Regulamin

REGULAMIN


 1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice. NIP 631-139-99-87. Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną 
lub faksem.
 3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy OSiI EFFECT a firmą lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń osób prywatnych) i ma charakter wiążący.
 4. Na 7 dni przed terminem szkolenia na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSiI EFFECT terminie, prosimy o kontakt.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu (wyjątek stanowią osoby prywatne) i przesłana pocztą tradycyjną, wręczona osobiście lub przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia.
 7. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 9. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, video podczas szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę 
na publikację tych materiałów w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych OSiI EFFECT.
 10. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia 
są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.

REKLAMACJA


 1. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp.).
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej), w terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę i datę szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia,
  • imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie,
  • szczegółowy opis zastrzeżeń,
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez OSiI EFFECT pisma reklamacyjnego.
 5. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 2.

INFORMACJA RODO


 1. Zgłaszający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osoby kontaktowej oraz zgłoszonych uczestników szkolenia oraz że powierza te dane OSiI EFFECT do przetworzenia w zakresie w jakim podał je na karcie uczestnictwa, 
w celu prawidłowej organizacji szkolenia oraz wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z art. 28 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 2. OSiI EFFECT jako podmiot przetwarzający:
  • Zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie tak długo, w takim zakresie i w taki sposób, jak jest to konieczne do realizacji umowy.
  • Zapewnia, że wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe zostały do tego upoważnione oraz zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
  • Podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych.
  • Informuje administratora o przypadkach, gdy w celu wykonania niniejszej umowy przetwarzający
   przekazane dane osobowe udostępnia podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazując dane osobowe podmiot przetwarzający zobowiązuje 
się uzyskać od podmiotów, którym podpowierza dane osobowe zobowiązań, zapewnień i oświadczeń odpowiadających tym, które są zawarte w niniejszej umowie.
  • Pomaga administratorowi wywiązać się z ciążących na nim obowiązków względem podmiotów danych oraz podmiotu nadzorczego. W tych celach umożliwia wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych jakimi dysponuje. Udziela też administratorowi wszelkich potrzebnych informacji i umożliwia przeprowadzenie kontroli.
  • Po zakończeniu świadczenia usług zobowiązuje się do usunięcia lub zwrotu administratorowi danych uzyskanych w związku z realizacją umowy oraz do usunięcia wszelkich ich kopii. Przetwarzający może pozostawić sobie jedynie takie dokumenty i informacje, których przechowywanie wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 3. W zakresie w jakim Zgłaszający uzyska dostęp do danych osobowych osób reprezentujących OSiI EFFECT, których ten ostatni jest administratorem (imię, nazwisko, dane kontaktowe), staje się podmiotem przetwarzającym te dane. Postanowienia § 1 i § 2 stosuje się wtedy odpowiednio.
 4. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy, którą Państwo zawieracie wiąże się 
z koniecznością przetworzenia przez OSiI EFFECT podanych w zgłoszeniu danych osobowych osób reprezentujących zgłaszającego oraz uczestników szkolenia. Bez ich przetworzenia OSiI EFFECT nie będzie mógł zrealizować obowiązków wynikających z przyjętych na siebie zobowiązań umownych oraz przepisów prawa. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
 5. Obowiązek przetworzenia informacji o nazwie firmy, jej adresie, numerze NIP, przedmiocie transakcji (szkoleniu) oraz należności wynika z przepisów podatkowych. Obowiązek przetworzenia informacji o imieniu, nazwisku, numerze PESEL oraz dacie i miejscu urodzenia uczestników wynika z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Podanie pozostałych danych (dane kontaktowe) jest dobrowolne. Będą one wykorzystane wyłącznie dla prawidłowej realizacji umowy (przeprowadzenia szkolenia), chyba, że wyrazicie Państwo odrębną zgodę na ich wykorzystanie w celach marketingowych. Dane osobowe, które OSiI EFFECT pozyska w związku z organizacją szkolenia będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, umowy lub na wypadek dochodzenia roszczeń. Jedynymi odbiorcami, którym dane zostaną ujawnione będą podmioty, które współuczestniczą w wykonaniu umowy, w szczególności prowadzący szkolenie (w celu przeprowadzenia szkolenia i wystawienia zaświadczeń) oraz biuro rachunkowe (w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej), hotelarz (w celach noclegowych). Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie niezbędne w celu właściwego wykonania umowy. OSiI EFFECT gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.