Regulamin

REGULAMIN


 1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice. NIP 631-139-99-87. Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną 
lub faksem.
 3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy OSiI EFFECT a firmą lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń osób prywatnych) i ma charakter wiążący.
 4. Na 7 dni przed terminem szkolenia na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSiI EFFECT terminie, prosimy o kontakt.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu (wyjątek stanowią osoby prywatne) i przesłana pocztą tradycyjną, wręczona osobiście lub przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia.
 7. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 9. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, video podczas szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę 
na publikację tych materiałów w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych OSiI EFFECT.
 10. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia 
są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.

REKLAMACJA


 1. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp.).
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej), w terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę i datę szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia,
  • imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie,
  • szczegółowy opis zastrzeżeń,
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez OSiI EFFECT pisma reklamacyjnego.
 5. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 2.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.