RODO

Polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies


 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych użytkowników korzystających z wszystkich usług serwisu zamieszczonego pod adresem: https://effect.edu.pl jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice.
 2. Polityka skierowana jest do użytkowników serwisu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 3. Cele, w których przetwarzane mogą być dane użytkowników serwisu:
 • w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO).
 1. Źródła danych: komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing pages, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, dostęp do bazy wiedzy.
 2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 1. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów. Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.
 3. Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Podanie danych niezbędnych do analizy statystcznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pani/Pan skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
 4. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych: ma Pani/Pan prawo:
 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Czas przechowywania danych:
 • Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody w zakresie działań marketingowych lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją,
 • dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie,
 • z realizacją zawartej umowy, w tym zapewnienia możliwości dostępu do bazy wiedzy, do czasu jej zakończenia.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii:
 • informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora,
 • użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony,
 • domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji,
 • użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie,
 • korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
 1. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa, szyfrowanie treści, oraz stosowanie innych zabezpieczeń ogólnie przyjętych.
 2. Wszelkie materiały, informacje, dane, a w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na stronie www.effect.edu.pl są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Ośrodka Szkoleń i Informacji EFFECT.

  Klauzula Informacyjna


   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT”, 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 19/1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: effect@effect.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 32 33 55 150 lub 32 33 55 153.
   2. Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
   • w celu zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • w celu zawarcia przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   • w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje, innych niż czynności określone powyżej lub w celu przeprowadzenia czynności, na które wyraża Pani/Pan swoją zgodę, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rodzajem prowadzonej przez siebie działalności i realizacją zawartych przez administratora umów, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   • w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład (a) w celu przeprowadzenia szkoleń (kursów) oraz przygotowania i wydania uczestnikom szkoleń stosownych zaświadczeń, a następnie prowadzenie ewidencji zaświadczeń uczestnictwa, (b) w celach archiwalnych i dowodowych, (c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (d) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, (e) w celu badania satysfakcji klientów, (f) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   1. Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:
   • dane osobowe identyfikujące daną osobę i pozwalające administratorowi na przeprowadzenie szkoleń (kursów) oraz przygotowanie i wydanie uczestnikom szkoleń stosownych zaświadczeń, a następnie prowadzenie ewidencji zaświadczeń uczestnictwa,
   • dane identyfikujące lub weryfikujące daną osobę, tj. dane pozwalające stwierdzić lub sprawdzić tożsamość danej osoby lub podmiotu, na przykład w celu podpisania z administratorem umowy,
   • dane dotyczące osób lub podmiotów potrzebne do zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
   • dane osobowe dotyczące przeglądania strony internetowej administratora, które są pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub indywidualnymi zgodami Klienta w danej sprawie.
   1. Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   • do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora, na przykład firmy: prawnicze, informatyczne, windykacyjne oraz inne podmioty, na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia,
   • do danych mogą mieć również dostęp uprawnione podmioty trzecie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   1. Okres przechowywania danych przez administratora:
   • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje z administratorem umowy, przez okres jej obowiązywania,
   • w zakresie przetwarzania danych, którego przesłanką jest zgoda na przetwarzanie, do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez siebie i realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący administratora do wypełnienia tych obowiązków,
   • w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą (formą udokumentowania przez administratora istnienia takiego interesu są przeprowadzone przez administratora stosowne „testy równowagi”).
   1. Prawa osób których dane dotyczą:
   • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do wycofania zgody, co oznacza, iż można w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyrażono, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (od złożenia takiej dyspozycji Administrator danych nie przetwarza danych we wskazanym przez osobę, której dane dotyczą celu),
   • prawo do sprostowania, uzupełnienia, danych osobowych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego,
   • prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż w określonych sytuacjach można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia przetwarzania danych (prawo do bycia zapomnianym), które przetwarzane są przez administratora danych bez uzasadnionych podstaw prawnych,
   • prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi).
   1. Podanie przez Państwa danych w odniesieniu do większości procesów realizowanych przez administratora nie opiera się na Państwa zgodzie, choć jest dobrowolne, jednakże w celu przeprowadzenia danych procesów przetwarzania, niezbędne.
   2. Źródłem danych w zdecydowanej większości przypadków są osoby, których dane dotyczą, są one zatem pozyskiwane bezpośrednio od osób, z którymi administrator realizuje daną czynność prawną lub faktyczną, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.
   3. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

   Transfer danych osobowych pomiędzy Zgłaszającym a EFFECT


   1. Zgłaszający oświadcza, że w każdej sytuacji jest administratorem danych osobowych osoby kontaktowej oraz zgłoszonych uczestników szkolenia.
   2. W sytuacji, w której Zgłaszający powierza dane osobowe OSiI EFFECT do przetworzenia w zakresie w jakim podał je na karcie uczestnictwa w celu prawidłowej organizacji szkolenia oraz wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu, Zgłaszający zobowiązany jest do zawarcia z OSiI EFFECT Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 28 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). Umowa określi obowiązki Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych.
   3. W zakresie, w jakim Zgłaszający i OSiI EFFECT będą działać w obszarze transferu danych osobowych jako dwaj niezależni administratorzy danych osobowych, podstawą dla przekazania danych osobowych przez Zgłaszającego do OSiI EFFECT będzie ich „udostępnienie” na podstawie zawartej pomiędzy Stronami umowy, przy czym  prawną przesłanką takiego udostępnienia dla Zgłaszającego będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze.
   4. W zakresie w jakim Zgłaszający i OSiI EFFECT uzyskają dostęp do danych osobowych osób reprezentujących obie strony podpisujących umowę, będą oni dwoma niezależnymi administratorami danych osobowych, a podstawą prawną ich wzajemnego udostępnienia będzie:
   • zgoda przedstawicieli obu Stron w celu wykonania umowy – w odniesieniu do osób reprezentujących obie Strony,
   • prawnie uzasadniony interes obu administratorów – w odniesieniu do osób wskazanych przez obie Strony jako osoby kontaktowe w zakresie wykonania umowy.
   1. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 powyżej będą przechowywane przez drugą Stronę przez okres:
   • obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Stronę, w związku z realizacją Umowy, lub obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.