupowe

Wyznaczanie kategorii i subkategorii

 • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
 • Kategoria a index
 • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
 • Łączenie kategorii
 • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
 • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)

Ćwiczenie: Kategoryzacja zakupów

Planowanie w zakupach

 • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
 • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
 • Planowanie zakupów
 • Planowanie kosztów
 • Planowanie czasu
 • Kit (Set) zakupowy

Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
 • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
 • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo – workowe
 • Strategie sprzedażowe dostawców

Przygotowanie do procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
 • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców
 • Ocena własnej pozycji zakupowej
 • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
 • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
 • Tworzenie grup zakupowych

Ocena ofert dostawców

 • Jak sporządzić dobry plan zakupów
 • Wpływ zapasów na plan zakupów
 • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych

Ćwiczenie: Ustalanie sposobu zamawiania

 • Sformułowanie zapytania ofertowego
 • Wstępna ocena oferty
 • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
 • Ocena oferty metodą PEO*

Ćwiczenie: Ocena ofert PEO

Wybór dostawcy i formalizacja współpracy

 • Techniki negocjacji w zakupach
 • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
 • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
 • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
 • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
 • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw

Ocena i kwalifikacja dostawców

 • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
 • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
 • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Audyt dostawców
 • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców

Sposoby konstrukcji cen przez dostawców

 • Struktura ceny dostawcy
 • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
 • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny

Nowoczesne formuły kosztowe do podejmowania decyzji w zakupach

 • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
 • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
 • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach
 • Budżetowanie w zakupach

Ćwiczenie: Kalkulacja CKN

Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Macierz ryzyka
 • Portfolio ryzyka
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Ćwiczenie: Analiza i kalkulacja ryzyka dostawcy

*PEO (Parametryczna Ewaluacja Ofert) – metoda obiektywizująca i przyspieszająca ocenę ofert dostawców)


CZĘŚĆ II prof. Monika Jagielska

GDZIE SZUKAĆ PUŁAPEK W UMOWACH HANDLOWYCH?
PRAWNE INSTRUMENTY ZABEZPIECZANIA INTERESÓW FIRMY NA ETAPIE ZAWIERANIA UMÓW Z DOSTAWCAMI

Zawieranie umów w obrocie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kupującego

 • Jakie są sposoby zawierania umów?
 • Na czym polega oferta, jakie są konsekwencje złożenia oferty.
 • Jak długo oferta wiąże?
 • Kiedy negocjacje są wiążące?
 • Jak wygląda odpowiedzialność za zerwanie negocjacji?
 • Zawieranie umów przez aukcję przetarg, platformy.
 • Jakie są etapy zawierania umowy w obrocie handlowym?
 • Czy potrzebny jest list intencyjny i jakie ma znaczenie?
 • Na co zwrócić uwagę w kolejnych krokach zawierania umowy?
 • Jak sprawdzić kontrahenta?
 • Kto może zawrzeć umowę?
 • Co powinno zawierać pełnomocnictwo?
 • Co może pełnomocnik a co prokurent?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy przez osobę nieuprawnioną?
 • Czy umowa musi być spisana i podpisana?
 • Kiedy umowa powinna być notarialna?
 • Jak się zabezpieczać interes firmy na etapie zawierania umowy?

Najważniejsze elementy umów handlowych

 • Na jakie kwestie zwracać szczególną uwagę negocjując umowę?
 • Jak „wyłapywać” najczęstsze „pułapki”?
 • Jaka jest typowa struktura umowy?
 • Jakie znaczenie ma tytuł umowy, numeracja stron, słowniczek itp.?
 • Jakie klauzule warto wpisać do umowy a jakich unikać?
 • Jak sformułować poszczególne klauzule umowy? (co do ceny, towaru, usługi i wiele innych).
 • Jakie są zagrożenia przy klauzuli kary umownej?
 • Czy trzeba zastrzegać odsetki?
 • Jak zapisać odpowiedzialność stron?
 • Jakie ma znaczenie klauzula „przejścia ryzyka”.
 • Czym jest siła wyższa?
 • Czy druga strona może wyłączyć swą odpowiedzialność w całości lub części?
 • Jak można zakończyć umowę?
 • Czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia?
 • Czy każdą umowę można rozwiązać?

Typowe umowy handlowe i ich wykonywanie

 • Co w sytuacji gdy druga strona nie wykonuje umowy w terminie?
 • Co w sytuacji gdy druga strona nie zaczyna w ogóle realizacji umowy w terminie?
 • Co w sytuacji gdy druga strona zaczyna realizować umowę ale wadliwie?
 • Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.
 • Odpowiedzialność za wady usług.
 • Odpowiedzialność za wady dzieła.
 • Odpowiedzialność za rzecz w transporcie.
 • Umowa sprzedaży.
 • Umowa dostawy (określenie przedmiotu, odpowiedzialność dostawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie dostawy, termin przedawnienia roszczeń).
 • Umowa o dzieło i usługi.

Zabezpieczenie umów handlowych – perspektywa interesu kupującego

 • Czym jest tzw. kaucja zabezpieczająca?
 • Znaczenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?
 • Czym jest weksel, poręcznie i inne zabezpieczenia?
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

prof. Monika Jagielska

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Część I

Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami).
Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów.
Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Część II

Warsztat będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu… )
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia
 • kierowników i specjalistów działów logistyki
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

3-5 października 2018r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat.
Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1950 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1899 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1340 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 270 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (3 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 3-5.10.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
WISŁA
Hotel STOK****SKI&SPA
CENA: 1950 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie w firmie Effect zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wykwalifikowani trenerzy oraz profesjonalna organizacja całego szkolenia, łącznie z czasem wolnym. Spędziłam tu owocny czas i na pewno będę jeszcze korzystać z usług firmy szkoleniowej Effect".  

  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Magdalena
 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, znakomite warunki, bezcenne wskazówki".  

  PERN S.A. Paweł

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.