In Szkolenia dla instytucji publicznych

Szkolenia
Rozwój Osobisty

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/kursy-szkolenia-dla-administracji/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-zagadnienia-procedury-administracyjnej

Szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia procedury administracyjnej

Zagadnienia procedury administracyjnej

W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), która jest najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą od kilkudziesięciu lat.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • analiza obowiązków organu wynikających z KPA,
 • zapewnienie poprawności stosowania procedury administracyjnej przez organy administracji publicznej,
 • przedstawienie najważniejszych zmian w KPA które nastąpiły w ostatnim czasie,
 • przedstawienie wątpliwości, które pojawiły się na gruncie znowelizowanych przepisów,
 • zapoznanie się z nowym orzecznictwem w tym zakresie,
 • przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przez organy administracji publicznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie Uczestników z obowiązującymi ich regulacjami w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
 • zapoznanie Uczestników z najnowszymi zmianami w KPA,
 • przedstawienie Uczestnikom przykładów praktycznych, najnowszego orzecznictwa oraz najczęściej popełnianych błędów.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Zagadnienia ogólne dotyczące Kodeksu postępowania administracyjnego

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania KPA
 • zasady postępowania administracyjnego w praktyce
 • elementy sprawy administracyjnej
 • zakres zastosowania KPA a przepisy szczególne.

Organ prowadzący postępowanie

 • właściwość rzeczowa organu
 •  właściwość miejscowa organu
 • wyłączenia w postępowaniu administracyjnym (fakultatywne wyłączenie pracownika, organu, obligatoryjne wyłączenie pracownika organu, wyłączenie organu).

Strony postępowania administracyjnego

 • legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
 • procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu
 • współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym
 • podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich)
 • pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i kurator osoby nieobecnej
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu i naruszenie zasady przez organy administracji publicznej (art. 79a KPA)
 • zasady udostępniania akt stronom postępowania.

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie

 • zmiany w art. 36–38 KPA
 • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości – obowiązek pouczenia, sposób rozpoznania.

Zagadnienia techniczno procesowe w postępowaniu administracyjnym

 • terminy w postępowaniu administracyjnym i ich rodzaje
 • sposób obliczania terminów
 • skutki uchybienia terminu
 • doręczenia w postępowaniu administracyjnym
 • wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym
 • protokoły i adnotacje.

Prowadzenie postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • postępowanie wyjaśniające i procedura dowodowa
 • orzeczenia wpadkowe (postanowienia)
 • rozprawa administracyjna.

Postępowanie uproszczone: przesłanki, zasady wnoszenia podania, zakres żądania, zakres postępowania dowodowego, uzasadnienie decyzji, zaskarżalność postanowień.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • podstawy przeprowadzenia mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody
 • bezstronność i dobrowolność mediacji
 • poufność mediacji
 • korzyści mediacji
 • czas trwania mediacji, sposób i podstawy jej zakończenia
 • koszty mediacji.

Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

 • postanowienia – przesłanki wydania, elementy obligatoryjne i fakultatywne, treść
 • decyzje – przesłanki wydania, elementy obligatoryjne i fakultatywne, treść
 • treść uzasadnienia rozstrzygnięć
 • ugoda – przesłanki zawarcia ugody, treść.

Zwykłe środki zaskarżenia

 • odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – wymogi formalne, treść, termin złożenia
 • zasady prowadzenia postępowania odwoławczego (zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, wykonalność decyzji, zakres postępowania wyjaśniającego, wytyczne organu odwoławczego co do wykładni przepisów prawa, nowe zarzuty odwołania i skargi
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zażalenie
 • samokontrola organu odwoławczego.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia – wymogi formalne, terminy, rozstrzygnięcia

 • wznowienie postępowania
 • uchylenie decyzji
 • zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. MONIKA SAWARSKA

Adwokat, trener.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych (obsługa prawna) na rzecz podmiotów profesjonalnych – spółek prawa handlowego, jednostek sektora publicznego, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej, spółek cywilnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego  wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel BEST WESTERN Efekt Express Kraków Hotel
mainteatr_140bursztyn_duzy_ekran

Hotel BEST WESTERN Efekt Express Kraków Hotel

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.